เกาะตะรุเตา – เกาะไข่ – เกาะหลีเป๊ะ – เกาะหลีเป๊ะ – ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง – เกาะยาง – เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

ทัวร์หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง ชมพระอาทิตย์ตก , At Ubon Travel
รหัส 010-0606
วันที่เดินทาง
เม.ย.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
12,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
17 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินหาดใหญ่ - ปากบารา – เกาะตะรุเตา - เกาะไข่ - เกาะหลีเป๊ะ

04.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์ สายการบิน นกแอร์ ( DD ) ป้ายต้อนรับ HAPPY TOGETHER โดยมีไกด์รอต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน บริการ SNACK BOX 

06.00 น. : เดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน นกแอร์ (เที่ยวบิน DD70)

07.25 น. : ถึง สนามบินหาดใหญ่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วไกด์นำคณะขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางสู่ “ท่าเรือปากบารา” ( ใช้เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง )

11.30 น. : เดินทางถึง “ท่าเรือปากบารา”  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง “เกาะหลีเป๊ะ” โดย เรือสปีดโบ๊ท ระหว่างทางไปเกาะหลีเป๊ะ เรือจะแวะ “เกาะตะรุเตา” และ “เกาะไข่” ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ “ซุ้มประตูรักนิรันดร์” ของเกาะไข่ จ.สตูล ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหาดทรายขาวๆ น้ำทะเลใสๆ

13.30 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ นำท่านไปเช็คอินที่พัก “ชาร์มมิ่ง วิลล่า” (Charming Lipe Villa) ตั้งอยู่บน หาดพัทยา หรืออีกชื่อหนึ่งว่า หาดบันดาหยา เป็นหาดที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะ หาดทรายสีขาวยาวขนานไปกับทะเล หาดพัทยานี้ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้จากหน้าหาดเลย บอกเลยว่างดงามไม่แพ้หาดอื่นๆ หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือ หากท่านอยากไปถ่ายรูปสวยๆ ณ “หาดซันไรซ์” หาดที่สวยที่สุดของเกาะหลีเป๊ะ สามารถเดินไปที่หาดประมาณ 10 นาที

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก หลังจากอาหารเย็น ท่านสามารถเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตก หน้ารีสอร์ท บอกเลยว่าแค่เดินออกมาไม่กี่ก้าวก็ถึงหาดแล้ว หรือ หากท่านอยากไปช้อปปิ้งก็สามารถเดินไปถนนคนเดิน หรือ Walk Street ซึ่งอยู่ใกล้กับรีสอร์ทมากๆ

วันที่ 2
เกาะหลีเป๊ะ - ดำน้ำโซนใน (ร่องน้ำจาบัง - เกาะยาง - เกาะอาดัง – เกาะหินงาม )

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09.00 น. : นำท่านเดินทางไปดำน้ำเกาะต่างๆ ที่ขึ้นชื่อความสมบูรณ์ใต้ท้องทะเลด้วยเรือหางยาว จุดดำน้ำแรกจะเป็น “ร่องน้ำจาบัง” ซึ่งโซนนี้จะเป็นจุดดำน้ำที่มี “ปะการังเจ็ดสี” ที่ยังคงความสวยงามและยังมีทะเลปลาหลากหลายชนิดแหวกว่ายให้ท่านได้ชื่นชมอย่างใกล้ชิด  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจุดดำน้ำตรงโซน “เกาะยาง” ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปะการังและปลาทะเลที่แตกต่างกันออกไป ให้ท่านได้สัมผัสความหลากหลายมากยิ่งขึ้น

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ หาดทรายขาวราวี อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำตรงริมชายหาดที่มีน้ำใสและท่านสามารถใช้บริการห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัวได้ที่เกาะแห่งนี้

จากนั้นพาท่านไปดำน้ำโซน “เกาะอาดัง” ดูปลาทะเลและปะการังต่อด้วยแวะถ่ายรูปที่ “เกาะหินงาม” ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ที่ทั้งเกาะมีแต่หินสีดำแวววาวราวกับมาจับวางไว้  ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

15.00 น. : เดินทางถึง เกาะหลีเป๊ะ ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. : ท่านสามารถเดินไปยังหาดซันเซ็ท เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก” ได้

เย็น : รับประทานอาหารเย็น พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับดินเนอร์อาหารทะเล

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ – ท่าเรือปากบารา – ตลาดกิมหยง - สนามบินหาดใหญ่

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท หลังจากอาหารเช้า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปถ่ายรูปที่หน้าหาดพัทยา หรือ จะแวะไปถ่ายรูปที่ “หาดซันไรซ์” ก่อนกลับก็ได้

09.30 น. : เดินทางกลับสู่ ท่าเทียบเรือปากบารา โดย เรือสปีดโบ๊ท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)

11.30 น. : เดินทางถึง ท่าเทียบเรือปากบารา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  เพื่อนำท่านไปช็อบปิ้ง ตลาดกิมหยง ตลาดที่มีสินค้าให้เลือกซื้อมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอางค์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเด็กเล่น แว่นตา ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าส่วนใหญ่เป็นสินค้าปลอดภาษีจากประเทศเพื่อนบ้านวางขายอยู่ทั่วไป ทำให้สินค้าส่วนใหญ่มีราคาถูกกว่าตามท้องตลาด อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ นำท่านเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระ

17.20 น. : เดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน นกแอร์ เที่ยวบิน DD507

18.45 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ กรุงเทพ – หาดใหญ่ ( สายการบินนกแอร์ )
 • แถมฟรี!! น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 ก.ก.
 • คนขับ + รถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ไกด์ 1 ท่าน ( ในการดูแลคณะ )
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับห้องพักเป็นแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน
  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับเป็นห้อง TWN แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน ต้องพักเป็นห้อง TRP เท่านั้น
 • ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น ( ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ )
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ สำหรับชาวไทย
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าทิปไกด์ ( 300/คน/ทริป)
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าซักรีด ค่าอาหารมื้ออิสระต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ 300 บาท / ท่าน / ทริป
 • ค่า Upgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็คเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขในการจองและการยกเลิก

 1. กรุ๊ปการันตีออก 8 ท่านขึ้นไป ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ราคาทัวร์อาจมีการปรับขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง 10 วัน
 2. ยกเลิกทัวร์ ก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้น อาทิ ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน , ค่ามัดจำรถตู้ ,ค่ามัดจำโรงแรม , ค่าอาหาร , ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว , ค่าบริการอื่นๆ
 3. ยกเลิกทัวร์ น้อยกว่า 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ 100% ( เนื่องจากทุกอย่างมีการจ่ายขาดแล้ว )
 4. การไม่ชำระค่าใช้จ่ายตามกำหนดบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและ ริบเงินมัดจำ
 5. เลื่อนการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนการเดินทาง 45 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 6. กรณีกรุ๊ปปิดการขายแล้ว ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือ คืนเงินใดๆ แต่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้ ( อาจมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงตั๋วเพิ่มเติ่ม )

การชำระเงิน

 1. วางเงินมัดจำภายใน 2 วัน นับจากวันจอง ท่านละ 5,000 บาท
 2. ชำระส่วนที่เหลือ ก่อนการเดินทาง 20 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน กรุณาชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 7 วัน ถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกร้องค่ามัดจำคืนได้

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่านตกทริปท่องเที่ยวท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
ช่วงเดินทาง
14/04/2022 16/04/2022
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
13,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง ชมพระอาทิตย์ตก
เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  15/04/2022 17/04/2022
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  13,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง ชมพระอาทิตย์ตก
  เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   30/04/2022 02/05/2022
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   12,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง ชมพระอาทิตย์ตก
   เดินทาง 30/04/2022 02/05/2022
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/05/2022 16/05/2022
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    12,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์หลีเป๊ะ ดำน้ำดูปะการัง ชมพระอาทิตย์ตก
    เดินทาง 14/05/2022 16/05/2022
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • ม.ค.65 - มี.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 2,988 บาท
     • VietJet Air
     • เม.ย.65 - มิ.ย.65
     • 3 วัน 2 คืน
     เริ่มต้น 13,999 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.64
     • 2 วัน 0 คืน
     เริ่มต้น 2,390 บาท