ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

กรุงปารีส (PARIS) – ประตูชัย – จัตุรัสทรอคาเดโร – จัตุรัสคองคอร์ท – พระราชวังแวร์ซายส์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – เมืองดีจอง (DIJON) – เมืองลูเซิร์น (Lucerne) – เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) – ยอดเขาทิตลิต  (Mount Titlis) – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้โบราณคาเปล – เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เมืองโคโลญจน์ (KOLN) – หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN  VILLAGE) – กรุงอัมสเตอร์ดัม  (AMSTERDAM) – จตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) – อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT) – หมู่บ้านกังหันลม (ZAANSE SCHANS) 

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์

รหัส 012-0315
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - ก.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
78,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่ 2 สนามบินสุวรรณภูมิ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง

01.45 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK385/EK073

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*.

13.30 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

บ่าย : นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต …ชมจัตุรัสทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์

วันที่ 3 ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์….อิสระช้อปปิ้งสินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

…อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 4 ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี  *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*.

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ค่ำ : รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

วันที่ 5 ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต - ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (37 กม.) นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต  (Mount Titlis) ยอดเขาที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา …

เที่ยง : รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา

บ่าย : นำท่านลงสู่ยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์น ให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูฟองดูร์

วันที่ 6 ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) (337 กม.) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูขาหมูเยอรมัน*

บ่าย : นำท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี…ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมืองที่เคยถูกทำลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 …. นำท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์  (มรดกโลก) (Unesco World Heritage 1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 โคโลญจน์ - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN  VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม  (AMSTERDAM)  (117 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์ (DAM SQUARE) อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ : *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

วันที่ 8 อัมสเตอร์ดัม - อัลเมียร์ งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 จัด 1 ครั้ง – อัมสเตอร์ดัม หมู่บ้านกังหันลม

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าชม งานดอกไม้พืชสวนโลกฟลอริเอด ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จัด 1 ครั้ง และปีนี้ก็ได้มาบรรจบอีกครั้ง งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จัดขึ้นเป็นเวลาหกเดือน เป็นสวนที่จะเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ พืช ผักและผลไม้ มีการนำเสนอที่สร้างแรงบันดาลใจในประเทศต่าง ๆ กว่า 40 รายการ เรือนกระจกอันงดงามตระการตา กระเช้าลอยฟ้าเหนือสวนสาธารณะ ศาลานวัตกรรม และศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง ภายในงาน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ZAANSE SCHANS) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัว … ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้….

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยและมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานานพร้อมกันนั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกด้วย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9 อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

15.20 น. : ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 23.59-03.05 *.*.*.

วันที่ 10 ประเทศไทย

12.05 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ
  จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 8. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 9. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 10. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน
  จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 6. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 7. ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 8. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
09/04/2022 18/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
88,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
เดินทาง 09/04/2022 18/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/04/2022 19/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  88,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
  เดินทาง 10/04/2022 19/04/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/04/2022 20/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   88,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
   เดินทาง 11/04/2022 20/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    12/04/2022 21/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    88,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
    เดินทาง 12/04/2022 21/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/04/2022 01/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     78,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
     เดินทาง 22/04/2022 01/05/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/04/2022 08/05/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      78,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
      เดินทาง 29/04/2022 08/05/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       06/05/2022 15/05/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       78,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
       เดินทาง 06/05/2022 15/05/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13/05/2022 22/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        78,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
        เดินทาง 13/05/2022 22/05/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/05/2022 29/05/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         78,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
         เดินทาง 20/05/2022 29/05/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          27/05/2022 05/06/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          78,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
          เดินทาง 27/05/2022 05/06/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           03/06/2022 12/06/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           78,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
           เดินทาง 03/06/2022 12/06/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            10/06/2022 19/06/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            78,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
            เดินทาง 10/06/2022 19/06/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             17/06/2022 26/06/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             78,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
             เดินทาง 17/06/2022 26/06/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              24/06/2022 03/07/2022
              การเดินทาง
              จำนวน
              ราคา
              78,900 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
              เดินทาง 24/06/2022 03/07/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               01/07/2022 10/07/2022
               การเดินทาง
               จำนวน
               ราคา
               78,900 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
               เดินทาง 01/07/2022 10/07/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                08/07/2022 17/07/2022
                การเดินทาง
                จำนวน
                ราคา
                78,900 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                เดินทาง 08/07/2022 17/07/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 15/07/2022 24/07/2022
                 การเดินทาง
                 จำนวน
                 ราคา
                 78,900 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                 เดินทาง 15/07/2022 24/07/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  22/07/2022 31/07/2022
                  การเดินทาง
                  จำนวน
                  ราคา
                  78,900 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                  เดินทาง 22/07/2022 31/07/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   29/07/2022 07/08/2022
                   การเดินทาง
                   จำนวน
                   ราคา
                   78,900 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                   เดินทาง 29/07/2022 07/08/2022
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    05/08/2022 14/08/2022
                    การเดินทาง
                    จำนวน
                    ราคา
                    78,900 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                    เดินทาง 05/08/2022 14/08/2022
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     12/08/2022 21/08/2022
                     การเดินทาง
                     จำนวน
                     ราคา
                     78,900 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                     เดินทาง 12/08/2022 21/08/2022
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      19/08/2022 28/08/2022
                      การเดินทาง
                      จำนวน
                      ราคา
                      78,900 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                      เดินทาง 19/08/2022 28/08/2022
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       28/08/2022 04/09/2022
                       การเดินทาง
                       จำนวน
                       ราคา
                       78,900 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                       เดินทาง 28/08/2022 04/09/2022
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        02/09/2022 11/09/2022
                        การเดินทาง
                        จำนวน
                        ราคา
                        78,900 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                        เดินทาง 02/09/2022 11/09/2022
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         09/09/2022 18/09/2022
                         การเดินทาง
                         จำนวน
                         ราคา
                         78,900 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                         เดินทาง 09/09/2022 18/09/2022
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          16/09/2022 25/09/2022
                          การเดินทาง
                          จำนวน
                          ราคา
                          78,900 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                          เดินทาง 16/09/2022 25/09/2022
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           23/09/2022 02/10/2022
                           การเดินทาง
                           จำนวน
                           ราคา
                           78,900 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                           เดินทาง 23/09/2022 02/10/2022
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            30/09/2022 09/10/2022
                            การเดินทาง
                            จำนวน
                            ราคา
                            78,900 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                            เดินทาง 30/09/2022 09/10/2022
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             09/04/2022 18/04/2022
                             88,900 บาท
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                             เดินทาง 09/04/2022 18/04/2022
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              10/04/2022 19/04/2022
                              88,900 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                              เดินทาง 10/04/2022 19/04/2022
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               11/04/2022 20/04/2022
                               88,900 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                               เดินทาง 11/04/2022 20/04/2022
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                12/04/2022 21/04/2022
                                88,900 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                เดินทาง 12/04/2022 21/04/2022
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,900 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 22/04/2022 01/05/2022
                                 78,900 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                 เดินทาง 22/04/2022 01/05/2022
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  29/04/2022 08/05/2022
                                  78,900 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                  เดินทาง 29/04/2022 08/05/2022
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   06/05/2022 15/05/2022
                                   78,900 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                   เดินทาง 06/05/2022 15/05/2022
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    13/05/2022 22/05/2022
                                    78,900 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                    เดินทาง 13/05/2022 22/05/2022
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     20/05/2022 29/05/2022
                                     78,900 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                     เดินทาง 20/05/2022 29/05/2022
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      27/05/2022 05/06/2022
                                      78,900 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                      เดินทาง 27/05/2022 05/06/2022
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       03/06/2022 12/06/2022
                                       78,900 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                       เดินทาง 03/06/2022 12/06/2022
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        10/06/2022 19/06/2022
                                        78,900 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                        เดินทาง 10/06/2022 19/06/2022
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         17/06/2022 26/06/2022
                                         78,900 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                         เดินทาง 17/06/2022 26/06/2022
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          24/06/2022 03/07/2022
                                          78,900 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                          เดินทาง 24/06/2022 03/07/2022
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           01/07/2022 10/07/2022
                                           78,900 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                           เดินทาง 01/07/2022 10/07/2022
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            08/07/2022 17/07/2022
                                            78,900 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                            เดินทาง 08/07/2022 17/07/2022
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             15/07/2022 24/07/2022
                                             78,900 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                             เดินทาง 15/07/2022 24/07/2022
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              22/07/2022 31/07/2022
                                              78,900 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                              เดินทาง 22/07/2022 31/07/2022
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               29/07/2022 07/08/2022
                                               78,900 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                               เดินทาง 29/07/2022 07/08/2022
                                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                05/08/2022 14/08/2022
                                                78,900 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                เดินทาง 05/08/2022 14/08/2022
                                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 12/08/2022 21/08/2022
                                                 78,900 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                 เดินทาง 12/08/2022 21/08/2022
                                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  19/08/2022 28/08/2022
                                                  78,900 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                  เดินทาง 19/08/2022 28/08/2022
                                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   28/08/2022 04/09/2022
                                                   78,900 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                   เดินทาง 28/08/2022 04/09/2022
                                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    02/09/2022 11/09/2022
                                                    78,900 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                    เดินทาง 02/09/2022 11/09/2022
                                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     09/09/2022 18/09/2022
                                                     78,900 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                     เดินทาง 09/09/2022 18/09/2022
                                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      16/09/2022 25/09/2022
                                                      78,900 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                      เดินทาง 16/09/2022 25/09/2022
                                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       23/09/2022 02/10/2022
                                                       78,900 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                       เดินทาง 23/09/2022 02/10/2022
                                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        30/09/2022 09/10/2022
                                                        78,900 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส สวิต เยอรมัน เนเธอร์แลนด์
                                                        เดินทาง 30/09/2022 09/10/2022
                                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 20,900 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         จำนวนการเข้าชม 43 ครั้ง
                                                         Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                         Share on social networks
                                                         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                         • รถตู้
                                                         • มี.ค.64 - พ.ค.64
                                                         • 3 วัน 2 คืน
                                                         • 248 ครั้ง
                                                         เริ่มต้น 7,290 บาท
                                                         • เดินทางมาเอง
                                                         • พ.ย.64 - เม.ย.65
                                                         • 3 วัน 2 คืน
                                                         • 75 ครั้ง
                                                         เริ่มต้น 3,499 บาท
                                                         รหัส 010-0113
                                                         3 วัน 2 คืน
                                                         เดินทางมาเอง
                                                         เริ่มต้น 3,499 บาท
                                                         • VietJet Air
                                                         • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                                                         • 3 วัน 2 คืน
                                                         • 86 ครั้ง
                                                         เริ่มต้น 6,999 บาท
                                                         รหัส 013-0025
                                                         3 วัน 2 คืน
                                                         VietJet Air
                                                         เริ่มต้น 6,999 บาท
                                                         ชื่นชอบ