ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน

กิ่วแม่ปาน-จุดสูงสุดแดนสยาม-พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ-ตลาดม้ง-ชมดอกนางพญาเสือโคร่ง – ขุนวาง-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร-แม่วาง-ผาช่อ แกรนด์แคนยอน – ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนช่างเคี่ยน-พระธาตุดอยสุเทพ-สวนดอกไม้แม่ริมหรือสวนI Love Flower-วัดโลกโมฬี-ประตูท่าแพ – คาเฟ่ Nekoemon-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระธาตุลำปางหลวง-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน

รหัส 003-0343
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - ก.พ.65
ช่วงเวลา
4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย
รถตู้
ราคาเริ่มต้น
4,888 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
33 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 ปั๊มน้ำมันปั๊ม Shell แม็คโครแจ้งวัฒนะ

ท่านพักผ่อนบนรถ

วันที่ 2 จอมทอง-กิ่วแม่ปาน-จุดสูงสุดแดนสยาม-พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ-ตลาดม้ง-ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวาง-ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร-แม่วาง-ผาช่อ แกรนด์แคนยอน

เช้า : เดินทางถึงอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ ให้ท่านแวะทำธุระส่วนตัว บริการอาหารเช้า เชิงดอยอินทนนท์เปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเดินทางเที่ยวชม กิ่วแม่ปาน  เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะสั้น ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ให้ท่านชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามของดอยอินททนท์  จุดสูงสุดแดนสยาม ดอยอินทนนท์ สัมผัสอากาศหนาวเย็น สักการะพระมหาธาตุเจดีย์คู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน แวะซื้อของฝากจากชาวเขาริมทางที่ตลาดม้ง ส่วนมากจะเป็นพวก พืช ผักเมืองหนาว ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนวางในช่วงฤดูหนาวจะได้ชมดอกพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งเป็นสีชมพูสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ชมดอกกล้วยไม้สวย ๆ และดอกนางพญาเสือโคร่ง ที่กำลังเบ่งบานอยู่ริมทะเลสาบของ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์ แวะถ่ายรูปสวยๆกับน้ำตกวชิรธาร วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นวัดสำคัญคู่เมืองจอมทอง และเป็นที่เคารพสักการะของชาวเหนือ อำเภอแม่วาง เที่ยวผาช่อ แกรนด์แคนยอน ได้รับสมญานามว่าเป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทย อยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วาง เดินทางสู่เมืองเชียงใหม่

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 3 ชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนช่างเคี่ยน-พระธาตุดอยสุเทพ-สวนดอกไม้แม่ริมหรือสวนI Love Flower-วัดโลกโมฬี-ประตูท่าแพ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า เชิงดอยสุเทพเปลี่ยนเป็นรถท้องถิ่นเดินทางเที่ยวชมดอกนางพญาเสือโคร่งขุนช่างเคี่ยน ในทุกปีของฤดูหนาว ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานสะพรั่ง อวดความงามไปทั่วบริเวณสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน เริ่มตั้งแต่สองข้างทางถนนจนถึงสถานีวิจัยฯ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พระธาตุดอยสุเทพ ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในของเชียงใหม่ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน เดินทางสู่แม่ริม แวะเที่ยวชมสวนดอกไม้ในสวนจะมีการปลูกดอกไม้สีสันชนิดต่างๆอย่างสวยงามให้ท่านได้ถ่ายรูป (สวนI Love Flower หรือสวนอื่นๆในเส้นทางแม่ริม) วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาที่สวยงามทรงคุณค่าอายุกว่าห้าร้อยปี ถ่ายรูปประตูท่าแพ

เย็น : บริการอาหารเย็น

วันที่ 4 คาเฟ่ Nekoemon-ลำปาง-กาดทุ่งเกวียน-พระธาตุลำปางหลวง-พระไดบุตสึ วัดพระธาตุดอยพระฌาน-เดินทางกลับ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า Nekoemon Cafe เนะโกะเอม่อน คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่น จำลองบรรยากาศแบบญี่ปุ่นให้ถ่ายรูปสวยๆเดินทางสู่ลำปางแวะซื้อของฝากที่กาดทุ่งเกวียน แหล่งรวมของฝากภาคเหนือÜวัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปาง งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย เป็นพระธาตุประจำปีฉลู วัดพระธาตุดอยพระฌาน วัดงามบนยอดดอยพระฌานชมพระไดบุตสึ องค์ใหญ่ แลนด์มาร์คใหม่ ตั้งโดดเด่นอยู่บนยอดเขาราวกับอยู่ที่ญี่ปุ่น

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน สมควรแก่เวลาออกเดินทางกลับ


เงื่อนไข
 • ค่ารถ ค่าน้ำมัน และค่าบริการคนขับรถ
 • ค่าที่พัก 2คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
  – กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยวDBLแทน กรณีระบุพักห้อง DBL มาแล้วห้องเต็มหรือไม่มีขอปรับพัก TWN แทนแทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีห้องพัก 3 ท่าน TRP อาจเป็น เตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรมนั้นๆ ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัททำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม โปรดติดต่อบริษัททัวร์
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท
 • ต่างชาติ ชำระเพิ่มท่านละ 800 บาท

เงื่อนไขการจอง

มัดจำท่านละ 2,000 บาท และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน

*กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
*ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ

หมายเหตุ

 • กรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทางจะต้องมีผู้เดินทางขั้นต่ำ 8 ท่านต่อรถตู้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จลาจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 

 

รูปภาพ
ช่วงเดินทาง
13/01/2022 16/01/2022
การเดินทาง
รถตู้
จำนวน
ราคา
4,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
เดินทาง 13/01/2022 16/01/2022
*** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  20/01/2022 23/01/2022
  การเดินทาง
  รถตู้
  จำนวน
  ราคา
  4,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
  เดินทาง 20/01/2022 23/01/2022
  *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   27/01/2022 30/01/2022
   การเดินทาง
   รถตู้
   จำนวน
   ราคา
   4,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
   เดินทาง 27/01/2022 30/01/2022
   *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    03/02/2022 06/02/2022
    การเดินทาง
    รถตู้
    จำนวน
    ราคา
    4,888 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
    เดินทาง 03/02/2022 06/02/2022
    *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     10/02/2022 13/02/2022
     การเดินทาง
     รถตู้
     จำนวน
     ราคา
     4,888 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
     เดินทาง 10/02/2022 13/02/2022
     *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      13/01/2022 16/01/2022
      รถตู้
      4,888 บาท
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
      เดินทาง 13/01/2022 16/01/2022
      *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       20/01/2022 23/01/2022
       รถตู้
       4,888 บาท
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
       เดินทาง 20/01/2022 23/01/2022
       *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        27/01/2022 30/01/2022
        รถตู้
        4,888 บาท
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
        เดินทาง 27/01/2022 30/01/2022
        *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         03/02/2022 06/02/2022
         รถตู้
         4,888 บาท
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
         เดินทาง 03/02/2022 06/02/2022
         *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          10/02/2022 13/02/2022
          รถตู้
          4,888 บาท
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง ดอยอินทนนท์ กิ่วแม่ปาน ขุนช่างเคียน
          เดินทาง 10/02/2022 13/02/2022
          *** พักเดี่ยว/เดินทางคนเดียว เพิ่ม 1,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           จำนวนการเข้าชม 33 ครั้ง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 333 ครั้ง
           เริ่มต้น 4,399 บาท
           รหัส 011-0200
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 4,399 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • ธ.ค.64 - ก.ย.65
           • 3 วัน 2 คืน
           • 49 ครั้ง
           เริ่มต้น 2,800 บาท
           รหัส 019-0233
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 2,800 บาท
           • VietJet Air
           • เม.ย.64 - พ.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 249 ครั้ง
           เริ่มต้น 8,999 บาท
           • เดินทางมาเอง
           • มี.ค.64
           • 3 วัน 2 คืน
           • 273 ครั้ง
           เริ่มต้น 5,888 บาท
           รหัส 001-0183
           3 วัน 2 คืน
           เดินทางมาเอง
           เริ่มต้น 5,888 บาท
           ชื่นชอบ