ทัวร์อังกฤษ EASY LONDON ลอนดอน บิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ออกซฟอร์ด

เมืองแกตวิค – อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ  – กรุงลอนดอน – นาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง – สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน – อ๊อกฟอร์ด – มหาวิหารซอลส์บรี – หอคอยนีโอโกธิก

ทัวร์อังกฤษ EASY LONDON ลอนดอน บิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ออกซฟอร์ด

รหัส 003-0195
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
6 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
39,555 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

11.00 น. : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง (ลูกค้าจำเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก น้ำหนักกระเป๋า 20 กก. ) และออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

14:05 น. : นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750 (มีบริการอาหารเครื่องดื่ม 1 มื้อ สามารถซื้ออาหารและเครื่องดื่มยนเครื่องได้เพิ่ม)

20:05 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน

วันที่ 2 เมืองแกตวิค - อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ – กรุงลอนดอน – นาฬิกาบิ๊กเบน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม - บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง – สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน เก็บภาพความประทับใจสวยๆ กับแลนด์มาร์คยอดนิยม อาธิเช่น Houses of Parliament อาคารรัฐสภาแห่งอังกฤษ ถึงแม้ว่าจะเก็บภาพภายในไม่ได้ แต่สามารถเก็บภาพภายนอกได้อย่างแน่นอน บริเวณอาคารรัฐสภาคุณยังจะได้เจอกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังได้ตามอัธยาศัย พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ด้านนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ

จากนั้นเก็บภาพความประทับใจด้านนอกที่ บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวนิง (10 Downing Street) เป็นสถานที่ที่โด่งดังทั้งในประเทศอังกฤษและในโลก ตัวอาคารมีอายุเกือบ 300 ปี เดินชมจัตุรัสรัฐสภาแห่งกรุงลอนดอน (Parliament square) นี่เป็นสถานที่เปิดของลอนดอน ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจกับสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์คู่เมืองหลวงแห่งนี้ นั้น ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงลอนดอน สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน(London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ 2.4 กิโลเมตร มีร้านค้าและร้านอาหาร คาเฟ่ประมาณ 300 แห่งเที่ยวชมร้านค้าชื่อดังนับร้อย อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมได้ตามอัธยาศัย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน

วันที่ 3 เมืองแกตวิค – อิสระชอปปิ้ง บิสเตอร์ วิลเลจ - อ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  หลังอาหารเช้า นำท่านไปตรวจ Antigent test  Covid ตามเงื่อนไขของรัฐบาลอังกฤษ   ณ คลินิก ที่ได้การรับรองจากรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าทัวร์) จากนั้นนำท่าสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet) เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น  Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่และร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินถ่ายรูปและชอปปิ้งตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าสู่เมืองออกซ์ฟอร์ด นำท่านเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่ตั้งอยู่ในประเทศอังกฤษ สหราชอาณาจักร เป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ในการเรียนการสอนที่เปิดสอนมานานนับ 900 ปี นอกจากชื่อเสียงทางการการศึกษาแล้ว สถาปัตยกรรมของ มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ก็มีความสวยงามไม่น้อย จึงไม่แปลกเลยหากที่นี่จะเคยเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์แฟนตาซีฟอร์มยักษ์อย่าง แฮร์รี่ พ็อตเตอร์  ทั้งในส่วน ไครสต์เชิร์ช คอลเลจ (Christ Church College) ที่เป็นทั้งฉากถ่ายทำ แฮร์รี่ พ็อตเตอร์ ภาค เดินเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ Ashmolean (Ashmolean Museum) พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งแรกของโลก สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1678 – 1683 ซึ่งจัดแสดงผลงานศิลปะ และวัตถุโบราณต่างๆ จากทั่วทุกมุม อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย

อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย  เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยวและชอปปิ้งได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมาย จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน

วันที่ 4 เมืองแกตวิค – มหาวิหารซอลส์บรี – หอคอยนีโอโกธิก - ลอนดอน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ซอลส์บรี (ระยะทาง153กม ใช้เวลา2.30ชม) เป็นนครที่ตั้งอยู่ในมณฑลวิลท์เชอร์ในภาคการปกครองตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ พาท่านชม มหาวิหารซอลส์บรี Salisbury cathedral เป็นรูปแบบที่งดงามของสถาปัตยกรรมแบบอังกฤษตอนต้นจากทศวรรษ 1200 ชมรูปลักษณ์ที่งามขลังของวิหารขนาดใหญ่นี้จากลานสนามหญ้าด้านนอก ภายนอกวิหารตกแต่งด้วยเสามุขลวดลายประดับที่ไขว้เกี่ยวกันอย่างสวยงาม เ

ยี่ยมชม The close การเดินเล่นรอบ ๆ The Close ที่สวยงามพร้อมอาคารที่น่าสนใจหลายแห่งานสวยและอาคารประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ The Catholic Parish Church เปรียบเสมือนเพชรเม็ดงามของเมืองมรดกโลกแห่งนี้ทีเดียว โบสถ์โรมันเล็กๆแห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1181 มีจุดเด่น คือหอสูง นำท่านเดินทางสู่ อิสระชอปปิ้ง The King’s Road, Kensington and Chelsea หากคุณอยากที่จะชอปปิ้งเเบรนด์ high-end ให้ครบจบในที่เดียว

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยวและชอปปิ้งได้อย่างเต็มที่ เมื่อถึงเวลานัดหมาย นำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่6)

อิสระให้ท่านได้ท่องเที่ยวและช้อปิ้งได้ตามอัธยาศัย โดยมีไกด์แนะนำเส้นทางให้ท่าน จนถึงเวลานัดหมาย ในวันนี้จะเป็น ä อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว

19:00 น. : สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

22.05 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน TR751

วันที่ 6 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

16.10 น. : เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 1. ค่าบริการตรวจโควิด RT- PCR TEST จากประเทศปลายทาง (72 ชม. ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย)
 2. ค่าบริการตรวจโควิด Antigen TEST ในวันที่ 2 ที่เดินทางถึงสหราชอาณาจักร
 3. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 4. (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้)
 5. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน
 6. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน
 7. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 8. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน้ำสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ
 10. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แผน Oasis Tripper สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 11. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์
 12. ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
 4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว
 5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 7. ค่าวีซ่าอังกฤษและบริการท่านละ 6,500 บาท
 8. ที่พัก ASQ 1คืน Test & Go (แพ็คเก็จ รถรับสนามบิน โรงแรม อาหาร ตรวจโควิด 1 ครั้ง )
 9. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 GBP หรือ 2,200 บาท ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน
 10. ค่าตรวจ RT-PCR Test COVID 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน
 2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 12. การประกันภัย บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
 13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ

** กรุณากรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ครบถ้วน และส่งพร้อมเอกสารอื่นๆที่ประกอบการยื่นวีซ่าให้กับบริษัท หลังจากจองทัวร์ กำหนดไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากคิววีซ่าจะไม่สามารถล็อกคิวได้หากเอกสารข้อมูลยังไม่ครบถ้วน **

*อาจมีบางช่วงที่คิวยื่นวีซ่ามีจำนวนมากทางบริษัทรบกวนขอเอกสารไวกว่าก่อนกำหนด*

ช่วงเดินทาง
19/12/2021 24/12/2021
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
39,555 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อังกฤษ EASY LONDON ลอนดอน บิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ออกซฟอร์ด
เดินทาง 19/12/2021 24/12/2021
*** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 29,555 ***
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 ***
*** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 6,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  19/12/2021 24/12/2021
  39,555 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อังกฤษ EASY LONDON ลอนดอน บิ๊กเบน พระราชวังบัคกิ้งแฮม ออกซฟอร์ด
  เดินทาง 19/12/2021 24/12/2021
  *** ราคาเด็ก 2-11 ปี พักกับผู้ใหญ่ (ไม่เสริมเตียง) 29,555 ***
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 19,000 ***
  *** ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 6,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 57 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • VietJet Air
   • เม.ย.64 - พ.ค.64
   • 2 วัน 1 คืน
   • 410 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,899 บาท
   รหัส 008-0225
   2 วัน 1 คืน
   VietJet Air
   เริ่มต้น 4,899 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ม.ค.65 - เม.ค.65
   • 4 วัน 3 คืน
   • 34 ครั้ง
   เริ่มต้น 10,999 บาท
   รหัส 038-0352
   4 วัน 3 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 10,999 บาท
   • Air Asia (FD)
   • มี.ค.64 - พ.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 300 ครั้ง
   เริ่มต้น 8,990 บาท
   ชื่นชอบ