เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – น้ำตกไรน์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – โบสถ์มุนสเตอร์ – เมืองโลซานน์ – เมืองเวอแว – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – หมู่บ้านทาซ – เมืองเซอร์แมท – เมืองอินเทอร์ลาเคน – เมืองกรินเดอวาลด์ – สะพานไม้ชาเปล – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Pro Europe Switzerland , At Ubon Travel
รหัส 001-0287
วันที่เดินทาง
ก.พ.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
85,913 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

22.00 น. : ขอเชิญคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2
ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค-เบิร์น

00.35 น. : บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG970

** ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

06.55 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ** เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมงในฤดูหนาว **

นำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทางประมาณ 35 กม.) เมืองซึ่งจะทำให้คุณมีความสุขกับบรรยากาศที่น่ารื่นรมย์และสัมผัสความเป็นสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริง

นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) ที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติทั้งสายตกลงมาจากหน้าผาสูงที่เมืองแห่งนี้ กลายเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ท่านจะได้สัมผัสถึงความสวยงามและยิ่งใหญ่เป็นอย่างมาก

ออกเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทางประมาณ 153 กม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 และเมืองเบิร์น ยังถูกจัดอันดับให้อยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Park / ) สัตว์สัญลักษณ์สำคัญของเมืองเบิร์น เพราะมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี จึงได้ตั้งชื่อเมืองนี้ว่า “เบิร์น” นำท่านเดินทางสู่ ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ (Bahnhof Platz) จัตุรัสหน้าสถานีรถไฟ เป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งภายในเมืองเบิร์น มีทั้งรถรางและรถบัสวิ่งผ่านหลายสาย เมืองเก่าแหล่งช้อปปิ้งบนถนนสายหลักที่ทอดยาว

ผ่านชม ประตูเมืองโบราณ (หรือ Prison Tower) เปรียบเสมือนป้อมปราการประตูเมืองทางด้านตะวันตก, หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม (Zytgloggeturm หรือ Zeitglockenturm), ศาลาว่าการเมืองเบิร์น (City Hall of Bern) และ ผ่านชม โบสถ์มุนสเตอร์ (Munster) สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า­­

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
เบิร์น-โลซานน์-เวอแว-มองเทรอซ์-ทาซ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทางประมาณ 92 กม.) ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่สวยงามและมีเสน่ห์ตามธรรมชาติ ผ่านชม พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล (The Olympic Museum) ซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขา และ สวนสาธารณะแห่งเมืองโลซานน์ (Park of Lausanne) ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชการที่ 9 เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ศาลาไทย (Thai Pavilion) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวอแว (Vevey) (ระยะทางประมาณ 18 กม.) เมืองสวยน่ารักที่ตั้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและความมีชื่อเสียงของเวเว่ย์มีมากขนาดว่านักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ ให้เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” (Pearls of the Swiss Riviera) เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin) ดาวตลกค้างฟ้าชาวอังกฤษ มีผลงานสร้างชื่อเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่เลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต และ The Fork ส้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงกว่า 8 เมตร ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเวอแว (Vevey)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองเล็กๆแสนน่ารักที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทะเลสาบแสนสวยที่เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Castle of Chillon) ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของทะเลสาบเจนีวา โดยอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ 3 กิโลเมตร ปราสาทชิลยอง นับว่าเป็นปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch) (ระยะทางประมาณ 146 กม.) ประตูสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt)

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 4
ทาซ-เซอร์แมท-ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-ทาซ-อินเตอร์ลาเคน

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้น นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) พาทุกท่านขึ้นสู่ Gornergrat ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์ และเก็บภาพถ่าย ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) มงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์ เป็นชื่อยอดเขาตั้งอยู่บนแนวของเทือกเขาแอลป์อยู่บริเวณพรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์กับประเทศอิตาลี เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งความสวยของยอดเขาแห่งนี้ ยังเป็นโลโก้บริษัทดังๆที่เราคุ้นตาเช่น พาราเม้าท์ (Paramount) และยังมีช็อคโกแลตชื่อดังอย่างแบรนด์ “Toblerone” อีกด้วย ได้เวลาอันสมควร นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางกลับสู่ หมู่บ้านทาซ (Tasch)

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองอินเทอร์ลาเคนตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงแบร์นไปราว 56 กิโลเมตร อยู่บริเวณเชิงเขาทางเหนือของเทือกเขาแอลป์อิสระเดินเที่ยวชมในเมืองอินเทอร์ลาเคน

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (พิเศษ!! เมนูฟองดู)

วันที่ 5
อินเทอร์ลาเคน-กรินเดอวาลด์-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ระยะทางประมาณ 20 กม.) มุ่งหน้าไปที่ Grindelwald Terminal เพื่อขึ้น Eiger Express (2020) สู่ ยอดเขาจุงฟราว เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่ที่คู่ควรแก่การพิชิต ซึ่งไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เปลี่ยนขบวนรถไฟ สถานี Eiger ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ให้ทุกท่านได้ เก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก และสนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควรกลับสู่ Grindelwald Terminal ด้วย Eiger Express (2020) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 94 กม.) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
ลูเซิร์น-ซูริค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument of Lucerne) แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตเซอร์แลนด์ที่เกิดจากการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792

นำท่านเดินทางสู่ สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพาน มีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสฯตลอดแนวสะพาน ให้ท่านชมความสวยงามโดยรอบตามอัธยาศัย โดยบริเวณปลายสะพานมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึกต่างๆมากมาย เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิ เช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทางประมาณ 50 กม.) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของทวีปยุโรป เมืองซูริคขึ้นชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรปโบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัดกระจายอยู่รายล้อมเมือง ในขณะเดียวกันก็เป็นเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม่และถูกยกให้เป็นหนึ่งในลำดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย

นำท่าน ผ่านชม โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ (Grossmunster Church) โบสถ์หอคอยคู่สูงระฟ้า ที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1100 ภายในมีงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรมการตกแต่งที่สวยงาม รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ ที่สำคัญอีกอย่าง คือ โบสถ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระคัมภีร์โบราณทางคริสต์ศาสนา

ผ่านชม โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ (Peterskirche หรือ St. Peter’s Church) หอนาฬิกาที่มีหน้าปัดนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ยาวถึง 8.7 เมตร และระฆังทั้ง 5 ใบที่ตีบอกเวลา ใช้ทำการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1880 นอกจากนั้นโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีประวัติการก่อสร้างย้อนไปถึงสมัยศตวรรษที่ 8 และได้รับการบูรณะเรื่อยมา ตัวอาคารทั้งภายในและภายนอกมีงานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวกอธิคโบราณผสมบาโรค ผ่านชม โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มีหน้าต่างกระจกสีอันสวยงามโดดเด่น

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกิจการค้าสำคัญของเมือง มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็น ถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู

เย็น : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7
ซูริค

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

10.30 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค โคลเทิน เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

13.55 น. : บินลัดฟ้าสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG971

วันที่ 8
กรุงเทพฯ

06.50 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามที่ระบุ Economy Class
 • ค่าภาษีสนามบิน ค่าภาษีน้ำมัน (ยกเว้นหากมีการประกาศปรับขึ้นจากทางสายการบินจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากท่านภายหลัง) และเนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางไป-กลับได้ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนของสายการบิน
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุหรือเทียบเท่า (พัก 2 ท่าน/ห้อง)อนึ่ง เรื่องของการยืนยันโรงแรมที่พักนั้น อาจยังไม่ยืนยัน หากผู้เดินทางมีความประสงค์ที่จะทราบกรุณาติดต่อพนักงานขายเพื่อสอบถาม เพราะโรงแรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะใช้โรงแรมระดับ เดียวกัน ซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าประมาณ 1-3 วัน ซึ่งจะสามารถตรวจสอบได้จากใบนัดหมายการเดินทาง แต่หากมีการแก้ไขจากใบเดินทางอีกนั้นขอให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ จะจัดหาโรงแรมในระดับเดียวกันให้กับผู้เดินทางแน่นอน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และสถานการณ์จริงอีกครั้ง
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่ามัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดเส้นทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าประกันสุขภาพ กรณีติดโควิด-19 ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท ตามสถานพยาบาลเท่านั้น (ไม่รวมการกักตัวด้วยตนเอง ตามมาตรการของรัฐฯ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้งในโรงแรม หรือบ้านพัก)
 • ค่าทำ QR CODE สำหรับเข้าใช้ในการรับบริการสถานที่ต่าง ๆ ในสวิส
 • ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR ก่อนการเดินทาง 72 ชั่วโมง (ก่อนออกจากประเทศไทย)
 • ค่าตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อใช้ผลตรวจในการเดินทางกลับประเทศไทย
 • ค่าโรงแรม AQ/SHA+ 1 คืน และ ค่าใช้จ่ายการตรวจ RT-PCR หรือ ATK เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯ ได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด เช่น ค่าทิปคนขับรถ, ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 45 สวิสฟรังก์ (CHF) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พักและเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

 กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน (ในกรณีที่ออกตั๋วแล้ว)

** อัตรานี้ ไม่รวม ค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านละ ประมาณ 6,000 บาท
สำหรับการยื่นวีซ่าแบบหมู่คณะ จำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเข้าสถานทูต เพื่อ ใช้เวลาพิจารณาอย่างน้อย 15-20 วันทำการ (บางกรณีอาจไม่รวมวันเสาร์ – อาทิตย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้สมัครในแต่ละช่วง) ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถขออนุญาตใช้หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม (ดึงเล่มออกมาใช้ระหว่างกระบวนการพิจารณา) หากจำเป็น สถานทูตอาจจะปฏิเสธผลการสมัครของท่าน และ ส่งหนังสือเดินทางคืนท่านภายใน 3-5 วันทำการ เป็นอย่างน้อย ในลำดับต่อไป จากนั้นระยะเวลาคงเหลือก่อนวันเดินทางไม่เพียงพอสำหรับยื่นวีซ่าครั้งใหม่ การยกเลิก และ คืนเงิน จะเป็นไปตามเงื่อนไข ทุกกรณี และ หากท่านให้ทางบริษัทดำเนินการขอวีซ่าให้ รวมไปถึง กรณีที่ท่านขอเอกสารจากทางบริษัทไปเพื่อดำเนินการขอวีซ่าด้วยตนเอง และท่านได้รับวีซ่าเรียบร้อย ท่านจะไม่สามารถยกเลิกทัวร์ได้ทุกกรณี ไม่ว่าระยะเวลาคงเหลือ จะมากกว่า 45 หรือ 55 วัน ก็ตาม **

** อัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทาง จำนวน 16 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการ) **

ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ทารกต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางไปและกลับ
ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น
(แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ตามเงื่อนไของสาย

ช่วงเดินทาง
24/02/2022 03/03/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
85,913 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Pro Europe Switzerland
เดินทาง 24/02/2022 03/03/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  10/03/2022 17/03/2022
  การเดินทาง
  Thai Airways (TG)
  จำนวน
  ราคา
  85,913 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Pro Europe Switzerland
  เดินทาง 10/03/2022 17/03/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/03/2022 31/03/2022
   การเดินทาง
   Thai Airways (TG)
   จำนวน
   ราคา
   85,913 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Pro Europe Switzerland
   เดินทาง 24/03/2022 31/03/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,000.- ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • เดินทางมาเอง
    • พ.ย.64 - ม.ค.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 3,890 บาท
    • มิ.ย.65 - ธ.ค.65
    • 4 วัน 3 คืน
    เริ่มต้น 15,999 บาท
    • ต.ค.65
    • 8 วัน 5 คืน
    เริ่มต้น 78,900 บาท