ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน

เขาสามเกลอ l กุ้ยหลินเมืองไทย l วังปลา l อุทยานธรรมเขานาใน lป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด l สวนโมกขพลาราม l วัดพระบรมธาตุไชยา

ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน

รหัส 006-0245
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
190 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สุราษฎร์ธานี

21.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ

21.30 น. : ออกเดินทางสู่  จ.สุราษฎร์ธานี  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 สุราษฎร์ธานี-สะพานเขาพัง – ถ่ายรูปสันเขื่อนรัชประภา -เขาสามเกลอ-กุ้ยหลินเมืองไทย- วังปลา - ชมพระอาทิตย์ตก

07.00 น. : ถึง  จ.สุราษฎร์ธานี  ให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

08.00 น. : เดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ (หรือ ชื่อเดิมว่าสะพานแขวนเขาพัง) เป็นอีกจุดเช็คอิน ที่แนะนำให้มาถ่ายรูปสวยๆ ไฮไลท์ของที่นี่คือสะพานแขวนที่สามารถถ่ายรูปและเห็นพื้นหลังเป็นภูเขารูปหัวใจ จากนั้นนำท่านชมวิว เขื่อนเชี่ยวหลาน หรือ เขื่อนรัชชประภา ถ่ายรูปกับสันเขื่อนกับบรรยากาศยามเช้ากระทบกับแสงแดดสวยงาม

09.30 น. : นำท่านสู่ แพภูตะวัน เชี่ยวหลานรีสอร์ท  พร้อมเช็คอิน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ แพภูตะวัน

13.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเชี่ยวหลาน ลงเรือพร้อมเดินทางสู่ ทะเลสาบมรกตเขื่อนรัชประภา ชมธรรมชาติที่งดงามของสายน้ำสลับกับแนวขุนเขา หินปูนที่ธรรมชาติสรรสร้างราวกับภาพเขียน แวะสัมผัสความสวยงามของ “เขาสามเกลอ ฉายากุ้ยหลินเมืองไทย”  ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและความประทับใจ และไปต่อที่ วังปลา ให้อาหารปลา ซึ่งเป็นปลาตะเพียนแดงที่อยู่ตามธรรมชาติ จากนั้นนำท่านสัมผัสกับธรรมชาติ ถ้ำน้ำและภูเขากับการล่องแพไม้ไผ่ หลังจากนั้นท่านจะได้พบกับถ้ำปะการังที่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผวมกับความพิเศษของอากาศ ทำให้เกิดหินย้อยรูปประหลาดเหมือนปะการัง และได้พบฟอสซิสสัตว์ทะเลเซลล์เดียว อายุกว่า 250-400 ล้านปีในหินปูน สามารถถ่ายรูปเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย

17.00 น. : จากนั้นเดินทางสู่ แพภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท อ้อมกอดแห่งขุนเขา และสายน้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับการพายเรือคายัคซึ่งทางรีสอร์ทมีไว้บริการ

17.30 น. : ชมธรรมชาติยามเย็น เก็บบรรยากาศช่วงเวลาพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำในบรรยากาศธรรมชาติยามเย็น

วันที่ 3 เขื่อนเชี่ยวหลาน - อุทยานธรรมเขานาใน - ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด

06.30น. : Morning safari ดูวิถีชีวิตของสัตว์ ชมหมอกและสูดอากาศยามเช้าอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้นนำท่านกลับที่พัก ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศโดยรอบของแพภูตะวัน

07.30 น. : รับประทานอาหารเช้าท่ามกลางธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศัย

10.00 น. : อำลาที่พักแพภูตะวัน  จัดเก็บสัมภาระลงเรือมุ่งหน้ากลับสู่ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน

11.00 น. : เดินทางถึง ท่าเรือ จัดเก็บสัมภาระขึ้นรถตู้

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นสถานที่ตั้งของ เจดีย์ลอยฟ้าพระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ป่าต้นน้ำบ้านน้ำราด เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์และสวยงามมาก โดยมี “ตาน้ำ” เป็นหัวใจหลักของป่าต้นน้ำแห่งนี้

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 สวนโมกขพลาราม – วัดพระบรมธาตุไชยา – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 น. : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนโมกขพลาราม หรือชื่อเรียกทางการว่า วัดธารน้ำไหล จัดตั้งโดย พุทธทาสภิกขุ ตั้งที่เขาพุทธทอง ริมทางหลวงหมายเลข 41 บริเวณกิโลเมตรที่ 134 อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก จากนั้นนำท่านสู่ วัดพระบรมธาตุไชยา พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งอยู่เลขที่ 50 ถนนรักษ์นรกิจ หมู่ 3 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ  ระหว่างทางแวะแวะซื้อของฝากของที่ระลึก

22.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 2. ที่พักที่ระบุไว้ตามรายการ ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
 • พักที่ แพภูตะวัน เชี่ยวหลาน รีสอร์ท หรือเทียบเท่า 1 คืน
 • พักโรงแรมโรงแรมมาร์ลิน หรือ เทียบเท่า 1 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 1. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 2. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. ค่าอาหารตามที่โปรแกรมระบุ
 4. มัคคุเทศก์และคนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 400 บาท/ต่อท่าน
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
09/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
7,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
เดินทาง 09/04/2021 12/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 14/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
  เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2021 15/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
   เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    30/04/2021 03/05/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
    เดินทาง 30/04/2021 03/05/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     09/04/2021 12/04/2021
     รถตู้
     7,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
     เดินทาง 09/04/2021 12/04/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      11/04/2021 14/04/2021
      รถตู้
      7,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
      เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       12/04/2021 15/04/2021
       รถตู้
       7,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
       เดินทาง 12/04/2021 15/04/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        30/04/2021 03/05/2021
        รถตู้
        7,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สัมผัสธรรมชาติ นอนแพเชี่ยวหลาน
        เดินทาง 30/04/2021 03/05/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64 - พ.ค.64
         • 2 วัน 1 คืน
         • 205 ครั้ง
         เริ่มต้น 1,199 บาท
         รหัส 000-0241
         2 วัน 1 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 1,199 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • มี.ค.64 - ก.ย.64
         • 3 วัน 2 คืน
         • 201 ครั้ง
         เริ่มต้น 5,390 บาท
         รหัส 013-0281
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 5,390 บาท
         • รถตู้
         • มี.ค.64 - เม.ย.64
         • 1 วัน 0 คืน
         • 193 ครั้ง
         เริ่มต้น 799 บาท
         รหัส 023-0314
         1 วัน 0 คืน
         รถตู้
         เริ่มต้น 799 บาท
         ชื่นชอบ