ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน

วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน – วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ – จังหวัดน่าน – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง – พระบรมธาตุแช่แห้ง – เชียงใหม่ –  วัดพระสิงห์ – วัดศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินวัวลาย – สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย – วัดเจ็ดลิน – ประตูท่าแพ 

ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน

รหัส 013-0021
วันที่เดินทาง
พ.ย.64 - ธ.ย.64
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย
Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
จำนวนผู้เข้าชม
64 ครั้ง
แผนการเดินทาง
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ลำปาง – วัดพระธาตุลำปางหลวง – แพร่ – วัดพระธาตุช่อแฮ – ถนนคนเดิน

05.00 : คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 สายการบินนกแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนเพื่อรับหน้ากากอนามัย และมัคคุเทศก์คอยให้คำแนะนำมาตราการการป้องกัน COVID-19 ก่อนออกเดินทาง

07.00   ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD1

08.10 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เมนู โจ๊ก หรือ เซตอาหารเช้า ได้เวลานำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ จังหวัดลำปาง ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างการเดินทางให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางถึง วัดพระธาตุลำปาง          หลวง ตั้งอยู่ในเขตตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ จังหวัดแพร่ แวะสักการะ วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล บุคคลใดที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮเพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่าถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มานมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่

ค่ำ : อิสระอาหารค่ำ ณ กาดกองเก่า หรือถนนคนเดินจังหวัดแพร่

วันที่ 2 วนอุทยานแพะเมืองผี – บ้านมัดใจ HOMEMADE&CAFÉ – จังหวัดน่าน – วัดมิ่งเมือง – เสาหลักเมือง

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ ชมความงาม วนอุทยานแพะเมืองผี จังหวัดแพร่ เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ

เช็คอินสุดชิว บ้านมัดใจ HOMEMADE & CAFE ที่ใครมาต้องหลงรักในบรรยากาศ กับคาเฟ่เรือนไม้เล็กๆ ที่โอบล้อมไปด้วยธรรมชาติอันแสนร่มรื่นของพันธุ์ไม้น้อยใหญ่ เขียวครึ้มไปทั่วบริเวณร้าน ตกแต่งสุดแสนน่ารักด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สีอ่อนผสมผสานกับของประดับสไตล์พื้นเมืองแพร่

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร เดินทางเข้าสู่ จังหวัดน่าน นำท่านเดินทางสู่ วัดมิ่งเมือง ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงศ์ เป็นที่ประดิษฐานเสาหลักเมืองของจังหวัดน่าน  จากนั้นเดินทางไป วัดภูมินทร์ เดิมมีชื่อว่า “วัดพรหมมินทร์” จุดเด่นของวัดนี้คือ “พระอุโบสถจตุรมุข” สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะ ที่รวมเอาโบสถ์ วิหาร และเจดีย์ ไว้ในอาคารเดียวกัน ในลักษณะการจำลองแผนภูมิจักรวาลตามความเชื่อแห่งพุทธศาสนา  ภาพจิตกรรมฝาผนังที่โดดเด่นเป็นพิเศษในวัดภูมินทร์แห่งนี้ก็คือ ภาพ “กระซิบบันลือโลก” หรือภาพ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกชายผู้หญิงชาวไทลื้อสมัยโบราณ ในลักษณะกระซิบสนทนากัน

ค่ำ : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 พระบรมธาตุแช่แห้ง – เชียงใหม่ – วัดพระสิงห์ – วัดศรีสุพรรณ – ถนนคนเดินวัวลาย

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ สักการะ พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นศิลปะการก่อสร้าง ที่มีความวิจิตรงดงาม อีกแห่งหนึ่ง ของภาคเหนือ ที่เป็นศิลปะ การก่อสร้าง ที่ได้รับอิทธิพล การก่อสร้างมาจากเจดีย์พระธาตุหริภุณไชย จากนั้นเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่

เที่ยง : รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหาร นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา  นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี

ค่ำ : อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน

วันที่ 4 สวนดอกไม้แม่ริม – วัดพระธาตุดอยสุเทพ – อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย - วัดเจ็ดลิน – ประตูท่าแพ - แวะซื้อของฝาก – ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

เช้า : รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือร้านอาหารท้องถิ่นกรณีห้องอาหารไม่เปิดให้บริการ นำท่านเข้าสู่ สวนดอกไม้ป้านกเอี้ยง หรือสวนดอกไม้อื่นๆใน อ.เเม่ริม จ.เชียงใหม่ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ในสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราชความโดดเด่นของวัดพระธาตุดอยสุเทพ แวะสักการะ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย และปูชนียบุคคลที่ชาวเชียงใหม่เคารพศรัทธา มาจนถึงปัจจุบัน โดยเรื่องราวของครูบาศรีวิชัยนั้นมีความผูกพันกับประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่เป็นอย่างมาก

เที่ยง : รับประทานอาหาร พิเศษ เมนูข้าวซอย นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดเจ็ดลิน เป็นวัดขนาดไม่ใหญ่ ตั้งอยู่ใกล้ประตูเชียงใหม่  จุดเช็คอินไฮไลท์ของจังหวัด ประตูท่าแพ ถ้าไม่มา เหมือนมาไม่ถึงเชียงใหม่ เป็นอีกจุดยอดนิยมสำหรับ      นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพเดินผ่านฝูงนกพิราบที่บินผ่านตัวไปมา หรือแนบพิงอิงกำแพงอิฐสีส้มและประตูสวยงาม  ที่มีเก่าแก่และมีความขลัง โดยเฉพาะในช่วงเช้าและเย็นที่มีแสงส่องกระทบลงมาบริเวณกำแพง จะสวยงามมาก แวะซื้อของฝาก กาดหลวง ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่

18.10 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดย สายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD9

19.15 ; เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ


เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE ใช้วีลแชร์ (WHEEL CHAIR) หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผู้เดินทาง
 • กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (CARRY ON) คนละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 7 กก. (หากต้องการซื้อน้ำหนักกระเป๋าโหลดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • รถตู้ปรับอากาศ VIP (นำเที่ยวตามรายการ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรมท่องเที่ยว
 • มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง กรณีพัก 3 ท่านจะเป็นเตียงเสริม 1 ท่าน) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ทางบริษัทไม่มีนโยบายจัดคู่นอนให้กับลูกค้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อน เช่น กรณีที่ท่านเดินทาง 1 ท่าน จำเป็นต้องชำระค่าห้องพักเดี่ยวตามที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินท่านละ 500,000 บาท หรือกรณีเสียชีวิต วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมประกันสุขภาพ
 • ค่าประกันคุ้มครอง COVID-19 ตามกรมธรรม์ ค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดท่านละ 30,000 บาท คุ้มครองทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ อายุ 1 – 75 ปี ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ออกเดินทาง ตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ซึ่งไม่รวมกรณีเสียชีวิตจากโรค COVID-19
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก(ถ้ามี) และค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ หรืออาหารสำหรับมุสลิม
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • VAT 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท

ข้อสำคัญ

 • ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท่านละ 300 บาท
 • ถ้าหากมีผู้เดินทางต่ำกว่า 8 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางหรือมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการเดินทาง
 • กรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง ทางโรงแรมจะทำการเสริมเตียงให้เท่านั้น การเสริมเตียงจะขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมนั้นๆ (บางโรงแรมใช้เตียง SGL ในการเสริมเตียง บางโรงแรมจะใช้ฟูกในการเสริมเตียง)
 • ราคาทัวร์ เป็นราคาสำหรับคนไทยเท่านั้น นักท่องเที่ยวต่างชาติจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท ต่อท่าน
 • หากมีสถานที่ ร้านค้าที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ภายหลัง โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หากกรณีที่จำเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • เงื่อนไขและข้อจำกัดในการเดินทาง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยเป็นไปตามนโยบาลของทางรัฐบาล ทั้งนี้นักท่องเที่ยวจะต้องมีความพร้อมที่จะทำตามเงื่อนไขต่างๆ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจโควิด-19 และการลงทะเบียนต่างๆตามนโยบายของแต่ละจังหวัดและสายการบิน
ช่วงเดินทาง
13/11/2021 16/11/2021
การเดินทาง
Nok Air (DD)
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
เดินทาง 13/11/2021 16/11/2021
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  14/11/2021 17/11/2021
  การเดินทาง
  Nok Air (DD)
  จำนวน
  ราคา
  8,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
  เดินทาง 14/11/2021 17/11/2021
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   17/11/2021 20/11/2021
   การเดินทาง
   Nok Air (DD)
   จำนวน
   ราคา
   8,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
   เดินทาง 17/11/2021 20/11/2021
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    20/11/2021 23/11/2021
    การเดินทาง
    Nok Air (DD)
    จำนวน
    ราคา
    9,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
    เดินทาง 20/11/2021 23/11/2021
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     27/11/2021 30/11/2021
     การเดินทาง
     Nok Air (DD)
     จำนวน
     ราคา
     9,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
     เดินทาง 27/11/2021 30/11/2021
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      29/11/2021 02/12/2021
      การเดินทาง
      Nok Air (DD)
      จำนวน
      ราคา
      8,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
      เดินทาง 29/11/2021 02/12/2021
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       11/12/2021 14/12/2021
       การเดินทาง
       Nok Air (DD)
       จำนวน
       ราคา
       9,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
       เดินทาง 11/12/2021 14/12/2021
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        13/12/2021 16/12/2021
        การเดินทาง
        Nok Air (DD)
        จำนวน
        ราคา
        8,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
        เดินทาง 13/12/2021 16/12/2021
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         18/12/2021 21/12/2021
         การเดินทาง
         Nok Air (DD)
         จำนวน
         ราคา
         9,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
         เดินทาง 18/12/2021 21/12/2021
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          19/12/2021 20/12/2021
          การเดินทาง
          Nok Air (DD)
          จำนวน
          ราคา
          8,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
          เดินทาง 19/12/2021 20/12/2021
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           20/12/2021 23/12/2021
           การเดินทาง
           Nok Air (DD)
           จำนวน
           ราคา
           8,999 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
           เดินทาง 20/12/2021 23/12/2021
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            25/12/2021 28/12/2021
            การเดินทาง
            Nok Air (DD)
            จำนวน
            ราคา
            9,999 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
            เดินทาง 25/12/2021 28/12/2021
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             13/11/2021 16/11/2021
             Nok Air (DD)
             9,999 บาท
             ว่าง ที่
             จองทัวร์
             ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
             เดินทาง 13/11/2021 16/11/2021
             *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
             กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

              14/11/2021 17/11/2021
              Nok Air (DD)
              8,999 บาท
              ว่าง ที่
              จองทัวร์
              ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
              เดินทาง 14/11/2021 17/11/2021
              *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
              กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

               17/11/2021 20/11/2021
               Nok Air (DD)
               8,999 บาท
               ว่าง ที่
               จองทัวร์
               ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
               เดินทาง 17/11/2021 20/11/2021
               *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
               กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                20/11/2021 23/11/2021
                Nok Air (DD)
                9,999 บาท
                ว่าง ที่
                จองทัวร์
                ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                เดินทาง 20/11/2021 23/11/2021
                *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                 27/11/2021 30/11/2021
                 Nok Air (DD)
                 9,999 บาท
                 ว่าง ที่
                 จองทัวร์
                 ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                 เดินทาง 27/11/2021 30/11/2021
                 *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                  29/11/2021 02/12/2021
                  Nok Air (DD)
                  8,999 บาท
                  ว่าง ที่
                  จองทัวร์
                  ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                  เดินทาง 29/11/2021 02/12/2021
                  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                   11/12/2021 14/12/2021
                   Nok Air (DD)
                   9,999 บาท
                   ว่าง ที่
                   จองทัวร์
                   ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                   เดินทาง 11/12/2021 14/12/2021
                   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                    13/12/2021 16/12/2021
                    Nok Air (DD)
                    8,999 บาท
                    ว่าง ที่
                    จองทัวร์
                    ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                    เดินทาง 13/12/2021 16/12/2021
                    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                     18/12/2021 21/12/2021
                     Nok Air (DD)
                     9,999 บาท
                     ว่าง ที่
                     จองทัวร์
                     ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                     เดินทาง 18/12/2021 21/12/2021
                     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                      19/12/2021 20/12/2021
                      Nok Air (DD)
                      8,999 บาท
                      ว่าง ที่
                      จองทัวร์
                      ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                      เดินทาง 19/12/2021 20/12/2021
                      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                       20/12/2021 23/12/2021
                       Nok Air (DD)
                       8,999 บาท
                       ว่าง ที่
                       จองทัวร์
                       ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                       เดินทาง 20/12/2021 23/12/2021
                       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                        25/12/2021 28/12/2021
                        Nok Air (DD)
                        9,999 บาท
                        ว่าง ที่
                        จองทัวร์
                        ทัวร์เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ น่าน
                        เดินทาง 25/12/2021 28/12/2021
                        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500 ***
                        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

                         จำนวนการเข้าชม 64 ครั้ง
                         Share on social networks
                         โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
                         • มี.ค.65 - ส.ค.65
                         • 8 วัน 5 คืน
                         • 54 ครั้ง
                         เริ่มต้น 57,900 บาท
                         รหัส 026-0092
                         8 วัน 5 คืน
                         เริ่มต้น 57,900 บาท
                         • รถโค้ช
                         • ธ.ค.64
                         • 3 วัน 1 คืน
                         • 27 ครั้ง
                         เริ่มต้น 2,999 บาท
                         รหัส 003-0147
                         3 วัน 1 คืน
                         รถโค้ช
                         เริ่มต้น 2,999 บาท
                         • เดินทางมาเอง
                         • เม.ย.64
                         • 2 วัน 1 คืน
                         • 228 ครั้ง
                         เริ่มต้น 2,888 บาท
                         ชื่นชอบ