ทุ่งทานตะวัน-วัดเขาลังพัฒนา (สักการะท้าววิรูปักโขนาคาราช) – บ้านไม้ café-พระที่นั่งไกรสรสีหราช(ต้นไม้แห่งกาลเวลา)-วัดพระพุทธบาท

ทัวร์ลพบุรี UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย , At Ubon Travel
รหัส 006-0253
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
1,499 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ- ลพบุรี-ทุ่งทานตะวัน-วัดเขาลังพัฒนา (สักการะท้าววิรูปักโขนาคาราช) – บ้านไม้ café-พระที่นั่งไกรสรสีหราช(ต้นไม้แห่งกาลเวลา)-วัดพระพุทธบาท-กรุงเทพฯ

06.30  น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย The Wiz2 รัชดา19 (ติดกับสถานีMRT รัชดาทางออก)  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จังหวัดลพบุรีพร้อมรับประทานอาหาร snack box (มื้อที่ 1)

08.30 น. : เดินทางถึงทุ่งทานตะวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมและถ่ายภาพทุ่งทานตะวัน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่กล่าวถึงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ชมความงามของดอกทานตะวันที่สวยงาม

09.30 น. : ออกเดินทางไปยังวัดเขาลังพัฒนา อ.โคกสำโรง ไหว้สาขอพรท้าววิรูปักโขนาคาราช สถานที่ท่องเที่ยวunseen แห่งใหม่ของจังหวัดลพบุรี ไหว้สาขอพรท้าววิรูปักโขนาคาราช พญานาคผู้ที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดในบทสวดและเป็นใหญ่กว่านาคใด ๆ ทั้งปวง ซึ่งตระกูลวิรูปักษ์ มีสีทอง เป็น1ใน4 ตระกูลพญานาค เป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วย (ไม่รวมชุดสักการะบูชา)

11.30 น. : ออกเดินทางไปยัง บ้านไม้ ค่าเฟ่ อิสระรับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2) Hilight ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
ที่ร้านมีบริการเครื่องดื่มกาแฟสด เบอเกอรี่

13.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง พระที่นั่งไกรสรสีหราช หรือพระที่นั่งเย็น เป็นพระที่นั่งอีกแห่งหนึ่งที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเป็นพระตำหนักที่ประทับฤดูร้อนของสมเด็จพระนารายณ์ฯ เคยใช้เป็นที่ศึกษาสุริยุปราคากับราชทูตฝรั่งเศส และยังมีเรื่องราวของการแก้คำครหาและการจากลา นำชมต้นไม้แห่งกาลเวลา สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเมืองลพบุรี

14.00 น. : นำท่านเดินทางไปยังวัดพระพุทธบาทสระบุรี การได้มา วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร นอกจากจะได้กราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้รับ“เตี๊ยบ” หรือพาสปอร์ตสู่สวรรค์”(ท่านละ1ชุด) ตามความเชื่อของชาวจีนอันมีมากกว่า 380 ปีแล้ว ซึ่งเชื่อกันว่าเตี๊ยบที่วัดพระพุทธบาทออกให้จะเป็นหนังสือแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ถ้าตายแล้วมีเตี๊ยบไปด้วยชีวิตหลังความตายจะดำเนินไปในทางที่ถูกต้อง ไร้มารร้ายมารบกวน และยังเชื่อว่าจะได้บุญสูงที่ได้ทดแทนคุณบิดามารดาอีกด้วย

16.00 น. : นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

18.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ นำท่านส่ง ณ จุดหมาย The Wiz2 รัชดา19 (ติดกับสถานีMRT รัชดาทางออก)
โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 2 ขวด
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. 1รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 5ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของเวลา สภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิกมากกว่า 15 วัน ท่านบริษัทฯจะคืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. กรณีที่ท่านแจ้งยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง ในช่วงภาวะ โควิท 19 มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง  ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถ
 3. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
ช่วงเดินทาง
18/12/2021 18/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
1,499 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลพบุรี UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
เดินทาง 18/12/2021 18/12/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  25/12/2021 25/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  1,499 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ลพบุรี UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
  เดินทาง 25/12/2021 25/12/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   08/01/2022 08/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   1,499 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ลพบุรี UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
   เดินทาง 08/01/2022 08/01/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    15/01/2022 15/01/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    1,499 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ลพบุรี UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
    เดินทาง 15/01/2022 15/01/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     22/01/2022 22/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     1,499 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ลพบุรี UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
     เดินทาง 22/01/2022 22/01/2022
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/01/2022 29/01/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      1,499 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ลพบุรี UNSEEN แห่งใหม่ลพบุรี รับเตี๊ยบ พาสปอร์ตสวรรค์หนึ่งเดียวในไทย
      เดินทาง 29/01/2022 29/01/2022
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ