ซูริค – ลูเซิรน์ – หมู่บ้านวิทซ์นาว – ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์ – ซังต์มอริทซ์ – BERNINA EXPRESS – ทิราโน่ – ลูกาโน่ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ – ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ทาสซ์ – ลอยเคอร์บาด – มงเทรอซ์ – GOLDEN PANORAMA – กืซตาด์ก – กรินเดอวาลด์ – ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) – เมืองอินเทอลาเก้น

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama , At Ubon Travel
รหัส 021-0288
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Thai Airways (TG)
ราคาเริ่มต้น
124,000 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)

21.00 น. : พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ  เคาน์เตอร์ D 16-19   สายการบินไทยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน

วันที่ 2
ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์

01.05 น. : เดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG970

07.50 น. : ถึงสนามบินนครซูริค เดินทางสู่หมู่บ้านวิทซ์นาว นั่งรถไฟไต่เขา Rigi   ถือได้ว่าเป็นรถไฟเส้นทางสายภูเขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป  เขาริกิ (Rigi Kulm)  มีที่มาจากคำว่า  Mons Regina  แปลได้ว่า  ราชินิแห่งภูเขา เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ ทะเลสาบ Luzern และ Zug

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย : ลงจากยอดเขาด้วยเคเบิ้ลคาร์ที่จะให้ท่านได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่แตกต่าง แล้วเดินทางสู่เมืองคูร์  Chur เป็นเมืองเล็ก ๆ  ที่ว่ากันว่าเก่าแก่ที่สุดของประเทศ มีแพะภูเขาเป็นสัญลักษณ์ บรรยากาศเมืองที่เงียบสงบ เดินเล่นในเมืองเขตเมืองเก่าสไตล์สวิส

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Stern Chur **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 3
คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ซังต์มอริทซ์  เมืองฟ้าครามน้ำใส อยู่ในหุบเขาEngadin   สูงจากระดับน้ำทะเล 1,775m.      ถือเป็นหลังคายุโรป สัญลักษณ์เมืองเป็นรูปพระอาทิตย์ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับ Top of the world ฉากหลังคือยอดเขา PizNair  (สูง3,057m.) ทำให้เมืองนี้ดูมีเสน่ห์มากขึ้น

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ที่เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์  วิ่งผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน 196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่Brusio ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เส้นทางนี้รับประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา จนเข้าสู่เมืองทิราโน่ แหล่งพักผ่อนตากอากาศทางตอนเหนือของอิตาลี เดินทางต่อโดยรถโค้ชสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบของแคว้นทิซิโน่   ระหว่างเส้นทางผ่านทะเลสาบโคโม ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลีทางตอนเหนือ

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 4
ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00 น. : เดินทางโดยรถโค้ชสู่ก็อทธาร์ท ที่เป็นเจ้าของอุโมงค์ที่ลึกที่สุดในยุโรป (17 ก.ม.)   จากนั้นรถไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุม ท่านสามารถพบเห็นธารน้ำแข็ง(Glacier)  บนยอดเขาสูงจนเข้าสู่เมืองอันเดอร์แมท

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร รถไฟสาย Glacier Express นำท่านสู่เมืองแซร์มัท ผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหุบเหว  ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอนและหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร  ตลอดเส้นทาง ท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp Bahn พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซร์มัท เมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่า ปลอดมลพิษที่ดีสุดของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร  อิสระให้ท่านได้ชมเมือง มีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทั่วโลก

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Gornergrat Dorf *** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 5
แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.00น. : นำท่านสู่สถานีเคเบิ้ลคาร์  Matterhorn Glacier Paradise เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สูง ถึง 4,478 เมตรและได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอล์ป กระเช้าไฟฟ้าแบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน)ไต่ความสูงเหนือลานสกีอันกว้างไกลสุดสายตาเป็นระยะทางยาวกว่า 8 กิโลเมตร (ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น 3,883 เมตร สูงกว่ายอดเขายูงเฟรา และยอดเขา เอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลังก์ ชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส  ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามลานหิมะกว้าง ให้ท่านได้สัมผัสอย่างจุใจ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : อิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการพักผ่อนใน เมืองปลอดมลพิษ หรือเดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรูป อีกทั้งยัง เป็นเมืองสวรรค์ของนักสกี

19.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมนำท่านเข้าสู่ที่ พัก Hotel Gornergrat Dorf *** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 6
ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : เดินทางสู่ เมืองลอยเคอร์บาด ในแคว้นวัลเล่ส์ ได้รับการขนานนามว่า The largest alpine thermal spa in Europe แหล่งน้ำแร่ธรรมชาติที่โด่งดังที่สุดในเขตเทือกเขาแอลป์ Burgerbad Therme ที่ให้บริการอาบน้ำแร่และสปาใหญ่ และทันสมัยที่สุดของเมือง สระน้ำแร่กว่า10 แห่งภายในศูนย์บริการแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับ Indoor & Outdoor Pool / Leisure pool / Spa Pool ในอุณหภูมิความร้อนระหว่าง 28-43 องศาเซลเซียส

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : เดินทางสู่เมืองมงเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียง ทั้งในฤดูร้อนและหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไข่มุกของริเวียร่าแห่งสวิส เขตทะเลสาบเจนีวา (Lac Leman) หรือที่ชาวสวิสยกย่องให้เป็นริเวียร่า รถไฟสาย Golden Pass Panorama เป็น 1 ในเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟที่สวยที่สุดของประเทศ ผ่านเข้าไปในทุ่งเกษตรกรรม บ้านไร่ปลายนา ฟาร์มปศุสัตว์ที่จะทำให้เราได้เห็นถึงความเป็นเกษตรกร อาชีพเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษ จนถึงสถานีกืซตาด์ก Gstaad เมืองสกีรีสอร์ทราคาแพงอันดับต้น ๆ ของยุโรป เมืองตากอากาศไฮโซแห่งนี้มีบ้านตากอากาศของคนดัง อาทิ จูลี่แอนดรูส์ (เดอะซาวด์ออฟมิวสิค), อลิซาเบ็ต เทย์เลอร์และเคยต้อนรับคนดังพร้อมทั้งเหล่าเซเล็บของโลก อาทิ ไมเคิล แจ็กสัน, เจ้าฟ้าชายชาลส์, เจ้าหญิงไดอาน่า,ปารีส ฮิลตัน ล้วนแต่เคยมาพักผ่อนตามอากาศที่เมืองนี้

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Arc En Ciel **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ 7
กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : สู่เมืองกรินเดอวาลด์ จุดสตาร์ทของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe ขึ้นพิชิตยอดเขา โดย Jungfraubahn / Eiger Express โดยกระเช้าลอยฟ้าขนาด 26 ที่นั่งพร้อมหน้าต่างกว้างเพื่อชมวิวทิวทัศน์แบบพาโนรามา ใช้เวลาขึ้นสู่ยอดเขาเพียง 1.10ช.ม. (ลดลง 47 นาที) บนยอดเขามีกิจกรรมมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลิน ลานหิมะ Sphinx จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป และ Glacier Plateau , Ice Palace ถ้ำน้ำแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 กิโลเมตร และหนา 700 เมตร การสาธิตวิธีการทำช้อคโกแล็ต Alpine Sensation ที่จะทำให้ท่านเพลิดเพลินไปอย่างไม่รู้เบื่อ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย : เดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ รถโค้ชคันเดิมนำเข้าสู่เมืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และมีความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของ แบรนเนอร์โอเบอ
ลันด์ ตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Hotel Metropole **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน

วันที่ 8
อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 น. : นำท่านสู่เมืองซูริค ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของสวิสเป็นศูนย์กลางการซื้อขาย แลก เปลี่ยน ทองคำที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก

13.30 น. : ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 9
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

05.30 น. : สายการบินไทยนำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐานยุโรป ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุในโปรแกรม หรือเทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double (ข้อจำกัดของโรงแรมในเขตสกีรีสอร์ทในสวิตเซอร์แลนด์ ต้องเข้าพักไม่น้อยกว่า 7 คืน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเที่ยวตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง คิดอัตรา 2 สวิตฟรังค์ต่อท่าน / วัน
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 • ค่าประกันการเดินทางของ MSIG เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย แบบ TRAVEL GROUP TOUR คุ้มครองการสูญเสียชีวิต/อวัยวะ/สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ 1,500,000 บาท รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องหลังจากกลับถึงประเทศไทย 150,000 บาท ทั้งนี้ครอบคลุมถึงประกันสุขภาพที่ไม่ได้เกิดจากโรค
  –หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครอง ในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบิน กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสาร แนบท้ายใบจองทัวร์
 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าตรวจ PCR / RAPID ANTIGEN / ETC. ที่แสดงผลเป็นลบ หากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ออกกฎให้นักท่องเที่ยวต้องทำการตรวจก่อนเข้าประเทศ หรือ ระหว่างการท่องเที่ยวภายในสวิตเซอร์แลนด์ (อยู่ในระหว่างการพิจารณา ยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพักค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)

High Season = เดือนตุลาคม (1 – 31 ต.ค.) / เทศกาลคริสต์มาส และเทศกาลปีใหม่ (24 ธ.ค. – 31 ธ.ค.) เทศกาลตรุษจีน  / เทศกาลสงกรานต์

●         ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน

●         HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

คืนเงินมัดจำทั้งหมด

 
●         ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44 – 30 วัน

●         HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 59 – 45 วัน

หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

หักมัดจำ 10,000 บาท/ท่าน

 
●         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 15 วัน

●         HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44 – 30 วัน

หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน

หักมัดจำ 30,000 บาท/ท่าน

 
●         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 07 วันก่อนการเดินทาง

●         HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 15 วัน

หัก 50% ของค่าทัวร์

หัก 50% ของค่าทัวร์

 
●         ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW

●         HIGH SEASON ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วัน หรือ NO SHOW

หัก 75% ของค่าทัวร์

หัก 75%  ของค่าทัวร์

 
●         ในกรณีที่วันเดินทางดังกล่าวเป็นตั๋วเงื่อนไข NON-REFUND หัก 90% ของค่าทัวร์  
●         หากท่านยกเลิกการเดินทางในเงื่อนไขใด เงื่อนไขหนึ่ง แต่ท่านสามารถหาผู้เดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทันตามกำหนดเวลา ทางบริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มคือค่าวีซ่า และค่าเปลี่ยนชื่อตั๋วเท่านั้น และต้องไม่อยู่ในเงื่อนไขของตั๋วที่ NON-CHANGE NAME & NON-REFUND    
▪      หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่า ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต  ซึ่งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือเป็นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านไม่แน่ใจว่าจะได้รับการพิจารณาอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอแนะนำให้ท่านยื่นขอวีซ่าแบบเดี่ยว ซึ่งจะรู้ผลเร็วกว่าการยื่นขอวีซ่าแบบกรุ๊ป

▪      บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว รวมทั้งไม่สามารถรับผิดชอบจากกรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยดังนี้ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ ฯลฯ และทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว

 
ช่วงเดินทาง
30/12/2021 07/01/2022
การเดินทาง
Thai Airways (TG)
จำนวน
ราคา
124,000 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ Swiss Panorama
เดินทาง 30/12/2021 07/01/2022
*** Child 4-11 With Bed 112,000.- ***
*** Child 4-6 No Bed 102,000.- ***
*** DBL SGL 19,000.- ***
*** SGL Supp 9,000.- ***
*** NO TKT ADL / CHD -29,000/-23,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  Tags ที่เกี่ยวข้อง
  Share on social networks
  โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
  • Thai Airways (TG)
  • มิ.ย.65 - ต.ค.65
  • 9 วัน 6 คืน
  เริ่มต้น 139,999 บาท
  • Thai Airways (TG)
  • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
  • 6 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 30,900 บาท
  • ก.ค.65
  • 5 วัน 3 คืน
  เริ่มต้น 35,900 บาท
  • เดินทางมาเอง
  • พ.ย.64 - ม.ค.65
  • 3 วัน 2 คืน
  เริ่มต้น 3,890 บาท