ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้

วัดพระบรมธาตุสวี  – วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ – สะพานไม้เคี่ยม หนองใหญ่ – ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ – จุดชมวิวเขามัทรี – ล่องเรือดำน้ำตื้น – เกาะทะลุ – เกาะกะโหลก – เกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่ – วัดพระบรมธาตุไชยา – วัดสวนโมกขพลาราม – เสาหลักเมืองสุราษฎร์ธานี – พระธาตุศรีสุราษฎร์ – เฌอบัวคาเฟ่ & เรสเทอรองท์

ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้

รหัส 013-0243
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
246 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – วัดพระบรมธาตุสวี – วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านถ้ำสิงห์ – สะพานไม้เคี่ยม หนองใหญ่ – ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ – จุดชมวิวเขามัทรี

07.30 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

09.30 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยสายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ)  เที่ยวบินที่ VZ350

10.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

11.00 : เตรียมตัวออกเดินทาง โดยจะมีรถตู้ VIP คันละ 8-9 ที่นั่ง คอยให้บริการอยู่ที่สนามบิน นำทุกท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุสวี ตั้งอยู่ในอำเภอสวี เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอสวี  วัดพระธาตุสวีตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำสวีห่างจากตัวอำเภอประมาณ 3 กิโลเมตร

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ำสิงห์ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยรับซื้อกาแฟจากผู้ปลูกกาแฟในพื้นที่ชุมชน ซึ่งมีกว่า 400 ครัวเรือน นำท่านชม สะพานไม้เคี้ยม แหล่งแลนด์มาร์คของจังหวัดที่เป็นสะพานทำจากไม้เคี้ยมที่มีความทนทั้งน้ำเค็ม และน้ำจืดตั้งอยู่กลางหนองน้ำใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามแนวพระราชดำริ หรือเรียกว่า “แก้มลิงหนองใหญ่” นำท่านออกเดินทางไปยัง ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตั้งอยู่บริเวณหาดทรายรีหาดทรายยาว ทรายขาวสะอาด นำท่านเดินชมพระอาทิตย์ตก จุดชมวิวเขามัทรี ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ล่องเรือดำน้ำตื้น – เกาะทะลุ – เกาะกะโหลก – เกาะง่ามน้อย – เกาะง่ามใหญ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

07.30 : นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือทิพย์มารีน่า

08.00 : ถึงท่าเรือ ลงทะเบียนและรับอุปกรณ์ดำน้ำ

08.15 : เจ้าหน้าที่ให้ความรู้และสาธิตการใช้อุปกรณ์ การดำน้ำอย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

08.30 : ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร ( เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที ) เกาะทะลุ เป็นเกาะหินปูน มีโพรงถ้ำขนาดใหญ่คร่อมผิวน้ำซึ่งสามารถว่ายน้ำลอดทะลุไปได้ ดำน้ำชมปะการัง รายล้อมด้วยฝูงปลา อาทิเช่น ปลาไส้ตันจำนวนมาก เกาะกะโหลก มีลักษณะคล้ายหัวกะโหลก ดำน้ำชมแนวปะการังโขดที่เรียงตัวกันอย่างหนาแน่น อาทิเช่น ฟองน้ำครก ปะการังสมองและยังมีโอกาสได้พบฝูงปลาโทงเทงร่มตัวใหญ่อีกด้วย

เที่ยง : รับประทานอาหาร แบบ SET BOX บนเรือ เกาะง่ามน้อย  ชมฝ่ามือพระพุทธเจ้า เป็นสัญลักษณ์ของเกาะ ที่นี่มีนกนางแอ่นอาศัยจำนวนมาก ดำน้ำชมสวนดอกไม้ทะเล ซึ่งเป็นบ้านของปลาการ์ตูนอินเดียแดง และปลาผีเสื้อชุมพร เกาะง่ามใหญ่ ชมความหลากหลายของสัตว์ทะเล อาทิเช่น ปลาไหลมอร์เรย์ ปลาหูช้าง กุ้งตัวยาว ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับ ฉลามวาฬ เป็นยักษ์ใหญ่ใจดีของท้องทะเลชุมพร

15.00 : เดินทางกลับท่าเรือทิพย์มารีน่า นำท่านออกเดินทางสู่ ชุมพรไนท์พลาซ่า เป็นสถานที่ที่รวบรวมหลายอย่างไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึกฝีมือชาวเขา เสื้อผ้า เครื่องประดับของคนพื้นเมือง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ของชนพื้นเมือง และสินค้างานศิลปหัตถกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีอาหารสตรีทฟู้ด ให้อิสระทุกท่านในการเลือกซื้อ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ชุมพรไนซ์บาซ่าร์

วันที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยา – วัดสวนโมกขพลาราม – เสาหลักเมืองสุราษฎร์ธานี – พระธาตุศรีสุราษฎร์ – เฌอบัวคาเฟ่ & เรสเทอรองท์ – ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ปูชนียสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  นำท่านเดินทางสู่ วัดโมกขพลาราม สวนโมกขพลาราม

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมือง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองสุราษฎร์ เพราะถือเป็นหลักชัยคู่บ้านคู่เมืองทำให้ประชาชนอยู่ร่มเย็นเป็นสุข จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ พระธาตุศรีสุราษฎร์  นำท่านออกเดินทางสู่ เฌอบัวคาเฟ่ & เรสเทอรองท์ เป็นคาเฟ่กลางน้ำเปิดใหม่ของสุราษฎร์ บรรยากาศร้านเป็นธนนมชาติ ร่มรื่น เนื่องด้วยร้านตั้งอยู่บนบึงบัว  เครื่องดื่มและอาหารสไตล์พื้นบ้านรสจัด  และยังมีกิจกรรมในได้ทำอีกด้วย อาทิเช่น ให้อาหารปลา ปั่นเรือเป็ด ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18.50 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย สายการบินไทยเวียดเจ็ท THAI VIET JET (VZ) เที่ยวบินที่  VZ353 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที

20.15 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก.
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • บริการน้ำดื่ม 1 ขวด/วัน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพการจราจร สถานที่ท่องเที่ยวปิดให้บริการ เป็นต้น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้นกรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นๆ โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ ก่อนคอนเฟิร์มลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อทำการยืนยันทุกครั้งหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
 • กรณีที่ท่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เช่น ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้ เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็นสำคัญเท่านั้น สิ่งสำคัญ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางบริษัทจะเป็นผู้ออกบัตรโดยสารให้และท่านจำเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง หรือตั้งแต่ที่ท่านเริ่มจองทัวร์ กรณีที่โปรแกรมมีการบินภายใน ทางสายการบินอาจจะเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก ทางบริษัทจะจัดที่นอนเป็นลักษณะ 2 เตียงหรือ 3 เตียง ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิ่งของไว้ที่โรงแรมและจำเป็นต้องส่งมายังจุดหมายปลายทางตามที่ท่านต้องการ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ ร้านอาหารที่ระบุในโปรแกรมอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากร้านอาหารปิดทำการชั่วคราว หรือ กรณีที่โปรแกรมมีที่พัก บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรม กรณีที่โรงแรมอาจจะมีปัญหาไม่สามารถเข้าพักได้ โดยจะจัดโรงแรมในระดับใกล้เคียงกัน
 • กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดำเนินการส่งสำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษัทเพื่อใช้ในการออกบัตรโดยสาร
 • หลังจากท่านชำระค่าทัวร์ครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะนำส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
 • อัตราทัวร์นี้ เป็นอัตราสำหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ กลับส่วนใดได้ จำเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกำหนดการเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • สำหรับลูกค้าที่เดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสำหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กับโรงแรมที่คณะนั้นๆพักว่ามีห้องรอบรับสำหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจำเป็นจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเว้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
 • เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดให้ท่านได้นั่งด้วยกัน หรือ ใกล้กันให้มากที่สุด
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

**เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว**

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

ช่วงเดินทาง
23/04/2021 25/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  29/04/2021 01/05/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
  เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/05/2021 15/05/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
   เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    29/05/2021 31/05/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
    เดินทาง 29/05/2021 31/05/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     23/04/2021 25/04/2021
     VietJet Air
     8,999 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
     เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      29/04/2021 01/05/2021
      VietJet Air
      8,999 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
      เดินทาง 29/04/2021 01/05/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       13/05/2021 15/05/2021
       VietJet Air
       8,999 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
       เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        29/05/2021 31/05/2021
        VietJet Air
        8,999 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สุราษฎร์ ชุมพร ประตูสู่แดนใต้
        เดินทาง 29/05/2021 31/05/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         จำนวนการเข้าชม 246 ครั้ง
         Tags ที่เกี่ยวข้อง
         Share on social networks
         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
         • Thai Smile Airways (WE)
         • ม.ค.65 - มี.ค.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 40 ครั้ง
         เริ่มต้น 5,555 บาท
         รหัส 001-0367
         3 วัน 2 คืน
         Thai Smile Airways (WE)
         เริ่มต้น 5,555 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • ธ.ค.64 - ก.ย.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 50 ครั้ง
         เริ่มต้น 2,800 บาท
         รหัส 019-0233
         3 วัน 2 คืน
         เดินทางมาเอง
         เริ่มต้น 2,800 บาท
         • Thai Airways (TG)
         • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
         • 8 วัน 5 คืน
         • 74 ครั้ง
         เริ่มต้น 66,500 บาท
         รหัส 027-0131
         8 วัน 5 คืน
         Thai Airways (TG)
         เริ่มต้น 66,500 บาท
         • เดินทางมาเอง
         • พ.ย.64 - ม.ค.65
         • 3 วัน 2 คืน
         • 69 ครั้ง
         เริ่มต้น 2,990 บาท
         ชื่นชอบ