บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – SHOPPING PARNDOF OUTLET – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – ถนนคาร์ทเนอร์สตรีท – ฮอลสตัท เมืองมรดกโลก – เชสกี้คลุมลอฟ ปราก – ปราสาทแห่งกรุงปราก

ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก , At Ubon Travel
รหัส 012-0305
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
45,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ

22.00 น. : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอานวยความสะดวก

วันที่ 2
กรุงเทพฯ - บูดาเปสต์ - ชมเมือง - ล่องเรือ

01.05 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK111

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 05.00-10.35 *.*.*.

13.35 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมืองบูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

นำท่าน ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำโดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับป้อม (Fisherman’s Bastion) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้ จากนั้นอิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร นำท่านถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

วันที่ 3
บูดาเปสต์ - PARNDOF OUTLET - เวียนนา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านสู่ PARNDOF OUTLET (189 กิโลเมตร) ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย

เที่ยง : *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (48 กิโลเมตร) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง นำท่านเข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) (7 กิโลเมตร) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม

นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมายอย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชมมหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก

ค่ำ : *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*.

วันที่ 4
เวียนนา - ฮอลสตัท - บูโดโจวิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (Hallstatt) (289 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาลและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย

เที่ยง : *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม

ค่ำ : *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*.

วันที่ 5
เชสกี้คลุมลอฟ - ปราก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) (221 กิโลเมตร) เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปีค.ศ.1992

จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา นำท่านชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชก มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลก นำท่านเดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงาม

ค่ำ : *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*.

วันที่ 6
ปราก - กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมความสวยงามด้านหน้าของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล …นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น

3 ตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอดที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆ มากมาย …จากนั้นนำท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิคที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม ….นำท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปรากที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลสที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาสัญญาลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ ผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย

15.30 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK140/EK384

วันที่ 7
สนามบินสุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 00.25-03.05 *.*.*

12.05 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
** กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

 1. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  -ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  -ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ ** 
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน] 
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

 1. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 2. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ ค่าบริการพิเศษต่างๆ
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปท่านละ – ยูโร
 6. ค่าวีซ่าเชงเก้น 5,000.- (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้มากกว่า 1 เดือนก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาท
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าบริการทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์ (หมายเหตุ – ผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรอบแพทย์ตามที่ทางบริษัทระบุข้อความบางอย่างในนั้นด้วย เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ))
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
04/02/2022 10/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
45,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
เดินทาง 04/02/2022 10/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/02/2022 17/02/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  45,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
  เดินทาง 11/02/2022 17/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   18/02/2022 24/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   45,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
   เดินทาง 18/02/2022 24/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/02/2022 03/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    45,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
    เดินทาง 25/02/2022 03/03/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     04/03/2022 10/03/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     45,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
     เดินทาง 04/03/2022 10/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/03/2022 17/03/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      45,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
      เดินทาง 11/03/2022 17/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       18/03/2022 24/03/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       45,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
       เดินทาง 18/03/2022 24/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        25/03/2022 31/03/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        45,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
        เดินทาง 25/03/2022 31/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         01/04/2022 07/04/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         45,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
         เดินทาง 01/04/2022 07/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          09/04/2022 15/04/2022
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          55,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
          เดินทาง 09/04/2022 15/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           10/04/2022 16/04/2022
           การเดินทาง
           จำนวน
           ราคา
           55,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
           เดินทาง 10/04/2022 16/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            22/04/2022 28/04/2022
            การเดินทาง
            จำนวน
            ราคา
            45,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
            เดินทาง 22/04/2022 28/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             29/04/2022 05/05/2022
             การเดินทาง
             จำนวน
             ราคา
             45,900 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์ยุโรป ฮังการี ออสเตรีย เชก
             เดินทาง 29/04/2022 05/05/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่มเพิ่มท่านละ 6,500.- ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              Tags ที่เกี่ยวข้อง
              Share on social networks
              โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ