ทัวร์มหัศจรรย์...อุดรธานี...หนองคาย อีสานม่วนชื่น ดินแดนนาคา

ไหว้ปู่ย่า ลอดท้องพญานาค ณ คำชะโนด
ชมทะเลบัวแดง
ชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คำชะโนด
ชมพระอาทิตย์ ณ จุดชมวิวหินสามวาฬ
ชมวัดถ้ำชัยมงคล 
พิเศษ!! แหนมเนืองเมืองอุดรธานี
ฟรี !! ชุด Protect

ทัวร์มหัศจรรย์...อุดรธานี...หนองคาย อีสานม่วนชื่น ดินแดนนาคา

รหัส 008-0252
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
9,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
182 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ • อุดรธานี • วัดป่าภูก้อน • วัดผาตากเสื้อ • หนองคาย

06.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการเวียดเจ็ทแอร์  ประตู 3 Viet Jet Air (VZ ) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

09.00 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน VZ200

10.10 น. : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี รับกระเป๋าเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางด้วยรถตู้ วีไอพี

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี วัดสวยท่ามกลางผืนป่าตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ออกเดินทางสู่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ วัดผาตากเสื้อ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาเป็นวัดที่มีทิวทัศน์สวยงามมาก จุดไฮไลท์ที่โด่งดั่งคือ Sky Walk ที่วัดผาตากเสื้อแห่งนี้มมีทางเดินกระจกใสรูปทรงเกือกม้า โดยยื่นออกไปทางหน้าผา ทางเดินมีลักษณะโปร่งใสสามารถมองทะลุลงไปเบื้องล่างได้ เป็นสกายวอร์ค กระจกใสแห่งแรกของไทย นำสมาชิกทุกท่านเดินทาง ลัดเลาะเลียบลำน้ำโขงมุ่งสู่ตัวเมือง จังหวัดหนองคาย เมืองริมโขงอันสวยงาม ที่มีชื่อเสียงในเรื่องพญานาค ทั้งประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดัง สถานที่ท่องเที่ยวตำนานความเชื่อพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์  เรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่สร้างความสุข อิ่มบุญ อิ่มใจ เมื่อได้มาเที่ยวหนองคาย

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ค่ำ : เข้าสู่ที่พัก

 

 

วันที่ 2 หนองคาย • วัดไทย • วัดโพธิ์ชัย • ศาลาแก้วกู่ • พระธาตุบังพวน • อุดรธานี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

08.00 น. : เดินทางสู่ วัดไทย ตั้งอยู่ในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  บริเวณหน้าวัดไทยเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของจังหวัดหนองคาย เดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่ าลาแก้วกู่ เป็นอุทยานขนาด 42 ไร่ ของสำนักปฏิบัติธรรมแก้วกู่ เป็นที่ประดิษฐาน รูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่จำนวนรวมกว่า 200 องค์ นำสมาชิกทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุบังพวน พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองหนองคาย  เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องมากราบสักการะองค์พระธาตุบังพวนอันศักดิ์สิทธิ์ และที่ขาดไม่ได้ คือ ต้องกราบไหว้องค์พญานาคมุจลินท์ ในบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

ค่ำ : เข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3 อุดรธานี • คำชะโนด • ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน ศาลเจ้าปู่-ย่า • สนามบินอุดร • กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำทุกท่านชมดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ วังนาคินทร์ คำชะโนด ที่นี่เป็นป่าที่มีลักษณะเหมือนเกาะกลางน้ำในอ่างเก็บน้ำกุดขาม เต็มไปด้วยต้นชะโนดซึ่งเป็นพืชจำพวกปาล์ม ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ ๆ ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาค เจ้าปู่ศรีสุทโธ เจ้าย่าศรีประทุมมา ภายในป่าชะโนดมีบ่อน้ำอยู่ตรงกลางเกาะเรียกว่า บ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอดเวลา ให้ท่านได้กราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและบังเกิดโชคลาภวาสนา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดสันติวนาราม หรือ อุโบสถดอกบัวกลางน้ำ ตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งมรดกโลกชุมชนบ้านเชียง เป็นพระอุโบสถทรงดอกบัวสีขาวหนึ่งเดียวในประเทศไทย นำคณะเดินทางต่อไปยัง ศาลเจ้าปู่-ย่า เป็นศาลเจ้าของชาวจีนมีสถาปัตยกรรมและการจัดสวนแบบจีน

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านออกเดินสู่สนามบินอุดรธานี

20.35 น. : ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยเวียดเจ๊ทแอร์ เที่ยวบินที่ VZ203

21.45 น. : เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ(กรุงเทพฯ) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-อุดรธานี-กรุงเทพฯ สายการบินเวียดเจ๊ท Thai Vietjet(VZ)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 15 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • อาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ารถท้องถิ่นท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 300 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน

คณะควรเดินทางไปถึงสนามบินเพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่องประมาณ 1-2 ชม.เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น เช่นสภาพการจราจรที่คับคั่ง,สภาพอากาศและอื่นๆโดยมีตัวแทนบริษัท(มัคคุเทศก์,หัวหน้าทัวร์,คนขับรถ)เป็นผู้พิจารณาและบริหารเวลาอย่างเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์คืนเงินทุกกรณีหากลูกค้าไม่สามารถขึ้นเครื่องกลับตามวันและเวลาเที่ยวบินที่ระบุในรายการทัวร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • บริษัทฯมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • พาหนะ , ราคา และ รายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจำตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์)
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการชำระเหมาขาด
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
ช่วงเดินทาง
12/04/2021 15/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์มหัศจรรย์…อุดรธานี…หนองคาย อีสานม่วนชื่น ดินแดนนาคา
เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  01/05/2021 03/05/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  10,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์มหัศจรรย์…อุดรธานี…หนองคาย อีสานม่วนชื่น ดินแดนนาคา
  เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
  *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   12/04/2021 15/04/2021
   VietJet Air
   9,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์มหัศจรรย์...อุดรธานี...หนองคาย อีสานม่วนชื่น ดินแดนนาคา
   เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
   *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    01/05/2021 03/05/2021
    VietJet Air
    10,900 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์มหัศจรรย์...อุดรธานี...หนองคาย อีสานม่วนชื่น ดินแดนนาคา
    เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
    *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 1,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - พ.ค.64
     • 1 วัน 0 คืน
     • 198 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,990 บาท
     รหัส 023-0317
     1 วัน 0 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 1,990 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • เม.ย.64 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 193 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,890 บาท
     รหัส 010-0321
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 4,890 บาท
     ชื่นชอบ