ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม

วัดคูหาสวรรค์-ผาแต้ม-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว-โขงเจียม-สามพันโบก-วัดพระธาตุหนองบัว

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม

รหัส 001-0193
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 1 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,988 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
273 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี

22.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP  มุ่งหน้าสู่ จังหวัดอุบลราชธานี

23.00 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดอุบลราชธานี  ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อุบลราชธานี-วัดคูหาสวรรค์-ผาแต้ม-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไป วัดคูหาสวรรค์ ภายในมีพระธรรมเจดีย์ศรีไตรภูมิ  ภายในประดิษฐาน พระพุทธรูปปางสมาธิที่สวยงามมีพระอุโบสถหลังงามสีขาวแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรบรรจงสวยงาม นำท่านเดินทางไป ผาแต้ม เป็นศิลปะถ้ำของถ้ำผาขาม ภูผาทรายส่วนหนึ่งของเทือกเขาภูพาน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาอัน สมควรนำท่านเดินทางไปยัง  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 โขงเจียม-สามพันโบก-วัดพระธาตุหนองบัว- ซื้อของฝาก-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำท่านเดินทางไปยัง โขงเจียม ธรรมชาติและร่องรอย ภูมิทัศน์วัฒนธรรมมากมาย มีพื้นที่ทางน้ำติด กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น้ำโขงเป็นพรมแดน นำท่านเดินทางไปยัง สามพันโบกเป็นกลุ่มหินทรายแนวเทือกเขาภูพาน ตอนปลาย ที่ทอดตัวยาวริมฝั่งโขงไทย และลาว

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านออกเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหนองบัว จุดที่สำคัญของวัดนี้คง หนีไม่พ้น พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ หรือที่ชาวอุบลเรียกกันว่า “พระธาตุหนองบัว” จากนั้นพาท่านไปยังร้านขายของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์/คนขับนำเที่ยว ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติเพิ่มท่านละ 500 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ ไม่สามารถเลื่อนการเดินทาง เปลี่ยนผู้เดินทาง หรือขอเงินคืนทุกกรณี กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,988 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,988 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,988 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    12/03/2021 14/03/2021
    รถตู้
    4,988 บาท
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม
    เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     19/03/2021 21/03/2021
     รถตู้
     4,988 บาท
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม
     เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      26/03/2021 28/03/2021
      รถตู้
      4,988 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ผาแต้ม
      เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       จำนวนการเข้าชม 273 ครั้ง
       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • เดินทางมาเอง
       • พ.ย.64 - ม.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 62 ครั้ง
       เริ่มต้น 2,990 บาท
       รหัส 030-0155
       3 วัน 2 คืน
       เดินทางมาเอง
       เริ่มต้น 2,990 บาท
       • Air Asia (FD)
       • ต.ค.64 - มี.ค.65
       • 3 วัน 2 คืน
       • 129 ครั้ง
       เริ่มต้น 6,990 บาท
       รหัส 016-0054
       3 วัน 2 คืน
       Air Asia (FD)
       เริ่มต้น 6,990 บาท
       • Thai Airways (TG)
       • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
       • 8 วัน 5 คืน
       • 67 ครั้ง
       เริ่มต้น 58,600 บาท
       รหัส 027-0127
       8 วัน 5 คืน
       Thai Airways (TG)
       เริ่มต้น 58,600 บาท
       • รถตู้
       • มี.ค.64 - เม.ย.64
       • 1 วัน 0 คืน
       • 190 ครั้ง
       เริ่มต้น 899 บาท
       รหัส 023-0307
       1 วัน 0 คืน
       รถตู้
       เริ่มต้น 899 บาท
       ชื่นชอบ