ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน

ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-ภูทับเบิก – พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา – Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน-ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู้-ร้านของฝากไร่กำนันจุล

ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน

รหัส 006-0220
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - ก.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
258 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ทุ่งกังหันลม – ไร่ GB – Pino Latte Café –วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

04.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

เช้า : ออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ นำท่านชม ทุ่งกังหันลม  อีกหนึ่งแลนด์มาร์คแห่งเขาค้อที่สวยงาม ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเพชรดำ จังหวัดเพชรบูรณ์ นำท่านสู่ จุดชมวิวคิงคอง เขาค้อ ตั้งอยู่บริเวณทุ่งกังหันลมเขาค้อ และไร่ GB เป็นจุดชมวิวที่มีหุ่นฟางคิงคองยักษ์ขนาดใหญ่

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านแวะเช็คอินที่ร้าน Pino Latte ร้านกาแฟขึ้นชื่อของเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นทั้งจุดชมวิวและร้านอาหารให้ท่านได้สัมผัสวิวบรรยากาศโดยรอบแบบพาโนราม่าของเขาค้อ นำท่านเดินทางต่อสู่ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว ในบรรยากาศยามเย็นบนเชิงเขาผาซ่อนแก้ว ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามวิจิตรตระการตา

เย็น : รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 2 ภูทับเบิก – จุดชมวิวภูทับเบิก - พระธาตุศรีสองรัก – วัดเนรมิตวิปัสสนา - Sky Walk เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง “ภูทับเบิก”หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ที่ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี ชมวิถีชีวิตเกษตรกรรมบนภูสูง ตื่นตาตื่นใจกับแปลงปลูกกะหล่ำปลีปลอดสารพิษที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยังด่ายซ้าย นำท่านเข้าชมพระธาตุศรีสองรัก พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย จากนั้นเดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร จากนั้นนำท่านเข้าชม Sky Walk เชียงคาน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ที่สูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร ให้ท่านได้ชมทัศนีย์ภาพของลำน้ำโขง นำท่านเดินทางต่อสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน หรือเรียกกันติดปากว่าถนนชายโขง เนื่องจากเป็นถนนที่เลียบกับแม่น้ำโขงให้ท่านได้ชมสถาปัตยกรรมเก่า บ้านไม้เก่าที่เป็นเสน่ห์ของเชียงคาน อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เย็น : อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว-ภูทอก-แก่งคุดคู้-ร้านของฝากไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ

05.30 น. : นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย และ สัมผัสวิถีชีวิตคนเชียงคานที่ ตลาดเช้าเชียงคาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเข้าชมทะเลหมอก จุดชมวิวภูทอก ตั้งอยู่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย วิวทะเลหมอกขาวโพลนตัดกับแสงสีส้มของพระอาทิตย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แก่งคุดคู้  แก่งหินขนาดใหญ่ขวางอยู่กลางลำน้ำโขง ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านแวะซื้อสินค้าออร์แกนิค ณ ร้านไร่กำนันจุล สาขา 2 มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมายอาทิ

14.00 น. : นำทุกท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

18.00 น. : กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. รถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามรายการหรือเทียบเท่า เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลอาจจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
 3. ค่าอาหาร 6 มื้อตามรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์เฉพาะผู้เดินทางสัญชาติไทย
 5. ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 6. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 7. คนขับรถ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มเติม กรณีที่เป็นผู้เดินทางสัญชาติอื่น อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และพนักงานขับรถ ท่านละ 300 บาท
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. ค่าประกันสุขภาพ ค่าประกันชีวิตส่วนตัว หรือค่าประกันภัยธรรมชาติ
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 8 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
13/03/2021 15/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
เดินทาง 13/03/2021 15/03/2021
*** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/03/2021 22/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
  เดินทาง 20/03/2021 22/03/2021
  *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/04/2021 05/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
   เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
   *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    10/04/2021 12/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
    เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
    *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/04/2021 14/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
     เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
     *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      13/04/2021 15/04/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      4,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
      เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
      *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       30/04/2021 02/05/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       4,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
       เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
       *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        08/05/2021 10/05/2021
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        4,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
        เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
        *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         03/06/2021 05/06/2021
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         4,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
         เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
         *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/06/2021 27/06/2021
          การเดินทาง
          จำนวน
          ราคา
          4,899 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
          เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
          *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           24/07/2021 26/07/2021
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           4,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
           เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
           *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/07/2021 27/07/2021
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            4,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
            เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
            *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             26/07/2021 28/07/2021
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             4,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
             เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
             *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              13/03/2021 15/03/2021
              รถตู้
              4,899 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
              เดินทาง 13/03/2021 15/03/2021
              *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               20/03/2021 22/03/2021
               รถตู้
               4,899 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
               เดินทาง 20/03/2021 22/03/2021
               *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                03/04/2021 05/04/2021
                รถตู้
                4,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
                *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 10/04/2021 12/04/2021
                 รถตู้
                 4,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                 เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
                 *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  12/04/2021 14/04/2021
                  รถตู้
                  4,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                  เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
                  *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   13/04/2021 15/04/2021
                   รถตู้
                   4,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                   เดินทาง 13/04/2021 15/04/2021
                   *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    30/04/2021 02/05/2021
                    รถตู้
                    4,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                    เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
                    *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     08/05/2021 10/05/2021
                     รถตู้
                     4,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                     เดินทาง 08/05/2021 10/05/2021
                     *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      03/06/2021 05/06/2021
                      รถตู้
                      4,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                      เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
                      *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       25/06/2021 27/06/2021
                       4,899 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                       เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                       *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        24/07/2021 26/07/2021
                        รถตู้
                        4,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                        เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
                        *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         25/07/2021 27/07/2021
                         รถตู้
                         4,999 บาท
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                         เดินทาง 25/07/2021 27/07/2021
                         *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          26/07/2021 28/07/2021
                          รถตู้
                          4,999 บาท
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์สัมผัสลมหนาวที่เขาค้อ ภูทับเบิก เลย เชียงคาน
                          เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
                          *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่ม 2,000.- / ท่าน ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           Share on social networks
                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                           • VietJet Air
                           • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                           • 4 วัน 3 คืน
                           • 29 ครั้ง
                           เริ่มต้น 8,999 บาท
                           • เดินทางมาเอง
                           • มี.ค.64
                           • 4 วัน 3 คืน
                           • 215 ครั้ง
                           เริ่มต้น 6,988 บาท
                           รหัส 001-0185
                           4 วัน 3 คืน
                           เดินทางมาเอง
                           เริ่มต้น 6,988 บาท
                           • เดินทางมาเอง
                           • มี.ค.64 - พ.ค.64
                           • 3 วัน 2 คืน
                           • 209 ครั้ง
                           เริ่มต้น 3,900 บาท
                           รหัส 010-0227
                           3 วัน 2 คืน
                           เดินทางมาเอง
                           เริ่มต้น 3,900 บาท
                           ชื่นชอบ