TOP OF SWISS กับ 3 ขุนเขาชื่อดัง  จุงเฟรา – ริกิ – กรอนเนอแกรต เที่ยวชม ชาฟฟ์เฮาเซิน ลูเซิร์น เซอร์แมท มงเทรอซ์ โลซานน์ เจนีวา กรุงเบิร์น อินเทอร์ลาเคิน ซูริค ครบทุกประสบการณ์เดินทาง ล่องเรือ – นั่งกระเช้า – รถไฟ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์ , At Ubon Travel
รหัส 011-0271
วันที่เดินทาง
ก.พ.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
83,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 7-8 เคาน์เตอร์ P,Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารการเดินทาง.

วันที่ 2
สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ – ท่าอากาศยานซือริช ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) – น้ำตกไรน์ – เมืองลูเซิร์น (Lucerne)

03.00 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR837

05.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ นำท่านรอต่อเครื่องสู่ เมืองซูริค

08.25 น. : ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR095

13.40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานซือริช (Zurich Airport) หรือที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่า ท่าอากาศยานโคลเทิน (Kloten Airport) ตั้งอยู่ในเมืองโคลเทิน, รัฐซือริช หรือ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ บริหารโดย Unique Airport เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นศูนย์กลางของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชันแนลแอร์ไลน์ (เวลาของสวิตเซอร์แลนด์ ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย

⇨ นำท่านเดินทางสู่  เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen)  เมืองทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองหลวงของรัฐชัฟเฮาเซิน มีประชากรราว 34,587 คน ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2008 มีอาคารเก่าในสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาหลายแห่ง ประดับประดาภายนอกด้วยศิลปะเฟรสโกและประติมากรรม มีน้ำตกไรน์ เป็นแหล่งท่องเที่ยว

⇨ ชม น้ำตกไรน์ (Rheinfall) น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ ระหว่าง Schaffhausen และ Zürich ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แม่น้ำไรน์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 14,000 ถึง 17,000 ปีก่อนในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้าย มีความสูง 23 เมตรและกว้าง 150 เมตร อิสระชมและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

⇨ นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความที่ลูเซิร์นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ทำให้ลูเซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง ตั้งอยู่ชายฝั่งด้านตะวันตกติดกับทะเลสาบลูเซิร์น มีแม่น้ำร็อยส์ไหลออกมาจากทะเลสาบผ่านกลางเมือง จากเมืองนี้สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์, เขาพีลาทุส และเขารีกี ลูเซิร์นมีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนพร้อมชมวิวที่สวยงาม จนเดินทางถึงเมืองลูเซิร์น

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เมืองลูเซิร์น (Lucerne) – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – วิทซ์เนาว์ + รถไฟฟันเฟือง – ยอดเขาริกิ (Mt.RiGi) – แทช (Taesch)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⇨ ชม  สะพานไม้ชาเปล Chapel Bridge (Kapellbrucke) สะพานไม้ชาเปล สะพานไม้เก่าแก่อายุเกือบ 700 ปี สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ตั้งอยู่กลางเมืองลูเซิร์น ตัวสะพานพาดผ่านแม่น้ำรอยส์มาสู่ฝั่งเมืองเก่าลูเซิร์น สะพานมีความยาว 204 เมตรอิสระเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

⇨ ชม  อนุสาวรีย์สิงโตหิน Lowendenkmal หรือ Lion Mounment  สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ผลงานการออกแบบและแกะสลักของ Bertel Thovaldsen ศิลปินชาวเดนมาร์ก ซึ่งใช้เวลาแกะสลักนานถึง 2 ปี (ค.ศ. 1820-1821)

⇨ ชม  ย่านเมืองเก่าลูเซิร์น (Old Town) ย่านเมืองเก่าอยู่ริมแม่น้ำ Reuss ใกล้กับสะพานไม้ชาเปล ชมอาคารเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปีที่ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ บริเวณย่านเมืองเก่ามีสถานที่สำคัญ เช่น ที่ว่าการเมือง Altes Rathaus สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1606 ด้วยศิลปะแบบ Italian Renaissance , จัตุรัสกลางเมืองที่เคยเป็นตลาดสมัยในช่วงยุคกลาง , โบสถ์ St. Peter’s Chapel โบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองลูเซิร์น และยังมีร้านค้า,ค่าเฟ่ อีกมากมาย.

⇨ นำท่านสู่ท่าเรือลูเซิร์น ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne) หรือ ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest cantons) อยู่บริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ ทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาริกิ(Rigi)และเทือกเขาพิลาตุส(Pilatus) เทือกเขาอันงดงาม ผืนน้ำสีฟ้าใสส่องประกายระยิบระยับยามตกกระทบกับแสงแดด เหมือนกระจกบานใหญ่ที่ส่องสะท้อนภาพความงดงามของอาคารบ้านเรือนและธรรมชาติอันงดงามเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

⇨ ชม ยอดเขาริกิ (Mt.RiGi) มีที่มาจากคำว่า Mons Regina  “ราชินิแห่งภูเขา” (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆได้อย่างสวยงามเนื่องจากไม่มีภูเขาอื่นๆมาบดบังทัศนียภาพ สามารถมองเห็นมุมสูงของเมืองและชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบลูเซิรน์(Luzern) และ ซุก (Zug)  ยอดเขาริกิตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ มีความสูง 1,798 เมตร นอกจากนี้ยอดเขาริกิแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี เนื่องจากยอดเขาแห่งนี้เป็นฉากจบของละครเรื่อง “อย่าลืมฉัน” ดื่มด่ำกับธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์ความงดงามของเทือกเขาแอลป์ วิวสวยงามที่สุดแสนประทับใจ อิสระท่านตามอัธยาศัยให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจ จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านลงจากยอดเขา.

⇨ นำท่านเดินทางสู่ แทช Taesch หรือ Täsch เทศบาลในเขตพื้นที่ของตำบล Valais สวิตเซอร์แลนด์ อยู่ห่างจากเซอร์แมทไปทางเหนือประมาณ 5 กม. ภาษาท้องถิ่นเป็นสวิสเยอรมัน มีพื้นที่ 58.7 ตารางกิโลเมตร (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) อิสระพักผ่อนชมวิวสองฝั่งทาง จนเดินทางถึงแทช Taesch

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
แทช (Taesch) – เมืองเซอร์แมท (Zermatt) – ยอดเขากรอนเนอแกรต – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – เมืองมงเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง(ด้านนอก) – เมืองโลซานน์ (Lausanne)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⇨ สู่ เมืองแซร์มัท หรือ เซอร์แมท (Zermatt)  โดย Shuttle Train เมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์ในรัฐวาเล สวิตเซอร์แลนด์

⇨ สู่ สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต  นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต Gornergrat” ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,089 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สูงเป็นอันดับสองในยุโรป เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2441 และเป็นรถไฟรางไฟฟ้าสายแรกที่สร้างขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์  Hilight!! ชมความงามของ  แมทเทอร์ฮอร์น หรือ มัทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ยอดเขาทรงพีระมิด ตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี มีความสูงถึง 4,478 เมตรเหนือจากระดับน้ำทะเล แมทเทอร์ฮอร์นเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกเมื่อ 50 ล้านปีก่อน เมื่อครั้งที่ทวีปแอฟริกาและยุโรปเคลื่อนเข้ามาชนกันยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ยังเป็นต้นแบบของโลโก้ช็อกโกแลต Toblerone และบริษัทผลิตภาพยนตร์ Paramount Pictures นับว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลกที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี สะท้อนความงามบนทะเลสาบสีน้ำเงินเข้มดั่งภาพวาดในนิยาย อิสระท่านชื่นชมความงามของแมทเทอร์ฮอร์นและเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านลงจากยอดเขากรอนเนอแกรตมาที่เมืองเซอร์แมทและเดินทางต่อไปที่เมืองแทช โดย Shuttle Train เดินทางสู่ เมืองมงเทรอซ์ (Montreux) เมืองพักตากอากาศเล็กๆที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)

⇨ แวะถ่ายรูปกับ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon)  ด้านนอก  ปราสาทสไตล์กอทิกเก่าแก่ที่สร้างราวศตวรรษที่สิบสามอายุกว่า 1,000 ปี สัญลักษณ์ประจำเมืองมงเทรอซ์ (Montreux) ปราสาทสร้างบนเกาะหินตั้งแต่ยุคกลาง แวะเก็บภาพสวยงามของป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านริมทะเลสาบเจนีวา จนถึงเวลานัดหมาย

⇨ สู่ เมืองโลซานน์(Lausanne) เมืองหลวงของรัฐโว ตั้งอยู่ห่างจากเมืองเจนีวาไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา โดยติดกับเมืองเอวีย็อง-เล-แบ็งของประเทศฝรั่งเศส อิสระพักผ่อนบนรถจนเดินทางถึงเมืองโลซานน์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
เมืองโลซานน์ (Lausanne) – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก(ด้านนอก) – เมืองเจนีวา (Geneva) – ทะเลสาบเจนีวา+นาฬิกาดอกไม้+น้ำพุเจทโด+องค์การสหประชาชาติ – กรุงเบิร์น (Bern) – หอนาฬิกาโบราณ+บ้านไอน์สไตน์+บ่อหมี+ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

⇨ แวะถ่ายรูปกับ พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก (Olympic Museum)  ด้านนอก  ตั้งอยู่ที่เมืองโลซานน์ พิพิธภัณฑ์เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเป็นศูนย์รวมคณะกรรมการโอลิมปิกจากแต่ละประเทศ จัดแสดงประวัติศาสตร์กีฬาโอลิมปิกครั้งแรกตั้งแต่ปี ค.ศ. 1896 ที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ อิสระถ่ายรูปตามอัธยาศัย.

เดินทางสู่  เมืองเจนีวา (Geneva) ภาษาท้องถิ่น เฌอแนฟว์ (Genève) เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (รองจากซือริช) เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในภาครอม็องดี

⇨ ชม ทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) ชื่อในภาษาฝรั่งเศสว่า ทะเลสาบเลม็อง (Lac Léman) ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในสวิตเซอร์แลนด์และมีบางส่วนอยู่ในเขตประเทศฝรั่งเศส

⇨ ชม นาฬิกาดอกไม้ (The Flower Clock) นาฬิกาดอกไม้สัญลักษณ์ของเจนีวา ตั้งอยู่ในเขตสวนแบบอังกฤษ (Geneva Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมือง ดอกไม้รอบ ๆ ก็จะเปลี่ยนแบบไปเรื่อย ๆ ตามเทศกาลและฤดูกาล

⇨ ชม น้ำพุเจโด (Jet d’eau) หรือเรียก เชโด (ฝรั่งเศส)  สัญลักษณ์คู่เจนีวามากว่าร้อยปี สร้างขึ้นในปี 1886 เพื่อช่วยลดแรงดันในระบบน้ำของเมืองที่ผันน้ำขึ้นไปใช้จากทะเลสาบ น้ำพุส่งสายน้ำพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าในปริมาณ 500 ลิตร ต่อวัน สูง 140 เมตร/วินาที ด้วยแรงดัน 200กิโลเมตรต่อชั่วโมง

⇨ ชม  ปาแลเดนาซียง (Palais des Nations) หรือ องค์การสหประชาชาติ (United Nations) ด้านนอก  ที่ทำการของสำนักงานสหประชาชาติประจำเจนีวา ตั้งอยู่ในนครเจนีวา  ใช้เวลาก่อสร้าง 8 ปีจนแล้วเสร็จ

ä อิสระอาหารกลางวัน

เดินทางสู่  กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน้ำตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองที่มีแม่น้ำล้อมรอบไว้ทั้ง 3 ด้าน เริ่มก่อสร้างเมื่อ ค.ศ.1191  มีประชากรราว 140,000 คน

ชม Hilight!! กรุงเบิร์น หอนาฬิกาโบราณ (Zytglogge Clock Tower) หรือ หอระฆังซิทกล็อด หอนาฬิกาเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลาง สัญลักษณ์คู่เมืองเบิร์น สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นประตูเมืองในช่วงปี คศ. 1191-1256 และเมื่อมีการสร้าง Prison Tower ขึ้น จึงได้เปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทน

ชม บ้านไอน์สไตน์ (Einstein House) บ้านเลขที่49 ถนนแครมกัซเซอ (Kramgasse) บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปีค.ศ. 1902-1905 ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์

ชม  บ่อหมี หรือเรียกกันว่า แบเรนกราเบิน (Baren Graben) สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ทราบว่าเมืองเบิร์นแห่งนี้คือเมืองหมี ต้นกำเนิดมาจากหมีสีน้ำตาล 4-5 ตัว อาศัยอยู่ภายในริมบ่อฝั่งแม่น้ำอาเรอร์  มีการเลี้ยงหมีไว้ที่บ่อปูนขนาดใหญ่ เพื่อให้ผู้คนได้เข้ามาเยี่ยมชมกัน เดิมสร้างไว้ที่อื่นๆในเมือง จากนั้นมีการย้ายมาเรื่อยๆ จนสุดท้ายมาอยู่ตรงที่นี้ ตั้งแต่ปี 1996 ให้ท่านได้ชมความน่ารักของหมี เก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย.

แวะถ่ายรูปด้านนอก ศาลากลางของกรุงเบิร์น อาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาแกรนด์แห่งเบิร์น, คณะผู้บริหารระดับสูงของกรุงเบิร์นและสภาแกรนด์แห่งเมืองเบิร์น อาคารแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลกยูเนสโกเมืองเก่าแห่งเบิร์นและเป็นมรดกของสวิสที่มีความสำคัญระดับชาติ.

เดินทางสู่  เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) เมืองในรัฐเบิร์น ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเบิร์นไปราว 56 กิโลเมตร อยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาสวิตแอลป์ เป็นเมืองทางผ่านที่จะขึ้นไปยังยอดเขายุงเฟรายอคซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดในทวีปยุโรปที่เข้าถึงได้ด้วยรถไฟ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ลิ้มรสอาหารแบบชาวสวิสแท้ๆ ด้วย “ฟองดู” (Fondue) หลากหลายชนิด

วันที่ 6
เมืองอินเทอร์ลาเคิน (Interlaken) – กรินเดลวาลด์ (Grindelwald) – ขึ้นกระเช้า Eiger Express + รถไฟสู่จุงเฟรายอค (Jungfraujoch) – ยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์+อุโมงค์ดอกอัลไพน์+ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี+สวิสสฟิงซ์) – เมืองซูริค (Zurich)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สู่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald)  ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  เป็นหมู่บ้านเล็กๆบนเทือกเขาแอลป์ ในเขตอำเภออินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐแบร์น Bern (เบิร์น) จากนั้นนำท่านสู่ สถานีเคเบิลคาร์ ขึ้นกระเช้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express) จากสถานีกรินเดิลวาลด์กรุนด์ สู่สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์เพียง 15 นาทีและต่อด้วยรถไฟ ลงจากกระเช้าต่อด้วยการ นั่งรถไฟสู่จุงเฟรายอค (Jungfraujoch) โดยรถไฟจะวิ่งผ่านหมู่บ้านและทุ่งหญ้า ค่อย ๆ ไต่ความสูงขึ้นไปจนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรายอค  (Jungfraujoch) ที่ความสูง 3,454 เมตร ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) โดยมีสถานีรถไฟจุงเฟรายอค (Jungfraujoch) ซึ่งเป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป (Top of  Europe) ตั้งอยู่ด้านบน ยอดเขาจุงเฟรา หนึ่งในยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาแอลป์ในทวีปยุโรป ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) สูงจากระดับน้ำทะเลมากกว่า 4,000 เมตร ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2007 บนยอดเขาแห่งนี้ท่านจะได้พบกับ  ► พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ การสร้างทางรถไฟจัดแสดงเล่าประวัติความเป็นมาตั้งแต่การทำเส้นทางรถไฟอันแสนยากลำบาก  ► อุโมงค์รูปดอกอัลไพน์ แสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวสวิต ผ่านแบบจำลอง ภาพวาด ภาพถ่าย บอกเล่าประวัติการก่อสร้างรถไฟขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา  ► ถํ้านํ้าแข็ง 1,000 ปี (Ice Palace) ถ้ำน้ำแข็งพันปีที่ไม่มีวันละลาย เกิดจากการขุดเจาะใต้ธารน้ำแข็ง Glacier ลึกลงไป 30 เมตร ธารน้ำแข็งที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตรและหนา 700 เมตร ภายในจะมีผลงานศิลปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักอยู่ตามจุดต่างๆ  ► สวิสสฟิงซ์ (Swiss Sphinx) อาคารสังเกตุการณ์ที่ความสูง 3,571 เมตร 11,716 ฟิต สามารถชมวิวได้รอบ 360 องศาจากระเบียง สามารถมองเห็นหิมะและธารน้ำแข็งธรรมชาติ

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา

บ่าย : ชมยอดเขาจุงเฟรา  TOP  OF  EUROPE  สูดอากาศอันบริสุทธิ์อย่างเต็มอิ่ม สัมผัสกับหิมะที่ขาวโพลนปกคลุมทั่วทุกพื้นที่ ชมธารน้ำแข็ง Aletsch  Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านลงจากยอดเขาสู่กรินเดลวาลด์.

เดินทางสู่  ซือริช (Zürich) หรือ ซูริ (Zurich)  เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมืองหลวงของรัฐซือริช

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
เมืองซูริค (Zurich) – (บานโฮฟสตราเซอร์ Bahnhofstrasse+ ถนน Limmatquai+The Rathaus+ทะเลสาบซูริค Lake Zurich+Free Time ช้อปปิ้ง)

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สู่  บานโฮฟสตราเซอร์ (Bahnhofstrasse)  ถนนช้อปปิ้งอันลือชื่อมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ศูนย์กลางหลักของเมืองซูริค ปัจจุบันเป็นหนึ่งในย่านการค้าที่รวบรวมสินค้าราคาแพงแห่งหนึ่งในโลก

สู่  ถนน Limmatquai ถนนช้อปปิ้งสายเก่ายอดนิยมริมแม่น้ำในเมืองซูริค ตั้งชื่อตามแม่น้ำ Limmat  เป็นแหล่งแฟชั่นที่รวบรวมร้านค้าชื่อดังไว้มากมายตลอดทั้งสายและใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองซูริค ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย

ชม  The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยดีอย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694 ถึง 1698 เป็นสถานที่ราชการท้องถิ่นในเมืองซูริค The Rathaus  แสดงถึงระบอบประชาธิปไตยที่เฟื่องฟู

ชม  ทะเลสาบซูริค (Lake Zurich) หรือ ทะเลสาบซือริช (Zürichsee) ทะเลสาบทอดตัวเป็นแนวยาวไปทางตะวันออกเฉียงใต้จากนครซือริชเป็นระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร ทะเลสาบแห่งนี้รับน้ำมาจากคลองลินท์ ซึ่งเป็นคลองที่ไหลมาจากธารน้ำแข็งในเทือกเขาแอลป์ในรัฐกลารุส ชมธรรมชาติที่ทะเลสาบซูริค โดยมีฉากหลังเป็นเมืองซูริคและภูเขาหิมะอันสวยงาม เชิญท่านเดินเที่ยวชมเมืองและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย  นำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค

16.40 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศกาตาร์ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR096

23.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ นำท่านรอต่อเครื่องสู่ ประเทศไทย

วันที่ 8
ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา(ฮามัด) ประเทศกาตาร์ – สนามบินสุวรรณภูมิ

02.20 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เที่ยวบินที่ QR836

13.10 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ……..

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กิโลกรัม
 • ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก  เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกัน หรือ อยู่คนละชั้นกัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึ่งถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก  โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยบริการและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น  ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม.  (กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หักคืนค่าวีซ่า 3,000 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง,ค่าโทรศัพท์,ค่าอินเตอร์เน็ต,ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนด,ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว,ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทางเป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ,มัคคุเทศก์ท้องถิ่น(บางสถานที่)และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ชำระที่สนามบิน ณ วันเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ในการจองกรุณา ชำระค่าทัวร์มัดจำทัวร์ท่านละ 30,000 บาท พร้อมหน้าพาสปอร์ต หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ และต้องชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน หากท่านไม่ชำระเงินหรือไม่ชำระเงินตามกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิในการเดินทางนั้น ๆ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 2. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 3. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 5. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

การยกเลิก

 • เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้นๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
11/02/2022 18/02/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
83,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แดนมหัศจรรย์
เดินทาง 11/02/2022 18/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ