ทัวร์หมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์เมืองไทย

เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง – เกาะรอกลอย – เกาะราวี – เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจาบัง                               

ทัวร์หมู่เกาะตะรุเตา เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟส์เมืองไทย

รหัส 024-0044
วันที่เดินทาง
ต.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
63 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา – เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ

05.00 น. : คณะพร้อมกัน  ณ สนามบินสุวรรณภูมิ    เคาเตอร์ D สายการบินไทยสไมล์  เจ้าหน้าที่ Consortium..คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทางพร้อมแจกหน้ากากและเจลล้างมือ

07.00 น. : เหินฟ้าสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 259(บนเครื่องบริการอาหารว่าง แต่ให้นำมาทานด้านล่าง

08.30 น. : คณะเดินทางถึง สนามบินหาดใหญ่ นำทุกท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทาง..สู่ท่าเรือปากบารา ระหว่างทางบริการท่าน ด้วยอาหารกล่อง 

10.30 น. : คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

11.30 น. : นำคณะลงเรือ Speed Boat (เรือจอย นั่งรวมกับคณะอื่น) มุ่งหน้าสู่เกาะตะรุเตา   สัมผัสธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลอันดามัน

12.00 น. : คณะเดินทางถึง เกาะตะรุเตา อิสระให้ท่านได้พักอริบท พร้อมถ่ายรูปเกาะตะรุเตาเป็นที่ระลึก ก่อนนำท่านเดินทางต่อ

12.15 น. : นำท่านแวะชมซุ้มประตูหินคล้ายงวงช้างซึ่งเรียกว่า เกาะไข่ (ซุ้มประตูแห่งรัก) สัมผัสน้ำทะเลใส สีเขียวมรกต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูล ให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เกาะหลีเป๊ะ

14.30 น. : คณะเดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ  นำคณะ เข้าสู่ที่พัก….  รับประทานอาหารกลางวัน ให้ท่านได้อิสระกับการเล่นน้ำชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะ น้ำทะเลสีฟ้าครามสดใส  ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นซึ่งสวยงามมาก

19.30 น. : รับประทานอาหารค่ำณ ร้านอาหารหรือ/ห้องอาหารของรีสอร์ท  หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อค่ำท่านได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืนของเกาะหลีเป๊ะ …พักผ่อน ตามอัธยาศัย

วันที่ 2 หลีเป๊ะ – หินซ้อน –เกาะผึ้ง – เกาะไผ่ – เกาะดง-เกาะรอกลอย-เกาะราวี - เกาะอาดัง-หินงาม-ร่องน้ำจาบัง

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารรีสอร์ท

09.00 น. : หลังอิ่มอร่อยกับอาหารมื้อเช้า นำท่านดำน้ำตื้นตามเกาะต่างๆ ด้วยเรือหางยาวส่วนตัว เดินทางสู่ เกาะหินซ้อน เพื่อดำน้ำตื้น ดูปะการังอ่อน ปะการังเจ็ดสีที่สมบูรณ์และสวยงาม ชมธรรมชาติของหินที่วางซ้อนกันอันเกิดจากธรรมชาติ   ให้ท่านได้บันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก ได้เวลาพอสมควรนำคณะออกเดินทาง ไปดำน้ำดูปะการังที่ เกาะผึ้ง จากนั้นนำท่าน         ไปชมความสวยงามของเกาะไผ่,หมู่เกาะดงและเกาะรอกลอย

12.00 น. : คณะเดินทางถึง หาดทรายขาว เกาะราวี บริการอาหารกลางวัน ข้าวกล่อง+ผลไม้  ให้ท่านสัมผัสหาดทรายขาวเนียนดุจแป้ง น้ำทะเลสีเขียวมรกตซึ่งหาดู ได้ยากมาก

บ่าย : นำคณะออกเดินทางจากเกาะราวี ไปดำน้ำดูปะการังที่ อ่าวสอง เกาะอาดัง         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะหินงาม ชมหาดหินงาม อันเกิดจากธรรมชาติสร้างมา(ห้ามนำเก็บออกมา) เมื่อคลื่นซัดกระทบหิน จะเกิดความแวววาวของหินที่กระทบแสงแดดและคลื่นทะเล สวยงามมาก จากนั้นนำท่าน ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นหลากสีสันปะการังเขากวาง ปะการังสมอง หรือปะการังอ่อน ณ ร่องน้ำจาบัง ประดุจดั่งสวรรค์แห่งโลกใต้น้ำ ชมฝูงปลานานาชนิด เล่นน้ำทะเลสีฟ้าครามที่ค่อยๆ ไล่โทนมาจนเป็นสีมรกต …อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.30 น. : รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 6) เซตโต๊ะ  ซีฟู้ด ณ ร้านอาหารถนนคนเดิน หลังอาหารให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา-สนามบินหาดใหญ่

07.00 น. : อรุณสวัสดิ์ยามเช้า   รับประทานอาหารเช้า บุฟเฟ่ต์ ณ ร้านอาหารของรีสอร์ท หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนบนเกาะหลีเป๊ะตามอัธยาศัย   ก่อนเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น. : คณะทำการ Check Out อำลาที่พัก..นำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดสตูล โดยเรือสปีดโบ๊ท

11.00 น. : คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา คณะเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารลานข้าว (มื้อที่ 8)

บ่าย : นำคณะ ซื้อของฝาก ณ ตลาดกิมหยง สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่

17.10 น. : เหินฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสารการบินไทยสไมล์เที่ยวบินที่  WE 266

18.20 น. : คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการไทยสไมล์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก
 • ค่า รถตู้ปรับอากาศ บริการรับส่ง หาดใหญ่ – ปากบารา – หาดใหญ่
 • ค่าที่พักที่ระบุในรายการ 2 คืน(ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมอุทยาน และค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่าไกด์นำเที่ยว
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน  (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆอาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป

หมายเหตุ : แถวที่หมายถึงที่นั่งบนรถตู้เดินทางท่องเที่ยวตลอดโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง แถวที่ 1 แถวที่ 2 แถวที่ 3 พักเดี่ยวเพิ่ม
22 – 24 ตุลาคม 2564 13,500.-บาท 13,100.-บาท 12,500.-บาท 3,200.-บาท
29 – 31 ต.ค.  2564 12,900.-บาท 12,500.-บาท 11,900.-บาท 3,200.-บาท
5 – 7 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท 3,200.-บาท
12–14 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท 3,200.-บาท
19-21 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท 3,200.-บาท
26-28 พฤศจิกายน 2564 13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท 3,200.-บาท
3 – 5 ธันวาคม 2564 14,900.-บาท 14,500.-บาท 14,000.-บาท 4,200.-บาท
10 – 12 ธันวาคม 2564 14,900.-บาท 14,500.-บาท 14,000.-บาท 4,200.-บาท
17 – 19 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท 3,200.-บาท
24 – 26 ธันวาคม 2564 13,900.-บาท 13,500.-บาท 13,000.-บาท 3,200.-บาท
31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2565 15,900.-บาท 15,500.-บาท 15,000.-บาท 4,500.-บาท

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 50% ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำ จะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 10 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
จำนวนการเข้าชม 63 ครั้ง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • รถตู้
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 219 ครั้ง
เริ่มต้น 799 บาท
รหัส 023-0302
1 วัน 0 คืน
รถตู้
เริ่มต้น 799 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64 - เม.ย.64
 • 1 วัน 0 คืน
 • 249 ครั้ง
เริ่มต้น 1,999 บาท
รหัส 006-0215
1 วัน 0 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 1,999 บาท
 • ธ.ค.64 - เม.ย.65
 • 9 วัน 6 คืน
 • 40 ครั้ง
เริ่มต้น 59,900 บาท
รหัส 014-0106
9 วัน 6 คืน
เริ่มต้น 59,900 บาท
 • ธ.ค.64 - มี.ค.65
 • 11 วัน 8 คืน
 • 42 ครั้ง
เริ่มต้น 67,500 บาท
ชื่นชอบ