อุทัยธานีจังหวัดที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ บริสุทธิ์งดงาม ชุมชุนสงบ เรียบง่าย วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไม่เปลี่ยนแปลง เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการบอกเล่าเรื่องราวความสุขอีกครั้ง…….

ทัวร์อุทัยธานี คิด..ไปให้ถึง..อุทัยธานี , At Ubon Travel
รหัส 006-0142
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ค.64
ช่วงเวลา
2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
3.999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
95 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่

07.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง

10.00 น. : นำคณะเดินทางถึง โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอบ้านไร่ ผู้ร่วมเดินทางเข้าร่วมพิธีมิสซา

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนลาวบ้านสะนำแหล่งปลูกหมากที่ใหญ่และมีคุณภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “ป่าหมากล้านต้น”ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนกระเสียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากป่าหมากอันอุดมสมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ที่ได้รับการประกาศเป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ด้วยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญด้านสุนทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยารวมทั้งประวัติศาสตร์ มีอายุเกือบ 400 ปี ชม วัดถ้ำเขาวง ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท

วันที่ 2
หุบป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ-มหาปราสาททองคำ-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  ออกเดินทางไป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน  ระหว่างทาง ชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออกใหญ่ อีกแหล่งหนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม หุบป่าตาด หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเขาหินปูนในเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หายาก จากนั้น เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนี้สีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังที่สงบ เรียบง่าย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดั้งเดิมของ วัดท่าซุง ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ทักทายฝูงปลามหึมาที่ วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่งสายน้ำ ที่สงบเรียบง่าย  เที่ยวชมหมู่บ้านกลางน้ำเกาะคุ้งสำเภา  ขึ้นรถสกายแลป เข้าชมความงดงามวิจิตรตระการตา มหาปราสาททองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  พระพุทธชินราช ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร

16.00 น. : สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.30 น. : กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 3. พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง

 1. เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง  ในช่วงภาวะ โควิท 19

มาตรการการบริการบนรถบริการ

 1. สมาชิกต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง
 2. ก่อนขึ้น-ลงรถทุกครั้ง ทางบริษัทจะมีมาตรการ วัดไข้  และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บนรถงดใช้ห้องน้ำบนรถตลอดการเดินทาง
 3. ประตูรถ เปิด-ปิด ประตูเดียว
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค  (ทางบริษัท ปริ้นแบบฟอร์มนี้ให้ทุกท่าน  เมื่อท่านกรอกแล้วกรุณาส่งคืนให้  จนท.บริการบนรถบริการ)
 5. น้ำดื่ม/น้ำเปล่า แจกให้วันละ 1 ขวด
 6. ทางบริษัทขออนุญาต งดแจกขนม-อาหารว่าง ระหว่างที่อยู่บนรถ
ช่วงเดินทาง
27/11/2021 28/11/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
โดยรถตู้วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน) 3,699 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุทัยธานี คิด..ไปให้ถึง..อุทัยธานี
เดินทาง 27/11/2021 28/11/2021
*** รถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน) 3,399 ***
*** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  04/12/2021 05/12/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  โดยรถตู้วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน) 3,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุทัยธานี คิด..ไปให้ถึง..อุทัยธานี
  เดินทาง 04/12/2021 05/12/2021
  *** รถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน) 3,699 ***
  *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   31/12/2021 01/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   โดยรถตู้วีไอพี ( 6 - 8 ท่าน) 4,499 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุทัยธานี คิด..ไปให้ถึง..อุทัยธานี
   เดินทาง 31/12/2021 01/01/2022
   *** รถบัสปรับอากาศ ( 25-30 ท่าน) 4,199 ***
   *** พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks
    โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
    • เดินทางมาเอง
    • ธ.ค.64 - พ.ค.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 4,200 บาท
    • เดินทางมาเอง
    • พ.ย.64 - เม.ย.65
    • 3 วัน 2 คืน
    เริ่มต้น 4,999 บาท