เที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว และศึกษาประวัติศาสตร์จากสถาปัตยกรรมอันล้ำค่าตามเส้นทางหลักของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มหาวิหารแห่งโลซานน์ สะพานไม้ซาเปล ปราสาทซิลยอง น้ำพุจรวดเจ็ทโด ฯลฯ
ชมความยิ่งใหญ่ของ แม่น้ำไรน์ แม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป
ชมหมู่บ้านเซอร์แมทแสนสวยที่มีฉากหลังเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น
ชมทิวทัศน์แบบพาโนรามาของยอดเขากลาเซียร์ 3000 และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ
เก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังระดับโลกที่เมืองปารีส
หอไอเฟล ประตูชัยฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่  พิพิธภัณฑ์ลูฟร์  จัตุรัสคองคอร์ด
ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระราชวังแวร์ซาย ที่แสนยิ่งใหญ่อลังการ
ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช พร้อมศึกษาประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสาย
ช้อปปิ้งแบบจุใจที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ และ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่

ทัวร์ยุโรป SPRING IN SWITZERLAND FRANCE , At Ubon Travel
รหัส 003-0615
วันที่เดินทาง
พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
77,500 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
14 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

23:45 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบิน QATAR AIRWAYS  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - แม่น้ำไรน์ - เมืองซูริค -โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - เมืองลูเซิร์น

02:30 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837

05:45 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

08:25 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR095

13:40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

บ่าย : นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง35ก.ม. ใช้เวลา 40 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทางโดยมี แม่น้ำไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของน้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว อิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกไรน์ จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง35ก.ม.ใช้เวลา40นาที)  ซูริคเป็นเมืองชั้นนำของโลกและเป็นหนึ่งในเมืองที่มีศูนย์กลางทางการเงินขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับจำนวนประชากรที่ค่อนข้างน้อยของประเทศ เป็นที่ตั้งของสถาบันทางการเงินและการธนาคารยักษ์ใหญ่มากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของศูนย์วิจัยและศูนย์พัฒนาของประเทศ

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของเมือง และอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมือง เก่าซูริค ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่ รวมถึงอาคารต่างๆ ที่บางแห่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเลยทีเดียว โบสถ์กรอสมุนสเตอร์ (Grossmunster Church) หนึ่งในโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็น 1 ใน 4 โบสถ์หลักของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) เป็นโบสถ์ใของนิกายโปรแตสแตนท์ ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอคอยคู่แฝด โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) หอนาฬิกาแห่งโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ถือเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในเมืองซูริค และเป็น 1 ใน 4 โบสถ์หลักของเมืองซูริค ตั้งอยู่ติดกับเนินเขาลินเดนฮอฟ (Lindenhof Hill) ตกแต่งด้วยสไตล์บาโรกผสมโกธิค จุดเด่นสำคัญคือ หน้าปัดนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น  ร้านเครื่องประดับ  ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจำนวนมาก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารเย็นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น

วันที่ 3
เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ซาเปล - โบสถ์เยซูอิต - อนุสาวรีย์สิงโตหิน - จตุรัส Schwanenplatz - เมืองอินเทอร์ลาเคิน – Hohematte – Unterseen - Lake Thun - เมืองทาซ – หมู่บ้านเซอร์แมท - ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น – เมืองทาซ

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านท่องเที่ยวใน เมืองลูเซิร์น ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวณทะเลสาบ เริ่มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานไม้ซาเปล (Chapel bridge)  สะพานไม้อายุเกือบ 700 ปี จากนั้นนำท่านไปชมโบถส์อันสวยงามที่ โบสถ์เยซูอิต (Jesuitenkirche) คือโบสถ์โดมหัวหอมคู่ โบสถ์นี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำที่ไหลแนกออกมาจากทะเลสาปตัดผ่านใจกลางเมือง ความงดงามโดดเด่นเป็นสง่า ภายใน หินแกรนิตที่ถูกแกะสลักไว้อย่างอลังการ แท่นเปียโนที่ตั้งอยู่แบบกลมกลืน มีมนต์ขลังดึงดูดใจให้จิตใจสงบ อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิตฯ ที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส

จากนั้นนำท่านไปที่ จตุรัส Schwanenplatz ที่นี่เป็นโซนแหล่งช้อปปิ้งของลูเซิร์นมีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย และมีร้านค้ามากมายให้เลือกเดินชอปปิ้ง รวมถึงร้านกาแฟ ของหวาน ชอคโกแลต มีความคึกคัก และบรรยากาศดี อิสระให้ท่านชอปปิ้งได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย หรือ่ายรูปสวยๆริมทะเลสาบ Thun ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พื้นที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่ดูสดชื่นมากๆที่ตั้งอยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa นี่แหละ ประดับด้วยวิวอันสวยงามซึ่ง สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ Unterseen ย่านเมืองเก่าของ INTERLAKEN  เรียกว่าบริเวณ Marktgasse ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Harder ( เขาลูกเดียวกับที่ตั้ง Harder Kulm ) เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี  1471  อาคารหลาย ๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี โดยเฉพาะบริเวณลานกลางเมืองที่อุดมไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมาย

แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ Lake Thun เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง112ก.ม.ใช้เวลา2ชม.) นำท่านเดินทางสู่ เซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train *ราคานี้รวมค่าโดยสาร* มีเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชม หมู่บ้านเซอร์แมท ที่แสนสวย และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นั่ง Shuttle Train กลับสู่ เมืองทาซ (Tasch)

วันที่ 4
เมืองทาซ - เมืองโกล เดอ ปิยง - ยอดเขากลาเซียร์ 3000 - The Peak Walk by Tissot - Glacier Walk - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทซิลยอง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านออกเดินทางไปยัง เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) (ระยะทาง152ก.ม.ใช้เวลา2ชม.15นาที) ซึ่งคุณจะได้เริ่มต้นประสบการณ์ Glacier 3000 ของคุณ ขึ้น Cable Car ไปยังสถานี Scex Rouge  (ใช้เวลาเดินทางขึ้นประมาณ45นาที) ระหว่างทางและบนยอดเขา สามารถชมทิวทัศน์แบบพาโนรามาของยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ 24 ยอด สูง 4,000 เมตรขึ้นไป ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) เป็นส่วนหนึ่งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad Mountain) สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,000 เมตร

เราสามารถท้าทายความสูงของสะพาน The Peak Walk by Tissot และเดินไปตาม Glacier Walk เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ที่สามารถมองเห็นวิวยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน อีกทั้งมีกิจกรรมมากมาย ให้เราได้สนุกสนานกัน ไม่ว่าจะเป็น Ice Express เป็นเก้าอี้นั่งชมวิว จากด้านบนร้านอาหารลงมายังลานสกี ขึ้นฟรี  ให้เราได้สนุกสนาน เพลิดเพลินกับกิจกรรมตื่นเต้นสนุกสนานในบริเวณ Fun Park ให้ท่านได้เล่นตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง พิเศษ !!! ร้านอาหาร BOTTA ซึ่งออกแบบโดยมัณฑนากรชื่อดังชาวสวิสชื่อ Mario Botta อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง41ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) นำท่านถ่ายภาพด้านนอกของ ปราสาทซิลยอง (Chillon castle) แห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี สไตล์โกธิกที่มองดูแล้วเหมือนอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาปราสาทซิลยอง เนื่องด้วยเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอื่นๆ ของยุโรป แต่โบรชัวร์แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิลยองเป็นโลโก้ประจำ ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากกำแพงสูงตระหง่านเข้าไปจะเป็นลานปราสาท ที่พัก และที่สำคัญเป็นคุกสำหรับขังนักโทษ *ปิดวันที่ 25 ธันวาคม และ 1 มกราคม*

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เมืองมองเทรอซ์ - เมืองเวเว่ย์ - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น - ส้อมยักษ์ The Fork - มหาวิหารแห่งโลซานน์ - Place de la Palud - สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย - Olympic museum - เมืองเจนีวา - น้ำพุจรวดเจ็ทโด - วิหารเซนต์ปิแอร์ - นาฬิกาดอกไม้ Jardin Anglais - จตุรัสปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์ - เมืองดิจอง ประเทศฝรั่งเศส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง7ก.ม.ใช้เวลา15นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น “ชาลี แชปปลิ้น” (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง18ก.ม.ใช้เวลา30นาที)  เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม คลาสสิก ให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ ชม มหาวิหารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de Lausanne) ตามชื่อเดิมเป็นโบสถ์คาทอลิก เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกชม Place de la Palud ซึ่งคุณจะได้เห็นน้ำพุที่เก่าแก่ที่สุดของ Lausanne โดยมีผู้พิพากษาแสดงอยู่ที่เสาหลัก ในขั้นตอนรอบน้ำพุคุณมักจะพบคนนั่งขณะที่พวกเขากำลังรอคอยนาฬิกาข้างต้นซึ่งแสดงภาพเคลื่อนไหวจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุกๆชั่วโมงตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 19:00 น.

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ สวนเดอน็องตู (Le Denantou) เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก ขึ้นไปอีกนิดหน่อย รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา (Three monkey monuments) มีน้ำพุรูปปั้นลิง 3 ตัว ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดและฉายพระรูปไว้เสมอ และสมเด็จพระพี่นาง ทรงนิพนธ์ว่าหมายถึง “ไม่ยอมฟัง ดู พูดในสิ่งที่เลว” และยังเป็นที่ตั้งของ ศาลาไทย (Le Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปี พ.ศ.2549 จากนั้นพาท่านไปแวะถ่ายภาพด้านนอกที่ Olympic museum พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโอลิมปิค รอบๆพิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวมากมาย เช่น ลู่วิ่ง หรือรันเวย์รั้วไม้อีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง63ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูตตั้งอยู่มากที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านแวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คต่างๆเริ่มต้นที่ น้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึง วิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter’s Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850ปี และ นาฬิกาดอกไม้

จุดถ่ายรูปสำคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็นร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน ต่างกันไปตามฤดูกาล อิสระให้ท่านเดินเล่นที่เขตเมืองเก่าเจนีวา ส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ และโรงแรมต่างๆมากมาย บริเวณนี้มีชื่อเสียงเพราะว่าเป็นที่ตั้งของ จตุรัสปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์ (Place du Bourg de Four) ตลาดเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมัน ยังคงความคลาสสิค และมีกลิ่นอายครั้งเก่าๆ ให้ท่านลองนั่งจิบกาแฟ ดื่มเบียร์ ฟังเสียงน้ำพุกระทบลงน้ำ ฟังเพลงตามข้างถนนมี ช้อปปิ้งเล็กน้อย หาของกินอร่อยๆ ถือว่าเป็นอีกย่านนึงซึ่งไม่ควรพลาดในการมาเที่ยวเมืองเจนีวา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส (ระยะทาง 263ก.ม. ใช้เวลา 3 ชม.)

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
เมืองดิจอง – เมืองปารีส – เข้ารับการทดสอบ RT-PCR - หอไอเฟล - ประตูชัยฝรั่งเศส - ถนนฌ็องเซลิเซ่ - พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ - จัตุรัสคองคอร์ด - ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ - ล่องเรือชมแม่น้ำแซน - เอาท์เล็ทลาวัลเล่

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปสู่ เมืองปารีส (Paris) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแมน้ำแซน บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศส อยู่ตรงใจกลางแคว้นอีล-เดอ-ฟร็องส์  ในขณะที่เขตมหานครปารีส มีประชากรเกือบ 12 ล้านคนและเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีประชากรสูงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปยุโรป

เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ตามคลินิกที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ สำหรับเดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ 72 ชั่วโมง (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์)

(สถานที่ตรวจ RT-PCR ที่เข้ารับบริการ ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร เริ่มต้นเที่ยวเมืองปารีสด้วยการพาทุกท่านไป หอไอเฟล  (Eiffel Tower) เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของประเทศฝรั่งเศส  ไปต่อกันที่ ประตูชัยฝรั่งเศส (Arc de Triomphe) หรือเรียกเต็มๆว่า อาร์กเดอทรียงฟ์เดอเลตวล เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ออกแบบโดย ฌ็อง ชาลแกร็ง มีอายุกว่า 200 ปี จากนั้นไปที่ถนนที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังที่สุดในฝรั่งเศส ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs Elysees)  เป็นหนึ่งในถนนที่มีชื่อเสียงโด่งดังในฝรั่งเศส ย่านศูนย์การค้าระดับพรีเมียม

จากนั้นพาท่านไปเยี่ยมชมด้านนอกของ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของเมืองปารีส  จากนั้นพาทุกท่านไปที่ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) เป็นสถานที่แห่งความทรงจำทางประวัติศาสตร์ในกรุงปารีส อิสระช้อปปิ้งที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) เป็นห้างหรูที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของปารีส

จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หอไอเฟล หรือ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งแบบจุใจ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์

จากนั้นพาทุกท่านไป ล่องเรือชมแม่น้ำแซน โดย บาโต มูช (Bateaux-Mouches)  รอบละประมาณ 1 ชม. มีการบรรยายเกี่ยวกับประวัติเมืองปารีสตลอดทั้งสายการเดินทางระหว่างสองข้างทางที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หอไอเฟล หรือ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็นต้น จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งแบบจุใจ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ เอาท์เล็ท ลาวัลเล่ (La Vallée Village Outlet) (ระยะทาง 41 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.)   เป็นเอาท์เล็ทจำหน่ายสินค้าแบรด์เนมชื่อดังต่างๆ โดยจำหน่ายในราคาถูกกว่าราคาปกติอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์

เย็น : อิสระอาหารเย็น เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปารีส

วันที่ 7
เมืองปารีส - พระราชวังแวร์ซาย - สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล – ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังมากของฝรั่งเศส นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศฝรั่งเศส นับเป็นพระราชวังที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามอลังการมาก จนติด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อีกทั้งยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม พระราชวังสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมสไตล์คริสต์ศตวรรษที่ 17 และ 18

13.00  น. : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.05 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR040

23:25 น. :  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

 

วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

02:20  น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR836

13:10 น. :  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้)

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไปกลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 6 ของการเดินทาง เพื่อใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย
 8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 10. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าบริการและค่าวีซ่า 5,000 บาท
 8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 EURO หรือ 1,900 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 9. แพคเกจ Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน และค่าตรวจหาเชื้อโควิด19 RT-PCR 1 ครั้ง พร้อมรถรับส่งสนามบิน เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 13. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
13/05/2022 20/05/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
77,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป SPRING IN SWITZERLAND FRANCE
เดินทาง 13/05/2022 20/05/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 15,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ