เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน สัมผัสความงามของน้ำตกไรน์
พิชิตยอดเขายุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปยุโรป
เมืองเจนีวา ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจ็ทโด
เมืองโลซานน์ ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม
เมืองเวเว่ย์ เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองไข่มุกแห่งริเวียร่า
เมืองเบิร์น ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์อันเก่าแก่และสวยงาม|
เมืองซุก เที่ยวและชอปปิ้งที่เมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS , At Ubon Travel
รหัส 003-0389
วันที่เดินทาง
มี.ค.65
ช่วงเวลา
7 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

23:00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 สายการบิน QATAR AIRWAYS  โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง (ลูกค้าจำเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมง หรือ Antigen Rapid Test (ART) 24 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก)

วันที่ 2
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานโดฮา – ท่าอากาศยานซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน - แม่น้ำไรน์ - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโตหิน

02:10 น. : นำท่านเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR897

05:35 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดย สายการบิน QATAR  AIRWAYS

08:05 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ QR095

12:40 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร นำท่านเดินทางไปสู่ เมืองสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง50ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทางโดยมีแม่น้ำไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของน้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น้ำตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลาไหลเท่านั้นที่มีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้นน้ำตก น้ำตกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งครั้งสุดท้ายเมื่อราว 14,000 ถึง 17,000 ปีที่แล้ว ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน้ำตกไรน์

11:00 : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne)  (ระยะทาง11ก.ม.ใช้เวลา15นาที)  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวรณทะเลสาบ เริ่มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานไม้ซาเปล (Chapel bridge)  สะพานไม้อายุเกือบ 700 ปีนี้เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า มีจุดเด่นคือภาพเขียนบนคานไม้ ใต้หลังคาตลอดความยาวของสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า  อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิตฯ ที่เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส          

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 3
สถานีกรินเดิลวาลด์ – ยอดเขายุงเฟรา - เมืองอินเทอร์ลาเคิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปสู่สถานีรถไฟที่ใหม่ กรินเดิลวาลด์ (Grindelwald Terminal) พาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger Express gondola) ไปยัง สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eiger gletcher station) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟยุงเฟราที่จะนำผู้โดยสารสู่ ยอดเขายุงเฟรา จุดที่สูงที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเอง ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และยุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย  รวมค่าบริการ ตั๋วกระเช้าลอยฟ้า รถไฟ

เที่ย : พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราวให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคิน(Interlaken) (ระยะทาง20ก.ม.ใช้เวลา30นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน Thun และทะเลสาบเบียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก ให้ท่านชมความสวยงามและเก็บภาพประทับใจ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 4
เมืองมองเทรอซ์ – Dent de Jaman -โรเชอร์เดอนาเย่ - Montreux casino - Queen studio - อนุสาวรีย์ Freddie Mercury -Chaplin Statue - ส้อมยักษ์ The Fork - Photography Museum

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) โดยรถบัส แวะถ่ายภาพกับวิวสวยๆของภูเขาที่โด่งดังของเมืองมองเทรอซ์ Dent de Jaman ที่มีดอกไม้ป่าที่สวยงามแปลกตาอยู่มากมาย เส้นทางมาภูเขาลูกนี้นี้ใช้สำหรับการเดินป่า วิ่ง และท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก จากนั้นไปกันต่อที่ Rochers de Naye โรเชอร์เดอนาเย่ สูง 2,042 เมตร (6,699 ฟุต) อยู่ในเทือกเขา Swiss Alps สามารถมองเห็นวิวทะเลสาป Geneva ที่ Montreux ได้อีกด้วย จากนั้นพาท่านไปชมด้านนอกของ Montreux casino คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองและยังเป็นคาสิโนที่ถูกกฎหมายอีกด้วย

ไปต่อกันที่ Queen studio experience พิพิธภัณฑ์ขนาดย่อมของวง QUEEN ประวัติของวง ต้นฉบับเนื้อเพลง เครื่องมือและอุปกรณ์บางส่วน และเครื่องแต่งกายบนเวที จากนั้นแวะถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์ Freddie Mercury สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ FREDDIE MERCURY นักร้องวง Queen ตั้งตระหง่านหันหน้าเข้าหาทะเลสาบเลมันด้วยกำปั้นที่ชูขึ้นไปในอากาศอย่างภาคภูมิใจ อีกมือหนึ่งของเขาถือขาตั้งไมโครโฟนอันเป็นสัญลักษณ์ของเขา เป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำที่มีชีวิตของเมืองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ และผู้มาเยี่ยมยังนำดอกไม้มากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งมักเป็นสีเหลืองตามสีโปรดของเฟรดดี บทกวี ภาพวาด ภาพถ่าย และวัตถุมากมายวางอยู่ที่เชิงรูปปั้นและมักนำมาวางไว้เพื่อรำลึกถึง นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง6ก.ม.ใช้เวลา10นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นที่ตั้งของ  สำนักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleด้วย

แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้น “ชาลี แชปปลิ้น” (Chaplin Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ที่อยู่กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่ และ Photography Museum ที่ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวของช่างภาพและการถ่ายภาพตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน รวมถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพมากมาย สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายภาพเป็นสถานที่อีกที่นึงที่ต้องมา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนเต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิก

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร ให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ ชม มหาวิหารแห่งโลซานน์ (Cathédrale de Lausanne) ตามชื่อเดิมเป็นโบสถ์คาทอลิก เป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรปและถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกชม Place de la Palud ซึ่งคุณจะได้เห็นน้ำพุที่เก่าแก่ที่สุดของ Lausanne โดยมีผู้พิพากษาแสดงอยู่ที่เสาหลัก ในขั้นตอนรอบน้ำพุคุณมักจะพบคนนั่งขณะที่พวกเขากำลังรอคอยนาฬิกาข้างต้นซึ่งแสดงภาพเคลื่อนไหวจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทุกๆชั่วโมงตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 19:00 น. ชม Escaliers du Marche เชื่อมต่อกับตลาด Place de la Palud ไปด้านบน ข้างบันไดและขึ้นกับพวกเขาในชั้นของระเบียงเป็นแถวของอาคารที่เกิดขึ้นจากศตวรรษที่ 16 หากคุณกำลังปีนขึ้นไปคุณสามารถปีนได้โดยการหยุดที่Café le Barbare อันเก่าแก่บนลานระเบียงหนึ่งแห่งสำหรับกาแฟหรือช็อกโกแลตร้อน ชม Château d’Ouchy และ Promenade เป็นย่านใกล้เคียงริมทะเลสาบของ Ouchy ซึ่งโรงแรม Belle Epoch หรูหราแห่งนี้เชื่อมต่อด้วยทางเดินเล่นไปด้วยดอกไม้ท่ามกลางท่าเรือ

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีว่า (Geneva) (ระยะทาง64ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต เป็นเมืองที่มี ตั้งอยู่มากที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและ  สวนหย่อมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วย น้ำพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวิหารเซนต์ปิแอร์ (St.Peter’s Cathedral) ซึ่งมีอายุมากกว่า 850  ปี ชม Place du Bourg-de-Four เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเจนีวาและเป็นสถานที่ควรไปเยี่ยมเยือน

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางเข้าตรวจ RT-PCR

วันที่ 5
กรุงเบิร์น - Zentrum Paul Klee - Federal Palace – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - Berner Minster - Church of the Holy Ghost - เมืองซุก - เมืองซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 169ก.ม.ใช้เวลาเดินทาง2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศตั้งอยู่ใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิสเซอร์แลนด์ มีแม่น้ำอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน มีย่านเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติคเต็มไปด้วยอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชม Zentrum Paul Klee เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีงานศิลปะมากมายของศิลปินระดับโลกอย่าง Paul Klee สมควรต้องย่ำเท้ามาให้ถึง ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองทางทิศตะวันออกของกรุงเบิร์น  ตัวอาคารได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลีชื่อดัง Renzo Piano

ชม Federal Palace of Switzerland หรือ The Parliament Building ซึ่งก็คือตึกรัฐสภาของประเทศสวิตเซอร์แลนด หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge) จุดประสงค์เพื่อเป็นประตูเมืองและได้มีการสร้างเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 1530 ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ไฮไลท์ที่ต้องรอชมทุก ๆ 5 นาที ก่อนจะครบรอบชั่วโมงจะมีตุ๊กกาออกมาเต้นระบำให้นักท่องเที่ยวได้หยุดมองหยุดชมกันอีกด้วย มีอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดในเบิร์น Berner Minster ยังเป็นที่รู้จักกันในนามของมหาวิหารเบิร์นและวิหารเซนต์วินเซนต์ มหาวิหารเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปลายยุคกลางและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาสถาปัตยกรรมของเมือง Church of the Holy Ghost โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกเป็นโบสถ์นิกายคาลวินนิสต์ที่ใหญ่ที่สุดในสวิสและยังเป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ คริสตจักรสไตล์บาโรกตอนปลายเพดานสีขาวบริสุทธิ์ผนังการตกแต่งที่นุ่มนวลและรายละเอียดอื่น ๆ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง35ก.ม.ใช้เวลา30นาที)  เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลางจะหลงรักเมืองนี้ สิ่งที่จะทำให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดอาจเป็นเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ อิสระชอปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken

บ่าย : เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง35ก.ม.ใช้เวลา30นาที)

เย็น : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังรับประทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ที่พัก

วันที่ 6
ท่าอากาศยานซูริค - ท่าอากาศยานโดฮา

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ระยะทาง12กม. ใช้เวลา30นาที)  เอกสารที่ใช้เดินทางกลับประเทศไทย  ใช้ตอนเช็คอินสายการบิน

 1. ลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass ( บริษัททัวร์ทำให้ )
 2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ที่บริษัททัวร์พาไปตรวจในวันที่ 4 รวมอยู่ในค่าทัวร์ เมื่อเดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์ตามเงื่อนไขการเดินทางในสวิตเซอร์แลนด์และเดินทางเข้าไทย)

13:00 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

16.45 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR096

23:30 น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

วันที่ 7
ท่าอากาศยานโดฮา - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

02:20 น. : เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR836

13:10 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland)
 5. ค่าบริการตรวจ RT-PCR 1 ครั้งที่สวิสเซอร์แลนด์ ตามเงื่อนไขการเดินทางกลับเข้าประเทศไทย
 6. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 7. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 9. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แผน Oasis Tripper สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 10. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 11. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 CHF หรือ 2,200 บาท/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจจากท่าน
 8. แพคเกจ กักตัวที่โรงแรม AQ 7 วัน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ ราคาเริ่มต้น 16,900 บาทต่อคนต่อห้อง)

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. 1 การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
ช่วงเดินทาง
23/03/2022 29/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ MONO SWISS
เดินทาง 23/03/2022 29/03/2022
*** เด็ก 2-11 ปี ไม่มีเตียง 64,500 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม พักเดียว 18500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks