คำชะโนดวังนาคินทร์ – วัดไทย – กว้างคูณยาวคาเฟ่ – วัดอาฮงศิลาวาส – บึงโขงหลง – เกาะดอนโพธิ์ – ศาลปู่เจ้าอือลือนาคราช – วัดพระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม – วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – JUNGLE SPACE CAFÉ

ทัวร์อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร , At Ubon Travel
รหัส 013-0648
วันที่เดินทาง
เม.ย.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
19 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานอุดรธานี – คำชะโนดวังนาคินทร์ – วัดไทย – กว้างคูณยาวคาเฟ่ – วัดอาฮงศิลาวาส

04.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตรการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

*กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบิน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน สายการบินจะปิดให้ทำการเช็คอินก่อนเวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง*

06.10 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3345 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**                                                                                **ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

07.15 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

    ——————–  หลังจากทุกท่านรับสัมภาระ และทำธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ———————–

นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง วัดศิริสุทโธ หรือ คำชะโนด อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี อีกหนึ่งตํานานความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยหลายคนยังสงสัย ซึ่งคนในพื้นที่เชื่อว่าเป็นดินแดนของพญานาคป่าศักดิ์สิทธิ์ลี้ลับอาถรรพ์เกาะลอยน้ำกับเรื่องราวความเชื่อที่ว่าเกาะคําชะโนดไม่เคยจมน้ำเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

นำท่านออกเดินทางสู่ วัดไทย ตั้งอยู่ในอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย บริเวณริมฝั่งโขงหน้าวัดไทยเป็นจุดชมบั้งไฟพญานาคที่ได้รับความนิยมที่สุดของจังหวัดหนองคาย

นำท่านออกเดินทางต่อไปยัง กว้างคูณยาวคาเฟ่ เป็นคาเฟ่น้องใหม่ที่แวดล้อมไปด้วยความร่มรื่นของสวนสีเขียวและต้นไม้น้อยใหญ่พร้อมจำลองน้ำตกไว้ในสวนที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ ‘สุข ทุกตารางนิ้ว’

นำท่านเดินทางไปสู่ วัดอาฮงศิลาวาส  ตั้งอยู่เขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณแก่งอาฮง แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ติดกับแม่น้ำโขงเป็นแนวโค้งยาว

เย็น : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
บึงโขงหลง – เกาะดอนโพธิ์ – ศาลปู่เจ้าอือลือนาคราช – วัดพระธาตุท่าอุเทน – ลานพญาศรีสัตตนาคราช – ถนนคนเดินนครพนม

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ นำทุกท่านออกเดินทางชมและถ่ายภาพ บึงโขงหลง ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธุ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ดอนสวรรค์ เป็นแหล่งพักผ่อนและชมวิวทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง จากนั้นนำทุกท่านสักการะขอพรปู่อือลือที่ ศาลปู่เจ้าอือลือนาคราช เกาะดอนโพธิ์ เป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางบึงโขงหลง (รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการลงเรือไปเกาะดอนโพธิ์แล้ว)

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุท่าอุเทน สักการะพระธาตุท่าอุเทนและขอพรหลวงปู่สีทัตถ์ โสดาบันผู้สร้าง 3 พระธาตุ องค์พระธาตุอุเทนนั้นมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนเป็นผังรูปสี่เหลี่ยมคล้ายพระธาตุพนม มีขนาดของฐานที่เล็กกว่า แต่สูงกว่าพระธาตุพนม บริเวณฐานและชั้นเรียนธาตุมีลายปูนปั้นงดงามภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่ง “พระอาจารย์สีทัตถ์ ญาณสัมปันโณ”  อัญเชิญมาจากย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์

นำท่านเดินทางไปสักการะพญาศรีสัตตนาคราชที่ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขง เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงาม โดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช

นำท่านออกเดินทางสู่ ถนนคนเดินนครพนม ตั้งอยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม  โดยเริ่มตั้งแต่ลานศรีสัตตนาคราช ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ โ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย

วันที่ 3
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร – วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ – JUNGLE SPACE CAFÉ – ท่าอากาศยานนครพนม – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ นำท่านออกเดินทางสู่ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร มีลักษณะเป็นเจดีย์รูปสี่เหลี่ยมจตุรัสก่อด้วยอิฐ กว้างด้านละ 12.33 เมตร สูง 53.6 เมตร มีกำแพงล้อมองค์พระธาตุ 4 ชั้น องค์พระธาตุตั้งอยู่บนภูกำพร้า ภายในบริเวณมีบึงขนาดใหญ่เรียกว่าบึงธาตุพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ หรือวัดภูมโนรมย์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร เป็นสถานที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา ที่สามารมองเห็นทิวทัศน์ของจังหวัดมุกดาหาร แม่น้ำโขง และแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ภายในวัด มีรูปปั้นพญานาคขนาดใหญ่สวยงามอลังการ เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คใหม่ของมุกดาหาร  นอกจากนี้ภายในบริเวณวัดมีรอยพระพุทธบาทจำลอง พระเจ้าใหญ่แก้วมุกดาศรีไตรรัตน์ ให้ได้สักการะขอพรด้วย

ท่านแวะ JUNGLE SPACE CAFÉ คาเฟ่สุดเท่ชื่อดังแห่งนครพนม รายล้อมด้วยภูเขาต้นไม้น้อยใหญ่ และสนามหญ้าสีเขียวสดใส ให้ฟีลเหมือนคาเฟ่ในเขาใหญ่ ตัวร้านสีดำทรงสามเหลี่ยมกระจกสีดำแบบโมเดิร์นได้กลิ่นอายแบบบ้านนอร์ดิก ด้านหน้ามีป้ายสีเหลืองบอกทิศทางยังประเทศต่างๆ ได้ฟีลแบบเมืองนอก ส่วนพื้นที่ภายนอกตั้งอยู่ในสวนและสนามหญ้าสีเขียว ตกแต่งหลากหลายสไตล์ ทั้ง แบบแคมปิ้ง มีมุมเก๋ให้ถ่ายรูปหลายมุม พร้อมเสิร์ฟกาแฟสดรสชาติเข้ม และเมนูเครื่องดื่มหวานเย็นหลากหลายเมนู

ได้เวลาอันสมควรเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานนครพนม จังหวัดนครพนม

20.50 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3343 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที

**อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทขึ้นอยู่กับสายการบิน**

**ไม่รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อน้ำหนักกระเป๋าหรืออัพที่นั่งได้ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง (มีค่าใช้จ่าย) แต่สามารถถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก.  **

22.00 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 500 บาท

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 5,000 บาท พร้อมสำเนาบัตรประชาชนที่ชัดเจน เพื่อการยืนยันการจอง 1 วัน เช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินมัดจำในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. มิเช่นนั้นจะถือว่าท่านได้ทำการยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติหากไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียดมีที่นั่งจำกัด

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง *ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 40 วัน*
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ เช่น มีนโยบายห้ามการเข้าออกของแต่ละจังหวัด หรือการยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบิน บริษัทจะเก็บเป็นเครดิตหรือเลื่อนการเดินทางในพีเรียดถัดไปให้กับลูกค้า โดยยึดตามนโยบายของสายการบินและโรงแรม และไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
10/04/2022 12/04/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
8,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
เดินทาง 10/04/2022 12/04/2022
*** พักเดี่ยว 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  11/04/2022 13/04/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
  เดินทาง 11/04/2022 13/04/2022
  *** พักเดี่ยว 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   12/04/2022 14/04/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
   เดินทาง 12/04/2022 14/04/2022
   *** พักเดี่ยว 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    13/04/2022 15/04/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
    เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
    *** พักเดี่ยว 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     14/04/2022 16/04/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
     เดินทาง 14/04/2022 16/04/2022
     *** พักเดี่ยว 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      15/04/2022 17/04/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุดรธานี หนองคาย นครพนม มุกดาหาร
      เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
      *** พักเดี่ยว 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • VietJet Air
       • มี.ค.65 - เม.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 8,999 บาท
       • ไม่ทราบสายการบิน
       • เม.ย.65
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 7,500 บาท