ทัวร์เกาะกูด ดำน้ำ ดูปะการัง พายเรือคายัค

เกาะกูด – ดำน้ำดูปะการัง “เกาะแรด” หน้าโซเวน่า – แวะเล่นน้ำทะเลใสๆ หาดคลองระหาน

ทัวร์เกาะกูด ดำน้ำ ดูปะการัง พายเรือคายัค

รหัส 010-0256
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
8,499 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
201 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จ.ตราด - ท่าเรือแหลมศอก - มีดีรีสอร์ท เกาะกูด ( รีสอร์ทหาดส่วนตัว )

04.30 น. : คณะพร้อมกัน ออฟฟิสบุญศิริ ถนนตานี ( ใกล้ถ.ข้าวสาร ) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

05.00 น. :  ออกเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมศอก จ. ตราด โดยรถตู้ปรับอากาศ

10.00 น. : ถึง ท่าเรือแหลมศอก จ.ตราด ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และเช็คอินตั๋วเรือบริการอาหารเช้าสำหรับท่าน

10.45 น. : จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่เกาะกูด” โดย เรือเฟอรี่

12.00 น. : เดินทางถึง เกาะกูด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ที่พักด้วยรถโดยสารบนเกาะ เมื่อท่านเดินทางถึงรีสอร์ท ทำการเช็คอินที่พัก “มีดี รีสอร์ท ” (Meedee Resort ) เป็นรีสอร์ทที่เงียบสงบ และมีความเป็นส่วนตัวอย่างมาก เพราะมีหาดส่วนตัว ท่านจะได้สัมผัสน้ำทะเลสีฟ้าใสๆ หาดทรายขาว และวิวธรรมชาติรอบๆ รีสอร์ท หน้าหาดจะมีชิงช้าให้ท่านได้ถ่ายรูปสวยๆ อีกทั้งมีเปลนั่งเล่นรับลมหน้าหาดอีกด้วย รีสอร์ทแห่งนี้มีบริการเรือคายัให้ท่านพายเล่นฟรี!! พร้อมทั้งมีบริการอื่นๆ

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ รีสอร์ท หลังจากอาหารเย็น ท่านสามารถเดินเล่นชมพระอาทิตย์ตก หน้ารีสอร์ท

วันที่ 2 ดำน้ำดูปะการัง “เกาะแรด” หน้าโซเวน่า – แวะเล่นน้ำทะเลใสๆ หาดคลองระหาน

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท

10.00 น. : นำท่านเดินทางไปดำน้ำดูปะการัง “เกาะแรด” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการดำน้ำ และ ชมปลาสวยงามใต้ท้องทะเลที่แหวกว่ายมาใกล้นักท่องเที่ยวนับร้อยๆตัว

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง อาหารกล่องพร้อมเครื่องดื่ม จากนั้นนำท่านไป “หาดคลองระหาน” ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีฟ้า และหาดทรายขาวละเอียด หาดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นหาดที่น้ำใสที่สุดก็ว่าได้  อิสระให้ท่านได้เล่นน้ำตามอัธยาศัย

14.00 น. : เดินทางกลับยังไปรีสอร์ท ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.30 น. : ในช่วงค่ำท่านสามารถเดินไปยังหน้าหาด เพื่อ “ชมพระอาทิตย์ตก”

เย็น ; รับประทานอาหารเย็น พิเศษ!! อิ่มอร่อยดินเนอร์อาหารทะเล

วันที่ 3 เกาะกูด – ท่าเรือแหลมศอก – กรุงเทพฯ

08.00 น. : รับประทานอาหารเช้า ณ รีสอร์ท หลังจากอาหารเช้า อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถไปถ่ายรูปที่หน้าหาด หรือ จะพายเรือคายัค ถ่ายรูปชิคๆ กับชิงช้าหน้าหาด ตามอัธยาศัย

11.00 น. : รถโดยสารมารับท่านที่รีสอร์ท เพื่อนำท่านไปส่งที่ท่าเรือ

12.00 น. : ออกเดินทางสู่ ท่าเรือแหลมศอก โดย เรือเฟอรี่

13.30 น. : เดินทางถึง ท่าเรือแหลมศอก จากนั้นให้ท่านทำธุระส่วนตัว อาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านอาหาร ออฟฟิศบุญศิริ

14.30  น. : นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยรถตู้ปรับอากาศ

 19.30 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • รถตู้ หรือ รถบัส รับส่ง กรุงเทพฯ – ตราด
 • เรือเฟอรี่ รับส่ง ท่าเรือแหลมศอก – เกาะกูด
 • ที่พัก “มีดีรีสอร์ท จำนวน 2 คืน” ( วิวสวน ) ห้องพักสำหรับ 2 – 3 ท่าน
 • อาหาร 7 มื้อ ( เช้า 3 / เที่ยง 2 / เย็น 2 )
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ท่านละ1,000,000 บาท
 • ค่าประกันคุ้มครองโควิด 19 (คุ้มครองรายปี) การได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์เป็นครั้งแรกว่าติดเชื้อโควิด 19 ( รับค่ารักษาพยาบาล ท่านละ 20,000 บาท )
 • ไกด์นำเที่ยว
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด
 • ค่าใช้จ่ายรถให้ออกนอกเส้นทาง
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆของชาวต่างชาติ
 • ค่าUpgrade ห้องพัก ในกรณีที่ท่านเลือกห้องพักที่มีราคาสูงกว่าในแพ็กเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • มีดี รีสอร์ท เกาะกูด (หาดส่วนตัว ) เดินทางวันนี้ – 31 พฤษภาคม 64

(ยกเว้นช่วงพีเรียดวันสงกรานต์ 12 – 15 เมษายน ราคาเพิ่ม 500 บาท / ท่าน )

ประเภทห้อง ราคาผู้ใหญ่ / ท่าน ราคาเด็ก / ท่าน
(ไม่เกิน 10 ขวบ )
Garden View (วิวสวน) 8,499 6,499

หมายเหตุ

 • กรุณาตรงต่อเวลา !! มาตามเวลานัดหมาย หากท่านมาช้ากว่าเวลาที่รถออกเดินทาง ทำให้ท่าน ตกทริปท่องเที่ยว ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆได้
 • รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ตามความเหมาะสมของหน้างาน
 • คณะเดินทางช่วงวันหยุดยาว หรือ ช่วงเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือจ่ายเต็มแบบมีเงื่อนไข จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 • หากมีการถอนตัวหรือไม่ใช้บริการตามที่ระบุเอาไว้ในโปรแกรมทัวร์ ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่คืนเงินค่าบริการที่ได้ชำระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับบริษัทฯ เป็นการชำระเหมาจ่ายแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลงการบริการจากบริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะพยายามแก้ไขอย่างสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • VietJet Air
 • ก.พ.64 - เม.ย.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 187 ครั้ง
เริ่มต้น 9,999 บาท
 • เดินทางมาเอง
 • มี.ค.64
 • 3 วัน 2 คืน
 • 253 ครั้ง
เริ่มต้น 4,399 บาท
รหัส 011-0200
3 วัน 2 คืน
เดินทางมาเอง
เริ่มต้น 4,399 บาท
 • Nok Air (DD)
 • เม.ย.64 - ก.ย.64
 • 4 วัน 3 คืน
 • 168 ครั้ง
เริ่มต้น 15,990 บาท
รหัส 002-0358
4 วัน 3 คืน
Nok Air (DD)
เริ่มต้น 15,990 บาท
ชื่นชอบ