ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด

วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)-ตลาดท่าเสด็จ-คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด) – พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี

ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด

รหัส 001-0192
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
208 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อุดรธานี

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย
รถบัสตู้ปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุดรธานี

20.30 น. : ออกเดินทางสู่ จังหวัดอุดรธานี ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 จังหวัดอุดรธานี-วัดป่าภูก้อน-วัดผาตากเสื้อ-วัดโพธิ์ชัย (หลวงพ่อพระใส)-ตลาดท่าเสด็จ

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู ไข่กระทะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี  เป็นจังหวัดที่มีแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินทางสู่  วัดป่าภูก้อน ถูกยกให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอีสานอีกหนึ่งแห่ง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ วัดแห่งหนึ่งที่นอกจากจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วยังเป็น จุดชมวิวที่สวยงามอีกด้วย เนื่องจากเป็นตั้งอยู่ที่สูงบนยอดเขา Hilight  ไฮไลท์ของที่วัดแห่งนี้ คือ Skywalk พื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา หากขึ้นไปจะเห็นว่ามีวิวที่สวยงามสามารถที่จะมองเห็นด้านล่างทั้งฝั่งไทย ซึ่งเป็นอำเภอสังคมและทางฝั่งลาวที่มีแม่น้ำโขงกั้นอยู่ หากไปช่วงหน้าหนาวที่ผาแห่งนี้เป็นอีกจุดหนึ่งมีทะเลหมอกด้วย จากนั้นนำท่านดินทางไปยัง วัดโพธิ์ชัย วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญแห่งจังหวัดหนองคาย จากนั้นพาทุกท่าน เดินทางสู่ ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดท่าเสด็จตามอัธยาศัย

วันที่ 3 คำชะโนด (วังนาคินทร์คำชะโนด)-พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี-ร้านของฝาก-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม นำท่านเดินทางสู่เข้าสู่ คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับ จุดเชื่อมต่อเมืองบาดาลและโลกมนุษย์

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู แหนมเนือง หลังจากรับประทานอาหารแล้วนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  เป็นอาคารแบบโคโลเนียล 2 ชั้น มีลักษณะสถาปัตยกรรมคลาสสิกมาประยุกต์เข้ากับแบบไทย จากนั้นนำท่าน แวะซื้อของฝากของที่ระลึก

เย็น : รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

21.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์/คนขับนำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
3,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** เด็ก 3,988 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  3,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** เด็ก 3,988 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   3,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** เด็ก 3,988 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    3,988 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด
    เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
    *** เด็ก 3,988 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     3,988 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด
     เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
     *** เด็ก 3,988 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      3,988 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุดรธานี คำชะโนด
      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
      *** เด็ก 3,988 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • Nok Air (DD)
       • ธ.ค.64 - ม.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 13 ครั้ง
       เริ่มต้น 9,555 บาท
       รหัส 011-0038
       3 วัน 2 คืน
       Nok Air (DD)
       เริ่มต้น 9,555 บาท
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 196 ครั้ง
       เริ่มต้น 3,099 บาท
       รหัส 023-0299
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 3,099 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • ต.ค.64 - เม.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 18 ครั้ง
       เริ่มต้น 6,555 บาท
       ชื่นชอบ