ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย

ทะเลบัวแดง-วัดผาตากเสื้อ-วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก-อุทยานแห่งชาติภูเรือ-วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-วัดป่าห้วยลาด-สกายวอล์คเชียงคาน-วัดศรีคุณเมือง-แก่งคุดคู้-ถนนคนเดินเชียงคาน-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดป่าภูก้อน-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า

ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย

รหัส 006-0247
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
11,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
189 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อุดรธานี-ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย-วัดเนรมิตวิปัสสนา-พระธาตุศรีสองรัก

04.00 น. : เช็คอิน สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย (FD)

06.40 น. : ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง สู่ จังหวัดอุดรธานี ด้วยเที่ยวบิน FD3362 (DMK-UTH 06.40-07.50) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**

07.50 น. : เดินทางถึง สนามบินอุดรธานี นำท่านเดินทางสู่จังหวัดเลย เดินทาง มุ่งหน้าสู่ ภูป่าเปาะ ฟูจิเมืองเลย นำท่านชมบรรยากาศบนจุดชมวิวที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 900 เมตร ท่านสามารถเห็นภูหอซึ่งมีลักษณะเป็นภูเขาสูง ภูเขายอดราบโดยเฉพาะช่วงที่มีทะเลหมอกปกคลุม มีความคล้ายกับภูเขาไฟฟูจิยามาในประเทศญี่ปุ่น ภูป่าเปาะเป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูค้อ-ภูกระแต และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : เดินทางสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย เดินทางไป วัดเนรมิตวิปัสสนา อ.ด่านซ้าย นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชจำลอง ชมความสง่างามของวิหารที่ตั้งอยู่บนยอดเขา ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร เดินทางไป พระธาตุศรีสองรัก นมัสการองค์พระธาตุศรีสองรัก ซึ่งประชาชนชาวเลยให้ความนับถือมาก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติภูเรือ-วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง-วัดป่าห้วยลาด-สกายวอล์ค เชียงคาน เชียงคาน-วัดศรีคุณเมือง-แก่งคุดคู้-ถนนคนเดินเชียงคาน

05.30 น. : เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ จ.เลย นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้า บนจุดชมวิว อุทยานแห่งชาติภูเรือ ชมหินพระศิวะ หินเต่า หินพานขันหมาก นมัสการพระพุทธรูปบนยอดภูเรือ ให้เวลาถ่ายรูปกันพอสมควร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไป วัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมือง หรือชื่อเดิม วัดพระกริ่งปรเมศร์ ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพอันสวยงามของขุนเขาที่ขึ้นสลับซับซ้อนกันไปมาในอำเภอ ภูเรือ จังหวัด เลย เดินทางไป วัดป่าห้วยลาด มีจุดเด่นที่ พระประธานสีขาวบริสุทธิ์ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ องค์ใหญ่ที่สุด ซึ่งงดงามปานเทวดาสร้างและศักดิ์สิทธิ์ ประดุจหลวงพ่อโสธร มีฉากหลังเป็นภูเขาเยี่ยมเทียมฟ้า มองเห็นม่านเมฆลอยระเรี่ย มากระทบพื้นดิน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางสู่ สกายวอล์ค เชียงคาน สะพานกระจกลอยฟ้าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเลย ตั้งอยู่บนภูเขาปากน้ำเหือง บริเวณพระใหญ่ภูคกงิ้ว ติดแม่น้ำโขง บ้านท่าดีหมี ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน  นำท่านแวะ แก่งคุดคู้ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของแก่งคุดคู้ เลือกซื้อของฝากจากเชียงคาน เช่น มะพร้าวแก้ว ผ้าห่มนวม ฯลฯ

17.30 น. : Check in เข้าที่พัก ณ ที่พักในเชียงคาน

18.30 น. : อิสระอาหารเย็น ณ ถนนคนเดินเชียงคาน พร้อมท่องราตรี ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก๋ไก๋น่ารักในแบบของเชียงคาน จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

 

วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดผาตากเสื้อ-วัดป่าภูก้อน-ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า-อุดรธานี-กรุงเทพฯ

เช้าตรู่ : เริ่มต้นความมงคลแห่งวันใหม่ด้วยการตักบาตรข้าวเหนียว สไตล์ชาวเชียงคาน ชมความงามพร้อมถ่ายภาพสองฝั่งโขง จากนั้นนำท่าน Check out ออกจากที่พัก

เช้า : รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคายให้ท่านสักการบูชา และชมวิวแม่น้ำโขงแบบพาโนราม่า ไฮไลท์ของที่นีอีกอย่าง คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้ได้เดินออกไปสัมผัสกับบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นเต้นที่มองเห็นแม่น้าโขงกันอยู่เบื้องล่างกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว ออกเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ให้ท่านได้สักการะบูชา พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี และถ่ายรูปกับวัดที่สวยติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทยตามอัธยาศัย วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีน มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นจุดศูนย์รวมในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี

19.30 น. : ออกเดินทางจากสนามบินอุดรธานี สู่ สนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน FD3357 (UTH-DMK 19.30-20.30) **ไม่มีน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง และไม่มีอาหารบนเครื่อง**

20.30 น. : เดินทางถึงดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 


เงื่อนไข
 1. บัตรโดยสารเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ กรุงเทพฯ-อุดรธานี –กรุงเทพฯ น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry On 7 กิโลกรัม โดยสัมภาระที่จะถือขึ้นเครื่องบิน ต้องไม่มีของมีคม กรรไกรตัดเล็บ วัตถุ ไวไฟ ของเหลวสามารถโหลดได้ไม่เกินขนาดบรรจุ 100 มล.
 2. รถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 6. น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้เครื่อง
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
10/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
11,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย
เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
*** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2021 13/04/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  11,990 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย
  เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
  *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2021 14/04/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   11,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย
   เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
   *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    10/04/2021 12/04/2021
    Air Asia (FD)
    11,990 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย
    เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
    *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     11/04/2021 13/04/2021
     Air Asia (FD)
     11,990 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย
     เดินทาง 11/04/2021 13/04/2021
     *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      12/04/2021 14/04/2021
      Air Asia (FD)
      11,990 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์หยุดสงกรานต์ เลาะอีสาน เบิกบานใจ อุดรธานี-เลย-เชียงคาน-ภูเรือ-หนองคาย
      เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
      *** พักเดี่ยวชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64 - ต.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 216 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,999 บาท
       รหัส 007-0275
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 3,999 บาท
       • Nok Air (DD)
       • เม.ย.64 - พ.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 199 ครั้ง
       เริ่มต้น 8,990 บาท
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - ก.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       • 258 ครั้ง
       เริ่มต้น 4,899 บาท
       ชื่นชอบ