ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ

เยือนอุบลราชธานี ความสวยงามของอีสานใต้ เช็คอินครบทุกไฮไลท์ Unseen Thailand พิเศษ!! ชิมอาหารอีสานรสเด็ดร้านดัง “ส้มตำจินดา”

ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ

รหัส 007-0365
วันที่เดินทาง
พ.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
7,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
127 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุบลราชธานี - วัดพระธาตุหนองบัว - ขัวน้อยบ้านชีทวน - มานาเด้อคาเฟ่ - โขงเจียม - จุดชมวิวแม่น้ำสองสี

04.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

06.00 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุบลราชธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ226

07.10 น. : เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นจุด Unseen ที่ไม่ควรพลาด จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง ขัวน้อยบ้านชีทวน หรือ สะพานไม้ เป็นสะพานที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาทอดยาวไปสุดตา จากนั้นนำท่านเช็คอิน มานาเด้อคาเฟ่ คาเฟ่กลางทุ่งนาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตาเฟ่ที่มีสไตล์โมเดิร์นตัดกับภาพบรรยากาศของทุ่งนาสีเขียวขจี นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเคื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารอีสานเลิศรส จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอโขงเจียม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวแม่น้ำสองสี หรืออีกชื่อที่รู้จัก “โขงสีปูน มูลสีคราม” ยามแม่น้ำทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันที่อำเภอโขงเจียม ก่อให้เกิดภาพประหลาดตากลายเป็นแม่น้ำสองสี อันเป็นจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวสาคัญของอำเภอโขงเจียม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2 ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - สามพันโบก - หาดหงส์ - วัดโพธิ์ - ย่านเมืองเก่าเขมราฐ - วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือ “วัดเรืองแสง”

04.00 น. : ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยูทางตะวันออกสุดของประเทศไทย สามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย ระหว่างเดินทางกลับสู่ที่พักแวะเก็บภาพความประทับใจ เสาเฉลียง หรือ เอิร์ธ พิลลาร์ (Earth Pillar) เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบาน เกิดจากน้ำและกรวดที่ลมพัดพามากัดเซาะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปี

 เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำทุกท่านเดินทางไปยัง สามพันโบก แก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง หาดหงส์ อีกหนึ่งเสน่ห์แห่งลำน้ำโขงที่อยู่เคียงคู่กับสามพันโบกซึ่งบริเวณหาดหงส์นี้เป็นหาดทรายที่ผุดขึ้นมาริมแม่น้ำโขง ทรายที่นี่มีความละเอียดและมีสีเหลืองทองจนมองดูคล้ายทะเลทรายเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่ง Unsenn Thailand ที่สักครั้งควรมาสัมผัสด้วยตัวเอง

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไปยัง อำเภอเขมราฐ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดโพธิ์ เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์แสน พระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองเขมราฐที่สร้างด้วยอิฐโบราณถือด้วยน้ำเกสรดอกไม้และน้ำเปลือกไม้ตามภูมิปัญญาของคนโบราณ

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ย่านเมืองเก่าเขมราฐ เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี นำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอสิรินธร เพื่อเข้าชมอีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่พลาดไม่ได้ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า “วัดเรืองแสง” เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า และจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 บัวนาคาเฟ่ - สนามบินอุบลราชธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง บัวนาคาเฟ่ ถือว่าเป็นคาเฟ่สวยชื่อดังของภาคอีสาน

12.25 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุบลราชธานี โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ221

13.45 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระค่าตั๋วเครื่องบิน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง **ทั้งนี้ระยะเวลาในการชำระค่าตั๋วเครื่องบินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้กำหนด**
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น

 

ช่วงเดินทาง
01/05/2021 03/05/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/05/2021 08/05/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  7,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
  เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/05/2021 15/05/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
   เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/05/2021 22/05/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    7,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
    เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/05/2021 29/05/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     7,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
     เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03/06/2021 05/06/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      9,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
      เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       10/06/2021 12/06/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       7,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
       เดินทาง 10/06/2021 12/06/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        17/06/2021 19/06/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        7,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
        เดินทาง 17/06/2021 19/06/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/06/2021 26/06/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         7,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
         เดินทาง 24/06/2021 26/06/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/07/2021 03/07/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          7,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
          เดินทาง 01/07/2021 03/07/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/07/2021 10/07/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           7,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
           เดินทาง 08/07/2021 10/07/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            15/07/2021 17/07/2021
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            7,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
            เดินทาง 15/07/2021 17/07/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             22/07/2021 24/07/2021
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             7,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
             เดินทาง 22/07/2021 24/07/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              29/07/2021 31/07/2021
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              7,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
              เดินทาง 29/07/2021 31/07/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               05/08/2021 07/08/2021
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               7,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
               เดินทาง 05/08/2021 07/08/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                12/08/2021 14/08/2021
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 19/08/2021 21/08/2021
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                 เดินทาง 19/08/2021 21/08/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  26/08/2021 28/08/2021
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                  เดินทาง 26/08/2021 28/08/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   02/09/2021 04/09/2021
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   7,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                   เดินทาง 02/09/2021 04/09/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    09/09/2021 11/09/2021
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    7,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                    เดินทาง 09/09/2021 11/09/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     16/09/2021 18/09/2021
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     7,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                     เดินทาง 16/09/2021 18/09/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      23/09/2021 25/09/2021
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      7,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                      เดินทาง 23/09/2021 25/09/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       30/09/2021 02/10/2021
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       7,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                       เดินทาง 30/09/2021 02/10/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        07/10/2021 09/10/2021
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        7,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                        เดินทาง 07/10/2021 09/10/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         13/10/2021 15/10/2021
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         9,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                         เดินทาง 13/10/2021 15/10/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          14/10/2021 16/10/2021
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          7,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                          เดินทาง 14/10/2021 16/10/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           21/10/2021 23/10/2021
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           9,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                           เดินทาง 21/10/2021 23/10/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            23/10/2021 25/10/2021
                            การเดินทาง
                            VietJet Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            9,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                            เดินทาง 23/10/2021 25/10/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             28/10/2021 30/10/2021
                             การเดินทาง
                             VietJet Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             7,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                             เดินทาง 28/10/2021 30/10/2021
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              01/05/2021 03/05/2021
                              VietJet Air
                              9,999 บาท
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                              เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               06/05/2021 08/05/2021
                               VietJet Air
                               7,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                               เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                13/05/2021 15/05/2021
                                VietJet Air
                                7,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 20/05/2021 22/05/2021
                                 VietJet Air
                                 7,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                 เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  27/05/2021 29/05/2021
                                  VietJet Air
                                  7,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                  เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   03/06/2021 05/06/2021
                                   VietJet Air
                                   9,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                   เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    10/06/2021 12/06/2021
                                    VietJet Air
                                    7,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                    เดินทาง 10/06/2021 12/06/2021
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     17/06/2021 19/06/2021
                                     VietJet Air
                                     7,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                     เดินทาง 17/06/2021 19/06/2021
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      24/06/2021 26/06/2021
                                      VietJet Air
                                      7,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                      เดินทาง 24/06/2021 26/06/2021
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       01/07/2021 03/07/2021
                                       VietJet Air
                                       7,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                       เดินทาง 01/07/2021 03/07/2021
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        08/07/2021 10/07/2021
                                        VietJet Air
                                        7,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                        เดินทาง 08/07/2021 10/07/2021
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         15/07/2021 17/07/2021
                                         VietJet Air
                                         7,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                         เดินทาง 15/07/2021 17/07/2021
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          22/07/2021 24/07/2021
                                          VietJet Air
                                          7,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                          เดินทาง 22/07/2021 24/07/2021
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           29/07/2021 31/07/2021
                                           VietJet Air
                                           7,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                           เดินทาง 29/07/2021 31/07/2021
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            05/08/2021 07/08/2021
                                            VietJet Air
                                            7,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                            เดินทาง 05/08/2021 07/08/2021
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             12/08/2021 14/08/2021
                                             VietJet Air
                                             9,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                             เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              19/08/2021 21/08/2021
                                              VietJet Air
                                              7,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                              เดินทาง 19/08/2021 21/08/2021
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               26/08/2021 28/08/2021
                                               VietJet Air
                                               7,999 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                               เดินทาง 26/08/2021 28/08/2021
                                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                02/09/2021 04/09/2021
                                                VietJet Air
                                                7,999 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                เดินทาง 02/09/2021 04/09/2021
                                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 09/09/2021 11/09/2021
                                                 VietJet Air
                                                 7,999 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                 เดินทาง 09/09/2021 11/09/2021
                                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  16/09/2021 18/09/2021
                                                  VietJet Air
                                                  7,999 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                  เดินทาง 16/09/2021 18/09/2021
                                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   23/09/2021 25/09/2021
                                                   VietJet Air
                                                   7,999 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                   เดินทาง 23/09/2021 25/09/2021
                                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    30/09/2021 02/10/2021
                                                    VietJet Air
                                                    7,999 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                    เดินทาง 30/09/2021 02/10/2021
                                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     07/10/2021 09/10/2021
                                                     VietJet Air
                                                     7,999 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                     เดินทาง 07/10/2021 09/10/2021
                                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      13/10/2021 15/10/2021
                                                      VietJet Air
                                                      9,999 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                      เดินทาง 13/10/2021 15/10/2021
                                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       14/10/2021 16/10/2021
                                                       VietJet Air
                                                       7,999 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                       เดินทาง 14/10/2021 16/10/2021
                                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        21/10/2021 23/10/2021
                                                        VietJet Air
                                                        9,999 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                        เดินทาง 21/10/2021 23/10/2021
                                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         23/10/2021 25/10/2021
                                                         VietJet Air
                                                         9,999 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                         เดินทาง 23/10/2021 25/10/2021
                                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          28/10/2021 30/10/2021
                                                          VietJet Air
                                                          7,999 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์อุบลราชธานี สามพันโบก ผาแต้ม โขงเจียม เขมราฐ
                                                          เดินทาง 28/10/2021 30/10/2021
                                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,000 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           จำนวนการเข้าชม 127 ครั้ง
                                                           Tags ที่เกี่ยวข้อง
                                                           Share on social networks
                                                           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                           • ธ.ค.64 - เม.ย.65
                                                           • 9 วัน 6 คืน
                                                           • 40 ครั้ง
                                                           เริ่มต้น 59,900 บาท
                                                           รหัส 014-0106
                                                           9 วัน 6 คืน
                                                           เริ่มต้น 59,900 บาท
                                                           • เดินทางมาเอง
                                                           • ต.ค.64 - เม.ย.65
                                                           • 3 วัน 2 คืน
                                                           • 56 ครั้ง
                                                           เริ่มต้น 6,555 บาท
                                                           • เดินทางมาเอง
                                                           • ธ.ค.64 - ต.ค.65
                                                           • 3 วัน 2 คืน
                                                           • 4 ครั้ง
                                                           เริ่มต้น 2,600 บาท
                                                           รหัส 019-0220
                                                           3 วัน 2 คืน
                                                           เดินทางมาเอง
                                                           เริ่มต้น 2,600 บาท
                                                           • เดินทางมาเอง
                                                           • เม.ย.64 - พ.ค.64
                                                           • 3 วัน 2 คืน
                                                           • 202 ครั้ง
                                                           เริ่มต้น 3,900 บาท
                                                           รหัส 010-0356
                                                           3 วัน 2 คืน
                                                           เดินทางมาเอง
                                                           เริ่มต้น 3,900 บาท
                                                           ชื่นชอบ