ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์

เวนิส เมืองแห่งสายน้ำ และ ความรัก
อินบรูคส์ มนต์เสน่ห์แห่งของชนเผ่าทริโรลและลุ่มแม่น้ำอินส์
ซาลส์บวร์ก เรื่องราวอมตะของละครบรอดเวย์
ฮัลสตัท เสน่ห์ของธรรมชาติที่ดึงดูดความเรียบง่ายที่สมบูรณ์แบบพร้อมดั้นด้นออกค้นหา
มิวนิค เมืองสวยคลาสิกแห่งแคว้นบาวาเรีย
ปราสาทนอยชวานสไตน์ สัญลักษณ์ของเมืองเทพนิยาย อัศวินหงส์ (Swan Knight)
แองเกิลเบิร์ก เชิงขุนเขาแห่งเทือกเขาแอล์ป
ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณ แห่งปากแม่น้ำรอยซที่โอบล้อมไปด้วยเทือกเขาสูง
ยอดเขาทิตลิส Titlis กระเช้าหมุนได้ 360 องศา (OPTIONNAL)
ซูริค เมืองวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์  

ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์

รหัส 012-0302
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
49,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
49 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ

22.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส – เวนิส

01.05 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK135
.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 0715-0935 น.*.*.*.

13.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) ถึง สนามบินเมืองเวนิส หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส.. จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ไปตามลำคลองสู่ท่าซานมาร์โค นำท่านชมจัตุรัสซานมาร์โค  มหาวิหารซานมาร์โค  ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ …ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน *.*.*. ไม่รวมค่านั่งเรือกอนโดล่าท่านละ 20.- Euro (1 ลำสามารถนั่งได้ 5-6ท่าน) *.*.*.

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3 เวนิส – อินบรูคส์ – ซาลเบิร์ก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (388 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ….

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์   นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – มิวนิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลบร์ก เพื่อเดินเล่นในเมืองเก่าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองที่ไม่ซ้ำแบบเมืองใดในโลก ชมสวนมิราเบล ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด และเป็นฉากที่สวยงามอีกฉากหนึ่ง ในภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลสตัท (HALLSTATT) (73 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี ..หมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคนมีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำจึงไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถวิ่งได้ มีแต่ทางเดินแคบๆ ผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้น ดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กช่วงแรกในทวีปยุโรปในราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาล

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและช้อปปิ้ง *.*.*.

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (205 กิโลเมตร) ประเทศเยอรมนี มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทาง วัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่ง…..จากนั้นนำท่านชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าและเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5 มิวนิค – โฮเฮนชวานเกา – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ทะเลสาบทิทิเช่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (hohenschwangau) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..นำท่านเดินทาง..ขึ้นชมความงามด้านหน้าของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ shuttle bus ของทางปราสาท..

หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถม้าทั้งไปและกลับ หากท่านในสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกติ)

เที่ยง :  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทิเช่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขาป่าดำ BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบและให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกอย่างมากมายตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกากุ๊กกรู

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

วันที่ 6 แองเกิลเบิร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค – น้ำตกไรน์ – ดูไบ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

*.*.. หมายเหตุ : ท่านที่ต้องการนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต กรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ก่อนล่วงหน้า *.*.

นำท่านลงจากเขาเพื่อเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERN) (52.4 กิโลเมตร) เมืองพักตากอากาศที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในสวิสฯ แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี

เที่ยง  : *.*.*. อิสระการรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อที่จะได้มีเวลาในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ *.*.*.

บ่าย : ..ชมเมืองลูเซิร์น ถ่ายรูปคู่กับอนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ZURICH) (63 กิโลเมตร) เมืองศูนย์กลางทางการค้า การเงิน และการธนาคารที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ้าเซ่น (Schaffhausen) (50 กิโลเมตร)  …อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน้ำตกไรน์ (Rheinfall) ได้เวลาอันสมควร..นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

21.55 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK086 /EK372

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ : 0710-0930 น. *.*.*.

18.40 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพ….


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)
  ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
  ** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
  ** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ 

  ** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  ** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

  ** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  – เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  – เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
  **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 7. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าทิปท่านละ – ยูโร
 8. ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 5,000.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตาม กำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
12/03/2022 18/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
49,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
เดินทาง 12/03/2022 18/03/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2022 25/03/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  49,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
  เดินทาง 19/03/2022 25/03/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/04/2022 07/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   49,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
   เดินทาง 01/04/2022 07/04/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/04/2022 17/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    59,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
    เดินทาง 11/04/2022 17/04/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/04/2022 04/05/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     49,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
     เดินทาง 28/04/2022 04/05/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30/04/2022 06/05/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      49,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
      เดินทาง 30/04/2022 06/05/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       05/05/2022 11/05/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       49,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
       เดินทาง 05/05/2022 11/05/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        29/05/2022 04/06/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        49,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
        เดินทาง 29/05/2022 04/06/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         12/03/2022 18/03/2022
         49,999 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
         เดินทาง 12/03/2022 18/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          19/03/2022 25/03/2022
          49,999 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
          เดินทาง 19/03/2022 25/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           01/04/2022 07/04/2022
           49,999 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
           เดินทาง 01/04/2022 07/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            11/04/2022 17/04/2022
            59,999 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
            เดินทาง 11/04/2022 17/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             28/04/2022 04/05/2022
             49,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
             เดินทาง 28/04/2022 04/05/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              30/04/2022 06/05/2022
              49,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
              เดินทาง 30/04/2022 06/05/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               05/05/2022 11/05/2022
               49,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
               เดินทาง 05/05/2022 11/05/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                29/05/2022 04/06/2022
                49,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์
                เดินทาง 29/05/2022 04/06/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,500.- ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 จำนวนการเข้าชม 49 ครั้ง
                 Tags ที่เกี่ยวข้อง
                 Share on social networks
                 โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                 • เดินทางมาเอง
                 • พ.ย.64 - ม.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 63 ครั้ง
                 เริ่มต้น 2,990 บาท
                 รหัส 030-0155
                 3 วัน 2 คืน
                 เดินทางมาเอง
                 เริ่มต้น 2,990 บาท
                 • Air Asia (FD)
                 • ก.พ.64 - มี.ค.64
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 254 ครั้ง
                 เริ่มต้น 7,999 บาท
                 • Nok Air (DD)
                 • ม.ค.65
                 • 3 วัน 2 คืน
                 • 35 ครั้ง
                 เริ่มต้น 7,140 บาท
                 รหัส 018-0346
                 3 วัน 2 คืน
                 Nok Air (DD)
                 เริ่มต้น 7,140 บาท
                 • ม.ค.65 - เม.ย.65
                 • 8 วัน 5 คืน
                 • 47 ครั้ง
                 เริ่มต้น 59,900 บาท
                 รหัส 012-0307
                 8 วัน 5 คืน
                 เริ่มต้น 59,900 บาท
                 ชื่นชอบ