• คำชะโนด  • บึงโขงหลง • ศาลปู่อือลือนาคราช  • เกาะดอนโพธิ์  
 • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ • อุทยานแห่งชาติภูลังกา ถ้ำนาคี
ทัวร์มหัศจรรย์…คำชะโนด ถ้ำนาคี , At Ubon Travel
รหัส 008-0574
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
52 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ • อุดรธานี • คำชะโนด • บึงโขงหลง • ศาลปู่อือลือนาคราช • เกาะดอนโพธิ์ • บึงกาฬ

05.30 น. : พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียดเจ๊ต  Thai Viet Jet(VZ) ประตู 3 โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน VZ 200

08.40 น. : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี  รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่ จ.บึงกาฬ นำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร มุ่งหน้าสู่ จังหวัดบึงกาฬ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินทาง

บ่าย : เดินทางสู่ บึงโขงหลง แวะขอพรศาลปู่อือลือนาคราช ตำนานปู่อือลือที่ข้องเกี่ยวกับบึงโขงหลงนั้นเชื่อว่า เกิดจากการล่มเมืองของพญานาค ซึ่งเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ ทำให้เมืองที่เจริญรุ่งเรืองล่มสลาย บริเวณแห่งนี้เดิมเป็นที่ตั้งเมือง ชื่อรัตพานคร พญานาคผู้ถูกสาบแห่งบึงโขงหลง นำท่านล่องเรือบึงโขงหลง ไหว้ขอพรปู่อือลือ วังปู่เจ้าอือลือนาคราช ณ เกาะดอนโพธิ์

**อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**

วันที่ 2
ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ • อุทยานแห่งชาติภูลังกา ถ้ำนาคี • อุดรธานี • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

04.30 น. : พาทุกท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ หินสามวาฬ ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ ที่นี่โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ (เปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถของอาสาป่าไม้ ภูสิงห์) ชม หินสามวาฬ ชมพระอาทิตย์ตกที่หิน หินสามวาฬโดยมีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำนาคี ของดีคู่ ถ้ำนาคา  สำหรับ “ถ้ำนาคี” ตั้งอยู่ทางฝั่ง อ.บ้านแพง จ.นครพนม เป็นแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจเชื่อมโยงความเชื่อในเรื่องพญานาคกับถ้ำนาคา   ถ้ำนาคี มีลักษณะเป็นเพิงหินขนาดใหญ่และมีลวดลายของเกล็ดพญานาคบนพื้นผิวของหิน (คล้ายถ้ำนาคา) มีก้อนหินใหญ่ลักษณะเหมือนหินหัวงูอยู่ไม่ไกลกัน อีกทั้งหากเดินทางต่อไปอีกราวครึ่งกิโลเมตรก็จะมีจุดชมวิว “ผานาคี” เป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่งดงามอีกด้วย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันแบบ SET BOX นำท่านเดินทางกลับสู่ จังหวัดอุดรธานี เดินทางกลับสู่จังหวัดอุดรธานี ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากขึ้นชื่อของจังหวัดอุดรธานี ไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กระยอทอด กระยอสด หมูยอ เมี่ยงพันหอม กุ้งพันอ้อย และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี

18.30 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ท เที่ยวบินที่ VZ 207

19.45 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป เป็นราคาตั๋วพิเศษไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางหรือเลื่อนวันเดินทางได้หากออกตั๋วแล้วจะไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะเลื่อนวันเดินทางหรืออยู่ต่อไม่กลับพร้อมกรุ๊ปลูกค้าจะต้องทำการซื้อตั๋วเครื่องบินใหม่เท่านั้น
 • โรงแรมที่พัก 1 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นที่นอนเสริม
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้พร้อมคนขับท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ ในกรณีกรุ๊ปเดินทาง 16 ท่านขึ้นไปต่อคณะ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง หากท่านต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ราคา 500 บาท/เที่ยว (หากสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ปรับตามราคาสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

*หากท่านพึงพอใจในการให้บริการของมัคคุเทศก์ สามารถให้เพิ่มได้ตามสินน้ำใจและความพึงพอใจของทุกท่าน*

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนภายในวันที่จองทันทีพร้อมส่งรายชื่อเพื่อทำการออกตั๋ว เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นสายการบินจึงไม่สามารถล็อกที่นั่งให้ได้

กรณียกเลิก :

 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง : หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วเครื่องบิน,รถตู้ VIP,ค่าโรงแรมที่พัก ,ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการ
 • แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทาง 15-29 วัน : ยึดเงินค่าทัวร์ 50% และ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงอาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่าตั๋วเครื่องบิน,รถตู้ VIP, ค่าโรงแรมที่พัก , ค่าบริการค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว

ในกรณีชำระค่าทัวร์เต็มจำนวนแล้ว แจ้งยกเลิกหรือเลื่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เก็บเงินค่าทัวร์ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

พีเรียดเดินทาง มี.ค.-ต.ค.65 รถตู้ปรับอากาศ จำนวน ราคาต่อท่านไม่มีราคาเด็ก   พักเดี่ยวเพิ่ม
ตั้งแต่ 01 มี.ค.-30 ต.ค.65

 

รถตู้ 8 ที่นั่ง 8-16 3,999 1,000
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
 • 8 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 64,900 บาท
 • พ.ค.65 - ก.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 14,999 บาท
 • Thai Airways (TG)
 • ธ.ค.64 - พ.ค.65
 • 9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 119,000 บาท