จุดชมวิวรถไฟลอยน้ำ กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เก็บภาพ และเดินชมความสวยงาม ของ ทุ่งดอกทานตะวันไร่บุปผชาติ
เพลิดเพลินตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ๆ ตลาดหัวปลี
อุโมงค์รถไฟด้านใต้เขาพระพุทธฉาย จุดถ่ายรูปสุดชิคแห่งสระบุรี
นมัสการพระพุทธฉาย(เงาพระพุทธเจ้า) วัดพระพุทธฉาย

ทัวร์ลพบุรี Unseen รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ , At Ubon Travel
รหัส 018-0333
วันที่เดินทาง
ม.ค.65
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,390 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพ- สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย-Unseen รถไฟลอยน้ำ-สถานีโคกสลุง-ตลาดหัวปลี-อุโมงค์ฯพระพุทธฉาย-วัดพระพุทธฉาย-กรุงเทพ

05.15 น. : คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ทีมงานบริษัทฯ รอให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (หอการค้า ตรงข้าม ปั๊ม ปตท.) พร้อมบริการอาหารว่าง(1)

05.30 น. : ออกเดินทางสู่ สถานีรถไฟชุมทางแก่งคอย โดยรถตู้ปรับอากาศ

08.36 น. : นำท่านเดินทางโดยรถไฟขบวนพิเศษนำเที่ยว ขบวนที่921 ชั้น 3 ที่นั่งพัดลม ออกเดินทางสู่ Unseenรถไฟลอยน้ำและนำท่านลงถ่ายรูปกับจุดชมวิวรถไฟลอยน้ำกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก่อนที่ท่านจะได้นั่งรถไฟที่ทอดยาวข้ามไปบนอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติโดยรอบ และขบวนรถจะหยุดกลางสันเขื่อน มีเวลาให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมดื่มด่ำกับความงดงาม ตื่นตาตื่นใจประมาณ 30 นาที

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สถานีโคกสลุง ท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และสินค้าพื้นเมืองที่ชาวบ้านนำมาตั้งวางขายให้แก่ผู้มาเยือน นำท่านเก็บภาพ และเดินชมความสวยงาม ของ ทุ่งดอกทานตะวันไร่บุปผชาติ ลพบุรี ตั้งอยู่เส้นทางสระบุรี-หล่มสัก บริเวณช่องเขาขาด ติดถนนหมายเลข 21 ขาขึ้นเพชรบูรณ์ รายล้อมไปด้วยดอกทานตะวันสีเหลืองสดใส อีกทั้งยังมีมุมถ่ายรูปสวยๆ มีพร็อพให้เราไปถ่ายรูปกันจ้า (ความสวยงามของทุ่งดอกทานตะวัน ขึ้นกับ สภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่นๆ กรณีที่ทุ่งดอกทานตะวันไม่สามารถเข้าชมได้ อาจเปลี่ยนเป็นชมสวนดอกไม้ชนิดอื่นแทน)

12.00 น. : จากนั้นเที่ยวชม ตลาดหัวปลี เป็นตลาดชุมชนเกษตรในบรรยากาศเก๋ ตกแต่งในแต่ละมุมได้น่ารัก มีจุดให้ถ่ายภาพหลายจุด ภายในตลาดเย็นสบาย ร่มรื่นด้วยต้นไม้ สวนไผ่ และนาบัว ครบครันด้วยสินค้าโอทอปที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้าน ทั้งของกิน ของใช้ ผักพื้นบ้าน และผักปลอดสารพิษ ให้ได้เดินช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน พร้อมเลือกทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00 น. : นำท่านชม อุโมงค์รถไฟด้านใต้เขาพระพุทธฉาย อีกหนึ่งจุดถ่ายรูปสุดชิคแห่งสระบุรี อุโมงค์แห่งนี้เป็นทางรถไฟลอดภูเขา 1 ใน 7 แห่งของไทย ภายในเป็นผนังคอนกรีต มีทางเข้าอุโมงค์โค้งเป็นรูปเกือกม้า ที่หากยืนอยู่ภายในตัวอุโมงค์แล้วมองผ่านช่องออกมากเห็นท้องฟ้าสีฟ้าใส กลายเป็นมุมถ่ายภาพสวยแปลกตา จนกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตถูกใจเหล่าขาฮิปทั้งหลายต้องแวะมาแชะภาพ โดยอุโมงค์มี 2 ฝั่ง คือ ระหว่างสถานีรถไฟบุใหญ่กับสถานีรถไฟวิหารแดง

จากนั้นนำท่านเดินทางไป วัดพระพุทธฉาย นมัสการพระพุทธฉาย (เงาพระพุทธเจ้า) ลักษณะคือเงาเลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่ที่หน้าผา เชิงเขา ที่มีเงาเลือนลางที่เป็นรอยประทับอยู่บนหน้าผามีลักษณะคล้ายพระพุทธรูปยืน วัดนี้สร้างในสมัยพระเจ้าทรงธรรม ตามตำนานกล่าวว่าในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จมาที่เขาฆาฏกะ (เขาพระพุทธฉาย) เพื่อโปรดพรานฆาฏกะ ครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จกลับ พรานได้ทูลขอให้ประทานสิ่งอันเป็นอนุสรณ์ พระพุทธองค์จึงทรงกระทำพุทธปาฏิหาริย์ให้พระฉายาลักษณ์ของพระองค์ติดอยู่กับเขาที่เงื้อมผาเขาพระพุทธฉายบรรพต เลือกซื้อของฝาก และได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

18.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่ายานพาหนะเดินทาง ไป-กลับ
 • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ และเจ้าหน้าที่บริษัท ฯ ที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึ้นไป ค่าประกัน อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 50%) ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท  ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีดค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง(ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 • ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯจะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)

เงื่อนไขการชำระเงิน :

 1. สำหรับการจองกรุณาชำระเต็มจำนวน พร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำหรับผู้เดินทาง
 2. กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนออกเดินทาง

สิ่งที่ควรนำไปด้วย   ยาประจำตัว,กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,  ชุดสุภาพสำหรับเข้าวัด, รองเท้าที่สวมใส่สบาย

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์:

 1. การยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัท คืนเงินเต็มจำนวนที่ลูกค้าจ่ายมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 3. 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15  ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. รายการและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน และอัตราแลกเปลี่ยนโดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, การยกเลิกเที่ยวบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 6. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วกรุ๊ปราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางไปกลับพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทาง หรือคืนเงินได้
 8. เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
ช่วงเดินทาง
08/01/2022 08/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
1,390 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลพบุรี Unseen รถไฟลอยน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
เดินทาง 08/01/2022 08/01/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • รถตู้
  • มี.ค.64 - เม.ย.64
  • 1 วัน 0 คืน
  เริ่มต้น 3,099 บาท
  • ต.ค.65 - พ.ย.65
  • 5 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 34,900 บาท