ฟินกับธรรมชาติเต็มอิ่มที่ดอยตุง โอบกอดทะเลหมอกที่ดอยแม่สลอง พักบนดอยแม่สลอง 1 คืน มื้อพิเศษ!! ชิมรสอาหารเมืองเหนือแบบขันโตก สุดชิล!! จิบกาแฟห้อยขา ณ ภูผาฮี้

ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง , At Ubon Travel
รหัส 007-0334
วันที่เดินทาง
พ.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
10,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
202 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - เชียงราย - วัดพระแก้ว - วัดร่องเสือเต้น - วัดห้วยปลากั้ง - เชียงรายไนท์บาร์ซาร์

09.00 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

11.00 น. : บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดเชียงราย โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ136

12.25 น. : เดินทางถึง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ จังหวัดเชียงราย นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ จากนั้นนำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขามีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ “พบโชคธรรมเจดีย์” ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สูงถึง 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลมเป็นศิลปะสถาปัตยกรรมแบบไทยล้านนาผสมจีน เชื่อกันว่าหากใครได้มาเยือนจะหมือนกับได้ขึ้นสวรรค์

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านดวยอาหารเหนือท้องถิ่นแบบขันโตก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน ในตัวเมืองเชียงราย ที่มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย

วันที่ 2
ดอยตุง - พระตำหนักดอยตุง - สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง - จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ - บ้านผาฮี้ - ร้านกาแฟภูผาฮี้ - ดอยผาฮี้ - ดอยแม่สลอง - ไร่ชา 101 - พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวิส กับสถาปัตยกรรมล้านนา ตกแต่งภายนอกด้วยปีกไม้ ชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) ประกอบไปด้วยสนามหญ้าและสวนดอกไม้ ไม้ประดับลดหลั่นไปตามไหล่เขา

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ ตั้งอยู่แถวดอยตุงบริเวณเขตชายแดนไทยพม่า เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิวสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมู่บ้าน และฐานทัพของพม่าของฝั่งประเทศพม่าได้อย่างกว้างแบบพาโนราม่า นำท่านเดินทางเข้าสู่ ดอยผาฮี้ อยู่ในอำเภอแม่สายติดกับชายแดนไทยพม่า ชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านผาฮี้ จากนั้นให้ท่านอิสระ จิบชากาแฟที่ร้าน กาแฟภูผาฮี้ ร้านกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้าน ให้ท่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่ตรงหน้าพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง นำท่านเยี่ยมชม ไร่ชา 101 ซึ่งถือว่าเป็นไร่ชาที่สวยงามอย่างมาก เพราะความสวยงามของไร่ชาที่นักท่องเที่ยวจะสามารถเห็นได้ทันทีที่ได้สัมผัส ด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนตัดรับกับไร่ชาขั้นบันไดอันสวยงาม จากนั้นนำท่านเดินต่อไปยัง พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 3
ไร่ชาฉุยฟง - สิงห์ปาร์ค (ราคานี้รวมค่านั่งรถราง) - วัดร่องขุ่น - สนามบินเชียงราย - สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่ชาฉุยฟง ชาฉุยฟงเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องชาแบบดั้งเดิมที่มีคุณภาพที่สุดในจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเกษตรในราชอาณาจักรไทย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ สิงห์ปาร์ค เชียงราย หรือ ไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

จากนั้นนำท่านชม วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ จากวัดเล็กๆ ซึ่งอยู่ในสภาพค่อนข้างเสื่อมโทรมนี้ได้กลายเป็นศาสนสถานที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีตดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมวัดนี้อย่างคับคั่งตลอดปี ซึ่งอาจารย์เฉลิมชัยปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือนเมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ อุโบสถ ประดับกระจกสีเงินแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา ภายในอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง โดยเฉพาะภาพพระพุทธองค์หลังพระประธานซึ่งเป็นภาพที่ใหญ่งดงามมาก นำท่านแวะ ศูนย์รวมของฝาก จ.เชียงราย

17.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงเชียงราย

19.55 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI VIETJET เที่ยวบินที่ VZ135

21.20 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
  – ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน ของค่าทัวร์ที่ชำระแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
  – ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29 วันคืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
  – ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14 วันไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
01/05/2021 03/05/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
12,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
เดินทาง 01/05/2021 03/05/2021
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  06/05/2021 08/05/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  10,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
  เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   13/05/2021 15/05/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
   เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/05/2021 22/05/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    10,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
    เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/05/2021 29/05/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     10,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
     เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      03/06/2021 05/06/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      12,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
      เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       10/06/2021 12/06/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       10,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
       เดินทาง 10/06/2021 12/06/2021
       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        17/06/2021 19/06/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        10,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
        เดินทาง 17/06/2021 19/06/2021
        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         24/06/2021 26/06/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         10,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
         เดินทาง 24/06/2021 26/06/2021
         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          01/07/2021 03/07/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          10,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
          เดินทาง 01/07/2021 03/07/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           08/07/2021 10/07/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
           เดินทาง 08/07/2021 10/07/2021
           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            15/07/2021 17/07/2021
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            10,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
            เดินทาง 15/07/2021 17/07/2021
            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             22/07/2021 24/07/2021
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             10,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
             เดินทาง 22/07/2021 24/07/2021
             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              24/07/2021 26/07/2021
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              12,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
              เดินทาง 24/07/2021 26/07/2021
              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               26/07/2021 28/07/2021
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               12,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
               เดินทาง 26/07/2021 28/07/2021
               *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                29/07/2021 31/07/2021
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                10,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                เดินทาง 29/07/2021 31/07/2021
                *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 05/08/2021 07/08/2021
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 10,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                 เดินทาง 05/08/2021 07/08/2021
                 *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  12/08/2021 14/08/2021
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  12,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                  เดินทาง 12/08/2021 14/08/2021
                  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   19/08/2021 21/08/2021
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   10,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                   เดินทาง 19/08/2021 21/08/2021
                   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    26/08/2021 28/08/2021
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    10,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                    เดินทาง 26/08/2021 28/08/2021
                    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     02/09/2021 04/09/2021
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     10,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                     เดินทาง 02/09/2021 04/09/2021
                     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      09/09/2021 11/09/2021
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      10,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                      เดินทาง 09/09/2021 11/09/2021
                      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       16/09/2021 18/09/2021
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       10,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                       เดินทาง 16/09/2021 18/09/2021
                       *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        23/09/2021 25/09/2021
                        การเดินทาง
                        จำนวน
                        ราคา
                        10,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                        เดินทาง 23/09/2021 25/09/2021
                        *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         30/09/2021 02/10/2021
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         10,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                         เดินทาง 30/09/2021 02/10/2021
                         *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          07/10/2021 09/10/2021
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          10,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                          เดินทาง 07/10/2021 09/10/2021
                          *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           13/10/2021 15/10/2021
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           12,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                           เดินทาง 13/10/2021 15/10/2021
                           *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            14/10/2021 16/10/2021
                            การเดินทาง
                            VietJet Air
                            จำนวน
                            ราคา
                            10,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                            เดินทาง 14/10/2021 16/10/2021
                            *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             21/10/2021 23/10/2021
                             การเดินทาง
                             VietJet Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             12,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                             เดินทาง 21/10/2021 23/10/2021
                             *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              23/10/2021 25/10/2021
                              การเดินทาง
                              VietJet Air
                              จำนวน
                              ราคา
                              13,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ดอยผาฮี้ ดอยแม่สลอง
                              เดินทาง 23/10/2021 25/10/2021
                              *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               Tags ที่เกี่ยวข้อง
                               Share on social networks
                               โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                               • ธ.ค.64 - ก.พ.65
                               • 8 วัน 5 คืน
                               เริ่มต้น 46,999 บาท
                               • Nok Air (DD)
                               • พ.ย.64 - ธ.ค.64
                               • 3 วัน 2 คืน
                               เริ่มต้น 7,999 บาท
                               • เดินทางมาเอง
                               • เม.ย.65 - พ.ค.65
                               • 2 วัน 1 คืน
                               เริ่มต้น 1,499 บาท