ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
ชม THE JEWEL CHANGI ที่สุดแห่งการผสมผสานระหว่างธรรมชาติและสถาปัตยกรรม
เข้าชม GARDEN BY THE BAY รวมค่าบัตร FLORAL FANTASY จุด CHECK IN แห่งใหม่
ขึ้น Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ไปยังเกาะเซ็นโตซ่า

ทัวร์สิงคโปร์ CELEBRATE NY 2022 SINGAPORE , At Ubon Travel
รหัส 038-0351
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
35,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ตรวจ RT-PCR - เข้าพักที่โรงแรมเพื่อรอผล

07.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน SINGAPORE AIRLINE (SQ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

09.50 น. : เดินทางสู่ สิงคโปร์ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ705(VTL FLIGHT)

13.15 น. : เดินทางถึง สนามบินชางกี ประเทศสิงคโปร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองสิงคโปร์ที่มีการจัดผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดสะอ้านจนหลายๆ ท่านต้องทึ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมเพื่อรอผลตรวจ RT-PCR เป็นระยะเวลา 6-24 ชั่วโมง ในลิสต์รายชื่อที่รัฐบาลสิงคโปร์กำหนด  (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์) + ประกัน COVID-19 Travel Insurance วงเงิน 30,000 SGD  (รวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว เบี้ยประกัน 30 SGD) หากท่านใดทางบริษัทประกันเรียกเก็บราคาสูงกว่า 30 SGD ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันเพิ่มเติม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ แบบกล่อง BENTO BOX

วันที่ 2
รอผลตรวจ PCR – ชมเมือง – เมอไลอ้อน – การ์เด้น บายเดอะเบย์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง BENTO BOX อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย รอผลตรวจ PCR  ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021) หลังจากคณะได้รับแจ้งผลตรวจ PCR TEST ทุกท่าน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองสิงคโปร์และรับฟังบรรยายประวัติศาสตร์จากไกด์ท้องถิ่น ซึ่งล้อมรอบด้วย ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกาและศาลาว่าการเมือง ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า “Old Parliament House” ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์  ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี การเต้นรำ การแสดงตลก ผ่านชม “Elephant Statue” รูปปั้นช้างสำริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกล้า ร.5 ของไทย ซึ่งได้มอบให้ในปี 1871 เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปร์เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จมาเยือนสิงคโปร์ในครั้งแรก นำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ  เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สายงาม โดยมีฉากด้านหลังเป็น      “โรงละครเอสเพลนาท” ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน ชม ถนนอลิซาเบธวอล์ค ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแม่น้ำสิงคโปร์

จากนั้นเข้าชม GARDEN BY THE BAY  รวมค่าเข้าชม Floral Fantasy (รวมค่าบัตรแล้ว) ZONE เปิดใหม่ล่าสุดในช่วง COVID  เรือนกระจกในร่มแห่งที่สองจากทั้งสามแห่งของ Gardens by the Bay นั้นคืออาณาจักรของประวัติศาสตร์และจินตนาการ แต่ละโซนจากทั้งหมดสี่โซนที่มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันนี้บอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ตั้งแต่เทพนิยายปรัมปราและสวนลอยแห่งบาบิโลน (Hanging Gardens of Babylon) ซึ่งมีโพรงขนาดใหญ่ รูปแกะสลักจากไม้ที่งดงามน่าทึ่ง และงานศิลปะจากดอกไม้ อิสระให้ท่านได้ชมการจัดสวนที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์ ชื่นชมกับต้นไม้นานาพันธุ์ และ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแห่งชาติของ Marina Bay บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสิงคโปร์ นอกจากนี้ยังมีทางเดินลอยฟ้าเชื่อมต่อกับ Super tree  คู่ที่มีความสูงเข้าด้วยกัน มีไว้สำหรับให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึ้น 50 เมตร  บนยอดของ Super tree สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวและสวนโดยรอบ โดยรอบ (ไม่รวมค่าบัตร SUPERTREE 8 SGD)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเปิดประสบการณ์กับการเดินทางแสนพิเศษ นั่งเรือแบบคลาสสิคโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ หรือที่เรียกว่า Bumboat ล่องเรือชมสถานที่ไฮไลต์ของสิงคโปร์ และเก็บภาพสวยๆจากมุมมองแม่น้ำ เช่น เมอร์ไลอ้อน, สะพานเกลียว Helix Bridge, อาคารรูปเรือ มารีน่าเบย์ แซนด์ เป็นต้น จะใช้เวลารอบละประมาณ 40 นาทีด้วยกัน จากนั้นเดินทางเข้าเยี่ยมชมมารีน่าเบย์แซนด์ Marina Bay Sand  โรงแรมหรูระดับ 6 ดาว โดยพื้นที่ด้านในประกอบไปด้วยโรงแรม ห้างสรรพสินค้า จุดชมวิว พิพิธภัณฑ์ คาสิโน และโรงภาพยนตร์ รวมถึงส่วนของ แซนด์สกายพาร์ค ที่เป็นสระว่ายน้ำและจุดชมวิวบนอาคารมารีน่าเบย์แซนด์ (ไม่รวมค่าขึ้นชมจุดชมวิว SAND SKY PARK57 ราคา 30 SGD) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
เมาท์เฟเบอร์ - เฮนเดอร์สัน เวฟ –Cabel Car – เซ็นโตซ่า – FREE TIME at SENTOSA

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางไป CHINATOWN เพื่อทำการตรวจ ARTs TEST (ตามกฏของประเทศสิงคโปร์) และ PCR TEST ตามกฏของประเทศไทย (ค่าบริการรวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว)

จากนั้นนำท่านชม สะพานเฮนเดอร์สัน เวฟ เป็นสะพานคนเดินที่สูงที่สุดในสิงคโปร์ ที่ระดับ 36 เมตรเหนือพื้นดิน รูปทรงระลอกคลื่น สร้างขึ้นโดยลอกเลียนรูปทรงขึ้น-ลงของเกลียวคลื่น มีเส้นทางคดโค้งและบิดไปมาตลอดความยาวทั้งสิ้น 274 เมตร รูปแบบของสะพานยึดด้วยเหล็กโค้งและตกแต่งด้วย “โครงร่าง” ที่โค้งงอ นั่นคือ แผ่นไม้บาเลา ไม้เนื้อแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างที่ยากลำบาก ด้วยรูปทรงของสะพานทำให้มีซอกมุมที่ซ่อนเร้นและโพรงคล้ายเปลือกหอย ผู้มาเที่ยวจึงสามารถนั่งชมธรรมชาติในบริเวณได้อย่างสบายๆ เนื่องจากสะพานมีความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ให้นั่งพักผ่อน สะพานนี้จึงเป็นสถานที่ยอดนิยมในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งมักมีคู่รัก นักวิ่งจ็อกกิ้ง และครอบครัวที่มีลูกเล็กๆ มาเยือนเสมอ

จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ เมาท์เฟเบอร์ MOUNT FABER  ยอดเขาที่สูงเป็นอันดับ 2 ของสิงคโปร์ แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ชื่อว่า ทีล็อค บลังกา ฮิลล์ (Telok Blangah Hill) และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เมาท์ เฟเบอร์ (Mount Faber) ในเดือนกรกฎาคม ปี 1845 เพื่อเป็นเกียรติแก่กัปตันชาร์ลส เอ็ดเวิร์ด เฟเบอร์ (Captain Charles Edward Faber) แห่ง MadrasEngineers ผู้สร้างถนนคดเคี้ยวสายแคบที่นำไปสู่ยอดเขาเพื่อติดตั้งสถานีส่งสัญญาณ นำท่านขึ้น Cabel Car กระเช้าลอยฟ้า ของสิงคโปร์เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ให้บริการเชื่อมทางอากาศจากภูเขาเฟเบอร์ไปยังเกาะเซ็นโตซ่า (รวมค่าบัตร)

อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโรงแรมเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4
FORT CANNING PARK - ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ลูกค้าทำการตรวจ Self-Procured ART kits และรายงานผลใน LINK ด้วยตนเอง โดยบริษัทฯเตรียมอุปกรณ์ ตรวจให้ (ตามกฎใหม่จากรัฐบาลสิงคโปร์ update วันที่ 3 DEC 2021)

นำคณะเดินทางไป FORT CANNING PARK ถ่ายรูปเช็คอิน มุมมหาชนลง INTRAGRAM ให้เพื่อนๆ อิจฉา และเดินเล่นบริเวณสวนสาธารณะที่เป็นป้อมปืนเก่าสมัยสงครามโลก รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย ***(อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการชอปปิ้ง)***

12.00 น. : ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินชางกี พิเศษ !! ท่านสามารถชม THE JEWEL CHANGI ตั้งอยู่ใจกลางท่าอากาศยานชางงี เกิดจากความร่วมมือของ Changi Airport Group และ CapitalLand Mall Asia โดยวางคอนเซ็ปต์ให้ที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางแห่งการบิน การช้อปปิ้ง และการพักผ่อนอย่างแท้จริง

15.25 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SINGAPORE AIRLINE เที่ยวบินที่ SQ712

17.00 น. : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*** ขอสงวนสิทธิ์ในการคอนเฟริมไฟล์ทขากลับก่อนเดินทางอีกครั้ง บางพีเรียดการเดินทางตามนโยบายของสายการบิน ***(SQ714 เวลาเดินทาง 17.10-18.45 น.)

เงื่อนไข
 • ค่าตรวจ RT-PCR จำนวน 2 รอบที่ประเทศสิงคโปร์รอบละ 125 SGD หรือประมาณ 3,300 บาท = 6,600.-
 • ค่าอุปกรณ์ตรวจ Self-Procured ART kits 2 ครั้ง ครั้งละ ประมาณ 260 บาท = 520 บาท
 • ค่าตรวจ ARTs Quick Test 1 ครั้ง 15 SGD ประมาณ 390 บาท
 • ค่าประกันการเดินทางความคุ้มครองขั้นต่ำ 30,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ COVID TRAVEL INSUARANCE เงื่อนไขตามกรมธรรค์ ค่าเบี้ยประกันประมาณ 780 บาท
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ชั้นประหยัด ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถท่านละ 650 บาทหรือ 25 SGD (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าตรวจ RT-PCR ก่อนออกจากประเทศไทยประมาณ 3,000 บาท
 • แพคเกจ “Test & Go” กักตัวที่โรงแรม AQ 1 คืน พร้อมรถรับส่งสนามบิน และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ซึ่งบริษัทมีแพคเกจเสริมสำหรับท่านที่สนใจ ราคาเริ่มต้น 3,000 บาทต่อคนต่อห้อง)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท

*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***

พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่จองทัวร์ / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเด็กในการเข้าสิงคโปร์

 • เด็กอายุ 12 ปี และต่ำกว่า ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด แต่ต้องมีผลตรวจภายใน 48 ชม. จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่สิงคโปร์ เมื่อเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแล้วเท่านั้นโดยเด็กไม่ต้องกักตัวและไม่ต้องลงทะเบียนเดินทางเข้าเหมือนผู้ใหญ่
 • เด็กต่ำกว่า 2 ปี ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย และไม่ต้องตรวจเมื่อเดินทางถึงสนามบินชางกี

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเข้าไทย

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนตามที่กำหนดและมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • เด็กอายุ 12-17 ปี ผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
 • ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม หรือไม่ได้รับวัคซีน แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ
 • เด็กอายุ 2-16 ปี ต้องมีผลตรวจภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางและต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ไม่จำเป็นต้องมีผลตรวจ แต่ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบ และสามารถเข้ามาตรวจหาเชื้อโดย ATK ที่ประเทศไทยได้
รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
30/12/2021 02/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
36,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์ CELEBRATE NY 2022 SINGAPORE
เดินทาง 30/12/2021 02/01/2022
*** พักเดี่ยว 10,900.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  31/12/2021 03/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  35,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สิงคโปร์ CELEBRATE NY 2022 SINGAPORE
  เดินทาง 31/12/2021 03/01/2022
  *** พักเดี่ยว 10,900.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • Air Asia (FD)
   • ธ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 9,999 บาท
   • Thai Lion Air
   • พ.ค. - ต.ค. 65
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 6,555 บาท
   • รถบัส
   • เม.ย.64
   • 4 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 6,999 บาท