ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด

เกาะช้าง – อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง – ดำน้ำดูปะการัง – ศาลกรมหลวงชุมพร

ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด

รหัส 024-0345
วันที่เดินทาง
เม.ย.64 - พ.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
247 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ตราด – เกาะช้าง

06.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปต.ทถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่ บริษัท โซดา เมนเนจเมนท์ จำกัด คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน…แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัดลม ชาเขียวเย็นๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน…

07.00 น. : คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารกลางวัน(1)พร้อมด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ ลูกอม + ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารมัคคุเทศก์แนะนำ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวสวยซีฟู๊ด

บ่าย : นำท่านลงเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ลำใหญ่ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ระหว่างเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออก ใช้เวลานั่งเรือ 30 นาที คณะเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ ใช้เวลานั่งรถประมาน 40 นาที

15.00 น. : คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรม เดอะเดวา เกาะช้าง ระดับ 4 ดาวครึ่งต้อนรับท่านด้วย Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่าน ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก…อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น. : คณะเดินทางถึงที่พัก โรงแรม เดอะสแปลช เกาะช้าง ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่าน ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก…อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก(3)หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง – ดำน้ำดูปะการัง

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร 

08.00 น. : ถตู้ปรับอากาศนำคณะออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบางเบ้า

09.30 น. : คณะสวมชูชีพให้เรียบร้อยเตรียมพร้อม ก่อนนำท่านลงเรือไม้ 2 ชั้น ลำใหญ่ นำท่านดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง

12.00 น. : แวะพัก เกาะรัง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง บนเรือพร้อมกับเล่นน้ำที่หาดศาลเจ้าแม่เกาะรัง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

13.00 น. : ดำน้ำที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มากมายไปด้วยปะการัง สัตว์ทะเล และดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม พร้อมกับรับประทานอาหารว่างที่ทางเรือจัดไว้ให้

15.00 น. : ถึงเกาะมะปิง เกาะที่มีความสวยงามทั้งสามคือ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และปะการังสวย ดังนั้นจึงมาดำน้ำ เดินเล่นชายหาด และเล่นน้ำทะเล

17.00 น. : ถึงอ่าวบางเบ้า รถรับส่งรอรับกลับไปยังโรงแรมของท่านอย่างปลอดภัย สิ้นสุดกิจกรรมดำน้ำเกาะช้าง นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางกลับสู่ที่พัก..

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3 ศาลกรมหลวงชุมพร–ของฝากแหลมงอบ–ของฝากเมืองจันทบุรี – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

09.30 น. : คณะพร้อมกันบริเวณ ล้อบบี้ของที่พัก เพื่อ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่าย คืนกุนแจห้องพัก นำท่าน

10.30 น. : คณะเดินทางถึงฝั่ง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ รถตู้ปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด (8)

13.00 น. : นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ณ ร้านต้นตำหรับ และ ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

18.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตฐานตลอดการเดินทาง                                   
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ     
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม   
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์         
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ               
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ       
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

ช่วงเดินทาง
10/04/2021 12/04/2021
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
8,490 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/04/2021 14/04/2021
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  8,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
  เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   15/04/2021 17/04/2021
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   6,990 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
   เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    16/04/2021 18/04/2021
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    6,990 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
    เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     23/04/2021 25/04/2021
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     6,990 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
     เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      01/05/2021 03/05/2021
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,490 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
      เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       02/05/2021 04/05/2021
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,790 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
       เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        10/04/2021 12/04/2021
        รถตู้
        8,490 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
        เดินทาง 10/04/2021 12/04/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         12/04/2021 14/04/2021
         รถตู้
         8,490 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
         เดินทาง 12/04/2021 14/04/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 3,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          15/04/2021 17/04/2021
          รถตู้
          6,990 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
          เดินทาง 15/04/2021 17/04/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           16/04/2021 18/04/2021
           รถตู้
           6,990 บาท
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
           เดินทาง 16/04/2021 18/04/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            23/04/2021 25/04/2021
            รถตู้
            6,990 บาท
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
            เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 1,800 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             01/05/2021 03/05/2021
             รถตู้
             7,490 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
             เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              02/05/2021 04/05/2021
              รถตู้
              7,790 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
              เดินทาง 02/05/2021 04/05/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               จำนวนการเข้าชม 247 ครั้ง
               Tags ที่เกี่ยวข้อง
               Share on social networks
               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
               • เดินทางมาเอง
               • ธ.ค.64 - ต.ค.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 41 ครั้ง
               เริ่มต้น 3,600 บาท
               รหัส 019-0216
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 3,600 บาท
               • เดินทางมาเอง
               • พ.ย.64 - เม.ย.65
               • 3 วัน 2 คืน
               • 62 ครั้ง
               เริ่มต้น 2,390 บาท
               รหัส 019-0184
               3 วัน 2 คืน
               เดินทางมาเอง
               เริ่มต้น 2,390 บาท
               ชื่นชอบ