• เวียงจันทน์ – วังเวียง – บูลลากูน- หลวงพระบาง – วัดเชียงทอง – วัดใหม่ – น้ำตกตาดกวงซี – บ้านผานม
 • ถ้ำติ่ง – บ้านซ้างไห – พระราชวัง – หอพระบาง – พระธาตุภูสี
ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง , At Ubon Travel
รหัส 047-0864
วันที่เดินทาง
พ.ค.65 - ส.ค.65
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
2 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ดอนเมือง - อุดร - หนองคาย - เวียงจันทน์ – วังเวียง - บูลลากูน - ถนนคนเดิน

07.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารภายในประเท เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย (FD) (เจ้าหน้าที่คอยบริการ ณ สนามบิน)

10.00 น. : นำท่านออกเดินสู่ จ.อุดรธานี โดยสายการบิน แอร์เอเชีย  เที่ยวบินที่ FD3354

11.05 น. : เดินทางถึง สนามบิน อุดรธานี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ด่านรถของทางหน่วย เฉพาะกิจลาว รับคณะที่ด่านหนองคาย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจหาเชื้อโควิด

สิ่งที่ต้องเตรียมตอนเข้าประเทศลาว

 1. เอกสารแสดงการฉีดวัคซีนโควิด ครบโดส
 2. .นักท่องเที่ยวจะต้องแสดงสำเนากรมธรรม์ประกันค่ารักษาพยาบาลโควิด
 3. ตรวจ ATK หาเชื้อ โดยสาธรณะสุขลาว รอผลตรวจประมาณ 1 ชั่วโมง

บ่าย : รับประทานกลางวันเฝอ ร้านขึ้นชื่อของเวียงจันทน์ นำท่านเดินทางสู่วังเวียง โดยรถตู้ปรับอากาศ โดยใช้ทางด่วนเส้นทางใหม่ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

เดินทางถึงวังเวียงเข้าเที่ยวชม นำทุกท่านสู่ บลูลากูน หรือชาวต่างชาติรู้จักในนาม Tam Pu kam / Blue Lagoon และที่แห่งนี้จะมีกิจกรรมต่างๆ ให้เล่นกัน ทั้งโดดนํ้าล่อง สไลน์เดอร์ ล่องห่วงยาง

ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินไปกับสีสันยามคํ่าคืนในเมืองวังเวียงบน ถนนคนเดิน Walking Street หรือถนนโรตี ซึ่งมีโรตีให้ท่านได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
วังเวียง - หลวงพระบาง - วัดเชียงทอง - วัดใหม่ - น้ำตกตาดกวงซี - บ้านผานม - ตลาดมืด

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.04 น. : ออกจากวังเวียง มุ่งหน้าสู่หลวงพระบาง โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C82

09.56 น. : เดินทางถึงหลวงพระบาง นำท่านเที่ยวชม วัดเชียงทอง(Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ และยังได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้ายของลาว

นำท่านชม วัดใหม่สุวรรณภูมาราม แต่เดิมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์ จนกระทั่งถึงปีพ.ศ. 2437 จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบัน ในช่วงนี้จะมีการอัญเชิญพระบางมาไว้ที่ลานด้านหน้าของวัดใหม่แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ นํ้าตกตาดกวางสี ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในนํ้าตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่นํ้าใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของนํ้าตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ นํ้าตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ้านผานม เป็นหมู่บ้านชาวไทลื้อที่อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนา มีประชากรประมาณ 250 ครอบครัวผู้หญิงชาวไทลื้อชำนาญในการทอผ้า จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารให้ท่านได้อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดมืด (NIGHT MARKET) บนถนนศรีสว่างวงศ์ ตั้งแต่หน้าพระราชวังจนสุดถนน ให้ท่านได้เลือกชมเลือกซื้อสินค้าในบรรยากาศแบบหลวงพระบางยามราตรี มีทั้งเสื้อยืดสกรีนเป็นภาษาลาว, ผ้าคลุมไหล่, กระเป๋าถือ, เครื่องประดับ, โลหะเกะสลัก, ภาพเขียน ฯลฯ จุดเด่นคือ สินค้าแทบทุกชิ้นเป็นสินค้าแฮนด์เมดของชาวบ้านแท้ๆ วางจำหน่ายในราคาที่ต่อรองกันได้ อีกทั้งยังมีเบเกอรี่ ต่าง ๆ เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลอง และขนมเค้กอันแสนอร่อยนานาชนิด ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 3
ถ้ำติ่ง – บ้านซ้างไห - พระราชวัง – หอพระบาง - พระธาตุภูสี

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร เดินทางไปยัง ท่าเรือ  ลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงสู่ ถ้ำติ่ง (Ting Cave) ซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขงมีอยู่ 2 ถ้ำ คือ ถ้ำล่างและถ้ำบน ถ้ำติ่งลุ่ม หรือ ถ้ำล่างสูง 60 เมตรจากพื้นน้ำ มีลักษณะเป็นโพรงน้ำตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวนนับ 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถ้ำติ่งบน จะไปทางแยกซ้าย เดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถ้ำไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำแต่ไม่มากเท่าถ้ำล่าง สมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวง วิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถ้ำติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา  แล้วล่องเรือกลับ

ก่อนถึงตัวเมืองหลวงพระบางแวะ บ้านช่างไห ชมวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโท และต้มเหล้าขาว จำหน่ายและยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวก ผ้าทอลวดลายสวยงามมากมาย เครื่องเงิน วางจำหน่ายอย่างเป็นระเบียบ ชมความร่วมมือของชาวบ้านที่ได้จัดแต่งลานบ้าน อย่างสวยงามเพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ได้เวลาพอสมควรเดินทางกลับสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

หลังอาหาร นำท่านเข้าชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่ เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย หอฟังธรรม ห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย

และนำท่านนมัสการ หอพระบาง ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง เป็นพระพุทธรูปประทับยืน ปรางค์ห้ามสมุทร เป็นพระพุทธรูปศิลปะขอมสมัยหลังบายน น้ำหนัก 54 กก. ประกอบด้วยทองคำ 90% และยังมีพระพุทธรูปนาคปรกสลักศิลาศิลปะขอมอีก 4 องค์ประดิษฐานอยู่ 

จากนั้นนำท่านเดินขึ้นบันได 328 ขั้นสู่ พระธาตุภูษี (Phou Si Mountian) สองข้างทางร่มรื่นด้วยต้นดอกจำปา ภูษีนี้ หมายถึง “ภูศรี” คือเป็นศรีของเมืองหลวงพระบางนั่นเอง ตั้งโดดเด่นกลางใจเมืองมีจุดชมวิวก่อนถึงยอดพระธาตุ มองเห็นวัด บ้านเรือน ทอดยาวขนานกับแม่น้ำโขงจรดปากแม่น้ำคาน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4
ตักบาตร - ตลาดเช้า - วัดวิชุน - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - กรุงเทพฯ

05.00 น : ตื่นเช้าซักหน่อยไปร่วม ทำบุญ-ตักบาตร กับชาวหลวงพระบาง ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เดินเรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข และความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง และ เที่ยวชมวิถีชีวิตที่ ตลาดเช้า

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

นำท่านเข้าชม วัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ. 2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ตัวเมืองหลวงพระบาง

11.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูงหลวงพระบาง

13.34 น. : ออกจากหลวงพระบาง มุ่งหน้าสู่เวียงจันทน์  โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C81

15.19 น. : เดินทางถึงเวียงจันทน์ นำคณะสักการะ วัดพระธาตุหลวง  เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว เป็นพระธาตุที่มีขนาดทั้งสูงและใหญ่ที่สุดในลาว สูงถึง 45 เมตรทุกปีจะมีงานบุญใหญ่บูชาพระธาตุในวันเดือนเพ็ญสิบสอง ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศจะหลั่งไหลมาทำบุญตักบาตรเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและถวายพานพุ่มดอกไม้และปราสาทผึ้ง

จากนั้นนำท่านชม บ่อน้ำพญานาค หรือบ่อน้าทิพย์บริเวณข้างๆพระธาตุหลวง ซึ่งใต้ก้นบ่อจะเป็นทางเชื่อมลงสู่วังบาดาลของพญาศรีสัตนาคราช นำท่านผ่านชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงาม

ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ด่านสะพานมิตรภาพไทยลาว จ.หนองคาย ก่อนข้ามกลับฝั่งไทยให้ท่านลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ ดิ้วตี้ฟรี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดร

19.45 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯสนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน แอร์เอเชียเที่ยวบินที่ FD3357

20.50 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิ์ภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง – อุดร – ดอนเมือง

โดยสายการบิน แอร์เอเชีย ( ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับ Class ตั๋วในวันที่ทำการจอง)

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรรม
 • เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ปที่สนามบิน ดอนเมือง
 • ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ชั้น 2 เวียงจันทน์ – หลวงพระบาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน ตามที่ระบุในรายการ หรือ เทียบเท่า
 • ค่ารถตู้รับส่ง สนามบินอุดร – ด่านหนองคาย
 • ค่ารถนำเที่ยวในเวียงจันทน์
 • ค่ารถนำเที่ยวในหลวงพระบาง
 • ค่าไกด์ท้องถิ่น นำเที่ยวในประเทศลาว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • บริการน้ำดื่ม วันละ 2 ขวด (น้ำเปล่า)
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง รวมถึงประกันภัยคุ้มครองสุขภาพวงเงิน 10,000 USD
 • ค่าวีซ่า สำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าตรวจ ATK ณ ประเทศลาว
 • ค่าธรรมเนียมน้ำหนักกระเป๋าที่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าใช้จ่ายส่วยตัวนอกเหนือจากรายการ ค่าอาหาร เครื่องดื่มสั่งเพิ่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ค่าทิปพนักงาน ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% , ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ค่าภาษีท่องเที่ยว (หากมีการเรียกเก็บ)
 • ค่าตักบาตรข้าวเหนียว

เงื่อนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยและประเทศลาว อาจมีการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมตารการของภาครัฐทั้ง 2 ประเทศ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีคำสั่งของภาครัฐทั้งสองประเทศ

เงื่อนไขการจองทัวร์และการชำระค่าบริการ

 • ส่งรายชื่อลูกค้า พร้อมชำระงวดแรก ท่านละ 10,000 บาท
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทาง 15 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 75% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคา และการเปลี่ยนแปลงรายการ อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้

 • อัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน และอัตราการปรับราคาค่าเชื้อเพลิงต่าง ๆ
 • การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะเป็นการเหมาจ่ายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัท จะยึดถือความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิเสธออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศ / การนำสิ่งของผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม อันเนื่องมาจากความล่าช้าของเครื่องบิน ภัยธรรมชาติ หรือสภาวะทางการเมือง ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงรายการส่วนหนึ่งส่วนใดได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการยืนยันจากสายการบิน ที่พัก เวลาเข้าเยี่ยมชมของแต่ละสถานที่ เหตุการณ์ทางการเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติอันเป็นสาเหตุต้องเลื่อนการเดินทาง หรือไม่สามารถจัดพาคณะเที่ยวได้ตามรายการทั้งหมด

 

ช่วงเดินทาง
13/05/2022 16/05/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
18,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
เดินทาง 13/05/2022 16/05/2022
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  02/06/2022 05/06/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  18,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
  เดินทาง 02/06/2022 05/06/2022
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/07/2022 16/07/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   18,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
   เดินทาง 13/07/2022 16/07/2022
   *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    28/07/2022 31/07/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    18,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
    เดินทาง 28/07/2022 31/07/2022
    *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500.- ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/08/2022 14/08/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     18,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ลาว สะบายดี เวียงจันทร์ วังเวียง หลวงพระบาง
     เดินทาง 11/08/2022 14/08/2022
     *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 3,500.- ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ