ท่านเดินทางสู่ประเทศสเปน และโปรตุเกส บนคาบสมุทรไอบีเรีย
กรุงมาดริด เมืองหลวงของสเปน
โทเลโด เมืองหลวงเก่าของสเปน  กอร์โดบา เมืองมรดกโลกแห่งอันดาลูเซีย
จุใจใน เซบีย่า เมืองแห่งศิลปะและสถาปัตยกรรม
ฟารู เมืองใต้สุดของโปรตุเกส ลากอส เมืองท่าที่โดดเด่นด้วยหน้าผาแสนงดงาม
ลิสบอน เมืองหลวงขอโปรตุเกส  ซินทรา เมืองมรดกโลกสุดโรแมนติค

ทัวร์สเปน โปรตุเกส , At Ubon Travel
รหัส 035-0243
วันที่เดินทาง
มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอิสตันบูล

18.00 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก และเอกสารแก่ท่าน

21.45 น. : ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK65 สายการบิน Turkish Airlines ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินอิสตันบูล – กรุงมาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า มายอร์ – ช้อปปิ้งถนนกรันเบีย

04.10 น. : เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเครื่อง)

06.55 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด (Madrid) ประเทศสเปน โดยเที่ยวบินที่ TK1857

10.25 น. : เดินทางถึง สนามบินเมืองกรุงมาดริด ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา)

นำท่านเดินทางสู่กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงของประเทศสเปน ตั้งอยู่ใจกลางแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาที่นี่ และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ ยกเว้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1601-1607 เมืองมาดริดได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พระราชวังหลวง (Royal Palace) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส สวยงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังใดในทวีปยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน จากนั้นนำท่านชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาล ชมอนุสาวรีย์เซอร์แวนเตส กวีเอกชาวสเปนที่ตั้งอยู่เหนืออนุสาวรีย์ดอนกิโฆเต้ในสวนสาธารณะ

จากนั้นนำท่านสู่พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) ใกล้เขตปูเอต้าเดลซอล หรือประตูพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง นับเป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่หนาแน่นด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมาย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ณ ถนนกรันเบีย (Granvia) เป็นทั้งแหล่งช้อปปิ้งและศูนย์กลางสถานที่เที่ยวกลางคืน เช่นเดียวกับบรรยากาศส่วนใหญ่ของมาดริด ถนนสายนี้เชิดชูอดีตและในขณะเดียวกันก็เปิดรับอนาคต โดยเห็นได้จากร้านบูติกและร้านขายแบรนด์นานาชาติที่ตั้งอยู่ในอาคารที่มีสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันโดดเด่นที่สุดในมาดริด

18.00 น. : พิเศษรับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พร้อมชมโชว์ระบำฟลาเมนโก้ ณ ภัตตาคาร Flamenco Torres Bermejas

วันที่ 3
กรุงมาดริด – โทเลโด – กอร์โดบา

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางสู่เมืองโทเลโด (Toledo) ระยะทาง 73  กม. ซึ่งมีความหมายว่า เมืองป้อมน้อย ในอดีตเป็นเมืองหลวงเก่าของเสปน ในปี 1986 องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เมืองโทเลโดเป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากมีมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมากมายในฐานะหนึ่งในเมืองหลวงของจักรวรรดิสเปน นำท่านชม ประตูเมืองปูเอร์ตา เด บิซากรา (Puerta de Bisagra) เป็นหนึ่งในประตูเมืองที่มีความสำคัญที่สุดของเมืองโตเลโด้ ประเทศสเปน  นำท่านชมมหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสเปน มหาวิหารแห่งโทเลโดนี้เริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1227 ชมป้อมอัลกาซาร์ (Alcazar) ที่ตั้งอยู่ส่วนที่สูงที่สุดของเมืองในอดีตเป็นสถาบันวิชาทางทหาร จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกของเมืองโทเลโดตาม อัธยาศัย เช่น ดามัสเซเน ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นภาชนะลงดำ และขึ้นลายทอง เงินหรือทองแดงถือเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอร์โดบา (Cordoba) ระยะทาง 310 กม. เมืองที่มีทั้งความเก่าและความทันสมัยประกอบกันไปแบ่งคั่นเอาไว้ด้วย กำแพงเมืองที่สร้างสมัยมัวร์เรืองอำนาจที่ยังได้รับการดูแลรักษาไว้เป็น อย่างดี

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 4
กอร์โดบา – เซบีย่า – ลากอส (โปรตุเกส) – ฟารู

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำเดินทางสู่ เมืองเซบีย่า (Seville) ระยะทาง 140 กม. เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรมศิลปะของภาคใต้ของสเปน และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียอีกด้วย

นำท่านชมสิ่งก่อสร้างที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมการออกแบบของ พลาซ่าเอสปันญ่า (Plaza Espana) ที่สวยงามด้วยตึกรูปโค้งครึ่งวงกลมที่สร้างเพื่องานเอกซ์โปและได้ชื่อว่า เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสเปนและยุโรป แต่ละโค้งประตูมีตราประจำจังหวัดไล่เรียงตามตัวอักษร ฝั่งตรงข้ามเป็นอุทยานมาเรียลุยซ่า ร่มรื่นงดงามตระการตาและแฝงความโรแมนติก ชม มหาวิหารแห่งเมืองเซบีย่า (Seville Cathedral) มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรมและมหาวิหารเซนต์ปอลแห่งกรุงลอนดอน มหาวิหารแห่งเมืองเซบีญาเป็นอาคารสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง / แวะถ่ายรูปกับ หอคอยกิรัลดา (Giralda Tower) ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซบีญา จากนั้น ชม ที่บรรจุศพของคริสโตเฟอร์คลัมบัส นักเดินเรือชาวอิตาเลียนที่ค้นพบทวีปอเมริกา ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากกษัตริย์แห่งกัสติย่า จากนั้นเข้าสู่ย่านการค้าใจการเมืองที่เต็มไปด้วยร้านค้านานชนิด ให้ท่านได้เดินเลือกชม เลือกซื้อสินค้าอย่างเพลิดเพลินใจ

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินสู่เมืองลากอส (Lagos) ประเทศโปรตุเกส ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศโปรตุเกส ระหว่างซาเกรสและปอร์ติเมาริมฝั่งแม่น้ำ Rio Bensafrim ตัวเมืองเก่าถูกล้อมรอบด้วยกำแพงตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟารู (Faro)  ระยะทาง 77 กม. เป็นเมืองทางใต้สุดของประเทศโปรตุเกส   

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 5
ฟารู – เอโวล่า – กรุงลิสบอน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์แซ่ (Se Cathedral) เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดของเมืองมีอายุกว่าพันปี ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณปราสาทโบลซ่า และชมทัศนียภาพที่งดงามของเมืองฟารู  เข้าชม อาร์โก ดาวิลา (Arco Vila) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในฟาโรอดีตประตูสู่เมืองอาร์โกดาวิลาตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของถนน Jardim manuel bivar สร้างโดยสถาปนิก Francisco Xavier Fabri การตกแต่งซุ้มประตูเป็นรูปปั้นของนักบุญโทมัสอาควินัสซึ่งถือว่าเป็นนักบุญอุปถัมภ์ของฟาโร

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู เมืองเอโวล่า (Evora) ระยะทาง 226 กม. หนึ่งในเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก เมืองนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาร่องรอยของสถาปัตยกรรม ที่มีมาตั้งแต่สมัยโรมันชม จัตุรัสกิรัลโด (Giraldo Square) ศูนย์กลางที่สำคัญของเมือง และเป็นที่ตั้งของลานน้ำพุที่สร้างแบบศิลปะยุคเรอเนสซอง ในปี ค.ศ.1556 อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายภาพความประทับใจและเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยนำท่านชม วัดโรมันแห่งเอโวร่า (Roman Temple) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการขยายอิทธิพลของโรมันในดินแดนของโปรตุเกส ชม โบสถ์เซนต์ฟรานซิส (St. Francis Church) ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 15 ชมโบสถ์โครงกระดูก (Chapel of Bones) สร้างขึ้นจากกลุ่มนักบวชฟรานซิสกันในศตวรรษที่ 16 ซึ่งนำโครงกระดูกมาจากสุสานต่างๆรอบเมือง ในช่วงที่มีการขยายและต่อเติมเมือง มีโครงกระดูกทั้งนักบวชและแม่ชี รวมถึงประชาชนทั่วไปกว่า 5,000 ร่าง

ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงลิสบอน (Lisbon) ระยะทาง 134 กม.

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 6
กรุงลิสบอน – แหลมโรกา – ซินทรา – กรุงลิสบอน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก นำท่านเดินทางชมแหลมโรกา (Capo Da Roca) ระยะทาง 40 กม. จุดที่เป็นปลายด้านตะวันตกสุดของทวีปยุโรป ซึ่งท่านสามารถซื้อใบประกาศนียบัตร (Certificate) เป็นที่ระลึกในการมาเยือน ณ ที่แห่งนี้

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซินทรา (Sintra) ระยะทาง 18 กม. อีกหนึ่งเมืองตากอากาศยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นที่ตั้งของพระราชวังที่สวยงามที่ได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ความร่มรื่นของเขตอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดของชาวเมือง เป็นอีกเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่ค่อนข้างมีความโดดเด่นของแคว้นแกรนด์ลิสบอน ประเทศโปรตุเกส

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลิสบอน (Lisbon) นำท่านถ่ายภาพกับอนุสาวรีย์ดิสคัฟเวอรี่ (Discovery Monument)สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 เพื่อฉลองการครบ 500 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของเจ้าชายเฮนรี่ เดอะเนวิเกเตอร์ แวะถ่ายรูปกับหอคอยเบเล็ง (Belem Tower) เดิมสร้างไว้กลางน้ำเพื่อเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของ วาสโก ดากามา นักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมแบบมานูเอลไลน์ที่สวยงาม มีเวลาอิสระให้ทานได้ลองชิม ทาร์ทไข่ ณ ร้าน Pasteis De Belem

อิสระรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว

วันที่ 7
กรุงลิสบอน – สนามบินกรุงลิสบอน

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเข้าชมมหาวิหารเจอโร นิโม (Jeronimos Monastery) ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ วาสโก ดากามา ที่เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่ามานูเอลไลน์ (Manueline) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้นถึง 70 ปี จึงแล้วเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าให้เป็นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงลิสบอน

15.45 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK1760

22.30 น. : เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเครื่อง)

วันที่ 8
สนามบินโดฮา – สนามบินสุวรรณภูมิ

01.25 น. : ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TK68

15.25 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศรับ-ส่ง จากสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่าอาหาร 14 มื้อ (เช้า 5 มื้อ, กลางวัน 5 มื้อ, เย็น 4 มื้อ)
 • โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รายชื่อโรงแรม
  1. Ilunion Alcala Norte Madrid หรือเทียบเท่า 1 คืน
  2. Arye Hotel Cordoba หรือเทียบเท่า 1 คืน
  3. Hotel Monaco Faro หรือเทียบเท่า 1 คืน
  4. Radisson Blu Hotel Lisbon หรือเทียบเท่า 2 คืน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าวีซ่าสเปน
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น ประเทศสเปนและโปรตุเกสรับรองการฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อ

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน:

 •  มัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 39,999 บาท ชำระภายในวันที่ 7 ก.พ. 2565
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและคืนเงินจำนวน 12,000 บาท โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
  -ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
  -ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
  -ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
  -ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
09/03/2022 16/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สเปน โปรตุเกส
เดินทาง 09/03/2022 16/03/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 57,000.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 53,000.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/03/2022 30/03/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สเปน โปรตุเกส
  เดินทาง 23/03/2022 30/03/2022
  *** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 57,000.- ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 53,000.- ***
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ