ทัวร์อังกฤษ COUNTDOWN UK 2022

ชม1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์
ชมสถาปัตยกรรมอันหรูหราของพระราชวังบักกิงแฮม
เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare)
สนามฟุตบอลอันโด่งดังของประเทศอังกฤษ โอลด์แทรฟฟอร์ด แอนฟีลด์ เลสเตอร์
ชอปปิ้งที่ บิสเตอร์ วิลเลจ และ ศูนย์การค้า Bullring and Grand central
ชมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก บิ๊กเบน
ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป ลอนดอนอาย

ทัวร์อังกฤษ COUNTDOWN UK 2022

รหัส 003-0197
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
7 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
56 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

11.00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง (ลูกค้าจำเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก) และออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

14:05 น. : นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750

20:05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)

21:00 น. : อิสระรับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน

วันที่ 2 เมืองแกตวิค - กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ – พิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน – มหาวิหารหลักของเมืองบาธ – เมืองบริสตอล – โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ – มหาวิหารเมืองบริสตอล

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เพื่อเข้าชม 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง แวะเก็บภาพประทับใจกับด้านหน้า มหาวิหารหลักของเมืองบาธ หรือที่รู้จักกันในนามว่า Bath Abbey เป็นโบสถ์ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นที่ Bath Street  เป็นซอยเล็กๆที่มีตึกอาคารเก่าแก่ตั้งอยู่เรียงกัน รับการจดทะเบียนและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึมซับบรรยากาศที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ร้านค้าในท้องถิ่น อาหารเก่าแก่ ร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ โดยจะอยู่บริเวณ Roman Baths , Bath Abbey ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่จะต้องหลง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองบริสตอล Bristol แวะถ่ายรูป St. Mary Redcliffe  โบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคลิฟฟ์ โค้งแหลมและไฟนวลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมานานกว่า 800 ปี

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน

วันที่ 3 เมืองไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเช็คสเปียร์ – เมืองเบอร์มิงแฮม – มหาวิหารเบอมิงแฮม - Victoria Square - อิสระชอปปิ้ง Bullring and Grand central

เช้า : รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง Bibury เมืองไบบิวรี่ เที่ยวชม หมู่บ้านไบบิวรี่ Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เที่ยวชมเมือง เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน Stratford-upon-Avon ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ เดินเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย นำท่านไปเดินเล่นและถ่ายรูปที่ถนน Bridge Street และ Old Thatch ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของเมืองที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นทั้งร้านอาหารและผับบาร์ในยามค่ำคืนอีกด้วย

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ Victoria Square จัตุรัสสาธารณะแห่งนี้ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง พบกับสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ประติมากรรมขึ้นชื่อและตลาดเกษตรกร ประติมากรรมและน้ำพุที่ประดับประดาอย่างสวยงาม รวมถึงจับจ่ายซื้อของที่ตลาดคริสต์มาสประจำปีและงานแสดง อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ศูนย์การค้า Bullring and Grand central แหล่งช้อปปิ้งสุดทันสมัยแห่งนี้สร้างขึ้นบนตลาดที่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น “นครแห่งการค้านับพัน” ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันทันสมัย เลือกซื้อสินค้าในร้านบูติกและเพลิดเพลินไปกับอาหารว่างภายในฟู้ดฮอลล์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน

วันที่ 4 สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ชอปปิ้งย่าน Liverpool one – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ศาลาว่าการเมือง – พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล ในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูสำคัญของประเทศสู่ทวีปอเมริกา แอฟริกา และนำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆกับแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองลิเวอร์ จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Albert Dock เป็นชื่อย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก UNESCO World Heritageหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล นำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี แวะถ่ายรูปที่ China town Liverpool ที่นี่มีย่านไชน่าทาวน์ที่มีชีวิตชีวาตั้งอยู่ทางใต้ของใจกลางเมือง  จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนและชอปปิ้งที่ Liverpool ONE ศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหารกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ หลังอาหารกลางวันนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์(Manchester) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆด้านนอกกับ สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909 หลังจากเก็บภาพประทับใจเรียบร้อยนำท่านไปถ่ายรูปกับ Arch of Chinatown แหล่งร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เบเกอรี่ และร้านค้าแห่งนี้ เป็นอีกแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ และเป็นอีกหนึ่งไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรและยุโรป แวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester City Hall) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี  และถ่ายภาพกับ โบสถ์ St. Anne โบสถ์อันโอ่อ่าแห่งนี้เป็นจุดแวะสำคัญบนถนนหลวง เป็นศาสนสถานที่งามวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดชม  แวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ National Football Museum พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ ตั้งอยู่ในอาคารเออร์บิสใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน

วันที่ 5 เมืองเลสเตอร์ - The clock tower - มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ Leicester  เมืองที่มีชีวิตชีวาในภาคกลางของประเทศอังกฤษมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย นำท่านภาพกับ The clock tower หอนาฬิกาที่ประตู Gallow tree บนจัตุรัสใจกลางเมืองเลสเตอร์นั้นควรค่าแก่การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันประณีตนี้อย่างใกล้ชิด และ ถ่ายภาพกับ มหาวิหาร Leicester คืออนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางที่สวยสะดุดตาและยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัตศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม (King Power Stadium)  หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ สเตเดี้ยม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีม “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ 

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet)

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนการชอปปิ้งของท่าน

จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักใน ลอนดอน 

วันที่ 6 สะพานหอคอย - Tower Bridge – ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - มหาวิหารเซนต์ปอล – พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ท่าอากาศยานแกตวิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงลอนดอนต่างๆ อาธิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ถ่ายภาพด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์สำคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในสหราชอาณาจักร

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Palace of Westminster เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังได้ตามอัธยาศัย พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ด้านนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ ด้านนอกท่านสามารถดูโชว์การเปลี่ยนเวรของทหารยามที่ปฏิบัติการอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พระราชวังบัคกิ้งแฮมได้อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ จตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน

อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว

19:00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

22.05 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TR751

วันที่ 7 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

16.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 6. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แผน Oasis Tripper สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 9. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าวีซ่าอังกฤษและบริการท่านละ 6,500 บาท + ค่ายื่นแบบเร่งด่วน ท่านละ 9500 บาท
 8. ที่พัก ASQ 1คืน Test & Go (แพ็คเก็จ รถรับสนามบิน โรงแรม อาหาร ตรวจโควิด 1 ครั้ง )
 9. ค่าบริการตรวจโควิด RT- PCR TEST จากประเทศปลายทาง (72 ชม. ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย)
 10. ค่าบริการตรวจโควิด Antigen TEST ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร
 11. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 60 GBP หรือ 2,700 บาท ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจจากท่าน
 12. ค่าตรวจ RT-PCR Test COVID  72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. 1 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. 1 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ กำหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน **

*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจำนวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนกำหนด*

ช่วงเดินทาง
28/12/2021 03/01/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
59,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อังกฤษ COUNTDOWN UK 2022
เดินทาง 28/12/2021 03/01/2022
*** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 49,900 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/12/2021 05/01/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  59,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อังกฤษ COUNTDOWN UK 2022
  เดินทาง 30/12/2021 05/01/2022
  *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 49,900 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   28/12/2021 03/01/2022
   59,900 บาท
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อังกฤษ COUNTDOWN UK 2022
   เดินทาง 28/12/2021 03/01/2022
   *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 49,900 ***
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    30/12/2021 05/01/2022
    59,900 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อังกฤษ COUNTDOWN UK 2022
    เดินทาง 30/12/2021 05/01/2022
    *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 49,900 ***
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     จำนวนการเข้าชม 56 ครั้ง
     Tags ที่เกี่ยวข้อง
     Share on social networks
     โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
     • Thai Airways (TG)
     • ธ.ค.64 - เม.ย.65
     • 9 วัน 7 คืน
     • 46 ครั้ง
     เริ่มต้น 181,000 บาท
     รหัส 021-0294
     9 วัน 7 คืน
     Thai Airways (TG)
     เริ่มต้น 181,000 บาท
     • Nok Air (DD)
     • เม.ย.64 - ก.ย.64
     • 4 วัน 3 คืน
     • 229 ครั้ง
     เริ่มต้น 15,990 บาท
     รหัส 002-0358
     4 วัน 3 คืน
     Nok Air (DD)
     เริ่มต้น 15,990 บาท
     • เดินทางมาเอง
     • ธ.ค.64
     • 3 วัน 2 คืน
     • 43 ครั้ง
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     รหัส 033-0209
     3 วัน 2 คืน
     เดินทางมาเอง
     เริ่มต้น 3,999 บาท
     ชื่นชอบ