เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – เมือง Stein am Rhein – เมืองซูริค – เมืองเบิร์น –  Bear Pit –  ZYTGLOGGE  – OLD CITY OF BERNE – เมืองเจนีวา – ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations –  Aubonne Oulet – เมืองโลซาน – Three monkey monuments –  Le Pavillon Thaïlandais – เมืองเวเว่ย์ – Chaplin Statue – เมืองมองเทรอซ์ – เซอร์แมท –  Matterhorn – เมืองเบลาเซ – อินเทอร์ลาเคิน – เมืองอินเทอร์ลาเคิน –  นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น                                               

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland , At Ubon Travel
รหัส 003-0363
วันที่เดินทาง
มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23.45 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ - เมือง Stein am Rhein – เมืองซูริค

03.05 น. : นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR837

05.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS

08.25 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ QR095

13.40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ช่วงฤดูร้อน) จากนั้น นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง40ก.ม.ใช้เวลา45นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ Switzerland ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทาง โดยมีแม่น้ำไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณ พรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริคในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจของน้ำตกไรน์ จากนั้น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมือง Stein am Rhein (ระยะทาง20ก.ม.ใช้เวลา30นาที)  เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อได้เป็นเมืองทีมีเอกลักษณ์ในการนำเสนองานศิลปะ วัฒณธรรม และ กิจกรรมกลางแจ้งที่หลากหลาย สามารถสังเกตได้แทบทุกบ้านจะมีการวาดภาพเรื่องราว หรือระบายสีระเบียงให้สวยงามสะดุดตา นำท่านเดินทางเข้าที่พักเมืองซูริค (ระยะทาง75ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)

วันที่ 3
เมืองซูริค – เมืองเบิร์น - Bear Pit - ZYTGLOGGE - OLD CITY OF BERNE - เมืองเจนีวา - ทะเลสาบเจนีวา – The Jet d’Eau – นาฬิกาดอกไม้ – Red Cross Building and Palais des Nations - Aubonne Oulet - เมืองโลซาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่2) นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง122ก.ม.ใช้เวลา1.45ชม.)  นครหลวงอัน งามสง่าของประเทศ และเป็นเมืองมรดกโลกอันล้ำาคําที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก จนได้เวลาอันสมควร บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองนี้ ก็ต้องแวะเข้ามาชม เจ้าหมีก่อน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี  เพราะว่า สถานที่ตั้งอยู่ก่อนเข้าเมือง และบางวันก็อาจจะมีผู้ดูแลหมี นำหมีออกมาให้ชม ความน่ารักของหมีในช่วง ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว และแวะถ่ายรูปกับ Town Hall ที่สร้างขึ้นในแบบ Burgundian สไตล์โกธิคตอนปลาย ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำงานของนายกเทศมนตรีประจำมลรัฐเบิร์น

ชมนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่ มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น มหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทเฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) อีกหนึ่งอาคารที่มีชื่อเสียงของกรุง ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิก Hans Auer อาคารโดดเด่นด้วยโดม ที่มีความสูง 64 เมตร นำท่านชมกรุงเบิร์น ชมย่านเมืองเก่า (OLD CITY OF BERNE) ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983  และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริสศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (AARE RIVER) ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี

เที่ยง : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่3) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีว่า (Geneva) (ระยะทาง160ก.ม.ใช้เวลา2ชม.)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต เป็นเมืองที่มี ตั้งอยู่มากที่สุดในโลก ชม เก้าอี้สามขา (The broken chair)ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 ตั้งอยู่ที่จัตุรัส Place des Nations ด้วย ตัวเก้าอี้ตั้งประชันหน้าประตูทางเข้าสำนักงานสหประชาชาติ สร้างขึ้นโดย Daniel Berset ซึ่ง Paul Vermeulenอดีตประธานสมาคม Handicap international ที่ให้สร้างขึ้นหลังจากการประชุมนานาชาติที่เมือง Ottawa แคนาดา ความหมายของมันก็เพื่อเป็นการต่อต้านสงครามและเก้าอี้สามขาก็เปรียบเสมือน ผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามนั่นเอง

จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและ  สวนหย่อมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วย น้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St Peter’s Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850  ปี นาฬิกาดอกไม้ จุดถ่ายรูปสำคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น  ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน ต่างกันไปตามฤดูกาล ผ่านชม ที่ทำการองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวาPalais des Nations หนึ่งในอาคารที่สำคัญที่สุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ Aubonne Outlet (ระยะทาง40ก.ม.ใช้เวลา40นาที)  เอาท์เลตขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายเช่นADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX, PUMA, GUESS และสินค้าแบนด์ดังต่างๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

ค่ำ : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซาน (Lausanne)

วันที่ 4
เมืองโลซาน - Three monkey monuments - Le Pavillon Thaïlandais - เมืองเวเว่ย์ - Chaplin Statue - เมืองมองเทรอซ์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่4) เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวาย มีระบบรถไฟฟ้าใต้ดินให้บริการอย่างทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย จากนั้นนำท่านไปชม ศาลาไทย  นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราฯ(สมเด็จย่า)และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงสำเร็จการศึกษาจากเมืองนี้ด้วย ให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ

นำท่านชม สวนสาธารณะที่มี รูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา (Three monkey monuments) อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย (Le Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง16ก.ม.ใช้เวลา30นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นที่ตั้งของ  สำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleด้วย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น ชาลี แชปปลิ้น(Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางผ่าน เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใช้เวลา20นาที)

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่5) นำท่าน เข้าชมปราสาทซิลยอง (Chillon castle) *ราคานี้รวมค่าเข้า* แห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี สไตล์โกธิกที่มองดูแล้วเหมือนอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา หลายคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาปราสาทซิลยอง เนื่องด้วยเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอื่นๆ ของยุโรป แต่โบรชัวร์แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิลยองเป็นโลโก้ประจำ ภายในแบ่งเป็นโซนต่างๆ ถัดจากกำแพงสูงตระหง่านเข้าไปจะเป็นลานปราสาท ที่พัก และที่สำคัญเป็นคุกสำหรับขังนักโทษ *ปิดวันที่ 25 ธันวาคม และ 1 มกราคม* นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Taesch)  (ระยะทาง139ก.ม.ใช้เวลา2ชม.)

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)

วันที่ 5
เมืองทาซ - เซอร์แมท – Matterhorn - เมืองเบลาเซ - อินเทอร์ลาเคิน – เมืองอินเทอร์ลาเคิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่7) นำท่านเดินทางสู่ เซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train *ราคานี้รวมค่าโดยสาร* มีเวลาให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและ  ร้านอาหาร ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินเก็บบรรยากาศความสวยงามตามอัธยาศัย

เที่ย : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)  

บ่าย : นำท่านนั่ง Shuttle Train ลงมาที่สถานีด้านล่างแล้วนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเบลาเซ (Blausee) (ระยะทาง75ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.) นำท่านชม ทะเลสาบสุดสวยแห่งสวิสเซอร์แลนด์ ทะเลสาบสีฟ้าขนาดเล็กกะทัดรัดทั้งยังเป็นศูนย์เลี้ยงปลาเทราต์ด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน(Interlaken) (ระยะทาง38ก.ม.ใช้เวลา45นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย หรือ่ายรูปสวยๆริมทะเลสาบ Thun ช้อปปิ้งสินค้าแฮนด์เมด ตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)

วันที่ 6
เมืองอินเทอร์ลาเคิน – แองเกิลเบิร์ก - นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาทิตลิส – เมืองลูเซิร์น - ทดสอบPCR TEST

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ระยะทาง85ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมืองเป็นยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นที่ตั้งของสถานีกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส(Titlis) ท่านจะได้สัมผัสกับกระเช้าทรงกลมที่เรียกว่า โรแตร์ เคเบิ้ลคาร์ ที่จะหมุนรอบๆ ที่ท่านสามารถดูวิวได้ 360องศาในขณะที่เคลื่อนที่ขึ้นไปเรื่อยๆ ท่านจะได้ขึ้นชมทัศนียภาพที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ชมถ้ำแข็งที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สร้างขึ้นฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเที่ยวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร ความสูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผา อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

เที่ย : รับประทานอาหารกลางวัน (อาหารอาหารชุดสไตล์เอเชีย) พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส

บ่าย : นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลงมาที่สถานีด้านล่างและเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 35 ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  จากนั้น นำท่าน ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน แม่น้ำรอยส์ (Reuss  River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิ ตตลอดแนวสะพาน

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

วันที่ 7
เมืองลูเซิร์น – เมืองซุค - เมืองซูริค - ท่าอากาศยานซูริค – ท่าอากาศยานโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่13) นำท่านสู่ เมืองซุค (Zug) (ระยะทาง 31 ก.ม.ใช้เวลา30นาที) ได้อิสระเลือกซื้อสินค้า เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของเมือง และอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมือง เก่าซูริค ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่ รวมถึงอาคารต่างๆ ที่บางแห่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเลยทีเดียว หรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.40 น. :เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR096

23.30 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 8
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02.20 น. : เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR836

13.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แผน Oasis Tripper สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 EURO หรือ 1,800 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 8. ค่าตรวจ RT-PCR Test COVID 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 9. ค่าทดสอบ RT-PCR ในวันที่ 7 เมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์ ประมาณ 180 CHF หรือเท่ากับ 7,200 บาท (สามารถใช้สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทยได้อีกด้วย)
 10. แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ ราคาเริ่มต้น 3,900 บาทต่อคนต่อห้อง)

หมายเหตุ: รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
30/03/2022 06/04/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Grand Switzerland
เดินทาง 30/03/2022 06/04/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 19,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • ก.ค.65 - ส.ค.65
  • 5 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 22,999 บาท
  • ต.ค.65 - มี.ค.66
  • 11 วัน 8 คืน
  เริ่มต้น 115,900 บาท
  • Nok Air (DD)
  • เม.ย.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 11,999 บาท