• ดำน้ำดูปะการัง
 • กินลมชมหาดทรายขาว
 • พักหรู 4 ดาว คลองพร้าวรีสอร์ท
ทัวร์เกาะช้าง
รหัส 024-0393
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
6,990 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – ตราด – เกาะช้าง

06.00 น. : พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปต.ทถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน…แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อม บริการ น้ำอัดลม ชาเขียวเย็นๆ ให้กับสมาชิกทุกท่าน…

07.00 น. : คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศมุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารเช้า กล่อง(1)พร้อมด้วยเครื่องดื่มเย็นๆ ลูกอม + ขนมขบเคี้ยว หลังอาหารมัคคุเทศก์แนะนำ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด(2) อ.แหลมงอบ

บ่าย : นำท่านลงเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ลำใหญ่ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ระหว่างเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออก ใช้เวลานั่งเรือ 30 นาที คณะเดินทางถึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านขึ้น รถตู้ปรับอากาศ ใช้เวลานั่งรถประมาน 40 นาที

15.00 น. : คณะเดินทางถึงที่พัก คลองพร้าว รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 4 ดาวต้อนรับท่านด้วย Welcome Dink เรียนเชิญทุกท่าน ลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก…อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. : นำคณะเดินทางไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไอยราซีฟู๊ด(6)หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ นำท่านล่องเรือชมหิ่งห้อย ก่อนเดินทางกลับที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง – ดำน้ำดูปะการัง - คลองพร้าว

07.00 น. : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (4)

08.30 น. : รถสองแถวท้องถิ่น..รับคณะที่รีสอร์ทนำคณะออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบางเบ้า

09.30 น. : คณะสวมชูชีพให้เรียบร้อยเตรียมพร้อม ก่อนนำท่านลงเรือไม้ 2 ชั้น ลำใหญ่ นำท่านดำน้ำชมปะการัง ที่เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง

12.00 น. : แวะพัก เกาะรัง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยง(5) บนเรือพร้อมกับเล่นน้ำที่หาดศาลเจ้าแม่เกาะรัง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

13.00 น. : ดำน้ำที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มากมายไปด้วยปะการัง สัตว์ทะเล และดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม พร้อมกับรับประทานอาหารว่างที่ทางเรือจัดไว้ให้

15.00 น. : ถึงเกาะมะปิง เกาะที่มีความสวยงามทั้งสามคือ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และปะการังสวย ดังนั้นจึงมาดำน้ำ เดินเล่นชายหาด และเล่นน้ำทะเล

17.00 น. : ถึงอ่าวบางเบ้า รถรับส่งรอรับกลับไปยังโรงแรมของท่านอย่างปลอดภัย สิ้นสุดกิจกรรมดำน้ำเกาะช้าง นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางกลับสู่ที่พัก..

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ (6)  หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 3
ศาลกรมหลวงชุมพร–ของฝากแหลมงอบและเมืองจันทบุรี – กรุงเทพฯ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7)

08.30 น. : คณะพร้อมกันบริเวณ ล้อบบี้ของที่พัก เพื่อ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่าย คืนกุนแจห้องพัก นำท่าน

10.30 น. : คณะเดินทางถึงฝั่ง ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ รถตู้ปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ ก่อนเดินทางกลับ

12.00 น. : บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารปูจ๋า (8) จ.จันทบุรี

13.00 น. : นำคณะเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ณ ร้านต้นตำหรับ และ ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

18.00 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตฐานตลอดการเดินทาง                                   
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ     
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม   
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังพร้อมอุปกรณ์         
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ               
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด ,ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์
  – ค่าอาหาร เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการ
  – ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน ยึดมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 10 วันเก็บค่าใช้จ่าย 75%
 • ยกเลิกต่ำกว่า 10 วันเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด

กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ  ประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

*** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

ช่วงเดินทาง
17/01/2022 19/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
6,990 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
เดินทาง 17/01/2022 19/01/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่ม 1,800.-บาท ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  21/01/2022 23/01/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  7,490 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
  เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   28/01/2022 30/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   7,490 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
   เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    04/02/2022 06/02/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    7,490 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
    เดินทาง 04/02/2022 06/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     18/02/2022 20/02/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     7,490 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
     เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      25/02/2022 27/02/2022
      การเดินทาง
      รถตู้
      จำนวน
      ราคา
      7,490 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
      เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       04/03/2022 06/03/2022
       การเดินทาง
       รถตู้
       จำนวน
       ราคา
       7,490 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
       เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        11/03/2022 13/03/2022
        การเดินทาง
        รถตู้
        จำนวน
        ราคา
        7,490 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
        เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/03/2022 20/03/2022
         การเดินทาง
         รถตู้
         จำนวน
         ราคา
         7,490 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
         เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          25/03/2022 27/03/2022
          การเดินทาง
          รถตู้
          จำนวน
          ราคา
          7,490 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
          เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           01/04/2022 03/04/2022
           การเดินทาง
           รถตู้
           จำนวน
           ราคา
           7,490 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
           เดินทาง 01/04/2022 03/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            13/04/2022 15/04/2022
            การเดินทาง
            รถตู้
            จำนวน
            ราคา
            8,490 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
            เดินทาง 13/04/2022 15/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             15/04/2022 17/04/2022
             การเดินทาง
             รถตู้
             จำนวน
             ราคา
             8,490 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
             เดินทาง 15/04/2022 17/04/2022
             *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              22/04/2022 24/04/2022
              การเดินทาง
              รถตู้
              จำนวน
              ราคา
              7,490 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
              เดินทาง 22/04/2022 24/04/2022
              *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               29/04/2022 01/05/2022
               การเดินทาง
               รถตู้
               จำนวน
               ราคา
               8,490 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
               เดินทาง 29/04/2022 01/05/2022
               *** พักเดี่ยวเพิ่ม 3,000.-บาท ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                13/05/2022 15/05/2022
                การเดินทาง
                รถตู้
                จำนวน
                ราคา
                7,490 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
                เดินทาง 13/05/2022 15/05/2022
                *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 20/05/2022 22/05/2022
                 การเดินทาง
                 รถตู้
                 จำนวน
                 ราคา
                 7,490 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
                 เดินทาง 20/05/2022 22/05/2022
                 *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  27/05/2022 29/05/2022
                  การเดินทาง
                  รถตู้
                  จำนวน
                  ราคา
                  7,490 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เกาะช้าง..มันจ๊าบม๊วก @ ตราด
                  เดินทาง 27/05/2022 29/05/2022
                  *** พักเดี่ยวเพิ่ม 2,000.-บาท ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                   • ต.ค.65 - ธ.ค.65
                   • 7 วัน 4 คืน
                   เริ่มต้น 48,990 บาท
                   • เม.ย.65 - มิ.ย.65
                   • 7 วัน 4 คืน
                   เริ่มต้น 66,777 บาท
                   • ส.ค.65 - ก.ย.65
                   • 9 วัน 6 คืน
                   เริ่มต้น 39,950 บาท
                   • เดินทางมาเอง
                   • ต.ค.64 - เม.ย.65
                   • 3 วัน 2 คืน
                   เริ่มต้น 6,555 บาท