ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ I พระธาตุดอยสุเทพ I วัน นิมมาน I พระธาตุดอยคำ I ฟาร์มดอกไม้ I ไร่ชาลุงเดช I ม่อนแจ่ม I ไร่สตรอเบอร์รี่ I สวนพฤกษศาสตร์สิริกิต์

ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม

รหัส 006-0271
วันที่เดินทาง
เม.ย.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
7,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
176 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่- ดอยอินทนนท์ – พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-พระมหาเจดีย์นภพลภูมิสิริ–ตลาดม้ง–น้ำตกวชิรธาร-ดอยสุเทพ-วัน นิมมาน

04.30 น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก (ไกด์รับที่สนามบินเชียงใหม่)

06.40 น. : นำท่านออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD3437

07.55 น. : ถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอก จากนั้นนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยาม 2,565 เมตร อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับป้ายสูงสุดแดนสยามตามอัธยาศัย จากนั้นชมความงดงามของ พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล องค์สีน้ำตาล ประดิษฐานอยู่บนที่สูงสุดในพระราชอาณาจักรไทย เคียงคู่กับ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ สร้างถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ น้ำตกวชิรธาร ความงามแห่งดอยอินทนนท์ แวะเที่ยวชม ตลาดม้ง ร้านค้าชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทั้งผักผลไม้ ทั้งของสดและของแห้ง รวมไปถึงของที่ระลึก เสื้อผ้า ต่างๆนานา มาวางขาย อิสระช้อปปิ้งตาม จากนั้นนำท่านเดินทางไปพิชิตทางบันไดนาคที่มีประมาณ 306 ขั้น ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ วัน นิมมาน (One Nimman) แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ

 

 

 

วันที่ 2 พระธาตุดอยคำ – อ.แม่ริม – ฟาร์มดอกไม้ – ไร่ชาลุงเดช - วัดบ้านเด่น - ดอยม่อนแจ่ม – Sky Walk – ไร่ดอกลมหนาว

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยคำ หลวงพ่อทันใจ อยู่ไม่ไกลจากสนามบิน ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อ.เมือง มีอายุราวกว่า 1,300 ปี นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่ริม ชมฟาร์มดอกไม้ ที่สวยงามตามฤดูกาลที่บานสะพรั่งไปด้วยหมู่มวลดอกไม้หลากหลายชนิด เดินทางสู่ ไร่ชาลุงเดช เป็นไร่ชาที่ปลูกต้นชาแบบขั้นบันได ไล่ลงไปตามแนวเขา

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ วัดบ้านเด่น หรือ วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชัยยา จากนั้นเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ตั้งอยู่ในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ ฤดูกาล เดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ Skywalk ม่อนแจ่ม เป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวเลาะตามแนวเชิงเขา ความยาวกว่า 200 เมตร เป็นทางเดินชมธรรมชาติ ดอกไม้ ภูเขา ทะเลหมอก ในมุมมองแบบ 360 องศา นำท่านเดินทางสู่ ไร่ดอกลมหนาว ให้ท่านอิสระเข้าชมสวนดอกไม้ตามฤดูกาลที่มีดอกไม้ให้ชมตลอดทั้งปี นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักบริเวณม่อนแจ่ม

ค่ำ : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

 

วันที่ 3 ม่อนแจ่ม – ไร่สตรอเบอร์รี่ - สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ - ห้วยตึงเฒ่า - ร้านของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ - ท่าอากาศยานดอนเมือง

07.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

08.00 น. : จากนั้นเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ต้นสตรอเบอร์รี่ถูกปลูกเรียงรายไว้อย่างสวยงาม ท่านสามารถอิสระเข้าชมแปลงปลูก ถ่ายรูปหรือสามารถเลือกซื้อผลผลิตแบบสดๆจากหน้าสวนที่ชาวบ้านเก็บมาขายได้ ไม่รวมค่าเข้าสวน

12.30 น. : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เดินทางสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดเช็คอินแห่งใหม่ไปสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สูดโอโซนให้เต็มปอดที่ ห้วยตึงเฒ่า คือพื้นที่โครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามพระราชดำริของในหลวงรัชการที่9และเป็นที่ตั้งของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเช็คอินกันได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านแวะร้านของฝาก เลือกซื้อของฝากเอาไปฝากคนทางบ้าน เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ไส้อั่ว เป็นต้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

21.45 น. : นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD3428
23.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

***************************************************************


เงื่อนไข
 1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษีสนามบิน  ตามเส้นทางที่ระบุในรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งบนเครื่องเป็นไปตามข้อกำหนดของสายการบิน
 2. ค่าที่พักที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่าระดับเดียวกัน  จำนวนคืนตามในรายการทัวร์หรือแพคเกจข้างต้น    พักห้องละ 2-3 ท่าน
  หมายเหตุ: กรณีห้องพัก 2 ท่านแบบเตียงคู่เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DOUBLE  BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ กรณีระบุพักห้อง DOUBLE BED มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มี ขอปรับพัก TWIN  แทน กรณีห้องพัก 3 ท่าน เตียงเสริม อาจจะเป็นแบบ เตียงสปริงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริม ขึ้นอยู่กับแบบที่พักขอโรงแรมนั้นๆ
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 4. น้ำดื่มวันละ 1 ขวด
 5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 6. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครอง กรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 1. ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 2. ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 3. ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 4. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 5. ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 6. ชาวต่างชาติชำระเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อหมายเหตุ)

 1. รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 2. กรุณาปฏิบัตตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย)และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 3. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า
  –   เดินทางโดยรถตู้ มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 6 ท่าน
  –   เดินทางโดยรถบัส มีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึง 15-20 ท่าน สอบถามได้จากผู้รับจองทัวร์
 5. กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคั
 6. หากท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่งในรายการ หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 7. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
03/04/2021 05/04/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
7,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
*** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  09/04/2021 11/04/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  8,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
  เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
  *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 12/04/2021
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   8,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
   เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
   *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/04/2021 14/04/2021
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    8,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
    เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
    *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     12/04/2021 14/04/2021
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     8,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
     เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
     *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      30/04/2021 02/05/2021
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      8,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
      เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
      *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       03/04/2021 05/04/2021
       Air Asia (FD)
       7,900 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
       เดินทาง 03/04/2021 05/04/2021
       *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        09/04/2021 11/04/2021
        Air Asia (FD)
        8,900 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
        เดินทาง 09/04/2021 11/04/2021
        *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         10/04/2021 12/04/2021
         Air Asia (FD)
         8,900 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
         เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
         *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          11/04/2021 14/04/2021
          Air Asia (FD)
          8,900 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
          เดินทาง 11/04/2021 14/04/2021
          *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           12/04/2021 14/04/2021
           Air Asia (FD)
           8,900 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
           เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
           *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            30/04/2021 02/05/2021
            Air Asia (FD)
            8,900 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ฮักหม๊ดไจ๋ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม
            เดินทาง 30/04/2021 02/05/2021
            *** พักเดี่ยว ชำระเพิ่ม 2,000 บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
             • รถตู้
             • ต.ค.64 - ก.พ.65
             • 2 วัน 1 คืน
             • 19 ครั้ง
             เริ่มต้น 1,988 บาท
             รหัส 011-0005
             2 วัน 1 คืน
             รถตู้
             เริ่มต้น 1,988 บาท
             • Nok Air (DD)
             • ธ.ค.64 - ม.ค.65
             • 3 วัน 2 คืน
             • 27 ครั้ง
             เริ่มต้น 9,999 บาท
             รหัส 013-0031
             3 วัน 2 คืน
             Nok Air (DD)
             เริ่มต้น 9,999 บาท
             • Thai Smile Airways (WE)
             • เม.ย.64 - พ.ค.64
             • 3 วัน 2 คืน
             • 183 ครั้ง
             เริ่มต้น 9,590 บาท
             รหัส 024-0244
             3 วัน 2 คืน
             Thai Smile Airways (WE)
             เริ่มต้น 9,590 บาท
             ชื่นชอบ