ทัวร์อุบลราชธานี

เขมราฐ-วัดบุ่งขี้เหล็ก-หาดชมดาว-สามพันโบก-วัดสิรินธร-โขงเจียม-แม่น้ำสองสี-วัดโขงเจียม-น้ำตกแสงจันทร์-ผาแต้ม-เสาเฉลียง-วัดคูหาสวรรค์-วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย-ทุ่งศรีเมือง-วัดสระประสานสุข-วัดพระธาตุหนองบัว

ทัวร์อุบลราชธานี

รหัส 028-0262
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น
6,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
44 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง-สนามบินอุบลราชธานี-เขมราฐ-วัดบุ่งขี้เหล็ก-หาดชมดาว-สามพันโบก-วัดสิรินธร-โขงเจียม

06.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร2(ภายในประเทศ) ขาออก ประตู11 เคาน์เตอร์11 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่(สัมภาระโหลดได้ 10 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม)

08.00 น. : โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบิน SL620 เหินฟ้าสู่  สนามบินอุบลราชธานี

09.10 น. : เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี จากนั้นนำท่าน ขึ้นรถตู้ปรับอากาศ คันละ 8-9 ท่าน นำท่านเดินทางสู่ อ.เขมราฐ นำท่านชม เมืองเขมราฐ เมืองสงบ เรียบง่าย น่าอยู่ ชม จุดชมวิว  เบิ่งโขง ณ เขมราฐ สุดเขตแดนสยาม ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก พร้อมชมชมวิวของแม่น้ำโขง ฝั่งตรงข้ามคือ ประเทศลาว

ชม วัดบุ่งขี้เหล็ก เป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งใน อำเภอเขมราฐ มีพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสัตว์ป่าและพระพุทธรูปขาวตั้งอยู่เรียงกันเป็นระเบียบ ข้างหลังวัดมีพระพุทธรูปขาววางเรียงรายสวยงาม และจุดเด่นที่สำคัญของวัดบุ่งขี้เหล็กคือเจดีย์ที่มีความสูง7 ชั้น 74 เมตร ซึ่งสำเร็จภายในระยะเวลาเพียง 1 ปี 4 เดือน

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชม หาดชมดาวและแก่งหินงาม ความงามตามธรรมชาติริมฝั่งแม่น้ำโขง ช่วงฤดูน้ำลดภายในบริเวณหาดจะพบแก่งหินรูปร่างลักษณะแปลกตา ลักษณะคล้ายๆกับสามพันโบกที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ นำท่านชม สามพันโบก คือหลุมเล็กใหญ่จำนวนมากมาย  นำท่านชม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า วัดเรืองแสง ตั้งอยู่ที่  อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

19.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 2 วัดโขงเจียม-แม่น้ำสองสี-น้ำตกลงรู-ผาแต้ม-เสาเฉลียง-วัดคูหาสวรรค์-วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย-อุบลราชธานี

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า นำท่านชม แม่น้ำสองสี เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน จึงเกิดการเปรียบต่างสีน้ำของแม่น้ำทั้งสองสาย นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม น้ำตกแสงจันทร์ หรือ น้ำตกลงรู ชื่อของน้ำตกเรียกตามลักษณะของสายน้ำที่ตกผ่านลงรูหิน ส่วนที่มาของชื่อน้ำตกแสงจันทร์นั้น เรียกตามสายธารน้ำตก ที่โปรยละออง ผ่านช่องหินลงมาเป็นสีขาวนวลคล้ายแสงจันทร์โดยเฉพาะในวันเพ็ญ ที่แสงจันทร์จะสาดส่องมาตรงรูหินพอดี พร้อมกับละอองของธารน้ำตก ที่โปรย ดูเป็นประกายสีนวลสวยงามมาก

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านชม เสาเฉลียง อีกหนึ่งแลนด์มาร์คน่าเที่ยวใน อุทยานแห่งชาติผาแต้ม นำท่านชม วัดคูหาสวรรค์ ภายในวัดมีพระอุโบสถลอยฟ้าสีขาวให้เดินชมความสวยงาม ถ้ำคูหาสวรรค์ยังเป็นที่ตั้งของสรีระหลวงปู่คำคนึง จุลมณี ที่ไม่เน่าเปื่อย

นำท่านชม วัดถ้ำเหวสินธุ์ชัย ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ก่อนถึงโขงเจียมประมาณ 7 กิโลเมตร บริเวณถ้ำเป็นสำนักสงฆ์ มีทางเดินไปยังถ้ำเล็กๆ หรือที่เรียกกันว่า ถ้ำเหวสินธุ์ชัย ภายในประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ ที่งดงาม และมีชื่อในการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด

18.00 น. : รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 อุบลราชธานี-ทุ่งศรีเมือง-วัดสระประสานสุข-วัดพระธาตุหนองบัว-วัดหนองป่าพง- สนามบินอุบลราชธานี-สนามบินดอนเมือง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า(6)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ทุ่งศรีเมือง ชมความประณีตสวยงามของต้นเทียนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนต้นเทียนจำลอง เรื่องพระมหาชนก ที่นี่เลยเป็นแลนด์มาร์กและเป็นความภูมิใจของคนอุบล นำท่าน วัดพระธาตุหนองบัว สักการะ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย นำท่านชม วัดสระประสานสุข วัดที่มีพระอุโบสถ แปลกตา

12.00 น. : รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย : นำท่านซื้อของฝาก…………..แล้วเดินทางสู่ สนามบินอุบลราชธานี

15.55 น. : โดยสายการบิน ไทยไลอ้อน เที่ยวบิน SL629 เหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง

17.05 น. : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ…………………


เงื่อนไข
 • ตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-อุบลราชธานี ไป-กลับ (น้ำหนักตามสายการบินกำหนด)
 • รถตู้ปรับอากาศ ตลอด 3 วันที่ท่องเที่ยวเดินทาง
 • อาหารตามรายการที่ระบุ  และ น้ำดื่มตลอดการเดินทาง(อาหารจัดตามเมนูทัวร์ หากมี อิสลาม มังสะวิรัติ เด็ก หรือที่รับประทานนอกเหนือจากเมนูที่ทัวร์จัดให้ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง เพราะรายการอาหารคิดเป็นราคาต่อโต๊ะ)
 • ที่พักระดับตามที่ระบุในโปรแกรม หรือ เทียบเท่า
 • วงเงินประกันชีวิต  1,000,000 บาท,วงเงินอุบัติเหตุ  500,000 บาท
 • เจ้าหน้าที่บริการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยานทุกรายการ (สำหรับคนไทย)
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ เช่นค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และอาหารที่สั่งเพิ่ม
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ ,
 • ค่าทิป 400 บาท ต่อคนต่อทริป

เงื่อนไขการชำระเงิน            มัดจำการเดินทาง 3,000-4,500 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วันทำการ

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • บริษัท มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดความล่าช้าจาก เหตุการ์ณต่างๆ เช่น การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล กระประท้วง ภัยพิบัติต่างๆ ฯลฯ ซึ่งนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท(ลูกค้าต้องยอมรับในเงื่อนในไขนี้ ในทุกกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย ทางบริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 • ทางบริษัท จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางราย ไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่ทานอาหารที่ทางบริษัทจัดให้  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทเป็นการชำระแบบเหมาจ่าย
 • ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย ทุกกรณี
ช่วงเดินทาง
17/12/2021 19/12/2021
การเดินทาง
Thai Lion Air
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์อุบลราชธานี
เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  17/12/2021 19/12/2021
  Thai Lion Air
  6,999 บาท
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์อุบลราชธานี
  เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   จำนวนการเข้าชม 44 ครั้ง
   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • เดินทางมาเอง
   • มี.ค.64
   • 3 วัน 2 คืน
   • 272 ครั้ง
   เริ่มต้น 7,888 บาท
   • มี.ค.65
   • 7 วัน 4 คืน
   • 23 ครั้ง
   เริ่มต้น 69,500 บาท
   รหัส 003-0389
   7 วัน 4 คืน
   เริ่มต้น 69,500 บาท
   • ม.ค.65 - เม.ย.65
   • 8 วัน 5 คืน
   • 47 ครั้ง
   เริ่มต้น 115,500 บาท
   รหัส 012-0306
   8 วัน 5 คืน
   เริ่มต้น 115,500 บาท
   • เดินทางมาเอง
   • ม.ค.65 - มี.ค.65
   • 3 วัน 2 คืน
   • 21 ครั้ง
   เริ่มต้น 4,990 บาท
   รหัส 0407
   3 วัน 2 คืน
   เดินทางมาเอง
   เริ่มต้น 4,990 บาท
   ชื่นชอบ