ทัวร์อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจิเสริมราศีรับปีฉลู หลวงพ่อ จง รวย เพิ่ม พูน

หลวงพ่อรวย(วัดตะโก) l บ้านของพ่อ l หลวงพ่อจง(วัดหน้าต่างนอก) l หลวงพ่อเพิ่ม (วัดป้อมแก้ว) l หลวงพ่อพูน(วัดบ้านแพน) l หลวงปู่ดู่ (วัดสะแก) “ขอให้พบแต่ความดี..ไม่มีความทุกข์”

ทัวร์อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจิเสริมราศีรับปีฉลู หลวงพ่อ จง รวย เพิ่ม พูน

รหัส 006-0213
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
เดินทางโดย
รถบัส
ราคาเริ่มต้น
899 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
285 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-หลวงพ่อรวย(วัดตะโก)-บ้านของพ่อ-หลวงพ่อจง(วัดหน้าต่างนอก)-หลวงพ่อเพิ่ม(วัดป้อมแก้ว)-หลวงพ่อพูน(วัดบ้านแพน)-หลวงปู่ดู่ (วัดสะแก)-กรุงเทพฯ

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (จุดจอดรถ เดอะบาซาร์ รัชดาภิเษก แยกรัชดา-ลาดพร้าว ฝั่งพระพิฆเนศ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ และเว้นระยะห่างการนั่งในรถ

07.00 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถบัสปรับอากาศ ระหว่างเดินทางรับประทานอาหารว่าง นำท่านเข้ากราบขอพรสรีระ หลวงพ่อรวย ณ วัดตะโก  พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) เกจิพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งอยุธยา นำท่านเข้าชม บ้านของพ่อ หรือของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ฯการเผยแพร่ความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่บุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) นำท่านเข้ากราบขอพร หลวงพ่อจง(วัดหน้าต่างนอก) นำท่านเดินทางไปยังตลาดโก้งโค้ง ตลาดโบราณย้อนยุคของชาวบ้านอยุธยา

กลางวัน : อิสระอาหารกลางวัน ณ ตลาดโก้งโค้ง นำท่านเข้ากราบขอพร  หลวงพ่อเพิ่ม (วัดป้อมแก้ว)  พระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) นับได้ว่าเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งของ จ.พระนครศรีอยุธยา นำท่านเข้ากราบขอพร  หลวงพ่อพูน(วัดบ้านแพน) “พระครูสุวรรณศีลาธิคุณ” หรือ “หลวงพ่อพูน ฐิตสีโล” หลวงพ่อพูน นำท่านกราบขอพร หลวงปู่ดู่ ณ วัดสะแก เกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหลักคำสอนของท่านในเรื่องการอธิษฐานทำบุญแบบสั้นสั้นว่า  “ขอให้พบแต่ความดี..ไม่มีความทุกข์” นิพพานะ ปัจจโย โหตุ

17.00 น. : สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
19.00 น. : เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ


เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 100 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)
 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด
ช่วงเดินทาง
28/03/2021 28/03/2021
การเดินทาง
รถบัส
จำนวน
ราคา
899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจิเสริมราศีรับปีฉลู หลวงพ่อ จง รวย เพิ่ม พูน
เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  28/03/2021 28/03/2021
  การเดินทาง
  รถบัส
  จำนวน
  ราคา
  899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจิเสริมราศีรับปีฉลู หลวงพ่อ จง รวย เพิ่ม พูน
  เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   28/03/2021 28/03/2021
   รถบัส
   899 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจิเสริมราศีรับปีฉลู หลวงพ่อ จง รวย เพิ่ม พูน
   เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    28/03/2021 28/03/2021
    รถบัส
    899 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อยุธยาสายมู กราบขอพร ๔ เกจิเสริมราศีรับปีฉลู หลวงพ่อ จง รวย เพิ่ม พูน
    เดินทาง 28/03/2021 28/03/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 285 ครั้ง
     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • พ.ย.64 - ม.ค.65
     • 2 วัน 1 คืน
     • 61 ครั้ง
     เริ่มต้น 1,199 บาท
     รหัส 030-0189
     2 วัน 1 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 1,199 บาท
     • Thai Smile Airways (WE)
     • พ.ย.64 - ม.ค.65
     • 3 วัน 2 คืน
     • 98 ครั้ง
     เริ่มต้น 13,900 บาท
     รหัส 024-0064
     3 วัน 2 คืน
     Thai Smile Airways (WE)
     เริ่มต้น 13,900 บาท
     • ธ.ค.64 - มี.ค.65
     • 8 วัน 5 คืน
     • 50 ครั้ง
     เริ่มต้น 59,900 บาท
     รหัส 014-0245
     8 วัน 5 คืน
     เริ่มต้น 59,900 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.64
     • 2 วัน 0 คืน
     • 56 ครั้ง
     เริ่มต้น 2,390 บาท
     รหัส 030-0169
     2 วัน 0 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 2,390 บาท
     ชื่นชอบ