วัดร่องขุ่น-ดอยช้าง-ชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิวกม.5+475-ร้านกาแฟดอยช้าง-Yayo Cafe’-ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง-ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ-ผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้-ผาหมี-สวนคุณปู่ Life Museum-ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน-วัดร่องเสือเต้น-ดอยแม่สลอง-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-ไร่ชาวังพุดตาล

ทัวร์เชียงราย ดอยช้าง ดอยตุง แม่สลอง , At Ubon Travel
รหัส 003-0095
วันที่เดินทาง
ธ.ค.64 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
5,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
91 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-วัดร่องขุ่น-ดอยช้าง-ชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิวกม.5+475-ร้านกาแฟดอยช้าง-Yayo Cafe'-เมืองเชียงราย

07.00น. : นัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ

09.45น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงสายการบินAirAsia เที่ยวบินที่ FD4406

11.15น. : ถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบร้อย ไกด์รอต้อนรับท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศท่องเที่ยวÜชมสถาปัตยกรรม ความงดงามวัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอ.เฉลิมชัย จิตรกรชาวเชียงราย ชมสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต อุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตร

เที่ยวชมวิวดอยช้าง สามารถมองเห็นวิวมุมสูงของแนวภูเขาน้อยใหญ่ได้อย่างสวยงาม Üแวะจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ชมวิวทิวทัศน์ได้แบบพาโนราม่า  แวะจุดชมวิว หลัก กม.ที่ 5+475 บริเวณบ้านแสนเจริญ เป็นเนินขนาดกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้าน มีร้านค้าชาวเขาเผ่าอาข่าขายสินค้าเกษตร จำหน่ายกาแฟสด สองข้างทางมีทิวทัศน์งดงาม Üเลือกซื้อจิบกาแฟดอยช้างที่ร้านกาแฟดอยช้าง แวะYayo Cafe ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านดอยช้างซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิก้าที่เหมาะสมที่สุดในประเทศไทย

บ่าย : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)อาหารอาข่า ชมทัศนียภาพความงดงามตามเส้นทางผ่านเดินทางสู่เมืองเชียงราย

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) หลังอาหารเย็นนำท่านเข้าที่พักแรม ที่พัก: หรือ Work Den Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
ดอยตุง สวนแม่ฟ้าหลวง-ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ-ผาฮี้ ร้านกาแฟภูผาฮี้-ผาหมี-สวนคุณปู่ Life Museum-ถ้ำหลวงวนอุทยานขุนน้ำนางนอน-เมืองเชียงราย

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) Üเดินทางสู่ ดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวÜชมวิวพาโนรามาที่จุดชมวิวดอยช้างมูบซึ่งเป็นที่ตั้งของฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4) บ้านผาฮี้ หรือ ดอยผาฮี้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาชมความงดงามของวิวทิวทัศน์ ภูเขาที่สวยงาม  ร้านกาแฟภูผาฮี้ มีวิวของร้านที่สวยงามมองเห็นทิวเขาที่เรียงรายเบื้องหน้า ชมวิวจิบกาแฟถ่ายรูปสวยๆ ชมความงดงามวิวภูเขาที่ดอยผาหมี

สวนคุณปู่ Life Museum ร้านกาแฟเล็กๆในหุบเขาอยู่ระหว่างผาฮี้และผาหมี เป็นคาเฟ่ที่มีความเขียว ชุ่มฉ่ำ สายหมอกคลอเคล้า  ถ้ำหลวง วนอุทยานขุนน้ำนางนอน มีลักษณะเป็นภูเขาขนาดใหญ่หลายลูกเรียงตัวสลับซับซ้อน จุดเที่ยวมี 2 โซน โซนที่ 1 ถ้ำหลวง เป็นถ้ำหินปูน ให้ท่านชมบริเวณปากถ้ำที่มีศาลเจ้าแม่นางนอน ชมอนุสาวรีย์จ่าแซม ผู้เสียสละในปฏิบัติการ โซนที่ 2 ขุนน้ำนางนอน หรือสระขุนน้ำมรกต อิสระถ่ายภาพ เดินทางกลับสู่เมืองเชียงราย

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ที่พัก: Work Den Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3
วัดร่องเสือเต้น-ดอยแม่สลอง-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-ไร่ชาวังพุดตาล-ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) เดินทางสู่วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตา ศิลปะประยุกต์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าหลัก  ท่องเที่ยว ดอยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลองจำนวนมาก ให้ท่านได้ชมบรรยากาศ  ชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ บริเวณนี้ถือเป็นจุดชมวิวยามเย็นที่สวยจุดหนึ่งของดอยแม่สลอง

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)อาหารยูนนาน ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน มีมุมนั่งเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ  นำท่านเลือกซื้อของฝากที่ร้านของฝากตามอัธยาศัย

ถึงเวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทาง

19.05น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD4405

20.35น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง หากต้องการซื้อเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท/เที่ยว)โปรดติดต่อบริษัททัวร์แจ้งความประสงค์ก่อนเดินทางอย่างน้อย10วัน ราคาน้ำหนักอาจมีปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสายการบิน
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 •  ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

 หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
10/12/2021 12/12/2021
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
6,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย ดอยช้าง ดอยตุง แม่สลอง
เดินทาง 10/12/2021 12/12/2021
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  17/12/2021 19/12/2021
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  5,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย ดอยช้าง ดอยตุง แม่สลอง
  เดินทาง 17/12/2021 19/12/2021
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   01/01/2022 03/01/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   7,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย ดอยช้าง ดอยตุง แม่สลอง
   เดินทาง 01/01/2022 03/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/01/2022 16/01/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    5,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย ดอยช้าง ดอยตุง แม่สลอง
    เดินทาง 14/01/2022 16/01/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     11/02/2022 13/02/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     5,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย ดอยช้าง ดอยตุง แม่สลอง
     เดินทาง 11/02/2022 13/02/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ