เกาะหลีเป๊ะ–ดำน้ำเกาะอาดัง–เกาะราวี–เกาะหินงาม–เกาะยาง–ร่องน้ำจาบัง–หาดทรายขาว-ตลาดกิมหยง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง , At Ubon Travel
รหัส 001-0285
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Thai Smile Airways (WE)
ราคาเริ่มต้น
12,913 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สนามบินหาดใหญ่-ท่าเรือปากบารา-เกาะหลีเป๊ะ

04.30 น. : คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai smile พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.00 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE259   *** บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัมต่อท่าน ***

08.30 น. : ถึงสนามบินหาดใหญ่ ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่อำเภอหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางเดินทางโดยรถตู้สู่…ท่าเทียบเรือปากบารา ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box บนรถ(แซนวิช+น้ำผลไม้ เนื่องจากเดินทางไปท่าเรือ เพื่อลงเรือตามตารางเวลาเดินเรือ) นำส่งท่านไปยัง ท่าเทียบเรือปากบารา โดยรถตู้ และเดินทางต่อด้วยเรือ เรือสปีดโบ้ทแบบจอยส์กรุ๊ป เพื่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ ระหว่างทางนำท่านแวะ เกาะตะรุเตา ถ่ายภาพแห่งความประทับใจพร้อมแวะเยี่ยมชม อุทยานเกาะตะรุเตา หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะไข่ ชมซุ้มประตูหินซึ่งเป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลไว้เป็นที่ระลึก

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 2
ดำน้ำเกาะอาดัง-ร่องน้ำจาบัง-เกาะราวี–เกาะหินงาม–เกาะยาง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก จากนั้นนำท่านออกดำน้ำโดยเรือหางยาว (จุดดำน้ำจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนวันเดินทาง 3-5 วัน เนื่องจากจุดดำน้ำแต่ละจุดจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

จุดที่ 1 : เกาะอาดัง เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ซึ่งเป็นเกาะที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย หมู่เกาะ อาดังราวี เหมาะแก่การดำน้ำลึก สำรวจรายละเอียดสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ แต่ก็สามารถดำบนผิวน้ำได้เช่นกัน เพราะน้ำทะเลค่อนข้างใส

จุดที่ 2 : ร่องน้ำจาบัง มีกองหินจาบังเป็นจุดหมายระหว่างเกาะอาดัง เกาะราวี และเกาะหลีเป๊ะ ลักษณะเป็นกองหินรูปทรงคล้ายภูเขา 5 ยอดอยู่ใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีปะการังอ่อนหลากสีสันเหมือนสวนดอกไม้ใต้ท้องทะเล ความโดดเด่นที่รู้จักกันดีในหมู่นักดำน้ำ คือ ที่ร่องน้ำจาบัง เป็นจุดที่สามารถดำน้ำแบบ snorkeling แล้วเห็นปะการังอ่อนที่มักพบในจุดดำน้ำลึกได้

จุดที่ 3 : เกาะราวี หรือหมู่เกาะอาดังราวี นอกจากเป็นแหล่งปะการังอ่อนหลากสีสันแล้ว ยังเป็นแหล่งของปะการังหลากหลายชนิด เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังดาวใหญ่ ปะการังถ้วยสีส้ม ฯลฯ นอกจากนี้ยังพบดอกไม้ทะเล   ปลาการ์ตูนอย่างน้อย 2 ชนิด คือปลาการ์ตูนส้มขาว และปลาการ์ตูนลายปล้อง กัลปังหาสีส้ม หอยมือเสือ ปลาสลิดหิน ปลาดาวสีฟ้า ปลาสิงโต ฯลฯ

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง + ผลไม้ + น้ำเปล่า (รับประทานบนเรือ เนื่องจากต้องนำท่านไปดำน้ำต่ออีก 2 เกาะ)

จุดที่ 4 : เกาะหินงาม ซึ่งเหมาะการดำน้ำตื้น มีแนวปะการัง ดอกไม้ทะเล และปลาการ์ตูน ฯลฯ

จุดที่ 5 : เกาะยาง เป็นเกาะขนาดเล็กซึ่งมีชายหาดที่ยาวและสวยงามอยู่ทางด้านทิศเหนือของตัวเกาะ ส่วนทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นจุดดำน้ำตื้นดูปะการัง นั้นก็มีหาดทรายขนาดเล็กที่ประกอบไปด้วยทรายสีขาวนวลเนื้อเนียน แต่ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตามีการประกาศห้ามไม่ให้เรือนำเที่ยวพาบุคคลใดๆ ขึ้นไปบนชายหาดของเกาะยาง เพื่ออนุรักษ์แนวชายหาดไว้เป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเลรวมถึงเป็นการป้องกันไม่ให้คลื่นกระแทกและใบพัดของเรือหางยาวทำลายแนวปะการังใกล้ๆ ชายหาดด้วย

เย็น : รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
เกาะหลีเป๊ะ-ท่าเรือปากบารา-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.30 น. : Check out จากที่พัก เตรียมตัวขึ้นเรือ เดินทางกลับไปยังท่าเรือปากบารา จากนั้นนำท่านรับประทานอาหารกลางวัน

กลางวัน : อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ตลาดกิมหยง นำท่านเดินไปยัง ตลาดกิมหยง อิสระซื้อของฝากตามอัธยาศัย

15.30 น. : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินหาดใหญ่ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

18.20 น. : ออกเดินทางจาก สนามบินหาดใหญ่ กลับกรุงเทพฯ โดยสาย THAI SMILE  เที่ยวบินที่ WE 266

19.50 น. : เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไป-กลับ
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเท่ากัน
  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิง มาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ กรณีนอน 3 ท่าน ห้องนอนจะเป็นการเสริมเตียงเท่านั้น
 • ค่าเรือ สปีดโบ๊ท ไป-กลับ ท่าเรือปากบารา – หลีเป๊ะ
 • ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ และอุปกรณ์ Safety ต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของ อุบัติภัยทางธรรมชาติ การประท้วง การจลาจล การหยุดนัดงาน การถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท/ท่าน/ตลอดการเดินทาง
 • กรณีเหมาเรือยาวไปเกาะต่างๆ (จ่ายเพิ่ม 2,000 – 3,000 บาท)
 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือรายการ อาทิ ค่ามินิบาร์ ค่าพาหนะต่างๆ
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่องที่เกินกำหนด
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ ประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและชำระค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 7,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 2 วันส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่าน ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่ง เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิด 19 หรือใบรับรองผลการตรวจโควิด
 • โปรแกรมทัวร์สามารถเดินทางได้ตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับห้องพักที่ลูกค้าเลือก

เงื่อนไขการยกเลิกการจอง

เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถเลื่อนการเดินทาง และเปลี่ยนผู้เดินทาง ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง   กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง และในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • หากต้องการเลื่อนวันการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ก่อนเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
 • หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือตามกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกและริบเงินมัดจำ
ช่วงเดินทาง
24/12/2021 26/12/2021
การเดินทาง
Thai Smile Airways (WE)
จำนวน
ราคา
15,913 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
เดินทาง 24/12/2021 26/12/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  07/01/2022 09/01/2022
  การเดินทาง
  Thai Smile Airways (WE)
  จำนวน
  ราคา
  13,913 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
  เดินทาง 07/01/2022 09/01/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/01/2022 12/01/2022
   การเดินทาง
   Thai Smile Airways (WE)
   จำนวน
   ราคา
   12,913 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
   เดินทาง 10/01/2022 12/01/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/01/2022 16/01/2022
    การเดินทาง
    Thai Smile Airways (WE)
    จำนวน
    ราคา
    13,913 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     17/01/2022 19/01/2022
     การเดินทาง
     Thai Smile Airways (WE)
     จำนวน
     ราคา
     12,913 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
     เดินทาง 17/01/2022 19/01/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      21/01/2022 23/01/2022
      การเดินทาง
      Thai Smile Airways (WE)
      จำนวน
      ราคา
      13,913 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
      เดินทาง 21/01/2022 23/01/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       24/01/2022 26/01/2022
       การเดินทาง
       Thai Smile Airways (WE)
       จำนวน
       ราคา
       12,913 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
       เดินทาง 24/01/2022 26/01/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        28/01/2022 30/01/2022
        การเดินทาง
        Thai Smile Airways (WE)
        จำนวน
        ราคา
        13,913 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
        เดินทาง 28/01/2022 30/01/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         31/01/2022 02/02/2022
         การเดินทาง
         Thai Smile Airways (WE)
         จำนวน
         ราคา
         15,913 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
         เดินทาง 31/01/2022 02/02/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          07/02/2022 09/02/2022
          การเดินทาง
          Thai Smile Airways (WE)
          จำนวน
          ราคา
          12,913 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
          เดินทาง 07/02/2022 09/02/2022
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/02/2022 13/02/2022
           การเดินทาง
           Thai Smile Airways (WE)
           จำนวน
           ราคา
           13,913 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
           เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
           *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            14/02/2022 16/02/2022
            การเดินทาง
            Thai Smile Airways (WE)
            จำนวน
            ราคา
            15,913 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
            เดินทาง 14/02/2022 16/02/2022
            *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             18/02/2022 20/02/2022
             การเดินทาง
             Thai Smile Airways (WE)
             จำนวน
             ราคา
             13,913 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
             เดินทาง 18/02/2022 20/02/2022
             *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              21/02/2022 23/02/2022
              การเดินทาง
              Thai Smile Airways (WE)
              จำนวน
              ราคา
              12,913 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
              เดินทาง 21/02/2022 23/02/2022
              *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               25/02/2022 27/02/2022
               การเดินทาง
               Thai Smile Airways (WE)
               จำนวน
               ราคา
               13,913 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
               เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
               *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                28/02/2022 01/03/2022
                การเดินทาง
                Thai Smile Airways (WE)
                จำนวน
                ราคา
                12,913 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                เดินทาง 28/02/2022 01/03/2022
                *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 04/03/2022 06/03/2022
                 การเดินทาง
                 Thai Smile Airways (WE)
                 จำนวน
                 ราคา
                 13,913 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                 เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
                 *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  07/03/2022 09/03/2022
                  การเดินทาง
                  Thai Smile Airways (WE)
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,913 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                  เดินทาง 07/03/2022 09/03/2022
                  *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   11/03/2022 13/03/2022
                   การเดินทาง
                   Thai Smile Airways (WE)
                   จำนวน
                   ราคา
                   13,913 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                   เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
                   *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    14/03/2022 16/03/2022
                    การเดินทาง
                    Thai Smile Airways (WE)
                    จำนวน
                    ราคา
                    12,913 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                    เดินทาง 14/03/2022 16/03/2022
                    *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     18/03/2022 20/03/2022
                     การเดินทาง
                     Thai Smile Airways (WE)
                     จำนวน
                     ราคา
                     13,913 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                     เดินทาง 18/03/2022 20/03/2022
                     *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      21/03/2022 23/03/2022
                      การเดินทาง
                      Thai Smile Airways (WE)
                      จำนวน
                      ราคา
                      12,913 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                      เดินทาง 21/03/2022 23/03/2022
                      *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25/03/2022 27/03/2022
                       การเดินทาง
                       Thai Smile Airways (WE)
                       จำนวน
                       ราคา
                       13,913 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                       เดินทาง 25/03/2022 27/03/2022
                       *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        28/03/2022 30/03/2022
                        การเดินทาง
                        Thai Smile Airways (WE)
                        จำนวน
                        ราคา
                        12,913 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ ดำน้ำเกาะอาดัง เกาะราวี เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง
                        เดินทาง 28/03/2022 30/03/2022
                        *** พักเดี่ยว เพิ่ม 2,000 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         Tags ที่เกี่ยวข้อง
                         Share on social networks
                         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                         • เดินทางมาเอง
                         • พ.ย.64 - ม.ค.65
                         • 3 วัน 2 คืน
                         เริ่มต้น 3,190 บาท
                         • Thai Smile Airways (WE)
                         • ม.ค.65 - มี.ค.65
                         • 3 วัน 2 คืน
                         เริ่มต้น 5,555 บาท
                         • เดินทางมาเอง
                         • ต.ค.64 - เม.ย.65
                         • 3 วัน 2 คืน
                         เริ่มต้น 6,555 บาท