ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี

วัดดอนใหญ่ – วัดป่าคลอง 11 (คำชะโนด2) – วัดโบสถ์ – วัดศาลเจ้า (เซียนแปะ) – The Aileen Café’ (คาเฟ่ต้นตาล) – กรุงเทพฯ

ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี

รหัส 023-0303
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
799 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
188 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จ.ปทุมธานี – วัดดอนใหญ่ – วัดป่าคลอง 11 (คำชะโนด2) – วัดโบสถ์ – วัดศาลเจ้า (เซียนแปะ) – The Aileen Café’ (คาเฟ่ต้นตาล) – กรุงเทพฯ

07.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ปั๊มปตท ดินแดง-วิภาวดี เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ ออกเดินทางสู่ จังหวัดปทุมธานีโดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

 • ขอพรหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์สามดี ณ วัดดอนใหญ่ ทั้งเรื่องค้าขาย, สุขภาพ และโชคลาภและชมอุโบสถเงินล้ำค่าแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานี
 • สักการะองค์พญานาคราช ขอพร ขอโชค ขอลาภ ณวัดป่าคลอง 11 (คำชะโนด2)

เที่ยง : อิสระอาหารเที่ยง ณ ร้านข้าวแกงบ้านสวน

บ่าย : ขอพรเสริมสิริมงคลกับชีวิตพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หลวงพ่อเหลือ พระคุ่บ้านคุ่เมือง ของชาวเมืองปทุมธานี+ไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ ที่ ณ วัดโบสถ์ สุดปัง! ไหว้ขอพร ร่ำรวย ปลดหนี้ ค้าขายรุ่ง ณ เซียนแปะโรงสี (วัดศาลเจ้า)
คาเฟ่สีชมพูจำลองบรรยากาศริมชายหาด กลางทุ่งนาและดงตาล ณ The Aileen Cafe'(ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)
ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

19.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 3. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 4. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 6. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
27/03/2021 27/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
799 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี
เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 03/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  799 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี
  เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/04/2021 24/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   799 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี
   เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    27/03/2021 27/03/2021
    รถตู้
    799 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี
    เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     03/04/2021 03/04/2021
     รถตู้
     799 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี
     เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      24/04/2021 24/04/2021
      รถตู้
      799 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี สายมู ใกล้กรุง ปทุมธานี
      เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 198 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,099 บาท
       รหัส 023-0299
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 3,099 บาท
       ชื่นชอบ