• มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ – มิวนิค
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค – ฮัลสตัท
 • ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก – ปราสาทปราก
 • บราติสสลาว่า – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ
 • เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – พระราชวังเชินบรุนน์                            
ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria , At Ubon Travel
รหัส 013-0282
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

22.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2
ดูไบ(UAE) – มิวนิค(เยอรมัน) – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ

01.05 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

05.00 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.40 :  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK049  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

12.30 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว จากนั้นนำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงมิวนิค (MUNICH) เมืองเศรษฐกิจของประเทศเยอรมัน เป็นเมืองใหญ่ของแคว้นบาวาเรีย นำท่านผ่านชมใจกลางเมือง ชมประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือนและพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่เรียงรายอยู่บนถนนอันสวยงาม ถนนแม็กซิมิลเลี่ยน โอเปร่าเฮ้าซ์ และ เขตพระราชวังเก่า

นำท่านชม จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปั้นพระแม่มารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหง่านกลางจัตุรัสมาตั้งแต่ปี 1638  ทั้งนี้เพื่อเป็นการขอบคุณเซนต์แมรี่ นักบุญแห่งแคว้นบาวาเรียที่ช่วยให้มิวนิคหลุดพ้นจากการครอบครองของทัพสวีเดน

นำท่านชม ศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมงและ 5 โมงเย็น ในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าทางการเกษตร

นำท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM สนามเหย้าของทีม BAYERN MUNICH ทีมฟุตบอลอันดับ 1 ของประเทศเยอรมัน มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และยิ่งใหญ่เป็นสนามที่ใหญ่ที่เป็นอันดับต้นๆของเยอรมันนี

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 3
มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) เมืองเล็กๆที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย นำท่าน เดินทางขึ้นปราสาทชมความสวยงามของ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) นำชมต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ซึ่งปราสาทนอยชวานสไตน์ ตั้งตระหง่านอยู่บน ยอดเขา ดุจปราสาทในเทพนิยาย

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูขาหมูเยอรมัน ออกเดินทางต่อสู่เมืองอินส์บรูค (INNSBRUCK) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ชมหลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ FRIEDRICH ที่4ในช่วงต้นศตวรรษที่15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 4
อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ ฮัลสตัท (HALLSTATT) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราว กับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน SALZKAMMERGUT เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO CULTURAL-HISTORICAL HERITAGE เพียงเดินเที่ยวชมเมืองเสมือนหนึ่งท่านอยู่ในภวังค์แห่งความฝัน

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG)  ประเทศ ออสเตรีย เมืองอันเป็นบ้านเกิดของนักดนตรีเอก “วูล์ฟกัง อมาดิอุส โมสาร์ท” ที่มีชื่อเสียงก้องโลก เมืองซาลส์บวร์ก มีความหมายว่า “ปราสาทเกลือ” เขตเมืองเก่าศิลปะบารอคที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซัลซาค เมืองซาลส์บวร์กเคยเป็นที่ประทับถาวรของอาร์คบิชอป  และ  เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกที่สำคัญยิ่งของบรรดาประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมัน อิสระเดินเที่ยวชมย่านเมืองเก่า เลือกซื้อสินค้าบนถนน GETREIDEGASSE ของเมืองที่มีความสวยงามรวมทั้งมีร้านค้าสินค้าแฟชั่นมากมาย

นำชม สวนมิราเบล(MIRABELL GARDEN) สวนภายในพระราชวังเดิมที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์สีสันที่สวยงาม รูปปั้นและน้ำพุสไตล์บาร๊อค สถานที่แห่งนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อมตะชื่อก้องโลก THE SOUND OF MUSIC’ จากนั้นนำชม บ้านเกิดโมสาร์ท กวีเอกของโลกชาวออสเตรียน ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงประวัติของโมสาร์ทและครอบครัว

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมืองจีน

วันที่ 5
ชาลซ์บูร์ก – เชสกี้ ครุมลอฟ- ปราก

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมือง เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) นำชม ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) จากบริเวณรอบนอกซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (VALTAWA RIVER) ตรงบริเวณคุ้งน้ำ ฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค SENETE SQUARE และโบสถ์เก่ากลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองเก่าที่ UNESCO ขึ้นเป็นมรดกโลก ในปี ค.ศ. 1992 กับบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำคณะเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐเช็ก อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเชคโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ

เดินชม ย่านช่างทองโบราณ (GOLDEN LANE) ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึก วางจำหน่ายอยู่มากมาย จากนั้นนำท่าน เดินเล่นบนสะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) สะพานเก่าแก่ข้ามแม่น้ำวัลตาวา สไตล์โกธิคที่ สร้างขึ้นตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 14 สมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ชมรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญที่ตั้งอยู่สองข้างราวสะพานกว่า 30 องค์

และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่เรียงรายอยู่บนตลอดแนวสะพาน จากนั้นนำท่านเดินสู่ประตูเมืองเก่า “POWDER GATE” ขอบเขตเมืองในสมัยโบราณ, ศาลาว่าการเมืองหลังเก่า (OLD TOWN HALL) ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1338 มีจุดเด่นคือ นาฬิกาดาราศาสตร์ (ASTRONOMICAL CLOCK) ที่สวยงามและยังตีบอกเวลาทุกๆชั่วโมง ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆมากมายในย่านเมืองเก่า มีทั้งสินค้าของฝากที่ระลึก รวมทั้งร้านค้าแฟชั่นชั้นนำ

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 6
ปราก – ปราสาทปราก – บราติสสลาว่า

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำเข้าชม ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย BORIVOJ แห่งราชวงศ์ PREMYSLIDS ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918

ชมมหาวิหารเซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) อันงามสง่าด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในสมัยศตวรรษที่14  นับว่าเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในกรุงปราก  ซึ่งพระเจ้าชาร์ลที่ 4 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1344  ภายในเป็นที่เก็บพระศพของกษัตริย์สำคัญในอดีต เช่น พระเจ้าชาร์ลที่ 4, พระเจ้าเฟอร์ดินานด์ที่ 1 และพระเจ้าแมกซิมิเลี่ยนที่ 2 เป็นต้น แล้วชมพระราชวังหลวง (ROYAL PALACE) ที่เป็นหนึ่งในส่วนที่เก่าแก่ที่สุดของปราสาท ใช้เป็นที่ประทับของเจ้าชายโบฮีเมียนทั้งหลาย

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) ซึ่งเป็นเมืองหลวง และเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัก ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบ ที่บริเวณพรมแดนของสโลวัก ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนของสาธารณรัฐเช็ก ผ่านชมบรรยากาศของกรุงบราติสลาวา ซึ่งเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งสโลวัก ผ่านชมโบสถ์เซนต์มาร์ติน ปราสาทบราติสลาวา ย่านมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ต่างๆ  โรงละคร และสถาบันทางวัฒนธรรม ให้เวลาอิสระทุกท่านเดินเล่นพร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 7
บราติสลาวา – บูดาเปสต์ – ล่องแม่น้ำดานูบ

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำเดินทางโดยรถโค้ชข้ามพรมแดนเข้าสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) นำชม กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัย และสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ”

ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลก ด้วยทัศนียภาพ    บนสองฝั่งแม่น้ำดานูป  ชม จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ MILLENARY MONUMENT อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปี แห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านชมบริเวณ CASTLE HILL ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอกโบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้อย่างดีป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน

นำท่านล่องเรือแม่น้ำดานูบอันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมฮังการีในช่วง 600-800 ปีมาแล้วที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง “บูดา” และ “เปสต์” ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อ

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูซุปกุลาซ

วันที่ 8
บูดาเปสต์ - เวียนนา – PARNDOLF OUTLET – ซิตี้ทัวร์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **

นำเดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย นำท่านเดินทางไปยัง พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (PARNDOLF OUTLET) เอาท์เลทแห่งแรกของประเทศออสเตรีย และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ ตั้งอยู่กรุงเวียนนา มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลก อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว ผ่านชม ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) เส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนา ซึ่งแวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่งดงาม เช่น โรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1863-1869 พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์กมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13-20 ชมตึกรัฐสภา ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง ค.ศ. 1873-1883

ผ่านชม  พระราชวัง เบลวีเดียร์ BELVEDERE PALACE พระราชวังแห่งนี้ได้รับการออกแบบ และสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 18 ตัวพระราชวังประกอบด้วยพระตำหนัก 2 ส่วนในรูปแบบสถาปัตยกรรมโรโคโค หันหน้าเข้าหากันโดยคั่นกลางด้วยสวนสวยที่ตกแต่งอย่างงดงาม

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนูไส้กรอกเวียนนา

วันที่ 9
เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ - สนามบินเวียนนา – สนามบินดูไบ

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรีย เทเรซ่า ให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างามด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง

นำชมบริเวณรอบนอก โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน จากนั้นเชิญช๊อปปิ้งสินค้าในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ใจกลางกรุงเวียนนา สินค้านานาชนิด

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงเวียนนา  ประเทศออสเตรีย เพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ

15.10 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน  EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK128  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

23.40 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 10
โดฮา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

03.05 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK384  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

12.05 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 EURO ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าเชงเก้น (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 5,000บาท)
 • ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 EURO
 • ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
 • ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป

ในกรณีที่ JOIN LAND (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ราคาท่านละ 45,900 บาท
** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ยูโร (EURO) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท ** (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้
ช่วงเดินทาง
11/03/2022 20/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
เดินทาง 11/03/2022 20/03/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/03/2022 03/04/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  69,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
  เดินทาง 25/03/2022 03/04/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/04/2022 10/04/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   69,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
   เดินทาง 01/04/2022 10/04/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2022 17/04/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    79,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
    เดินทาง 08/04/2022 17/04/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 12,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/04/2022 18/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     79,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
     เดินทาง 08/04/2022 18/04/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 12,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      17/04/2022 26/04/2022
      การเดินทาง
      จำนวน
      ราคา
      69,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
      เดินทาง 17/04/2022 26/04/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       29/04/2022 08/05/2022
       การเดินทาง
       จำนวน
       ราคา
       69,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
       เดินทาง 29/04/2022 08/05/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13/05/2022 22/05/2022
        การเดินทาง
        จำนวน
        ราคา
        69,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
        เดินทาง 13/05/2022 22/05/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         20/05/2022 29/05/2022
         การเดินทาง
         จำนวน
         ราคา
         69,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป EAST EUROPE Germany Czech Slovakia Hungary Austria
         เดินทาง 20/05/2022 29/05/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 11,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          Tags ที่เกี่ยวข้อง กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) กรุงปราก (PRAGUE) กรุงมิวนิค (MUNICH) กรุงเวียนนา (VIENNA) จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) จัตุรัสวีรบุรุษ (HEROES’ SQUARE) ถนนคาร์นท์เนอร์ (KARTNERSTRASSE) ถนนสายวงแหวน (RINGSTRASSE) ปราสาทครุมลอฟ (KRUMLOV) ปราสาทนอยชวานสไตน์ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ปราสาทแห่งปราก (PRAGUE CASTLE) ป้อมชาวประมง (FISHERMAN’S BASTION) พระราชวัง เบลวีเดียร์ BELVEDERE PALACE พระราชวังฮอฟเบิร์ก (HOFBURG PALACE) พระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN PALACE) พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (PARNDOLF OUTLET) มหาวิหารเซนต์วิตุส (ST.VITUS CATHEDRAL) ย่านช่างทองโบราณ (GOLDEN LANE) ล่องเรือแม่น้ำดานูบ สนามกีฬา ALLIANZ STADIUM สวนมิราเบล(MIRABELL GARDEN) สะพานชาร์ล (CHARLES BRIDGE) หลังคาทองคำ (GOLDEN ROOF) ฮัลสตัท (HALLSTATT) เชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) เมืองอินส์บรูค (INNSBRUCK) เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU) โบสถ์สเตเฟ่นส์ (ST. STEPHEN’S CATHEDRAL) โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH)
          Share on social networks
          โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ