ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง

มนต์เสน่ห์ล้านนา พัธุ์พฤกษาแม่ฟ้าหลวง เที่ยวเหนือสุดคุ้มเชียงราย เชียงใหม่ พักเชียงราย 1 คืน เชียงดาว 1 คืน

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง

รหัส 007-0335
วันที่เดินทาง
พ.ค.64 - ก.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
173 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย – ดอยตุง – พระตำหนักดอยตุง – สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง – ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ – บ้านผาฮี้ – ร้านกาแฟภูผาฮี้ – ดอยผาฮี้ – เชียงรายไนท์บาร์ซ่าร์

04.30 : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมัคคุเทศก์นำเที่ยวคอยให้การตอนรับท่าน พร้อมอำนวยความสะดวกในการเช็คอินให้แก่ท่าน

06.30 : นำท่านเดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท แอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ130

07.55 : เดินทางถึง สนามบินแม่ฟ้าหลวง เชียงราย รับสัมภาระพร้อมออกเดินทางตามรายการ นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2531 ออกแบบผสมผสานระหว่างชาเล่ต์ สไตล์สวิส กับสถาปัตยกรรมล้านนา ตกแต่งภายนอกด้วยปีกไม้

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน นำท่านชม สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง นำท่านเดินทางเข้าสู่ จุดชมวิวฐานปฏิบัติการดอยช้ามูบ ตั้งอยู่แถวดอยตุงบริเวณเขตชายแดนไทยพม่า เป็นแลนด์มาร์คอีกจุดที่วิวสวยงามสามารถมองเห็นป่าเขา หมู่บ้าน และฐานทัพของพม่าของฝั่งประเทศพม่าได้อย่างกว้างแบบพาโนราม่า นำท่านเดินทางเข้าสู่ ดอยผาฮี้ อยู่ในอำเภอแม่สายติดกับชายแดนไทยพม่า ชาวเขาเผ่าอาข่าบ้านผาฮี้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งการปลูกใบชาและกาแฟ จากชุมชนเล็กๆที่พัฒนาหมู่บ้านให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวกับการปลูกกาแฟและขายเมล็ดกาแฟ จากนั้นให้ท่านอิสระ จิบชากาแฟที่ร้าน กาแฟภูผาฮี้ ร้านกาแฟหลักสิบแต่วิวหลักล้าน ให้ท่านชมวิวชมหมอกสวยๆที่อยู่ตรงหน้าพร้อมสูดอากาศให้เต็มปอด จากนั้นนำท่านเข้าสู่ เชียงรายไนท์บาร์ซาร์ ตลาดนัดยามค่ำคืน ในตัวเมืองเชียงราย ที่มีสินค้าพื้นเมืองของเชียงรายให้จับจ่ายมากมาย

เย็น : อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 2 วัดร่องเสือเต้น – วัดพระแก้ว – วัดห้วยปลากั้ง – วัดร่องขุ่น – อำเภอเชียงดาว – เชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ไฮไลค์ที่สำคัญอยู่ที่พระอุโบสถใหม่ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทยประยุกต์ นำท่านเดินทางสู่ วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2521 จากนั้นนำท่านชม วัดห้วยปลากั้ง ตั้งอยู่บนเขามีเนินเขารายรอบวัดสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เที่ยง : บริการอารหารกลางวัน จากนั้นนำท่านชม วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอต้นกำเนิดของแม่น้ำปิง อำเภอเชียงดาวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ภูมิประเทศปกคลุมไปด้วยภูเขาสูง

เย็น : บริการอาหารค่ำ

วันที่ 3 วัดถ้ำเชียงดาว – วัดเด่นสะหลีศรีเมืองแกน (วัดบ้านเด่น) – ถ่ายรูปประตูท่าแพ – ตลาดวโรรส – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร – ชมคาเฟ่ – สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินสุวรรณภูมิ

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าสู่ อ. เชียงดาว เข้าชม วัดถ้ำเชียงดาว นำท่านเดินมางสู่ วัดเด่นสะหรีศรีเมืองแกน นำท่านเช็คอินแลนด์มาร์ค ที่ไม่ว่าใครจะมาเชียงใหม่ก็ต้องมาเช็คอินพร้อมกับถ่ายรูป โพสท่าชิคๆที่ ถ่ายรูปประตูท่าแพ หรือชื่อเดิม ประตูเชียงเรือก เป็นประตูทางทิศตะวันออก และเป็น 1 ใน 5 ประตูเมืองชั้นในของเวียงเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นประตูเมืองเพียงแห่งเดียวที่มีบานประตู

เที่ยง : บริการอารหารกลางวัน นำท่านสู่ ตลาดวโรรส หรือกาดหลวง ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ นำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1927 ในสมัยพญากือนา กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งอาณาจักรล้านนา ราชวงศ์มังราย นำท่านเช็คอินคาเฟ่สวยๆ ชมคาเฟ่ หลังจากถ่ายรูปมาเหนื่อยๆร้อนๆ ให้ท่านได้พักจิ๊บกาแฟ เครื่องดื่ม ขนมเค้กพร้อมกับสัมผัสอากาศเย็นสบายภายในคาเฟ่ มีการตกแต่งประหนึ่งว่าท่านกำลังอยู่ในพงไพร มีการจำลองน้ำตก และการตกแต่งสวนที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย

18.00 : ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่

20.20 : นำท่านเดินทางโดยเที่ยวสายการบิน ไทย เวียตเจ็ท แอร์ (VZ) เที่ยวบินที่ VZ121

21.40 : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


เงื่อนไข
 • น้ำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง Carry on 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่ารถบัสปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2-3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่พัก 3 ท่าน เป็นการนอนเตียงเสริม 1 ท่าน) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างไกด์นำเที่ยวคอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 380 บาท/15 กิโกลกรัม/เที่ยว
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

 1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ เป็นจำนวน 5,000 บาทต่อท่าน พร้อมสำเนาบัตรประชาชน เพื่อสำรองที่นั่ง
 2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
 3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ
 2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมลล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง30 วัน ขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์เต็มจำนวน หรือหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง ** ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกการเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน **
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 15 – 29วัน คืนเงินค่าทัวร์ 50% และหักค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริง ได้แก่ ค่ายานพาหนะ ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ค่าบริการ หรือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนวันเดินทาง 0 – 14วัน ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
22/04/2021 24/04/2021
การเดินทาง
VietJet Air
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  23/04/2021 25/04/2021
  การเดินทาง
  VietJet Air
  จำนวน
  ราคา
  10,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
  เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   24/04/2021 26/04/2021
   การเดินทาง
   VietJet Air
   จำนวน
   ราคา
   10,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
   เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    26/04/2021 28/04/2021
    การเดินทาง
    VietJet Air
    จำนวน
    ราคา
    8,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
    เดินทาง 26/04/2021 28/04/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     06/05/2021 08/05/2021
     การเดินทาง
     VietJet Air
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
     เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      07/05/2021 09/05/2021
      การเดินทาง
      VietJet Air
      จำนวน
      ราคา
      10,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
      เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       13/05/2021 15/05/2021
       การเดินทาง
       VietJet Air
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
       เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        14/05/2021 16/05/2021
        การเดินทาง
        VietJet Air
        จำนวน
        ราคา
        10,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
        เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         17/05/2021 19/05/2021
         การเดินทาง
         VietJet Air
         จำนวน
         ราคา
         8,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
         เดินทาง 17/05/2021 19/05/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          20/05/2021 22/05/2021
          การเดินทาง
          VietJet Air
          จำนวน
          ราคา
          9,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
          เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           21/05/2021 23/05/2021
           การเดินทาง
           VietJet Air
           จำนวน
           ราคา
           10,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
           เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            27/05/2021 29/05/2021
            การเดินทาง
            VietJet Air
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
            เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             ช่วงเดินทาง
             28/05/2021 30/05/2021
             การเดินทาง
             VietJet Air
             จำนวน
             ราคา
             10,999 บาท
             จอง
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
             เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              ช่วงเดินทาง
              03/06/2021 05/06/2021
              การเดินทาง
              VietJet Air
              จำนวน
              ราคา
              11,999 บาท
              จอง
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
              เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               ช่วงเดินทาง
               04/06/2021 06/06/2021
               การเดินทาง
               VietJet Air
               จำนวน
               ราคา
               11,999 บาท
               จอง
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
               เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                ช่วงเดินทาง
                10/06/2021 12/06/2021
                การเดินทาง
                VietJet Air
                จำนวน
                ราคา
                9,999 บาท
                จอง
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                เดินทาง 10/06/2021 12/06/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 ช่วงเดินทาง
                 11/06/2021 13/06/2021
                 การเดินทาง
                 VietJet Air
                 จำนวน
                 ราคา
                 10,999 บาท
                 จอง
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                 เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  ช่วงเดินทาง
                  14/06/2021 16/06/2021
                  การเดินทาง
                  VietJet Air
                  จำนวน
                  ราคา
                  8,999 บาท
                  จอง
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                  เดินทาง 14/06/2021 16/06/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   ช่วงเดินทาง
                   17/06/2021 19/06/2021
                   การเดินทาง
                   VietJet Air
                   จำนวน
                   ราคา
                   9,999 บาท
                   จอง
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                   เดินทาง 17/06/2021 19/06/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    ช่วงเดินทาง
                    18/06/2021 20/06/2021
                    การเดินทาง
                    VietJet Air
                    จำนวน
                    ราคา
                    10,999 บาท
                    จอง
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                    เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     ช่วงเดินทาง
                     21/06/2021 23/06/2021
                     การเดินทาง
                     VietJet Air
                     จำนวน
                     ราคา
                     8,999 บาท
                     จอง
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                     เดินทาง 21/06/2021 23/06/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      ช่วงเดินทาง
                      24/06/2021 26/06/2021
                      การเดินทาง
                      VietJet Air
                      จำนวน
                      ราคา
                      9,999 บาท
                      จอง
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                      เดินทาง 24/06/2021 26/06/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       ช่วงเดินทาง
                       25/06/2021 27/06/2021
                       การเดินทาง
                       VietJet Air
                       จำนวน
                       ราคา
                       10,999 บาท
                       จอง
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                       เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        ช่วงเดินทาง
                        01/07/2021 03/07/2021
                        การเดินทาง
                        VietJet Air
                        จำนวน
                        ราคา
                        9,999 บาท
                        จอง
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                        เดินทาง 01/07/2021 03/07/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         ช่วงเดินทาง
                         02/07/2021 04/07/2021
                         การเดินทาง
                         VietJet Air
                         จำนวน
                         ราคา
                         10,999 บาท
                         จอง
                         ว่าง ที่
                         จองทัวร์
                         ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                         เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                          ช่วงเดินทาง
                          08/07/2021 10/07/2021
                          การเดินทาง
                          VietJet Air
                          จำนวน
                          ราคา
                          9,999 บาท
                          จอง
                          ว่าง ที่
                          จองทัวร์
                          ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                          เดินทาง 08/07/2021 10/07/2021
                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                           ช่วงเดินทาง
                           09/07/2021 11/07/2021
                           การเดินทาง
                           VietJet Air
                           จำนวน
                           ราคา
                           10,999 บาท
                           จอง
                           ว่าง ที่
                           จองทัวร์
                           ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                           เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                            ช่วงเดินทาง
                            12/07/2021 14/07/2021
                            การเดินทาง
                            จำนวน
                            ราคา
                            8,999 บาท
                            จอง
                            ว่าง ที่
                            จองทัวร์
                            ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                            เดินทาง 12/07/2021 14/07/2021
                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                             ช่วงเดินทาง
                             15/07/2021 17/07/2021
                             การเดินทาง
                             VietJet Air
                             จำนวน
                             ราคา
                             9,999 บาท
                             จอง
                             ว่าง ที่
                             จองทัวร์
                             ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                             เดินทาง 15/07/2021 17/07/2021
                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                              ช่วงเดินทาง
                              16/07/2021 18/07/2021
                              การเดินทาง
                              จำนวน
                              ราคา
                              10,999 บาท
                              จอง
                              ว่าง ที่
                              จองทัวร์
                              ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                              เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                               22/04/2021 24/04/2021
                               VietJet Air
                               9,999 บาท
                               ว่าง ที่
                               จองทัวร์
                               ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                               เดินทาง 22/04/2021 24/04/2021
                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                23/04/2021 25/04/2021
                                VietJet Air
                                10,999 บาท
                                ว่าง ที่
                                จองทัวร์
                                ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                เดินทาง 23/04/2021 25/04/2021
                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                 24/04/2021 26/04/2021
                                 VietJet Air
                                 10,999 บาท
                                 ว่าง ที่
                                 จองทัวร์
                                 ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                 เดินทาง 24/04/2021 26/04/2021
                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                  26/04/2021 28/04/2021
                                  VietJet Air
                                  8,999 บาท
                                  ว่าง ที่
                                  จองทัวร์
                                  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                  เดินทาง 26/04/2021 28/04/2021
                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                   06/05/2021 08/05/2021
                                   VietJet Air
                                   9,999 บาท
                                   ว่าง ที่
                                   จองทัวร์
                                   ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                   เดินทาง 06/05/2021 08/05/2021
                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                    07/05/2021 09/05/2021
                                    VietJet Air
                                    10,999 บาท
                                    ว่าง ที่
                                    จองทัวร์
                                    ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                    เดินทาง 07/05/2021 09/05/2021
                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                     13/05/2021 15/05/2021
                                     VietJet Air
                                     9,999 บาท
                                     ว่าง ที่
                                     จองทัวร์
                                     ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                     เดินทาง 13/05/2021 15/05/2021
                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                      14/05/2021 16/05/2021
                                      VietJet Air
                                      10,999 บาท
                                      ว่าง ที่
                                      จองทัวร์
                                      ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                      เดินทาง 14/05/2021 16/05/2021
                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                       17/05/2021 19/05/2021
                                       VietJet Air
                                       8,999 บาท
                                       ว่าง ที่
                                       จองทัวร์
                                       ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                       เดินทาง 17/05/2021 19/05/2021
                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                        20/05/2021 22/05/2021
                                        VietJet Air
                                        9,999 บาท
                                        ว่าง ที่
                                        จองทัวร์
                                        ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                        เดินทาง 20/05/2021 22/05/2021
                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                         21/05/2021 23/05/2021
                                         VietJet Air
                                         10,999 บาท
                                         ว่าง ที่
                                         จองทัวร์
                                         ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                         เดินทาง 21/05/2021 23/05/2021
                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                          27/05/2021 29/05/2021
                                          VietJet Air
                                          9,999 บาท
                                          ว่าง ที่
                                          จองทัวร์
                                          ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                          เดินทาง 27/05/2021 29/05/2021
                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                           28/05/2021 30/05/2021
                                           VietJet Air
                                           10,999 บาท
                                           ว่าง ที่
                                           จองทัวร์
                                           ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                           เดินทาง 28/05/2021 30/05/2021
                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                            03/06/2021 05/06/2021
                                            VietJet Air
                                            11,999 บาท
                                            ว่าง ที่
                                            จองทัวร์
                                            ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                            เดินทาง 03/06/2021 05/06/2021
                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                             04/06/2021 06/06/2021
                                             VietJet Air
                                             11,999 บาท
                                             ว่าง ที่
                                             จองทัวร์
                                             ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                             เดินทาง 04/06/2021 06/06/2021
                                             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                              10/06/2021 12/06/2021
                                              VietJet Air
                                              9,999 บาท
                                              ว่าง ที่
                                              จองทัวร์
                                              ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                              เดินทาง 10/06/2021 12/06/2021
                                              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                               11/06/2021 13/06/2021
                                               VietJet Air
                                               10,999 บาท
                                               ว่าง ที่
                                               จองทัวร์
                                               ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                               เดินทาง 11/06/2021 13/06/2021
                                               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                14/06/2021 16/06/2021
                                                VietJet Air
                                                8,999 บาท
                                                ว่าง ที่
                                                จองทัวร์
                                                ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                เดินทาง 14/06/2021 16/06/2021
                                                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                 17/06/2021 19/06/2021
                                                 VietJet Air
                                                 9,999 บาท
                                                 ว่าง ที่
                                                 จองทัวร์
                                                 ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                 เดินทาง 17/06/2021 19/06/2021
                                                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                  18/06/2021 20/06/2021
                                                  VietJet Air
                                                  10,999 บาท
                                                  ว่าง ที่
                                                  จองทัวร์
                                                  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                  เดินทาง 18/06/2021 20/06/2021
                                                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                   21/06/2021 23/06/2021
                                                   VietJet Air
                                                   8,999 บาท
                                                   ว่าง ที่
                                                   จองทัวร์
                                                   ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                   เดินทาง 21/06/2021 23/06/2021
                                                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                    24/06/2021 26/06/2021
                                                    VietJet Air
                                                    9,999 บาท
                                                    ว่าง ที่
                                                    จองทัวร์
                                                    ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                    เดินทาง 24/06/2021 26/06/2021
                                                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                     25/06/2021 27/06/2021
                                                     VietJet Air
                                                     10,999 บาท
                                                     ว่าง ที่
                                                     จองทัวร์
                                                     ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                     เดินทาง 25/06/2021 27/06/2021
                                                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                      01/07/2021 03/07/2021
                                                      VietJet Air
                                                      9,999 บาท
                                                      ว่าง ที่
                                                      จองทัวร์
                                                      ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                      เดินทาง 01/07/2021 03/07/2021
                                                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                       02/07/2021 04/07/2021
                                                       VietJet Air
                                                       10,999 บาท
                                                       ว่าง ที่
                                                       จองทัวร์
                                                       ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                       เดินทาง 02/07/2021 04/07/2021
                                                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                        08/07/2021 10/07/2021
                                                        VietJet Air
                                                        9,999 บาท
                                                        ว่าง ที่
                                                        จองทัวร์
                                                        ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                        เดินทาง 08/07/2021 10/07/2021
                                                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                         09/07/2021 11/07/2021
                                                         VietJet Air
                                                         10,999 บาท
                                                         ว่าง ที่
                                                         จองทัวร์
                                                         ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                         เดินทาง 09/07/2021 11/07/2021
                                                         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                          12/07/2021 14/07/2021
                                                          8,999 บาท
                                                          ว่าง ที่
                                                          จองทัวร์
                                                          ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                          เดินทาง 12/07/2021 14/07/2021
                                                          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                           15/07/2021 17/07/2021
                                                           VietJet Air
                                                           9,999 บาท
                                                           ว่าง ที่
                                                           จองทัวร์
                                                           ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                           เดินทาง 15/07/2021 17/07/2021
                                                           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                            16/07/2021 18/07/2021
                                                            10,999 บาท
                                                            ว่าง ที่
                                                            จองทัวร์
                                                            ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ เชียงดาว ดอยตุง
                                                            เดินทาง 16/07/2021 18/07/2021
                                                            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                                                            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                                                             Share on social networks
                                                             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                                                             • รถตู้
                                                             • มี.ค.64
                                                             • 3 วัน 1 คืน
                                                             • 217 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 4,488 บาท
                                                             • Air Asia (FD)
                                                             • พ.ค.64
                                                             • 4 วัน 3 คืน
                                                             • 178 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 10,990 บาท
                                                             • เดินทางมาเอง
                                                             • เม.ย.64
                                                             • 2 วัน 1 คืน
                                                             • 196 ครั้ง
                                                             เริ่มต้น 2,888 บาท
                                                             ชื่นชอบ