ทัวร์มหัศจรรย์...สิมิลัน ภูเก็ต พังงา สวรรค์แห่งอันดามันใต้ท้องทะเล

สักการะ วัดพระผุด
สักการะ วัดพระใหญ่ วัดฉลอง
แวะจุดชมวิวแหลมพรหมเทพ จุดชมวิวเสม็ดนางชี

แวะคาเฟ่บ้านต้นไม้ ณ Three monkeys Restaurant
ชมเมืองเก่าภูเก็ต
ดำน้ำดูประการัง ณ หมู่เกาะสิมิลัน
แวะคาเฟ่สุดชิค ณ มา-ดู-บัว
พักดี 4 ดาว ณ Holiday inn

ทัวร์มหัศจรรย์...สิมิลัน ภูเก็ต พังงา สวรรค์แห่งอันดามันใต้ท้องทะเล

รหัส 008-0254
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
13,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
193 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต • พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี • Ma Doo Bua Cafe’ • เมืองเก่าภูเก็ต • วัดฉลอง • แหลมพรหมเทพ

05.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

07.00 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดภูเก็ต ด้วยเที่ยวบิน

08.30 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติภูเก็ต รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี นำทุกท่านสักการะ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี หรือ พระใหญ่ ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ แวะคาเฟ่สุดชิคของ จ. ภูเก็ต Ma Doo Bua Cafe’

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ  ร้านวันจันทร์ (Michelin Guide 2019 )

บ่าย : นำทุกท่านชม เมืองเก่าภูเก็ต ตึกเก่าส่วนใหญ่ตั้งอยู่ริมถนน ตามเส้นต่างๆ ซึ่งเชื่อมต่อกันไม่ไกลมาก เดินชมถ่ายรูป ซอยรมณีย์ ถนนสายประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ ออกเดินทางจากย่านเมืองเก่า เดินทางไปยังวัดฉลอง จากนั้น นำทุกท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดฉลอง หรือชื่อที่เรียกเป็นทางการว่า วัดไชยธาราม แวะจุดชมวิว แหลมพรหมเทพ จุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย อิสระอาหารเย็น

วันที่ 2 ภูเก็ต • เขาหลัก • หมู่เกาะสิมิลัน • เกาะบางู • เกาะบายู • เกาะเมี่ยง

08.00น. : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.30น. : ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสิมิลันด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ที่ครบครัน

10.00น. :  เดินทางถึงเกาะ 8 หรือเกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของหินเรือใบ หรือ Sail Rock จุดชมวิวอันเป็นที่เลื่องชื่อ สามารถมองเห็นวิว อ่าวเทือก หรือ Donald Duck Bay ซึ่งโอบล้อมไปด้วยกองหินขนาดใหญ่สวยงามแปลกตา ทุกท่านสามารถเล่นน้ำและอาบแดดบนหาดทรายสีขาว เดินทางสู่จุดดำน้ำจุดแรกที่เกาะ 9 หรือเกาะบางู เกาะเล็กๆ ที่มีโขดหินรูปลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะที่จุดดำน้ำ ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงาม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ อุทยานฯหมู่เกาะสิมิลัน แบบ LUNCH SET ตามอัธยาศัย

บ่าย : ออกเดินทางอีกครั้ง เพื่อพบกับโลกใต้ทะเลอันสวยงามกับจุดดำน้ำที่ขึ้นชื่อของหมู่เกาะสิมิลัน ณ เกาะ7 หรือเกาะบายู

15.30 :  ออกเดินทางกลับ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ

16.30 :  เดินทางถึงท่าเรือ เดินทางกลับที่พัก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 จุดชมวิวเสม็ดนางชี • THREE MONKEY • วัดพระทอง • ร้านของฝากแม่จู้ • สนามบินนานาชาติภูเก็ต • สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้น มุ่งหน้าสู่ จุดชมวิวเสม็ดนางชี ตั้งอยู่ที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เดินทางสู่คาเฟ่บ้านต้นไม้ ที่ซุกซ่อนอยู่ในบรรยากาศสไตล์ป่า Three Monkeys Restaurant คาเฟ่ลับๆที่มีการตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ วัดพระผุด หรือ วัดพระทอง ชมความมหัศจรรย์วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในจังหวัด ภูเก็ต นำท่าน เดินทางถึง ร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เลือกซื้อของที่ระลึกขึ้นชื่อของภูเก็ตมากมาย อาทิ ไตปลาแห้ง น้ำพริกกุ้งเสียบ ขนมเต้าส่อ และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่ออื่น ๆ อีกมากมาย

14.00 น. :  สมควรแก่เวลาออกเดินทางจากร้านขายของฝากคุณแม่จู้ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต

17.25 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์

18.55 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป – กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 15 กก.
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทิป 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียม)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปตามระเบียบธรรมเนียมแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง

** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง***

ช่วงเดินทาง
10/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
14,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์…สิมิลัน ภูเก็ต พังงา สวรรค์แห่งอันดามันใต้ท้องทะเล
เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  15,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์…สิมิลัน ภูเก็ต พังงา สวรรค์แห่งอันดามันใต้ท้องทะเล
  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   10/04/2021 12/04/2021
   VietJet Air
   14,900 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์...สิมิลัน ภูเก็ต พังงา สวรรค์แห่งอันดามันใต้ท้องทะเล
   เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    11/04/2021 13/04/2021
    VietJet Air
    15,900 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์...สิมิลัน ภูเก็ต พังงา สวรรค์แห่งอันดามันใต้ท้องทะเล
    เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64
     • 1 วัน 0 คืน
     • 206 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,050 บาท
     รหัส 001-0186
     1 วัน 0 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 1,050 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • 2,999
     • 3 วัน 2 คืน
     • 107 ครั้ง
     เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
     รหัส 019-0285
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น เม.ย.64 - ต.ค.64 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64
     • 2 วัน 1 คืน
     • 212 ครั้ง
     เริ่มต้น 2,888 บาท
     รหัส 001-0176
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 2,888 บาท
     ชื่นชอบ