ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรีแม่สลอง101กรีนที-วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค-ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475-Akha Farmville -Yayo Café-แม่กำปอง-อุตสาชงที่บ้าน-พระธาตุดอยสุเทพ-I Love Flower Farmหรือสวนดอกไม้แม่ริม-Nekoemon Cafe’

ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยแม่สลอง ดอยช้าง สิงห์ปาร์ค สวนดอกไม้แม่ริม แม่กำปอง , At Ubon Travel
รหัส 003-0361
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - มี.ค.65
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น
6,998 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ท่าอากาศยานดอนเมือง-ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง-ดอยแม่สลอง-ไร่ชาวังพุดตาล-พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี-แม่สลอง101กรีนที-วัดร่องเสือเต้น-วัดร่องขุ่น-สิงห์ปาร์ค

04.30น. : พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

06.55น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง สายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3199

08.30น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวง รับสัมภาระเรียบร้อย นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว เดินทางท่องเที่ยวดอยแม่สลอง ในช่วงฤดูหนาวสัมผัสความหนาวเย็นบนดอยแม่สลอง นอกจากนี้จะมีต้นพญาเสือโคร่งที่ขึ้นอยู่ริมถนนออกดอกสวยงาม (ดอกซากุระ/ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเพียงปีละครั้ง การบานขึ้นอยู่กับธรรมชาติและสภาพอากาศ) ไร่ชาวังพุดตาล ไร่ชาขึ้นชื่อของดอยแม่สลองตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ มีคาเฟ่ที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน มีมุมนั่งเล่น ถ่ายรูปกับบรรยากาศสวยๆ Ü แวะชมความงดงามของ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี เป็นเจดีย์ทรงล้านนาประยุกต์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยจุดหนึ่งของดอยแม่สลอง Ü แม่สลอง 101กรีนที อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากชมวิวไร่ชา

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) วัดร่องเสือเต้น ชมพระวิหารที่มีศิลปะที่มีความสวยงดงามแปลกตาศิลปะประยุกต์ใช้เฉดสีเป็นสีน้ำเงินฟ้าหลัก ชมสถาปัตยกรรม ความงดงามที่วัดร่องขุ่น ได้รับการบูรณะโดยอาจารย์เฉลิมชัย จิตรกรชาวเชียงราย สถาปัตยกรรมและงานศิลปะเต็มไปด้วยลวดลายอ่อนช้อยประณีต อุโบสถสีขาวบริสุทธิ์สะอาด ประดับประดาด้วยช่อฟ้าใบระกาอย่างวิจิตร ไร่บุญรอด หรือ สิงห์ปาร์ค แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สวยงาม จัดเป็นรูปแบบฟาร์มทัวร์ มีการปลูกพืช/ดอกไม้หลายชนิดอิสระถ่ายรูปสวยงาม สามารถนั่งรถรางชมบรรยากาศหรือชมดอกไม้ได้ (ทัวร์ไม่รวมค่ารถราง)

 เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ที่พัก: Work Den Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2
ดอยช้าง-จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย-จุดชมวิว กม.5+475-Akha Farmville -Yayo Café-แม่กำปอง-อุตสาชงที่บ้าน-เมืองเชียงใหม่

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) เที่ยวชมวิวดอยช้างสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของแนวภูเขาน้อยใหญ่ได้อย่างสวยงาม แวะจุดชมวิวอ่างเก็บน้ำแม่สรวย ชมวิวทิวทัศน์ได้แบบพาโนราม่าอย่างสวยงาม แวะจุดชมวิว หลัก กม.ที่ 5+475 บริเวณบ้านแสนเจริญ เป็นเนินขนาดกว้าง สามารถมองเห็นทิวทัศน์รอบด้าน มีร้านค้าชาวเขาเผ่าอาข่าขายสินค้าเกษตร จำหน่ายกาแฟสด สองข้างทางมีทิวทัศน์งดงาม แวะAkha Farmville แลนด์มาร์คใหม่ แม่สรวย เป็นฟาร์มน้องแกะ ท่ามกลางทุ่งหญ้าสีเขียวบนวิวเขาสูงสวยงาม (รวมค่าเข้าชมแล้ว) แวะYayo Café ร้านคาเฟ่วิวสวยบนดอยช้าง อิสระให้ท่านจิบกาแฟยลทิวทัศน์

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)อาหารอาข่า เดินชมวิวหมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยต้นไม้ ลำธาร และ น้ำตก มีอากาศดีตลอดทั้งปีชาวบ้านมีวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายแวะถ่ายรูปเดินชมวิว จากนั้นเดินทางสู่เมืองเชียงใหม่ ร้านอุตสาชงที่บ้าน คาเฟ่ท่ามกลางป่าริมลำธารในหมู่บ้านแม่ลาย สไตล์แบบบ้านไม้หลังเล็ก 2 ชั้นที่มองดูแล้วอบอุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนนั่งจิบกาแฟอยู่ที่บ้าน เดินทางสู่เมืองเชียงใหม่

เย็น : บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 5)

วันที่ 3
พระธาตุดอยสุเทพ-I Love Flower Farmหรือสวนดอกไม้แม่ริม-Nekoemon Cafe’ -ร้านของฝาก-ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่-ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

เช้า : บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในของเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม ชมสวนดอกไม้ในสวนจะมีการปลูกดอกไม้สีสันชนิดต่างๆอย่างสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูป (สวนI Love Flower หรือสวนอื่นๆในเส้นทางแม่ริม) Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น จำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นให้ถ่ายรูปสวยๆ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) แวะร้านของฝาก  เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่เพื่อเตรียมตัวเช็คอินเดินทางกลับ

18.45น. : บินลัดฟ้าสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินAir Asia เที่ยวบินที่ FD3440

20.00น. : เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  – กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ
  – ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์ กรณีต้องการทานแยกจากเซตโต๊ะทัวร์จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • อัตราค่าบริการไม่รวมค่าน้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกินท่านละ 7 กิโลกรัม หากต้องการซื้อน้ำหนักภาระโหลดเพิ่ม (15กิโลกรัมเพิ่ม520บาท,20กิโลกรัมเพิ่ม 550 บาท ราคาต่อเที่ยว) โปรดติดต่อแจ้งบริษัททัวร์อย่างน้อย10วันก่อนเดินทางไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
 • ค่าทิปไกด์ 300 บาท
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม 800 บาท

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)

*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 8 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
22/01/2022 24/01/2022
การเดินทาง
Air Asia (FD)
จำนวน
ราคา
6,998 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยแม่สลอง ดอยช้าง สิงห์ปาร์ค สวนดอกไม้แม่ริม แม่กำปอง
เดินทาง 22/01/2022 24/01/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  12/02/2022 14/02/2022
  การเดินทาง
  Air Asia (FD)
  จำนวน
  ราคา
  6,998 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยแม่สลอง ดอยช้าง สิงห์ปาร์ค สวนดอกไม้แม่ริม แม่กำปอง
  เดินทาง 12/02/2022 14/02/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   19/02/2022 21/02/2022
   การเดินทาง
   Air Asia (FD)
   จำนวน
   ราคา
   6,998 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยแม่สลอง ดอยช้าง สิงห์ปาร์ค สวนดอกไม้แม่ริม แม่กำปอง
   เดินทาง 19/02/2022 21/02/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    25/02/2022 27/02/2022
    การเดินทาง
    Air Asia (FD)
    จำนวน
    ราคา
    6,998 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยแม่สลอง ดอยช้าง สิงห์ปาร์ค สวนดอกไม้แม่ริม แม่กำปอง
    เดินทาง 25/02/2022 27/02/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     04/03/2022 06/03/2022
     การเดินทาง
     Air Asia (FD)
     จำนวน
     ราคา
     6,998 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยแม่สลอง ดอยช้าง สิงห์ปาร์ค สวนดอกไม้แม่ริม แม่กำปอง
     เดินทาง 04/03/2022 06/03/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      11/03/2022 13/03/2022
      การเดินทาง
      Air Asia (FD)
      จำนวน
      ราคา
      6,998 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงราย เชียงใหม่ ดอยแม่สลอง ดอยช้าง สิงห์ปาร์ค สวนดอกไม้แม่ริม แม่กำปอง
      เดินทาง 11/03/2022 13/03/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางท่านเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       Tags ที่เกี่ยวข้อง
       Share on social networks
       โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
       • ก.ค.65 - ก.ย.65
       • 8 วัน 5 คืน
       เริ่มต้น 115,000 บาท
       • เดินทางมาเอง
       • มี.ค.64
       • 3 วัน 2 คืน
       เริ่มต้น 3,999 บาท
       • มิ.ย.65 - ต.ค.65
       • 11 วัน 8 คืน
       เริ่มต้น 125,000 บาท