ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe
ชมบรรยากาศทะเลสาบโคโม่สุดอลังการ วิหารดูโอโม่แห่งมิลาน
ชมบรรยากาศเมืองสุดคลาสสิค ณ เมืองซูค ลูเซิร์น เอินเทอร์ลาเก้น ดีฌง
ชมหมู่บ้านกอลมาร์ หนึ่งในหมู่บ้านที่สวยที่สุดในโลก
แลนด์มารค์สุดโรแมนติค หอไอเฟล ล่องเรือบาโตมุชบนแม่น้ำแซน
ช้อปปิ้งถนนฌ็องเซลิเซ่

ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส , At Ubon Travel
รหัส 035-0238
วันที่เดินทาง
มี.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
65,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น. : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U  สายการบินเตอร์กิส แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก และเอกสารแก่ท่าน

23.30 น. : ออกเดินทางสู่ อิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK69 สายการบิน Turkish Airlines ให้น้ำหนักกระเป๋า 20 กก.ต่อท่าน (หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม) สายการบินมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่ 2
ทะเลสาบโคโม่-โคโม่-มหาวิหารมิลาน-แกลลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล

06.10 น. : เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี (แวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.55 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินมิลาโน มัลเปนซา โดยเที่ยวบินที่ TK1873

09.45 น. : เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเปนซา (Milano Malpensa Airport) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคโม่ (Lake Como) ระยะทาง 50 กม. ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองโคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี หนึ่งในทะเลสาบสวยที่สุดในยุโรป

นำท่านชม เมืองโคโม่ (Como) ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โคโม่เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ ทิศเหนือของเมืองอยู่ติดกับทะเลสาบโคโม่ โคโม่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่ง เป็นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่าอยู่มากมาย

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน (Milan) ระยะทาง 50 กม. มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่น ศิลปะ และเครื่องหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชั่นสำคัญเมืองหนึ่งของโลก ในลักษณะเดียวกับ นิวยอร์ก ปารีส ลอนดอน  มิลาน เป็นเมืองหลวงของแคว้นลอมบาร์เดียในภาคเหนือของประเทศอิตาลี

นำท่านชม ดูโอโมแห่งมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ3ในยุโรป สร้างในปี1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย แกลลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele)  อาคารศูนย์การค้าที่เป็นอาคารกระจกเก่าแก่และสง่างามที่สุดของโลก ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองมิลาน เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมอันทันสมัย มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกา แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย หรือ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 3
ซูค-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล-อนุสาวรีย์สิงโต-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูค (Zug) ระยะทาง 247 กม.เมืองที่สวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศโดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้วเมืองนี้จึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสำคัญระดับโลก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทาง 30 กม. เป็นเมืองหลวงของรัฐลูเซิร์นในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความที่ลูเซิร์นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ทำให้ลูเซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคม, ทางวัฒนธรรม ของภาคกลาง นำท่านชมสัญลักษณ์ประจำเมืองลูเซิร์นซึ่งมี 2 อย่าง คือ สะพานไม้ ชาเปล (Chapel Bridge) เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นนำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) หรือที่เรียกว่า เลอเวินเด็งค์มาล เป็นประติมากรรมแกะสลักหินผา ตั้งอยู่ใจกลางนครลูเซิร์น ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  อนุสรณ์นี้รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส

นำท่านชม ย่านเมืองเก่าของเมืองลูเซิร์น  โดยเฉพาะบริเวณจัตุรัส Hirchenplatz  สวยงามด้วยอาคารเก่าแก่ที่ตกแต่งด้วยภาพเขียนบนผนังด้านนอก และหน้ามุขกระจก (Oriel)  กำแพงเมือง  (Musegg Wall)  กับหอคอย 9 แห่ง ที่ได้รับการก่อสร้างในปี ค.ศ. 1400 ทอดตัวยาวเหยียดอยู่บนเนินเขาเนือตัวเมืองเป็นจุดขมวิวที่ดีสำหรับคนชอบเดินเที่ยว อาคารหลายแห่งในลูเซิร์นได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยการมอิตาเลี่ยน

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ระยะทาง 68 กม.

วันที่ 4
อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดลวาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) ระยะทาง 20 กม. ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์แท้ๆ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง นำคณะลงรถไฟ ณ สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป  Top of Europe สถานีบนยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)ซึ่ง มีความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์นำคณะท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง 1,000ปี Ice Palaceที่สร้างโดยการเจาะธารน้ำแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร ชมน้ำแข็งแกะสลักรูปร่างต่างๆจากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัสหิมะที่ ลานพลาโต (Plateau) และไม่ควรพลาดการส่งโปสการ์ดจากที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในโลก

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย : นำทุกท่านขึ้น โดมแก้ว ชมวิวจุดสูงสุดของยุโรป เดินผ่านอุโมงค์ถ้ำใต้เทือกเขา เข้าสู่ ถ้ำน้ำแข็ง(Ice Palace) ที่อยู่ใต้อุโมงค์ธารน้ำแข็งลึก 30 เมตรที่ภายในแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่าง ๆ อย่างน่าอัศจรรย์ประสบการณ์ เปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค เพื่อเดินทางสู่สถานีสุดท้าย สถานีเลเทอร์บรุนเน่น นำท่านนั่งรถไฟลงจากยอดเขาจุงเฟรา สู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (Lauterbrunnen) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (Interlaken) ระยะทาง 11 กม. เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzerseeท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม นำเที่ยวชมย่านโฮอีเวก (Hoheweg) เป็นถนนที่มีความสำคัญและมีชื่อเสียงของการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเตอร์ลาเคน ที่เรียงรายด้วยอาคารโบราณ

ค่ำ : บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 5
อินเทอร์ลาเก้น – กอลมาร์ – ดีฌง - มหาวิหารดีฌง

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ระยะทาง 214 กม. เมืองกอลมาร์เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอ-แร็งในแคว้นอาลซัสในประเทศฝรั่งเศส

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองดีฌง (Dijon) ระยะทาง 252 กม. เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโกต-ดอร์ในแคว้นบูร์กอญในประเทศฝรั่งเศส ดีฌงเป็นที่ตั้งของมหาวิหารดีฌง ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

นำท่านถ่ายรูปคู่ มหาวิหารดีฌง (Cathedral of Dijon) หรือ อาสนวิหารนักบุญเบนีญแห่งดีฌง (Cathédrale Saint-Bénigne de Dijon) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกประจำอัครมุขมณฑลดีฌง สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเบนีญแห่งดีฌง โดยในสมัยแรกราวคริสต์ศตวรรษที่ 6 มีสถานะเป็นเพียงโบสถ์แห่งนักบุญเบนีญ และต่อมาในปี ค.ศ. 1731 ในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสได้เป็นที่ตั้งของมุขมณฑลดีฌง และภายหลังได้ปรับยกสถานะเป็นอัครมุขมณฑลดีฌงในปี ค.ศ. 2002 **ถ่ายรูปด้านนอก**

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 6
ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช – หอไอเฟล – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ช้อปปิ้งถนนฌ็องเซลิเซ่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (Paris) ระยะทาง 315 กม. เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกที่นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย : นำท่าน ล่องเรือบาโต มุช (Bateaux Mouches Cruise) ชมแม่น้ำแซน (Seine River) ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เช่น หอไอเฟล พิพิธภัณฑ์ลูฟ และโบสถ์โนตเตรอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร (Place Du Trocadero) บริเวณที่ดีที่สุดในการชมวิว             หอไอเฟล (Eiffel Tower) ประติมากรรมเหล็ก สัญลักษณ์ประจำกรุงปารีส ให้ท่านถ่ายภาพอันน่าประทับใจ (หมายเหตุ: ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์ของหอไอเฟล)  จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียน ในศึกเอาส์เตอร์ลิทซ์ในปีค.ศ.1805 โดยเริ่มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836

นำท่าน (ถ่ายรูปด้านนอก) คู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre) หรือในชื่อทางการว่า The Grand Louvre เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุด เก่าแก่ที่สุด และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

ได้เวลาอันสมควรให้ท่านได้ อิสระช้อปปิ้งในกรุงปารีส ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแฟชั่นของโลก เป็นเมืองที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวา เต็มไปด้วยร้านค้า และห้างสรรพสินค้า ณ ถนนฌ็องเซลิเซ่ (Champs-Élysées) มีครบครั้นทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า,เครื่องประดับ,เครื่องสำอาง,น้ำหอม ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำจากเกือบทั่วทุกมุมโลกได้ที่เมืองนี้ หรือจะเลือกช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงปารีส แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือ ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย เพือไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน

วันที่ 7
กรุงปารีส – สนามบินกรุงปารีส

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้าเป็นเวลาอิสระให้ท่านได้พักผ่อนและเก็บสัมภาระตามอัธยาศัย หรือจะเดินเล่นเลือกซื้อสินค้าของฝากก่อนกลับประเทศไทย

12.00 น. : เช็คเอาท์จากโรงแรมที่พัก ทุกท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่โรงแรมที่พัก และยังคงทำการช้อปปิ้ง หรือรับประทานอาหารกลางวันในบริเวณใกล้โรงแรมที่พักได้

15.30 น. : นำคณะเดินทางสู่ สนามบินกรุงปารีส (Charles de Gaulle Airport)

18.40 น. : ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK1828

วันที่ 8
สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพ สนามบินสุวรรณภูมิ

00.10 น. : เดินทางถึง อิสตันบูล ประเทศตุรกี(แวะเปลี่ยนเครื่อง)

01.55 น. : ออกเดินทางอีกครั้ง โดยเที่ยวบินที่ TK68

15.00 น. : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พัก 5 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2-3 ท่าน) รายชื่อโรงแรม
  1. Kilma Hotel Milano Fiere หรือเทียบเท่า 1 คืน
  2. Hotel Central Continental Interlaken หรือเทียบเท่า 2 คืน
  3. Kyriad Gare Hotel Dijon หรือเทียบเท่า 1 คืน
  4. Kyriad Paris Nord Porte de St Ouen หรือเทียบเท่า 1 คืน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารทั้งหมด 14 มื้อ ตามรายการที่ระบุในรายการ (มื้อเช้า 5 มื้อ มื้อกลางวัน 5 มื้อ มื้อเย็น 4 มื้อ)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท มีรายละเอียดความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  -คุ้มครองวงเงิน 2,000,000 บาท สำหรับ ผู้เดินทางอายุ 1-75 ปี
  -คุ้มครองวงเงิน 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางอายุ 76 ปีขึ้นไป
  -เด็กทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี ไม่สามารถทำประกันการเดินทางได้
  -กรมธรรม์นี้ ไม่คุ้มครองผู้ที่เดินทางไป หรือผ่าน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส
 • ค่าบริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน
 • สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 1 ขวดต่อท่าน
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 • ค่าตรวจ RT PCR ขาออกจากประเทศไทย และ RT PCR ขาเข้าประเทศไทย
 • ค่าโรงแรมกักตัวตอนมาถึงประเทศไทย 1 วัน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน (สายการบิน Qatar Airways อนุญาตให้โหลดสัมภาระได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 25 กก.)
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ตามประกาศของสายการบินภายหลังจากวันที่จอง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามอัธยาศัย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับ ทั้งนี้ท่านสามารถให้ทิปหัวหน้าทัวร์ชาวไทยได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :  รายการทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การบริการของรถบัสนำเที่ยวในต่างประเทศ ตามกฎหมาย สามารถให้บริการวันละ 8-10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง

 

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วเท่านั้น บางประเทศในสหภาพยุโรป ไม่รับรองการฉีดวัคซีนจากประเทศจีน

พาสปอร์ต : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้า หากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

เงื่อนไขการจอง และ วิธีการชำระเงิน:

 • มัดจำท่านละ 25,000 บาท ภายใน 2 วัน หลังการยืนยันการจอง ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 40,999 บาท ชำระภายในวันที่ 13 ก.พ. 2565
 • กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
  – หากไม่ชำระค่ามัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
  – หากไม่ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 13 ก.พ. 2565 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่านและคืนเงินจำนวน 15,000 บาท โดยส่วนที่เหลือหักเป็นค่า
 • ค่ามัดจำบัตรโดยสารเครื่องบิน
 • ค่ามัดจำโรงแรมที่พัก
 • ค่าบริการและการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น
 • ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางอีเมล tours2@ej.co.th Line ID: tours2
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

 เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก, เลื่อน หรือขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
17/03/2022 24/03/2022
การเดินทาง
จำนวน
ราคา
65,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เดินทาง 17/03/2022 24/03/2022
*** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 63,000.- ***
*** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 59,000.- ***
*** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000.- ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  24/03/2022 31/03/2022
  การเดินทาง
  จำนวน
  ราคา
  65,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
  เดินทาง 24/03/2022 31/03/2022
  *** เด็กอายุ 2 -12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ (มีเตียงเสริม) 63,000.- ***
  *** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียงเสริม) 59,000.- ***
  *** พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม 15,000.- ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • ต.ค.65
   • 6 วัน 4 คืน
   เริ่มต้น 66,900 บาท
   • ธ.ค.64 - มี.ค.65
   • 8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 59,900 บาท
   • ต.ค.65 - พ.ย.65
   • 5 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 21,999 บาท
   • รถตู้
   • ต.ค.64 - พ.ย.64
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 3,999 บาท