อุทยานแห่งชาติแม่ปิง-แก่งก้อ-ดอยกระตึก-น้ำตกก้อหลวง-ชุมชนพระบาทห้วยต้ม-พระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิชัย-วัดพระธาตุห้าดวง-วัดพระพุทธบาทผาหนาม-สตรีท อาร์ท-สะพานรัษฎาภิเษก-อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน-น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน-วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง-อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท-สะพานโยง-วัดจองคำ-กาดกองต้า-สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน-วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดอะโคโค่-วัดพระธาตุจอมปิง-วัดพระธาตุลำปางหลวง-วัดศรีชุม-วัดศรีรองมอง-บ้านเสานัก-นั่งรถม้า-วัดเชียงราย

ทัวร์ลำปาง ลำพูน , At Ubon Travel
รหัส 028-0152
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
5 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
75 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-อ.ลี้ ลำพูน

18.30 น. : พร้อมกันที่ สวนลุมพินีวัน ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่

19.00 น. : เดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ อ.ลี้ จ.ลำพู  พร้อมฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากมัคคุเทศก์ สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย (พักค้างคืนบนรถ)

วันที่ 2
ลำพูน-อุทยานแห่งชาติแม่ปิง-แก่งก้อ-ดอยกระตึก-น้ำตกก้อหลวง-ชุมชนพระบาทห้วยต้ม-พระมหาธาตุเจดีย์ศรีวิชัย-วัดพระธาตุห้าดวง-วัดพระพุทธบาทผาหนาม-สตรีท อาร์ท-สะพานรัษฎาภิเษก-ลำปาง

07.00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามน้ำ ณ อ.ลี้ จ.ลำพูน รับประทานอาหารเช้า(1) เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ชม แก่งก้อ ทัศนียภาพที่สวยงาม จุดครึ่งทางของการสัญจรทางน้ำระหว่างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตากและ อ่างเก็บน้ำดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ นำท่านลงเรือสู่ จุดชมวิวดอยกระตึก ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแก่งก้อ แล้วต้องเดินขึ้นดอยประมาณ 400 ม. จากจุดชมวิวดอยกระตึก สามารถมองเห็นแม่น้ำปิงไหลมาจากด้านเหนือ และเวิ้ง ทะเลสาบ สลับเทือกเขาและป่าเต็งรัง

เดินทางสู่ น้ำตกก้อหลวง น้ำตกหินปูนระดับกันลดหลั่นกันลงมามีทั้งหมด 7 ชั้น บริเวณน้ำตกยังมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่ที่สะอาด ทำให้มีปลาชนิดต่างๆอาศัยอยู่

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(2)ที่ ข้าวซอยป้าลอย

บ่าย : เดินทางสู่ ชุมชนพระบาทห้วยต้ม อยู่ในความดูแลศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม  ชุมชนที่มีความแตกต่างชัดเจนในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรม ความสวยงามของวัดวาอารามและวิถีชีวิตของชาวปกาเกอะญอที่ผูกพันกับพุทธศาสนา ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อย่างเหนียวแน่น สักการะ วัดพระบาทห้วยต้ม วัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้  เดินทางสู่ พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย เดินทางสู่ วัดพระธาตุห้าดวง เดินทางสู่ วัดพระพุทธบาทผาหนาม ปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอลี้

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ บริเวณ ลำปางสตรีทอาร์ต หรือ กาดเก๊าจาว ตลาดเก่าแก่ของจังหวัดลำปาง กลุ่มจิตรกรลำปางได้เกิดไอเดีย วาดภาพสัญลักษณ์ของเมืองลำปางต่าง ๆ ลงบนกำแพงไม้สีครีม ทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของจังหวัดลำปาง และยังชม สะพานรัษฎาภิเศก หรือ สะพานขาว สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสะพานมีเครื่องหมายไก่ขาว และครุฑหลวงประดับไว้ตรงหัวสะพาน  สะพานนี้ถือเป็นสัญลักษณ์คู่กับจังหวัดลำปางมาช้านาน

วันที่ 3
ลำปาง-อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน-น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน-วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง-อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท-สะพานโยง-วัดจองคำ-กาดกองต้า-ลำปาง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(3)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกแจ้ซ้อน ) เขตพื้นที่ป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร เต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิด และทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม ชม บ่อน้ำร้อนแจ้ซ้อน แอ่งน้ำร้อน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาตินั่นเอง เดินทางสู่ วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ หรือชื่อเดิมเรียกว่า“วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง”

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน(4) เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท ชมหินงอกหินย้อยสวยงามมาก สลับซับซ้อนและมีถ้ำเล็กถ้ำน้อยมากมายที่มี ความสวยงามแตกต่างกันไป เดินทางสู่ สะพานโยงหรือสะพานลอย(ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที) เป็นสะพานข้ามแม่น้ำงาว เป็นสะพานแขวนแห่งแรกของประเทศไทย  เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองงาว เดินทางสู่ วัดจองคำ วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระที่ กาดกองต้า หรือตลาดจีน ที่ชาวบ้านเรียกติดปาก เป็นย่านตลาดเก่า ตั้งอยู่ขนานกับลำน้ำวัง ในซอยตลาดจีนริมน้ำ มีอาคารโบราณอายุเหยียบร้อยปี ชุมชนกาดกองต้าถือเป็นถนนสายเศรษฐกิจ ที่มีความเป็นมาที่เก่าแก่ และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์  พ่อค้าแม่ค้าที่ นำสินค้า มาวางขายต่างหวนระลึกถึงบรรยากาศเก่าๆในอดีตเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี

วันที่ 4
ลำปาง-สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน-วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดอะโคโค่-วัดพระธาตุจอมปิง-วัดพระธาตุลำปางหลวง-วัดศรีชุม-วัดศรีรองมอง-บ้านเสานัก-นั่งรถม้า-วัดเชียงราย-กรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ สะพานบุญวัดพระธาตุสันดอน  หรือ ขัวแตะ เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยพระฌาน(ระยะทาง 23 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 30 นาที)  เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนยอดเขาอันเงียบสงบภูเขาที่เรียกว่าดอยพระฌาน  สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์และทัศนียภาพที่สวยงาม เห็นทิวเขาต้นไม้ที่เขียวขจีได้รอบทิศ  ในช่วงเวลาเช้าสามารถเห็นทะเลหมอก

เดินทางสู่ เดอะโคโค่ นครลำปาง อาคารสีสันสดใส สไตล์ยุโรป ที่นี่เป็นจุดพักรถสำหรับนักเดินทาง และสถานที่ขายของฝากเป็นหลัก รวมถึงร้านกาแฟและศูนย์อาหารไว้บริการมากมาย และมีมุมถ่ายภาพด้านนอกมีให้กดชัตเตอร์หลากหลายมุม รับประทานอาหารกลางวันอิสระ.

บ่าย : เดินทางสู่ วัดพระธาตุจอมปิง โดยองค์พระธาตุภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ เป็นที่สักการะบูชาของชาวล้านนามาตั้งแต่โบราณ อีกทั้งยังประดิษฐาน พระพุทธจอมพิงค์ชัยมงคล ในอุโบสถ ซึ่งพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือ เดินทางสู่ วัดพระธาตุลำปางหลวงพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู  เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ชม  วัดศรีชุม เป็นวัดพม่าเก่าแก่ สร้างด้วยไม้จากป่าฝั่งพม่าทั้งสิ้นมีความสวยสดงดงามเป็นอย่างมาก

ชม วัดศรีรองเมือง แต่เดิมนั้นมีชื่อ่า วัดท่าคะน้อยพม่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2443 โดย พ่อเฒ่าจองตะก่าอินต๊ะ  คหบดีชาวไทใหญ่ค่ะ ภายในวัดมี วิหารสักทอง ที่สวยงามที่สุดในจังหวัดลำปาง ชม บ้านเสานักลำปาง เป็นบ้านที่มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เสาไม้สักมากถึง 116 ต้น จึงเรียกว่าบ้านเสานัก ตามภาษาพื้นเมือง “นัก” มีความหมายว่า “มาก สร้างด้วย ศิลปะพม่าผสมล้านนา นั่งรถม้าลำปาง(ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ ท่านละ 200 บาท) ชมเมืองลำปาง และวิถีชีวิตของชาวลำปาง ผ่านจุดต่างๆ เช่น หอนาฬิกา บ้านโบราณ และมาสิ้นสุดที่ วัดเชียงราย ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวัดนี้ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมคล้ายกับวัดร่องขุ่นที่เชียงราย

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ ลำปางไนท์บาร์ซาร์

วันที่ 5
ลำปาง-กรุงเทพฯ

06.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…………….

เงื่อนไข
 • รถโค้ชปรับอากาศ หรือ รถตู้ปรับอากาศ
 • รถตู้ท่องเที่ยวลำปาง-ลำพูน(ในกรณีเดินทางโดยรถโค้ช)
 • เรือล่องลำน้ำปิง
 • ค่าที่พัก ตามที่ระบุ ในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุ (เฉพาะคนไทย)
 • มัคคุเทศก์ พร้อมผู้ช่วยดูแลท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ และเครื่องดื่ม(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • วงเงินประกันชีวิต 1,000,000 บาท,วงเงินประกันอุบัติเหตุ 500,000  บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ ผู้ช่วยไกด์ พนักงานขับรถ ท่านละ 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน   มัดจำท่านละ 2,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

การยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกหลังจากวางเงินมัดจำ บริษัทฯจะคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันนั้น ที่ไม่สามารถ คืนเงินได้ (ตัวอย่างเช่น ค่ามัดจำห้องพัก และ ค่ารถบัส เป็นต้น)
 • ยกเลิกหลังจากจ่ายเงินเต็มจำนวน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ที่ต้องระบุว่า  ห้ามเดินทาง หรือ  ไม่สมควรเดินทาง
ช่วงเดินทาง
03/12/2021 07/12/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ลำปาง ลำพูน
เดินทาง 03/12/2021 07/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/12/2021 13/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ลำปาง ลำพูน
  เดินทาง 09/12/2021 13/12/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   16/12/2021 20/12/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ลำปาง ลำพูน
   เดินทาง 16/12/2021 20/12/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    23/12/2021 27/12/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    3,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ลำปาง ลำพูน
    เดินทาง 23/12/2021 27/12/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     30/12/2021 03/01/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     3,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ลำปาง ลำพูน
     เดินทาง 30/12/2021 03/01/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • เดินทางมาเอง
      • มี.ค.65 - พ.ค.65
      • 2 วัน 1 คืน
      เริ่มต้น 799 บาท
      • มิ.ย.65 - มี.ค.66
      • 9 วัน 6 คืน
      เริ่มต้น 59,900 บาท
      • เดินทางมาเอง
      • ธ.ค.64 - ต.ค.65
      • 2 วัน 1 คืน
      เริ่มต้น 2,600 บาท