ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ GREAT BRITAIN

ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค – นิวคาสเซิล – เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – สเตรทฟอร์ด  อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน –ซิตี้ทัวร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม – ช๊อปปิ้ง KNIGHTS BRIDGE

ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ GREAT BRITAIN

รหัส 013-0225
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ม.ค.65
ช่วงเวลา
9 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
40 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)

11.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW R ประตู 7 สายการบิน SCOOT AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

14.05 :  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT AIRLINES เที่ยวบินที่ TR750  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ **

20.05 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือ เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 ลอนดอน – แคมบริดจ์ – ยอร์ค

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หัวหน้าทัวร์พาทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP  นำท่านเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษไปยัง เคมบริดจ์ (CAMBRIDGE)

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน หลังอาหารนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองยอร์ค (YORK)

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 3 ยอร์ค – ยอร์ค มินสเตอร์ – นิวคาสเซิล – เอดินเบิร์ก

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม ยอร์ค (YORK) เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ นำชม ยอร์คมินสเตอร์ โบสถ์โกธิกที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแก่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ

สมควรแก่เวลาเดินทางต่อไปยัง นิวคาสเซิล (NEWCASTLE) (ระยะทางประมาณ 130 กม.)  เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล เป็นเมืองท่าศูนย์กลางการเดินเรือ และการพาณิชย์ของอังกฤษ และที่มีความสำคัญคือเป็นจุดเริ่มต้นของกำแพงประวัติศาสตร์ของอังกฤษ คือแฮเดรียนวอลล์ ผ่านชมสะพาน ปราสาทนิวคาสเซิล และสะพาน มิลเลนเนียม ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองท่าแห่งนี้

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง ออกเดินทางข้ามดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่ เอดินเบิร์ก (EDINBURGH) (ระยะทางประมาณ 190 กม.) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงามที่ได้รับสมญานามว่า “เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ” จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์ นำท่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ ที่เรียงรายอยู่บนถนนสายหลัก คือ ถนนรอยัลไมล์ ที่เชื่อมต่อระหว่าง ปราสาทเอดินเบิร์ก และ พระราชวังโฮลี่รู้ด พระราชวังที่เก่าแก่

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 4 เอดินเบิร์ก – ปราสาทเอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – แมนเชสเตอร์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเที่ยวชม เมืองเอดินเบิร์ก เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (ระยะทางประมาณ 241 กม)  สู่เขต เลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ด้วยการ ล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนสท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (ระยะทางประมาณ 136 กม.)  เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียงจากการเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งแรกของโลก เป็นศูนย์กลางศิลปะ สื่อ และธุรกิจขนาดใหญ่ อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ตั้งของสโมสรที่มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการฟุตบอลของโลกโดยมีสโมสรฟุตบอลใหญ่ 2 สโมสร ได้แก่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ และสโมสรคริกเก็ตแลงคาเชียร์ เคาน์ตี้

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 5 สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD STADIUM)  ของสโมสร  แมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก เป็นสนามที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอังกฤษ

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) (ระยะทางประมาณ 215 กม.)  เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (WILLIAM SHAKESPEARE) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงประเทศเวลส์

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 6 คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทางประมาณ 95 กม.) ตั้งอยู่ในหุบเขา ของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้าง โรงอาบน้ำโรมัน (ROMAN BATH) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) ในปี ค.ศ. 1987

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (ROMAN BATH MUSEUM) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (SALISBURY) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทางประมาณ 141 กม.) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก  เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIPS

วันที่ 7 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย ณ กรุงลอนดอน

เช้า :   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 GBP) **

อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  (ไม่มีรถบัสและอาหารเที่ยงและค่ำบริการ ไกด์สามารถให้ข้อมูลการเดินทางและท่องเที่ยวให้แก่สมาชิก)

เที่ยง/ค่ำ : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 8 ซิตี้ทัวร์ลอนดอน – BIG BEN – พระราชวังบั๊คกิ้งแฮม – ช๊อปปิ้ง KNIGHTS BRIDGE – สนามบินแกตวิก (ลอนดอน)

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส (PICCADILLY CIRCUS) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (TRAFALGAR SQUARE) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนต์ปอล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรปจากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 ใจกลางกรุงลอนดอน

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

จากนั้นพาท่านเลือกซื้อสิ้นค้าใน  (KNIGHTS BRIDGE)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล(HARVEY NICOLE) และ แฮร์รอดส์ (HARRODS) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก รวมทั้งกระเป๋าแฮร์รอดส์ที่นิยมกันอย่างมาก

ค่ำ : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแกตวิก กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านเตรียมการเช็คอิน                             เดินทางกลับ

22.05 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน SCOOT AIRLINES เที่ยวบินที่ TR751  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 1 มื้อ **

วันที่ 9 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

16.10 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน SCOOT AIRLINES อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าUK (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 6,500บาท)
 • ค่าวีซ่าคิวด่วนพิจารณา 5 วันทำการ (ราคา 9,300 บาท )
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 GBP ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP
 • ค่าตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP เงินไทยประมาณ 900-1,000 บาท)
 • ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
 • ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป (ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง)

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 60 ปอนด์ (GBP) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
26/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
69,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ GREAT BRITAIN
เดินทาง 26/12/2021 03/01/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 14,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  28/12/2021 05/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  69,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ GREAT BRITAIN
  เดินทาง 28/12/2021 05/01/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 14,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   26/12/2021 03/01/2022
   69,999 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ GREAT BRITAIN
   เดินทาง 26/12/2021 03/01/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 14,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    28/12/2021 05/01/2022
    69,999 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลล์ GREAT BRITAIN
    เดินทาง 28/12/2021 05/01/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 14,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 40 ครั้ง
     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • เดินทางมาเอง
     • มี.ค.64 - พ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 255 ครั้ง
     เริ่มต้น 4,990 บาท
     รหัส 006-0265
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 4,990 บาท
     ชื่นชอบ