เที่ยวไปกับดินแดนแสนงาม นั่งรถไฟสายโรแมนติค Glacier Express รถไฟชมวิวที่ดีที่สุด
ขึ้นยอดเขา JungfrauJoch ฉายา Top of Europe ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express
ขึ้นเขา Titlis ด้วยกระเช้าโรแตร์ กระเช้าหมุนได้ขณะเคลื่อนที่ และชมวิวบนยอดเขา Rothorn
สนุกสุดมันส์กับกิจกรรมเล่นสกี นั่งสเลดจ์ ขี่สโนโมบิล เดินสะพานแขวน
ฟินกับการแช่น้ำแร่ร้อนที่เมืองน้ำแร่สปา ชมวิวทะเลสาบและหมู่บ้านน่ารักหลายแห่ง
เพลินกับการชิมชีส ทำและชิมขนมบิสกิตแบรนด์ดัง เปิบฟองดู เมนูเอกลักษณ์ของสวิส
เดินเล่นช้อปปิ้งในลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวชื่อดังตลอดกาล
พร้อมดินเนอร์ร้านดังสุดหรูบรรยากาศแสนคลาสสิคใจกลางกรุงเบิร์น Kornhauskeller

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND , At Ubon Travel
รหัส 014-0274
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
136,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

21.00 น. : นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน Swiss Air  ROW G เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

วันที่ 2
สุวรรณภูมิ-ซูริค-เลนเซอร์ไฮด์-ยอดเขาพาร์พาเนอร์โรธอร์น-บาดรากาซ-คูร์ (สวิตเซอร์แลนด์)

00.20 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Swiss Air เที่ยวบินที่ LX181

** สำหรับวันที่ 8 เม.ย.2565 เที่ยวบินของ LX181 จะเปลี่ยนจากเวลา 00.20 เป็นออกเดินทางเวลา 23.20 น. **

06.10 น. : เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเลนเซอร์ไฮด์ Lenzerheide (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศอันสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาแอลป์และยังเป็นจุดเล่นสกีของภูมิภาค Arosa Lenzerheide ให้แวะชิมเมนูเด็ดของชาวสวิส เดินทางสู่สถานีกระเช้าเพื่อนำท่านขึ้นสู่ยอดเขา The Parpaner Rothorn ชมทัศนียภาพสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant

บ่าย :ให้ท่านลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้าสู่สถานีด้านล่าง จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านเพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองบาดรากาซ Bad Ragas แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงและยังเป็นสปาและรีสอร์ทเพื่อสุขภาพยอดนิยมด้วย

ให้เวลาท่านได้พักผ่อนด้วยการแช่น้ำแร่ร้อน Thermal Bath จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ Chur (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ทางตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิ้น Graubenden ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเล 594 เมตร เมืองคูร์จัดเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และมีประวัติการตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 5,000 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าอันเก่าแก่และปลอดรถยนต์

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 3
คูร์-รถไฟสาย Glacier Express-บริก

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินเล่นชมเมืองคูร์ ให้ท่านได้สัมผัสเสน่ห์ในสไตล์เมืองเก่าที่เรียบง่ายแต่สวยงาม ทั้งลวดลายบนประตู ลักษณะอาคารโบสถ์หรือน้ำพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า และให้ท่านไปถ่ายรูปกับจุดชมวิวที่ถือว่าเป็น The Best View ของเมืองคูร์ ด้วยทัศนียภาพของเมืองคูร์และไร่องุ่นที่ลดหลั่นกันไปตามเนินเขา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่สถานีรถไฟ

11.06 น. : นำท่านเดินทางโดยรถไฟสายสำคัญและสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส Glacier Express สัมผัสกับทิวทัศน์อันงดงามดุจภาพวาดของสวิสตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามเกินคำบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ เนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์ หมู่บ้านกลางหุบเขาที่ทำการเกษตรกรรม บรรยากาศแบบชนบทๆ จุดเด่นการนั่งรถไฟเส้นทางคูร์-บริกนี้ เป็นเส้นทางที่สวยงาม สัมผัสธรรมชาติแบบเจาะลึกหลากหลายไม่รู้เบื่อ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวันบนรถไฟระหว่างทาง

บ่าย : ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์เดินทางจนถึงปลายทางเมืองบริก Brig

15.40 น. : เดินทางถึงเมืองบริก Brig รถโค้ชรับท่านที่สถานีรถไฟเมืองบริก มีเวลาให้ท่านได้ชมเมืองบริก เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของแคว้นวาเล่ส์ เป็นเมืองเก่าที่สวยงามมีอาคารบ้านเรือนที่มีบรรยากาศอบอุ่น ชมทัศนียภาพของอาคารสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีการก่อสร้างและสถาปัตยกรรมแบบบาร็อค อาทิ อาคารของพระราชวังสต็อคาลเปอร์ และให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ แห่งนี้และเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Ambassador หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4
บริก-โมเรลฟิเล่ท์-หมู่บ้านริเดอราล์พ-กิจกรรมเล่นสกี-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ Morel-Filet เมืองเล็กๆ กลางเทือกเขาแอลป์ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองหนึ่งของแคว้นวาเล่ส์   มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวในด้านการเดินป่ารวมถึงแหล่งเล่นสกีสำคัญในช่วงฤดูหนาว นำท่านขึ้นกระเช้าสู่หมู่บ้านรีเดอราล์พ Riederalp เป็นหมู่บ้านสกีรีสอร์ทบนเขา ที่มีกิจกรรมสำหรับฤดูหนาว  มากมายให้ท่านได้เข้าร่วมและสัมผัสกับหิมะสีขาวบริสุทธิ์ได้อย่างเต็มที่ ให้ท่านเก็บชั่วโมงฝึกเล่นสกี Ski Experience กับผู้เชี่ยวชาญที่จะแนะนำท่านโดยละเอียดพร้อมเก็บภาพถ่ายความประทับใจ และอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมต่างของทางหมู่บ้าน (รวมอุปกรณ์และชุดสำหรับฝึกสกี) **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ**

** กรณีท่านที่ไม่ต้องการเล่นสกี สามารถเลือกกิจกรรมอื่นเช่น Sledging Fun คือเล่นสเล็ดพร้อมคำแนะนำการเล่นจากผู้เชี่ยวชาญ หรือสามารถเลือกใช้เวลาในการเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกในตัวเมืองอินเทอร์ลาเก้น **

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาสกีรีสอร์ท

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย ให้ท่านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อมเลือกซื้อของฝาก รวมถึงช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole หรือระดับเทียบเท่า ให้ท่านเช็คอินและดร็อปสัมภาระ (เดินไปร้านอาหารค่ำ)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย จากนั้นเดินกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 5
อินเทอร์ลาเก้น-หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์-ชวาร์สซี

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ Grindelwald หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภออินเทอร์ลาเก้น-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐเบิร์น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่า 1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเขตเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ ให้ท่านใช้รถโดยสารของหมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ นำท่านเดินทาง  สู่บริเวณหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อว่าบัสซัล์พ Bussalp ให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมแสนสุขสนุกสุดมันส์กับการเล่นสเล็ด Sledging บนกระดานหิมะ ไถลจากลานหิมะด้านบนลงสู่ลานหิมะเบื้องล่าง **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ** พร้อมให้ท่านได้ชมทัศนียภาพงดงามของแนวเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางออกจากหมู่บ้าน

กลางวัน : นำท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบฟองดูพร้อมทั้งให้ท่านชมและฝึกทำฟองดูด้วยตนเอง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ชวาร์สซี Schwarzsee ตั้งอยู่ในเขตของแคว้นฟรีบูร์ก ด้วยพื้นที่แห่งนี้ล้อมรอบด้วยยอดเขาต่างๆ ในเขตสวิสพรีแอลป์ จึงทำให้เป็นทะเลสาบที่มีความงดงามราวภาพวาด และมีสีค่อนข้างเข้มซึ่งในภาษาฝรั่งเศสเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่า Lac Noir หรือ Black Lake ให้ท่านเดินเล่นบนบริเวณทางเดินของทะเลสาบ และชวาร์สซียังได้ชื่อว่าเป็น World of Ice

นำท่านเข้าชม Ice Palace หรือวังน้ำแข็งกับประสบการณ์อันแสนวิเศษของหุบเขาชวาร์สซี ชมอุทยานน้ำแข็งที่รังสรรค์เป็นรูปต่างๆ เหมือนดังว่าอยู่ในโลกแห่งเทพนิยาย พร้อมประดับตกแต่งไปด้วยแสงไฟสีต่างๆ สวยงามอย่างยิ่ง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักในอินเทอร์ลาเก้น Metropole หรือระดับเทียบเท่า (จากนั้นนำท่านเดินไปร้านอาหารค่ำ)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง Spycher Restaurant พร้อมให้ท่านชมการแสดงแบบพื้นเมืองสวิสฯ และอาหารค่ำแสนพิเศษกับ Meat Fondue ทั้งเนื้อหมูหรือเนื้อไก่พร้อมทานกับซอสหลากหลายและเฟร้นซ์ฟราย จากนั้นเดินกลับที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 6
อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราวยอร์ค-เบิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ กรุน Grindelwald Grund นำท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสานกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะนำท่านขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานี อายเกอร์กลาเซียร์ Eiger Glacier ในเวลาเพียง 15 นาที

จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย : ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขา โดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เบียดบังสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและให้ท่านนชมทัศนียภาพแสนงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม รถโค้ชรอรับท่านที่สถานีกระเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Bern นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองในย่านเมืองเก่าเมืองมรดกโลกในกรุงเบิร์นกับบรรยากาศร้านอันสวยงาม Kornhauskeller Restaurant ด้วยเมนูแซลมอนย่างทานคู่กับซอสไคฟ์ ข้าวและผักขม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Bristol หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
เบิร์น-เอมเมนทัล-ทรุบชาเค่น-ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านผ่าน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ผ่านย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ ประกอบไปด้วยอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี หอนาฬิกาดาราศาสตร์(ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองเบิร์น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เอมเมนทัล Emmental เมืองเทศบาลในเขต  เมืองอัฟฟอลเทิ่น Affoltern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นำท่านเข้าชมโรงงานชีสเอมเมนทัล Emmental Cheese Factory นำท่านชมขั้นตอนการผลิตชีสที่ผลิตจากนมสดทุกวัน ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงงาน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Restaurant Emmental Schaukaeserei AG ด้วยเมนูพื้นเมืองฟองดูชีสโดยทานกับขนมปังหรือมันฝรั่งพร้อมด้วยเมนูอกไก่ทานคู่กับซอสครีมมัสตาร์ด

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ ทรุบชาเค่น Trubchachen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเทศบาลในเขตการปกครองของ Emmental ที่ตั้งของ แหล่งผลิตขนมปังกรอบแบรนด์ Kambly นำชมขั้นตอนการผลิต รวมถึงขนมหวานลูกกวาดต่างๆ ช็อกโกแลตแบบโฮมเมด และขนมปังกรอบแบบเพรทเซลที่นำมาขดปมเป็นรูปทรงใหม่ที่มีความโดดเด่นมีลักษณะเฉพาะพร้อมให้ท่านชิมขนมปังกรอบอบใหม่และมีโอกาสทดลองทำด้วยตนเองและสามารถนำกลับมาทานได้ พร้อมเลือกซื้อขนมต่างๆ เป็นของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ameron Flora หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 8
ลูเซิร์น-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์  ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบกระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่งต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิสที่มีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี ให้ท่านแวะที่สถานี Trubsee

ให้ท่านได้มีโอกาสขี่ สโนโมบิล Electric Snowmobile Experienceสโนโมบิลรุ่นใหม่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า น้ำหนักเบากว่าสโนโมบิลทั่วไปสามารถเร่งความเร็วได้ถึง 60 ไมล์ต่อชั่วโมง **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณของหิมะ** และให้ท่านถ่ายรูปกับสะพาน Titlis Cliff Walk พร้อมกับได้สัมผัสความเย็นท้าทายความกล้ากับการเดินบนสะพาน ซึ่งเป็นสะพานคนเดินเลียบหน้าผาของยอดเขาทิตลิสในเขตสวิสแอลป์ ความสูงที่ประมาณ 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ถือเป็นสะพานแขวนที่มีระดับความสูงสุดในยุโรป

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย : รถโค้ชรอรับท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น ชมอนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีนนำท่านเข้าสู่ที่พัก Ameron Flora หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 9
ลูเซิร์น-ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอร์แลนด์)

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

13.10 น. : ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Swiss Air เที่ยวบินที่ LX180

** สำหรับช่วงวันเดินทาง 8-17 เม.ย.2565 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาบินของสายการบินสวิสแอร์ ดังนั้นรายการจะปรับเฉพาะส่วนของวันที่เก้าของการเดินทาง ดังนี้

วันที่เก้า ลูเซิร์น-ซุก-ซูริค-สนามบิน

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก Zug เมืองเล็กริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ นำท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง นำท่านแวะชมและ

ถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald’s Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชม

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ นครซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสและมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นำท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตารคารพื้นเมือง สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

22.40 น. : ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Swiss Air เที่ยวบินที่ LX180

วันที่ 10
สนามบินสุวรรณภูมิ

05.50 น. : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

** กรณีเป็นวันเดินทางที่เดินทางถึงสุวรรณภูมิวันที่ 17 เม.ย.2565 เที่ยวบิน LX180 จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิในเวลา 14.20 น. **

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินสวิสแอร์ เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ซูริค-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยื่นวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานขณะเดินทางอยู่ต่างประเทศตามจำนวนวันที่ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด-19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้ำดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้ำดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและค่ำที่กำหนดไว้ในรายการทัวร์
 • สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปล
  เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการเอกสาร สำหรับผู้โดยสารไทยที่เดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Swiss Certificate
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
 • ค่าธรรมเนียมบริการที่พัก Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผู้เดินทางทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักรไทยหรือสถานที่ที่รัฐกำหนดให้เป็นสถานที่กักกันเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูจากประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯและจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
  ***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทำการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันที่นำเที่ยว

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ช่วงเดินทาง
24/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
136,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
เดินทาง 24/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,500 ***
*** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 102,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/01/2022 23/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  136,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
  เดินทาง 14/01/2022 23/01/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,500 ***
  *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 102,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/02/2022 20/02/2022
   การเดินทาง
   จำนวน
   ราคา
   136,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
   เดินทาง 11/02/2022 20/02/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,500 ***
   *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 102,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/03/2022 27/03/2022
    การเดินทาง
    จำนวน
    ราคา
    136,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
    เดินทาง 18/03/2022 27/03/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 11,500 ***
    *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 102,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     08/04/2022 17/04/2022
     การเดินทาง
     จำนวน
     ราคา
     141,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ UNSEEN SWITZERLAND
     เดินทาง 08/04/2022 17/04/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 12,900 ***
     *** สำหรับท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับคณะทัวร์ ท่านละ 106,300 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
      • เดินทางมาเอง
      • ธ.ค.64 - ต.ค.65
      • 3 วัน 2 คืน
      เริ่มต้น 3,400 บาท
      • Air Asia (FD)
      • ม.ค.65
      • 3 วัน 2 คืน
      เริ่มต้น 11,900 บาท