• เซนต์กอร์ – ล่องเรือเซนต์กอร์ – บ็อบพาร์ค – มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ 
 • หมู่บ้านกีธูร์น (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านซานส์ สคันส์ 
 • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม – อัมสเตอร์ดัม – เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก 
 • บรูกส์ (เบลเยี่ยม) – บรัสเซลส์ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ – อิสระช้อปปิ้งมันเว่อร์
 • ผ่านชมจัตุรัสคอร์ด – ประตูชัย – หอไอเฟล
รหัส 011-2983
วันที่เดินทาง
เม.ย.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
98,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

20.30 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย THAI AIRWAYS  (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง

23.45 น.   ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG920 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 30 นาที)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต – เซนต์กอร์ – ล่องเรือเซนต์กอร์ - บ็อบพาร์ค - มหาวิหารแห่งโคโลญจน์

06.15 น.   ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองศุลกากรและรับสัมภาระเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นประเทศเยอรมนีช้ากว่าประเทศไทย 5-6 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่เมือง “เซนต์กอร์” (136 กม. / 1.45 ชม.) เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อเสียงเพราะบทกวีของ Heinrich Hene เป็นเมืองที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างดีเยี่ยม ยังคงให้ภาพประทับใจเหมือนที่เคยเป็นมาใน คริสตวรรษที่ 19

นำท่าน ล่องเรือ ชมความสวยงามสองฝากฝั่งแม่น้ำไรน์ ที่มีเรื่องราวของปราสาทต่างๆ เก่าแก่มากมายของมหาเศรษฐีในอดีตจากยุคโรมันและชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ เรือจะนำท่านผ่านหน้าผา “ลอเรไล” อันเป็นตำนานของหญิงสาวที่คร่าชีวิตผู้คนที่เดินทางโดยเรือผ่านแม่น้ำสายนี้จนเข้าสู่เมือง “บ็อบพาร์ด” เมืองแสนสวยริมฝั่งแม่น้ำไรน์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลจญน์ (128 กม. / 1.6 ชม.) เมืองใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศเยอรมนี และเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุด ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำไรน์ สถาปัตยกรรมมีการผสมกันระหว่างสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่และเก่าอย่างลงตัว

นำท่านเข้าชม “มหาวิหารแห่งโคโลญจน์” (มรดกโลก) (Unesco World Heritage 1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Mercure Kolh West หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
หมู่บ้านกีธูร์น (เนเธอร์แลนด์) – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น - หมู่บ้านซานส์ สคันส์ – หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม - อัมสเตอร์ดัม

เช้า   บริการอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกจากเดินทางสู่หมู่บ้านไร้ถนน หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn) (259 ก.ม. / 3.24 ชม.) หมู่บ้านกีธูร์น เป็นหมู่บ้านที่สวยงาม โดยความแปลกของหมู่บ้านอยู่ที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียว แต่จะมีลำคลองล้อมรอบเมืองโดยการคมนาคมทั้งหมดยังใช้ทางน้ำ โดยยานพาหนะหลักที่ใช้คือเรือ จนได้รับฉายาวว่า เวนิซ แห่งเนเธอร์แลนด์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ไฮไลท์ ของที่นี่ก็คือการ ล่องเรือไปตามแม่น้ำลำคลองลัดเลาะไปตามบ้านเรือนอันสงบทิวทัศน์ของสองฝั่งคลองต้นไม้สีเขียวจัด ใบไม้ที่อยู่บนกิ่งก้านของต้นไม้ทำให้บรรยากาศรื่นรมย์ สบายตา บางช่วงมีไม้ดอกที่กำลังบานสะพรั่ง และช่วงเวลาของฤดูใบไม้ผลิที่สรรพชีวิตกำลังเริงร่า ทิ้งความหดหู่ของฤดูหนาวไวเบื้องหลัง สัมผัสบรรยากาศคลองโบฮีเมียน สะพานไม้ขนาดเล็ก ดอกไม้ริมคลองสีสันสดใส และไม่พลาดไปชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 200 ปี เก็บภาพความประทับใจที่หาที่ไหนไม่ได้อย่างเต็มอิ่ม

จากนั้น เดินทางไปยัง หมู่บ้านกังหันลม ซานส์ สคานส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 132 กม. / 1.65 ชม. ) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอัมสเตอร์ดัม ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ด กระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ชีสฟาร์ม นาฬิกา ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงอบน้ำมัน (Oil Mill) และโรงงานทำรองเท้าไม้ที่อยู่คู่กับชาวดัชต์มาแต่โบราณ

จากนั้น เดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 24 กม. / 30 นาที.) เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการอนุรักษ์เอาไว้เป็นอย่างดี

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 22 กม. / 30 นาที )เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Amstel ซึ่งที่มาของชื่อเมือง มาจากการรวมชื่อของแม่น้ำเข้ากับคำว่า “Dam” ที่แปลว่าเขื่อนจนกลายมาเป็น Amsterdam ทำให้ถูกขนานนามว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
อัมสเตอร์ดัม – เคอเคนฮอฟ – ล่องเรือหลังคากระจก – ดัมสแควร์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่อุทยานดอกไม้ “เคอเคนฮอฟ” ที่รวบรวมดอกไม้นานาพันธุ์จากทั่วโลก และดอกทิวลิปสัญลักษณ์ของประเทศ ชมการแต่งสวนที่สวยงาม พร้อมดอกทิวลิปสีสันละลานตา (Keukenhof  2023 เปิดให้เข้าชม 23 มีนาคม – 14 พฤษภาคม) แล้วนำชมโรงงาน ผลิตรองเท้าไม้ ชมการสาธิตวิธีการทำรองเท้าไม้ พร้อมเลือกซื้อหาของที่ระลึกมากมาย หรือถ่ายรูปคู่กับกังหันลมเป็นที่ระลึก

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย   เดินทางกลับ อัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความสวยงามรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม เพลิดเพลินไปกับสถานที่สำคัญต่างๆ ร้านค้าสองข้างทาง และวิถีชีวิตของผู้คน จากนั้นรับชมการ สาธิตการเจียระไนเพชร (Coster Diamonds) อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

จากนั้น เที่ยวชมรอบเมืองอัมสเตอร์ดัม ถ่ายภาพความสวยงามกับ พระราชวังหลวงอัมสเตอร์ดัม (Royal Palace) (ด้านนอก) อาคารที่หรูหราและโอ่อ่าที่สุดของเนเธอร์แลนด์ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) เป็นสัญลักษณ์ของอัมสเตอร์ดัมที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ เป็นย่านที่รายล้อมไปด้วยอาคารเก่าแก่ ศูนย์รวมห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ อิสระช้อปปิ้ง ย่านคาลเวอร์สตรัส (Kalverstraat) เป็นถนนช้อปปิ้งที่พลุกพล่าน สินค้าแฟชั่นแนวไฮสตรีททั้งรองเท้าและกระเป๋า เปิดประสบการณ์กับย่านโคมแดง (Red Light District) แหล่งท่องเที่ยวยามราตรี แสงสียามค่ำคืนและบรรยากาศของสาวงามตู้กระจกที่ให้บริการแบบถูกกฎหมายตลอดเส้นทาง

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก Hotel Novotel Amsterdam Schiphol Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
บรูกส์ (เบลเยี่ยม) - บรัสเซลส์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าสู่ เมืองบรูกส์ (Bruges) (ระยะทาง 249 กม. / 3.12 ชม.) เมืองมรดกโลกริมทะเลสาบแห่งเบลเยี่ยม เมืองขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความสวยงาม เรียบง่าย ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ จากภูมิทัศน์ที่แวดล้อมไปด้วยแม่น้ำลำคลอง และวิถีชีวิตที่ไม่เร่งรีบของชาวเมือง แต่ก็ยังคงไว้ซึ่งคุณค่าทางสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ภัตตาคาร

บ่าย   เที่ยวชม จัตุรัสกลางเมืองบรูกส์ (Markt Square) ใจกลางเมืองที่แวดล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมสำคัญอย่าง ศาลาว่าการเมืองบรูกส์ (Brugels Town Hall) อาคารสไตล์กอธิค (Gothic) ที่ยังคงเป็นที่ตั้งหน่วยงานต่างๆ ของเมืองอยู่จนถึงปัจจุบัน  หอระฆังประจำเมือง (Belfry of Bruges) ยังทำหน้าที่ส่งเสียงเพลงอันไพเราะจากระฆังจำนวน 48 ใบที่ติดตั้งอยู่ภายในหอ

จากนั้น เดินทางเข้าสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 103 กม. / 1.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม นำท่านถ่ายรูปคู่ อะตอมเมียม (Atomium) ประติมากรรม รูปอะตอมมหึมา สัญลักษณ์จากการรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ถ่ายรูปด้านนอกกับพระราชวังหลวงแห่งบรัสเซลส์ (Royal Palace of Brussels) เป็นสถานที่ที่กษัตริย์เบลเยี่ยมใช้เป็นที่ประทับทรงงานและปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆ ถ่ายรูปคู่รูปปั้นเด็กชายกำลังฉี่ (Manneken Pis) ประติมากรรมที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความเข้มแข็ง และสามัคคีของชาวบรัสเซลส์ มาตั้งแต่การรอดพ้นจากความเสียหายอย่างน่าอัศจรรย์ ในเหตุการณ์ปฎิวัติฝรั่งเศส บริเวณจัตุรัสกรองด์ ปลาส (Grand-Place) จัดเป็นหนึ่งในจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นสถานที่ซึ่งเป็นจุดรวมของอาคารและสถาปัตยกรรมที่ส  วยงามและเก่าเเก่เเบบบาร็อก โกธิก เเละนีโอโกธิก ศาลาว่าการกรุงบรัสเซลส์ (Brussels Town Hall) เป็นสถาปัตยกรรมเก่าเเก่ เเละเป็นอาคารที่ถือว่างดงามมาก มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดแหลมของหอแขวนระฆัง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนน Avenue Louise เป็นถนนที่มีชื่อเสียง เรียงรายไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่นระดับไฮเอนด์

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูเลื่องชื่อ หอยแมลงภู่อบไวน์ขาว***

ที่พัก Ramada Brussels Woluwe หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6
บรัสเซลส์ – ปารีส (ฝรั่งเศส) – ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - อิสระช้อปปิ้งมันเว่อร์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) (ระยะทาง 312 กม. / 4 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด ปัจจุบันกรุงปารีสเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทำให้กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่าน ล่องเรือ (Bateaux Parisiens-T River Cruise) (1 ชม.) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

จากนั้นเลือกช้อปปิ้งมันเว่อร์กับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง ดังนี้

 • ย่านมงมาร์ต (Montmartre) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมหานครปารีส เนื่องจากเป็นพื้นที่บนเนินสูง จึงทำให้สามารถมองเห็นวิวของปารีสได้เเบบพาโนรามา ย่านนี้ถูกขนานนามว่าเต็มไปด้วยจิตวิญญาณของศิลปิน ชมมหาวิหารซาเครเกอร์ (Bassilica of Sacre Coeur) (ด้านนอก) ตัวโบสถ์นั้นถูกสร้างขึ้นในสไตล์ไบเซนไทน์ (Byzantine-style) ตัววิหารซาแครเกอร์ก่อจากหินปูนทราเวอร์ทีน เป็นหินที่โดดเด่นเรื่องการทนต่อสภาวะอากาศส่งผลให้ตัววิหารเองยังคงความงดงามมาได้จนทุกวันนี้
 • หรือ ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) นั้นเป็นถนนในเขตที่ 8 ของกรุงปารีส มีความสวยงามมากที่สุดของปารีส และมีชื่อเสียงอย่างมาก เพราะเป็นถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าและร้านอาหารหรูหราที่มีชื่อเสียงอย่างมากตลอดสองข้างทางมีต้นเชสต์นัตปลูกอยู่สองข้างทาง อิสระให้ท่านได้สนุกกับการช้อปปิ้งต่อกับแบรนด์ดังๆ เช่น Laduree ร้านขนมมาการ็องชื่อดังอย่างLadurée ที่ทุกคนต้องรู้จักกันอย่างแน่แท้ ภายในร้านนี้ไม่ได้มีแค่มาการ็องหรือขนมหวานทั่วไป, Pierre Hermé มาการ็องรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ นั่นคือ Ispahan, เลือกซื้อเครื่องหอม ผลิตภัณฑ์ L’Occitane, Guerlain เป็นแบรนด์น้ำหอมและเครื่องสำอางสัญชาติฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโด่งดัง คุ้นหน้าคุ้นตากันดีก็อยู่ที่ถนนสายนี้ด้วยเหมือนกัน เช่น ส่วนเครื่องสำอางก็มีร้านแบบเป็นช้อป เดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วยังแวะถ่ายรูปเช็คอินกับประตูชัยฝรั่งเศสได้อีก Chanel, Valentino, Cartier,Disney,Boss,Dior,Louis Vuitton หรือ จะไปที่ถนน Montaigne  จะมีสินค้า Dior , Givenchy Loewe  หรือ จะไปเลือกซื้อ Hermes ที่ถนน George
 • หรือ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galeries Lafayette) ห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส ภายในอาคารเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อีกทั้งยังยิ่งใหญ่อลังการ สมกับเป็นห้างสรรพสินค้าที่มีอายุมากกว่า 100 ปี เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่นแบรนด์เนม เครื่องสำอางมากมาย อาทิ Chanel , Christian Dior, Prada, Balenciaga ฯลฯ รวมไปถึงมีภัตตาคารซึ่งให้บริการอาหารฝรั่งเศสซึ่งเป็นรสชาติเฉพาะของเมืองปารีสอีกมากมาย หรืออิสระถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมอันโดดเด่น เช่น โอเปร่ากานิเยร์ และบริเวณใจกลางเมือง หรือ ห้างลา ซามาริแตน (La Samaritaine) ห้างสรรพสินค้าคอนเซ็ปต์สโตร์ที่กลับมามีชีวิตอีกครั้งนับตั้งแต่เปิดทำการเมื่อปี 1870

เย็น   บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ***พิเศษ เมนูหอยเอสคาโก้***

ที่พัก Hotel Mercure Paris Orly Tech Airport หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
ผ่านชมจัตุรัสคอร์ด – ประตูชัย - หอไอเฟล - ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de  la Concord) ในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ถนนสายโรแมนติก ชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลกที่เต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมจากดีไซเนอร์ชื่อก้องโลกและยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมของตึกในสมัยโบราณ ประตูชัย สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของนโปเลียน ถ่ายรูปที่ระลึกกับ หอไอเฟล แลนด์มาร์คแห่งปารีส หอคอยโครงสร้างเหล็กที่มีความสูงสง่า ที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล

13.40 น.   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG931 (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชั่วโมง 15 นาที)

วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.55 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่มีการแยกห้องพัก โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน กรณีที่มีการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมือง เพื่อให้เกิดความเหมาสม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าวีซ่าโดยประมาณ 4,500-5,000 บาทขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของสถานทูตกำหนด)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่ทัวร์กำหนด และรวมถึงการรีเควสอาหารพิเศษต่าง ๆ เช่น อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ และอาหารอิสลาม มุสลิม อาหารทะเล เป็นต้น รวมไปถึงเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, หัวหน้าทัวร์ ท่านละ 3,000 บาท ชำระที่สนามบินก่อนออกเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมัน และภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าตรวจ RT-PCR TEST (ถ้ามี)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 40,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ โรคระบาด
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

 • ยกเลิกการเดินทางมากกว่า หรือ 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการ 5,000 บาท และค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้น เช่น ค่าตั๋วเครื่องบิน เป็นต้น
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วันก่อนเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวน
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบินเต็มจำนวน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ, เจ็บป่วย, เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ